ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heglected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heglected*, -heglected-

heglected ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heglected (adj.) ซึ่งรกร้าง See also: ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่, ซึ่งว่างเปล่า Syn. abandoned

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heglected
Back to top