ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

able-bodism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *able-bodism*, -able-bodism-

able-bodism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
able-bodism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. ableism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า able-bodism
Back to top