ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arraignment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arraignment*, -arraignment-

arraignment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arraignment (n.) การกล่าวหา Syn. accusation, blame
English-Thai: HOPE Dictionary
arraignment(อะเรน'เมินทฺ) n. การกล่าวหา,การนำตัวมาขึ้นศาล,ภาวะที่ถูกกล่าวหาหรือถูกนำตัวมาขึ้นศาล
English-Thai: Nontri Dictionary
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arraignmentการฟ้องกล่าวโทษ, การนำตัวขึ้นศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was awaiting arraignment on charges relating to the slaying...การฟ้องร้องในข้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารของ
You know, I got half a mind to postpone the arraignment that I have and just go with you.คุณรู้ไหม ผมอาจจะเลื่อนการฟ้องร้องได้ นั่นจะทำให้ ผมไปกับคุณได้
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย
The courthouse, for arraignment tomorrow.ศาล เพื่อนำตัวไปขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้
The arraignment went well, and Sirko was denied bail.การนำตัวมาขึ้นศาลผ่านพ้นไปด้วยดี และเซอร์โก้ถูกปฏิเสธการประกันตัว
It goes to arraignment next month.มันต้องถูกนำไปขึ้นศาลเดือนหน้า
And at Speltzer's arraignment this morning, his P.D. was able to make the case--และการขึ้นศาลของสเปลท์เซอร์เช้าวันนี้ สถานีตำรวจของทำให้คดี--
We're all sending good thoughts your way regarding the arraignment tomorrow.พวกเราส่งเรื่องของคุณไปแล้ว เรื่องข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้
Hey, when's the arraignment?จะตัดสินเมื่อไหร่เนี่ย
The arraignment's set for tomorrow.เค้าจะจัดการเรื่องพรุ่งนี้
For the, uh, arraignment.สำหรับ เอ่อ... . การกล่าวหา
Before the arraignment.- ก่อนจะเริ่มพิจารณาคดี

arraignment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレインメント[, areinmento] (n) arraignment

arraignment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การฟ้องศาล[n. exp.] (kān føng sā) EN: indictment ; arraignment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arraignment
Back to top