ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

movement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *movement*, -movement-

movement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
movement (n.) การเคลื่อนที่ See also: การเคลื่อนไหว, การขยับ Syn. move
movement (n.) กริยาท่าทาง
movement (n.) คณะบุคคล See also: องค์การ, ขบวนการ Syn. campaign, cause, crusade, drive, effort
movement (n.) การเคลื่อนกำลังทหาร See also: การโยกย้ายกำลังทหาร
movement (n.) ส่วนที่เคลื่อนไหวของระบบกลไก
movement (n.) ช่วงหนึ่งของเพลง
movement (n.) กระบวนการ
movements (n.) ความเร็วในการเคลื่อนที่ See also: ความคืบหน้าในการดำเนินงาน Syn. motion
English-Thai: HOPE Dictionary
movement(มูฟว'เมินทฺ) n. การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนที่,กิริยาท่าทาง,ขบวนการ,ความพยายาม,คณะบุคคล,การดำเนินงาน,คณะบุคคล, Syn. motion ###A. rest
English-Thai: Nontri Dictionary
movement(n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
movementขบวนการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Movementการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, ท่าทาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเคลื่อนที่ (n.) movement See also: motion, action Syn. การเคลื่อนไหว Ops. การอยู่นิ่ง
การเคลื่อนไหว (n.) movement See also: activity Ops. การหยุดนิ่ง
ขบวนการ (n.) movement See also: organization, campaign, drive, gang Syn. องค์การ, เครือข่าย
ความเคลื่อนไหว (n.) movement See also: motion, action Syn. การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่ Ops. การอยู่นิ่ง
อิริยา (n.) movement See also: manner, bearing Syn. กิริยา, ท่าทาง
กระหนาบ (v.) make pincer movement See also: press on two sides, sandwich Syn. ประชิด, ขนาบ
ตีขนาบ (v.) make a pincers movement
พัดชา (n.) a kind of dancer´s posture and movements
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No movement or...ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือ ...
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้
We regret any inconvenience the sudden cabin movement caused.เราขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่าง ที่เกิดจากห้องโดยสารกระแทกกระเทือน
'The Japanese Economy and the Movement to Direct Investment'.'เศรษฐกิจญี่ปุ่นและการเคลื่อนย้ายการลงทุน'
Now, don't forget the nice wrist movement we've been practicing.อย่าลืมขยับข้อมือให้ดี อย่างที่เราฝึกฝนมา
It is necessary to swim every movement thought everythingIt is necessary to swim every movement thought everything
Singled out because of flowing lines depicting the movement of the animal.โดดเด่นเพราะลายเส้นที่ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของสัตว์
We know this woman is the head of an underground movement in Manila... responsible for smuggling stolen medicine into this camp.เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวของขบวนการใต้ดิน.. และถูกตั้งข้อสงสัยว่าลักลอบขนยารักษาโรค มาให้กับเชลยศึก..
Hataki-comi is a movement a smaller opponent uses to throw a larger opponent off balance.ฮาตากิ-โคมิ คือ การเคลื่อนไหวที่คู่ต่อสู้ที่ตัวเล็กกว่า ใช้ล้มคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่า
Eyes and ears have detected movement heading to Trafalgar Square.อุปกรณ์ตรวจพบการเคลื่อนไหว มุ่งหน้าไปจตุรัส ทาฟาลก้า.
And I was paralyzed from the neck down having movement only in a few fingers.ผมจึงเป็นอัมพาตตั้งแต่นั้นมา มีเพียงส่วนหัวกับมือเท่านั้นที่สามารถขยับได้
The heartbeat of the embryo is getting faster and the movement of it becomes desperateเสียงหัวใจของเด็กในท้อง จะเต้นเร็วกว่า และเด็กจะเคลื่อนตัว อย่างรุนแรง

movement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折笔[zhé bǐ, ㄓㄜˊ ㄅㄧˇ, 折笔 / 折筆] against the bristles (brush movement in painting)
五卅运动[wǔ sà yùn dòng, ˇ ㄙㄚˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五卅运动 / 五卅運動] anti-imperialist movement of 30th May 1925, involving general strike esp. in Shanghai, Guangzhou, Hong Kong etc
横笔[héng bǐ, ㄏㄥˊ ㄅㄧˇ, 横笔 / 橫筆] bristles lying down (brush movement in painting)
[zhāng, ㄓㄤ, 章] chapter; seal; section; movement (of symphony); camphor laurel tree; lumber; surname Zhang
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 古文运动 / 古文運動] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song
老态[lǎo tài, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ, 老态 / 老態] elderly, as in movement or bearing
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, 五四] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
正锋[zhèng fēng, ㄓㄥˋ ㄈㄥ, 正锋 / 正鋒] frontal attack (brush movement in painting)
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四爱国运动 / 五四愛國運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四运动 / 五四運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
着法[zhāo fǎ, ㄓㄠ ㄈㄚˇ, 着法 / 著法] move in chess; movement in martial arts
乐章[yuè zhāng, ㄩㄝˋ ㄓㄤ, 乐章 / 樂章] movement (of a symphony)
祖国光复会[Zǔ guó guāng fù huì, ㄗㄨˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 祖国光复会 / 祖國光復會] movement to restore the fatherland
侧锋[cè fēng, ㄘㄜˋ ㄈㄥ, 侧锋 / 側鋒] oblique attack (brush movement in painting)
肠蠕动[cháng rú dòng, ㄔㄤˊ ㄖㄨˊ ㄉㄨㄥˋ, 肠蠕动 / 腸蠕動] peristalsis (wave movement of gut wall)
西学[Xī xué, ㄒㄧ ㄒㄩㄝˊ, 西学 / 西學] Western learning (intellectual movement in the late Qing); also called 洋務運動|洋务运动
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 起来 / 起來] beginning or continuing an action; upward movement; stand up
舞姿[wǔ zī, ˇ ㄗ, 舞姿] dancer's posture and movement
民主墙[mín zhǔ qiáng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄑㄧㄤˊ, 民主墙 / 民主牆] Democracy Wall (1978-1989), esp. during the Beijing Spring democracy movement
动态[dòng tài, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ, 动态 / 動態] development; trend; dynamic state; movement; moving
迂缓[yū huǎn, ㄩ ㄏㄨㄢˇ, 迂缓 / 迂緩] dilatory; slow in movement; roundabout
动觉[dòng jué, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄩㄝˊ, 动觉 / 動覺] kinesthesia; perception of one's bodily surroundings and movement
解放运动[jiě fàng yùn dòng, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 解放运动 / 解放運動] liberation movement
套路[tào lù, ㄊㄠˋ ㄌㄨˋ, 套路] a sequence of movements in martial arts
动作[dòng zuò, ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, 动作 / 動作] movement; motion; action
形迹[xíng jì, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, 形迹 / 形跡] movements and expression of a person; bearing
手足[shǒu zú, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ, 手足] movement
运动[yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 运动 / 運動] movement; campaign; sports
雪山狮子旗[xuě shān shī zi qí, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙ ㄑㄧˊ, 雪山狮子旗 / 雪山獅子旗] Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard
不结盟运动[bù jié méng yùn dòng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄥˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 不结盟运动 / 不結盟運動] nonaligned movement
红十字会[hóng shí zì huì, ㄏㄨㄥˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ, 红十字会 / 紅十字會] Red Cross (international humanitarian movement)
社会主义教育运动[shè huì zhǔ yì jiào yù yùn dòng, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 社会主义教育运动 / 社會主義教育運動] Socialist education movement
羁绊[jī bàn, ㄐㄧ ㄅㄢˋ, 羁绊 / 羈絆] trammels; yoke; fig. restraint on one's movements

movement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーツアンドクラフツ運動[アーツアンドクラフツうんどう, a-tsuandokurafutsu undou] (n) Arts and Crafts Movement
アメーバ運動[アメーバうんどう, ame-ba undou] (n) ameboid movement
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement
エコロジー運動[エコロジーうんどう, ekoroji-undou] (n) ecological movement
ブライト運動[ブライトうんどう, buraito undou] (n) Bright's movement (movement comprised of naturalists, atheists, agnostics, etc.)
まどろっこしい;まどろこしい;まどろっこい;まどろこい[, madorokkoshii ; madorokoshii ; madorokkoi ; madorokoi] (adj-i) dull (e.g. of movement or reaction); sluggish
世界教会運動[せかいきょうかいうんどう, sekaikyoukaiundou] (n) Ecumenical Movement
両便[りょうべん, ryouben] (n) urination and bowel movement
五斗米道[ごとべいどう, gotobeidou] (n) (See 天師道) Way of the Five Pecks of Rice (ancient Chinese Daoist movement later known as The Way of the Celestial Masters)
仮現運動[かげんうんどう, kagen'undou] (n) apparent movement
便意[べんい, ben'i] (n) call of nature; bowel movement
便通[べんつう, bentsuu] (n) bowel movement
公民権運動[こうみんけんうんどう, kouminken'undou] (n) civil rights movement (esp. American)
地塊運動[ちかいうんどう, chikaiundou] (n) block movement (geology)
天師道[てんしどう, tenshidou] (n) (See 五斗米道) Way of the Celestial Masters (ancient Chinese Daoist movement orig. known as The Way of the Five Pecks of Rice)
女性解放運動[じょせいかいほううんどう, joseikaihouundou] (n) women's liberation movement
女性運動家[じょせいうんどうか, joseiundouka] (n) women's movement activist; feminist activist
女権運動[じょけんうんどう, joken'undou] (n) women's rights movement
愛国運動[あいこくうんどう, aikokuundou] (n) patriotic movement
文明開化[ぶんめいかいか, bunmeikaika] (n) Japan's Westernization movement during the Meiji era (Westernisation)
日本主義[にほんしゅぎ;にっぽんしゅぎ, nihonshugi ; nipponshugi] (n) (obs) Japanism; Japanese nationalistic ideological movement
清談[せいだん, seidan] (n,vs) (1) Qingtan (Taoist-related movement in ancient China); (2) noble, refined, eloquent speech
聖霊運動[せいれいうんどう, seireiundou] (n) Pentecostal movement
肩で息をする[かたでいきをする, katadeikiwosuru] (exp,vs-i) to breathe heavily (e.g. with much movement of the shoulders)
脱糞[だっぷん, dappun] (n,vs) a bowel movement
解放運動[かいほううんどう, kaihouundou] (exp) emancipation movement; freedom movement; liberation movement
身じろぎ;身動ぎ[みじろぎ, mijirogi] (n,vs) stirring; slight movement
身のこなし;身の熟し[みのこなし, minokonashi] (n) (See 熟し) carriage; movement (of the body); agility
転折[てんせつ, tensetsu] (n) in calligraphy, a brush movement where a horizontal line turns sharply downwards
農民運動[のうみんうんどう, noumin'undou] (n) agrarian movement
迂回;迂廻[うかい, ukai] (n) (1) detour; (vs) (2) to detour; to circumvent; (n) (3) {mil} turning movement
運動覚[うんどうかく, undoukaku] (n) kinesthesia; kinaesthesia; sense of movement
雲気[うんき, unki] (n) (1) cloud; look of the sky; movement of clouds; (2) kabuki accessory representing a cloud; (3) type of strange mist appearing in the sky, used for divination
REM[レム, remu] (n) rapid eye movement; REM
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation
キュービズム;キュビスム;キュビズム[, kyu-bizumu ; kyubisumu ; kyubizumu] (n) Cubism (art movement) (fre
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P)
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
シンボリズム;サンボリスム[, shinborizumu ; sanborisumu] (n) (See 象徴主義) symbolism (19th-century artistic movement)

movement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัมพาต[adj.] (ammaphāt) EN: crippled ; incapable of movement FR:
การเคลื่อน[n.] (kān khleūoe) EN: movement FR: mouvement [m]
การเคลื่อนที่[n.] (kān khleūoe) EN: movement ; motion ; movability ; travel FR: mouvement [m] ; trajectoire [f] ; course [f] ; déplacement [m]
การเคลื่อนไหว[n.] (kān khleūoe) EN: motion ; movement ; dynamics ; activity FR: mouvement [m]
การเคลื่อนย้าย[n.] (kān khleūoe) EN: removal ; transfer ; transportation ; movement ; flow FR: transfert [m] ; flux [m]
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang FR: mouvement [m] ; organisation [f]
ขบวนการอีสานใหม่[org.] (Khabūankān ) EN: Neo E-Saan Movement ; New Isaan Movement FR:
ขบวนการลูกเสือ[n. exp.] (khabūankān ) EN: scout movement FR: scoutisme [m]
ขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด[org.] (Khabūankān ) EN: Non-Aligned Movement (NAM) FR:
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)[org.] (Khabūankān ) EN: People's Movement for a Just Society ; P-move FR:
ขบวนการสันติภาพ[n. exp.] (khabūankān ) EN: peace movement FR: mouvement pour la paix [m]
ขบวนการเสรีไทย[org.] (Khabūankān ) EN: Free Thai Movement FR:
เคลื่อนตัว[v.] (khleūoen tū) EN: move ; be in movement FR: se déplacer ; se mouvoir
คนเสื้อเหลือง [n. exp.] (khon seūa l) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]
ความเคลื่อนไหว[n.] (khwām khleū) EN: movement FR: mouvement [m] ; agitation [f]
ความเคลื่อนไหวของราคา[n. exp.] (khwām khleū) EN: movement in prices FR: mouvement des prix [m]
กลไก[n.] (konkai) EN: mechanism ; machinery ; device ; movement FR: mécanisme [m]
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่[org.] (Krabūankān ) EN: New Democracy Movement (NDM) FR:
กระแสการเงิน[n.] (krasaēkānng) EN: monetary flow ; currency flow ; money; currency movement ; circulation of money FR: flux monétaire [m]
มูฟเม้นต์[n.] (mūpmēn = mū) EN: movement FR:
พลังงานเคลื่อนไหว[n. exp.] (phalang-ngā) EN: movement energy FR:
ระบายท้อง[v. exp.] (rabāi thøng) EN: have a bowel movement FR:
รณรงค์[n.] (ronnarong) EN: campaign ; movement FR: campagne [f] ; croisade [f]
เสรีไทย[org.] (Sērīthai ) EN: Free Thai Movement FR:
เสื้อเหลือง [n. exp.] (seūa leūang) EN: yellow shirts ; yellow shirted royalists ; anti-Thaksin PAD movement FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]
ถ่ายท้อง[v. exp.] (thāi thøng) EN: have a bowel movement FR:
ถ่ายอุจจาระ[v.] (thāi-utjāra) EN: defecate ; move one's bowels ; have a bowel movement ; do a poo ; evacuate FR: déféquer ; faire caca (fam.) ; chier (vulg.)
ตีขนาบ[v.] (tīkhanāp) EN: make a pincers movement ; attack from both sides FR: prendre en étau
ชวาซัดหอก[n. exp.] (Chawā sat h) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
ดับชวาลา[n. exp.] (dap chawālā) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
หักคอเอราวัณ[n. exp.] (hakkhø Ērāw) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
หักงวงไอยรา[n. exp.] (hak ngūang ) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
อิเหนาแทงกริช[n. exp.] (i nao thaen) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
จระเข้ฟาดหาง[n. exp.] (jørakhē fāt) EN: Thai roundhouse kick ; [one of 15 Thai boxing movements] FR:
ขุนยักษ์จับลิง[n. exp.] (khun yak ja) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūa) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others ; contra-mainstream ; counter-movement FR:
มอญยันหลัก[n. exp.] (møn yan lak) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
นาคาบิดหาง[n. exp.] (Nākhā bit h) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
ปักลูกทอย[n. exp.] (pak lūkthøi) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:
ปักษาแหวกรัง[n. exp.] (paksā waēk ) EN: [one of 15 Thai boxing movements] FR:

movement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brownsche Molekularbewegung {f} [phys.]Brownian motion; Brownian movement
Kapitalbilanz {f}net capital movement
Differenzweg {m}differential movement
Konjunkturabschwächung {f}downward movement
Positionierzeit {f}arm movement
Reflexbewegung {f}reflex movement
Widerstandsbewegung {f}resistance movement
Truppenbewegung {f}troop movement
Abwanderung {f} von Arbeitskräftenmovement of labour
Rückwärtsbewegung {f}backward movement; regression
Häufigkeit {f} | Häufigkeit der Bewegungen | relative Häufigkeitfrequency | frequency of movements | relative frequency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า movement
Back to top