ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

activity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *activity*, -activity-

activity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
activity (n.) การกระตือรือร้น See also: การกระทำอย่างมีชีวิตชีวา Syn. liveliness
activity (n.) การกระทำ See also: กิจกรรม Syn. movement, motion
activity (n.) การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี
English-Thai: HOPE Dictionary
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
English-Thai: Nontri Dictionary
activity(n) กิจกรรม,การงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
activity๑. การงาน, กิจกรรม๒. กัมมันตภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรณีย์ (n.) activity See also: business, affairs, duty Syn. กิจ
กิจกรรม (n.) activity See also: operation
กัมมันตภาพรังสี (n.) radioactivity
กิจกรรมนอกหลักสูตร (n.) extracurricular activity
รังสี (n.) radioactivity See also: radiation, ray, light
ศาสนกิจ (n.) religious activity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย
A shark is attracted to the exact kind of splashing and activity that occurs whenever human beings swim.ฉลามจะสนใจการกระเพื่อม เเละความเคลี่อนไหว... ที่เกิดจากการว่ายนํ้าของคน คุณจะเลี่ยงไม่ได้
"There's still cellular activity in these burned remains.I'll get Garry. We'll meet in Blair's room.
Well, if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggee.ดีถ้าหน่วยความจำทำหน้าที่ฉันอย่างถูกต้อง บริเวณนี้จังหวัดนี้ เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสำหรับทักกี
They know we're in here even if they can't see us. What good is it to leave the gas tank emp... the activity excites them.มันรู้ว่าเราอยู่นี่อยู่ดี ถึงมันจะไม่เห็นเรา ไม่เติมน้ำมันจะดีได้ไง
Does sexual activity always repulse you in this way?Does sexual activity always repulse you in this way?
Synaptic activity has increased 400% in less than a month.ระบบประสาทตอบสนองเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนสี่ร้อยเปอร์เซ๊นต์
Outside terminal activity control.เข้าระบบเชื่อมต่อภายนอก
Um, they say there's been unusual activity on your account.เขาว่ารายการในบัญชีเธอไม่ปกติ
I'm sorry I had to drag you in like this, but we are picking up some activity around Dante's Peak.ฉันขอโทษที่ผมต้องลากคุณ ในเช่นนี้ แต่เราจะหยิบขึ้นมาบางกิจกรรม รอบพีคของดันเต้
There's nothing to indicate there's any kind of activity here. She's quiet.ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกถึงความมีเป็น ชนิดของกิจกรรมใด ๆ ที่นี่ เธอเป็นคนที่เงียบสงบ
We got some minor geothermal activity on the edge of the crater.เรามีกิจกรรมบางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ความร้อนใต้พิภพ บนขอบของปากปล่องภูเขาไฟ

activity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活动中心[huó dòng zhōng xīn, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 活动中心 / 活動中心] activity center
户枢不蠹[hù shū bù dù, ㄏㄨˋ ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄉㄨˋ, 户枢不蠹 / 戶樞不蠹] lit. a door hinge never rusts (成语 saw); constant activity prevents decay
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
动静[dòng jìng, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄥˋ, 动静 / 動靜] sound of activity or people talking; news of activity
行为[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, 行为 / 行為] action; conduct; behavior; activity
活动[huó dòng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 活动 / 活動] activity; exercise; behavior
活度[huó dù, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨˋ, 活度] activity
健美操[jiàn měi cāo, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ ㄘㄠ, 健美操] aerobics; aerobic dance (school P.E. activity)
多动症[duō dòng zhèng, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, 多动症 / 多動症] attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD)
注意力缺陷过动症[zhù yì lì quē xiàn guò dòng zhèng, ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄌㄧˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄥˋ, 注意力缺陷过动症 / 注意力缺陷過動症] Attention Deficit hyperactivity Disorder (ADHD)
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
渔捞[yú lāo, ㄩˊ ㄌㄠ, 渔捞 / 漁撈] fishing (as a commercial activity)
把风[bǎ fēng, ㄅㄚˇ ㄈㄥ, 把风 / 把風] keep watch (during a clandestine activity); be on the lookout
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be
伙伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, 伙伴] partner (for an activity)
放射性活度[fàng shè xìng huó dù, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨˋ, 放射性活度] radioactivity
剩余放射性[shèng yú fàng shè xìng, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, 剩余放射性 / 剩餘放射性] residual radioactivity
体育活动[tǐ yù huó dòng, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 体育活动 / 體育活動] sports; sporting activity
太阳活动[tài yáng huó dòng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 太阳活动 / 太陽活動] sunspot activity; solar variation
积极性[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, 积极性 / 積極性] zeal; initiative; enthusiasm; activity

activity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity
アクティビティー[, akuteibitei-] (n) activity
アクティビティサンプリング[, akuteibiteisanpuringu] (n) activity sampling
アクティビティモデルステップ[, akuteibiteimoderusuteppu] (n) {comp} activity model step
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] (n) {comp} activity attributes
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P)
フラクション活動[フラクションかつどう, furakushon katsudou] (n) fraction activity
メッカ[, mekka] (n) (1) Mecca; (2) centre for some field or activity (center); (P)
モニ[, moni] (n) (col) {comp} (See モニター・3) (in P2P networks) a program that monitors (and adjusts) activity of a P2P program
レズる[, rezu ru] (v5r) to engage in lesbian sexual activity
ワンワンスタイル[, wanwansutairu] (n) (X) (vulg) doggie fashion sexual activity (wasei
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled)
下慣らし[したならし, shitanarashi] (n) preparatory activity
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P)
使用率[しようりつ, shiyouritsu] (n) {comp} utilization rate; activity ratio
元気印[げんきじるし, genkijirushi] (n) mark of liveliness; sign of activity
[ぜい, zei] (suf) groups engaged in some activity (players, companies, forces, etc.)
合併活動[がっぺいかつどう, gappeikatsudou] (n) merger activity
外交活動[がいこうかつどう, gaikoukatsudou] (n) diplomatic activity
大車輪[だいしゃりん, daisharin] (n) (gymnastical) giant swing; all-out effort; frenzied activity
天手古舞(ateji);天手古舞い(ateji);てんてこ舞い;てんてこ舞[てんてこまい, tentekomai] (n,vs) whirl of busyness; humming with activity; bustling activity
実用語[じつようご, jitsuyougo] (n) practical language; language used for day-to-day activity (in contrast to official languages); facility language
慣行犯[かんこうはん, kankouhan] (n) (1) (See 常習犯) habitual criminal; recidivist; (2) recidivism; habitual criminal activity
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n,vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P)
正定業[しょうじょうごう, shoujougou] (n) {Buddh} (See 阿弥陀仏,浄土宗) correct meditative activity (in Jodo, saying the name of Amitabha)
正業[せいぎょう, seigyou] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 八正道) right action; (2) (See 正定業) correct meditative activity (in Jodo, saying the name of Amitabha)
法定強姦[ほうていごうかん, houteigoukan] (n) statutory rape; sexual activity with a minor under the age of consent
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P)
独壇場[どくだんじょう, dokudanjou] (n) (word borne of confusion between the kanji 擅 and 壇) (See 独擅場) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly
独擅場[どくせんじょう, dokusenjou] (n) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly
立て[だて, date] (pref) (1) central; main; head; chief; (suf) (2) (uk) just (done); freshly (baked); indicates activity only just occurred; (ctr) (3) counter for consecutive losses
緊急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD
アクティビティ(P);アクチビティ;アクテビティ[, akuteibitei (P); akuchibitei ; akutebitei] (n) activity; (P)
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set
インタラクティビティー[, intarakuteibitei-] (n) interactivity
キュリー[, kyuri-] (n) curie (unit of radioactivity); (P)
働き過ぎ[はたらきすぎ, hatarakisugi] (n) overactivity; overwork
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes
システムアクティビティ[しすてむあくていびてい, shisutemuakuteibitei] system activity
使用率[しようりつ, shiyouritsu] activity ratio
使用率[しようりつ, shiyouritsu] utilization rate, activity ratio
最初のアクティビティ識別子[さいしょのアクティビティしきべつし, saishono akuteibitei shikibetsushi] original activity identifier
最近稼働[さいきんかどう, saikinkadou] recent activity
活用率[かっせいりつ, kasseiritsu] activity ratio
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
活動[かつどう, katsudou] Thai: กิจกรรม English: activity

activity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอคทิวิตี้ = แอคทิวิตี ; แอคติวิตี้ = แอคติวิตี[n.] (aēkthiwitī ) EN: activity FR: activité [f]
อิริยาบถ[n.] (iriyābot) EN: manner ; deportment ; pose ; activity FR:
กรรม[n.] (kam) EN: work ; job ; activity ; transaction FR: activité [f]
กามกิจ[n.] (kāmmakit) EN: sexual intercourse ; intercourse ; sexual activity ; sex FR: rapport sexuel [m] ; relation sexuelle [f]
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act ; affair ; matter ; things FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m] ; choses [fpl]
การบริหารกาย[n. exp.] (kān børihān) EN: exercise ; activity ; calisthenics ; gymnastics FR:
การเคลื่อนไหว[n.] (kān khleūoe) EN: motion ; movement ; dynamics ; activity FR: mouvement [m]
การประกอบธุรกิจ[n. exp.] (kān prakøp ) EN: business activity ; business operations FR:
การัณย์[n.] (kāran) EN: activity ; business FR:
กรณีย์[n.] (karanī = kø) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
กรณียะ[n.] (karanīya = ) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
กรณีย-[pref.] (karanīya- =) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
ขอบเขตการปฏิบัติ[n. exp.] (khøpkhēt kā) EN: sphere of activity FR:
กิจ[n.] (kit) EN: business ; affairs ; activity ; work FR: affaire [f] ; business [m] ; activité [f] ; travail [m]
กิจกรรม[n.] (kitjakam) EN: activity ; operation ; event ; function ; practice ; affair FR: activité [f] ; exercice [m] ; occupation [f]
กิจกรรมบำรุงรักษา[n. exp.] (kitjakam ba) EN: maintenance activity FR:
กิจกรรมบ่อนทำลาย[n. exp.] (kitjakam bǿ) EN: subversive activity FR:
กิจกรรมการผลิต[n. exp.] (kitjakam kā) EN: productive activity FR: activité de production [f]
กิจกรรมนอกหลักสูตร[n. exp.] (kitjakam nø) EN: extracurricular activity FR: activités extrascolaires [fpl]
กิจกรรมสร้างสรรค์[n. exp.] (kitjakam sā) EN: creative activity FR:
กิจกรรมทางกาย[n. exp.] (kitjakam th) EN: physical activity FR: activité physique [f]
กิจกรรมทางสังคม[n. exp.] (kitjakam th) EN: social activity FR: activité sociale [f]
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kitjakam th) EN: economic activity FR: activité économique [f]
กิจการ[n.] (kitjakān) EN: business ; trade ; work; enterprise ; undertaking ; vocational work ; activity FR: affaire [f] ; entreprise [f] ; activité [f] ; opération [f]
โกลาหล[adv.] (kōlāhon) EN: agog ; in great activity ; in a tumult ; chaotically FR:
กรณีย์[n.] (køranī = ka) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
หลักสูตรกิจกรรม[n. exp.] (laksūt kitj) EN: activity curriculum FR:
พฤติ-[pref.] (phreutti) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; action ; activity FR: conduite [f]
สัมประสิทธิ์แอคติวิตี[n. exp.] (samprasit a) EN: activity coefficient FR: coefficient d'activité [m]
ศาสนกิจ[n.] (sāsanakit =) EN: religious activity FR:
ศาสนกิจ[n.] (sātsanakit ) EN: religious activity FR:
ดัชนีปฏิกิริยา[n. exp.] (datchanī pa) EN: reactivity index FR:
กัมมันตภาพรังสี[n.] (kammantaphā) EN: radioactivity ; radioactive ray FR: radioactivité [f]
ขอให้สนุกกับ...[xp] (khø hai san) EN: enjoy ... (+ activity) FR:
ความเฉื่อยชา[n.] (khwām cheūa) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia ; inaction FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความขี้เกียจ [n.] (khwām khīkī) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]
ความไวปฏิกิริยา[n. exp.] (khwām wai p) EN: reactivity FR:
รังสี ; รังสิ[n.] (rangsī ; ra) EN: ray ; beam of light ; radiation ; radioactivity FR: rayonnement [m] ; radiation [f] ; rayon [m] ; faisceau lumineux [m]
โรคสมาธิสั้น[n. exp.] (rōk samāthi) EN: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) FR:

activity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beratungstätigkeit {f}advisory activity
Gesamtwirtschaftsaktivität {f}aggregate economic activity
Betätigungsfeld {n}field of activity; sphere of activity
Arbeitsgebiet {n}field of activity
Erwerbsleben {n}gainful activity
Hochbetrieb {m}intense activity
Freizeitaktivität {f}leisure activity
Abteilungserfolgsrechnung {f}activity accounting
Änderungsprotokoll {n}activity log
Aktivitätensteuerung {f}activity control
Aktivitätskette {f}activity chain
Aktivitätensteuerteil {m}activity request packet
Aktivurlaub {m}activity holiday
Beschäftigungsabweichung {f}activity variance
Beschäftigungsgrad {m}activity level
Bewegungshäufigkeit {f}activity ratio
Bewegungshäufigkeit {f} einer Dateiactivity rate
Multimomentverfahren {n}activity sampling
Radioaktivität {f} | abgeklungene Radioaktivitätradioactivity | cooled-down radioactivity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า activity
Back to top