ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cluttered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cluttered*, -cluttered-

cluttered ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
魔窟[まくつ, makutsu] (n) (1) den of thieves; (2) (See 売春宿) brothel; red-light district; (3) (col) cluttered room

cluttered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกะกะ[adj.] (keka) EN: cluttered ; obstructive FR: encombré ; encombrant
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; messy ; in a muddle ; cluttered ; untidy ; tangled ; overgrown FR: en désordre ; mal rangé ; en friche
รกรุงรัง[adj.] (rokrungrang) EN: in a mess ; cluttered ; untidy ; messy FR: en désordre ; en pagaïe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cluttered
Back to top