ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยุ่งเหยิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยุ่งเหยิง*, -ยุ่งเหยิง-

ยุ่งเหยิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุ่งเหยิง (v.) be confused See also: be chaotic, rush in a disorderly manner Syn. ชุลมุน, สับสน, วุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
becloud(บิเคลาดฺ') {beclouded,beclouding,beclouds} vt. ทำให้มืดมนด้วยเมฆ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ปกคลุม
befog(บิฟอก') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. obscure
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
bemuse(บิมิวซ') {bemused,bemusing,bemuses} vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้ตะลึง, Syn. stupefy ###A. enlighten
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
blowzy(โบล'ซี) adj. มีผิวพรรณที่หยาบ,ยุ่งเหยิง, Syn. blowsy,blowzed,blowsed
buffalo(บัฟ'ฟะโล) {buffaloed,buffaloing,buffalos} n. ควาย,ควายป่า (ในเมริกา) vt. ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้งง,ข่ม,กดขี่
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess,
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม,เส้นใยแมงมุม,แผนการ,ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง
complicacy(คอม'พละคะซี) n. ภาวะยุ่งเหยิง,ภาวะซับซ้อน,ภาวะแทรกซ้อน,สิ่งที่แทรกซ้อน,โรคแทรกซ้อน, Syn. complexity
complicate(คอม'พลิเคท) {complicated,complicating,complicates} vt. ทำให้ซับซ้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้ยุ่งเหยิง adj. ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ซับซ้อน,พับหรือซ้อนตัวเอง,พับหรือซ้อนตัวเองตามยาว, Syn. confuse,confound
complicated(คอม'พละเคทิด) adj. ซับซ้อน,ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจหรืออธิบาย, See also: complicatedness n. ดูcomplicated, Syn. complex
complication(คอมพลิเค'เชิน) n. ความซับซ้อน,ความยุ่งเหยิง,ความแทรกซ้อน,โรคแทรกซ้อน,สิ่งแทรกซ้อน, Syn. variation,problem
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder
crisscross(ครีส'ครอส) adj. ไขว้,กากบาท,แกงได้,ซึ่งตัดสลับกัน n. กากบาท,แกงได้,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน. vt. เขียนกากบาท,เขียนแกงได้ vi. เคลื่อนสลับไปมา, Syn. crosswise
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
demoralise(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
demoralize(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
deray(ดิเร') n. ความรื่นเริงสนุกสนานที่ยุ่งเหยิง
disarrange(ดิส'อะเรนจฺ) vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: disarrangement n.
disarray(ดิสอะเรย์') vt.,n. (ความ) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก,เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย
discomfit(ดิสคัม'ฟิท) vt.,n. (การ) ทำให้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: discomfiter n. ดูdiscomfit, Syn. frustrate
disconcert(ดิสคันเซิร์ท') vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง., See also: disconcertingly adv. ดูdisconcert disconcertment n. ดูdisconcert, Syn. confuse,upset
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
dishevel(ดิสเชฟ'เวิล) vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระเซิง,ทำให้ยู่ยี่,ทำให้ไม่เรียบร้อย.
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., Syn. bustle ###A. order,form
disorderlyadj.,adv. ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,สับสน, See also: disorderliness n. ดูdisorderly, Syn. untidy,unruly ###A. tidy,civil
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disorganizationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disrupt(ดิสรัพทฺ') vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,รบกวน,ทำให้แตกแยกออก. -adj. ซึ่งแตกแยกออก, See also: disrupter n. ดูdisrupt disruptor n. ดูdisrupt, Syn. interrupt,break up
disturbed(ดิสเทิร์บดฺ') adj. ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต,ซึ่งถูกรบกวน,ยุ่งเหยิง
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ,หน้ามืด,ตาลาย,ยุ่งเหยิง,สับสน,ซึ่งทำให้สับสน,ไม่ระมัดระวัง,โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded,giddy
elfockn. ผงที่ยุ่งเหยิงเป็นกระเซิง
farrago(ฟะเร' โก) n. ส่วนผสมที่ยุ่งเหยิง,จับฉ่าย -pl. farragoes
English-Thai: Nontri Dictionary
baffle(vt) ทำให้งงงัน,ทำให้ยุ่งเหยิง
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
clutter(n) กองระเกะระกะ,ความยุ่งเหยิง
discomfit(vt) ชนะ,ทำให้พ่ายแพ้,รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระอักกระอ่วนใจ
confuse(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง,เข้าใจยาก,อ่านยาก,ฉุนเฉียว,โกรธง่าย
derange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้ฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า
derangement(n) ความยุ่งเหยิง,ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน
disarrange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้สบสน
disarray(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก
disheveled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
hash(n) ของผสมกัน,กัญชา,ความยุ่งเหยิง
havoc(n) ความหายนะ,ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความยุ่งเหยิง
imbroglio(n) ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความเข้าใจผิด
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่พิจารณา,ไม่เจาะจง,ยุ่งเหยิง,ตามอำเภอใจ
jumble(n) ความยุ่งเหยิง,ความปนเป,ของสัพเพเหระ,ของจิปาถะ
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
mix(vt) ผสม,ปะปน,ปรุง,ทำให้ยุ่งเหยิง
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก
turmoil(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความสับสน
muddle(n) ความยุ่ง,ความยุ่งเหยิง,ความเหลวไหล,ความสับสน
muddy(adj) เป็นโคลน,ขุ่นมัว,ยุ่งเหยิง
pellmell(adj) อลหม่าน,สับสน,โกลาหล,วุ่นวาย,ยุ่งเหยิง
perturbation(n) การรบกวน,การก่อกวน,ความยุ่งเหยิง
pother(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
promiscuous(adj) สำส่อน,หลากหลาย,ไม่เลือกหน้า,ยุ่งเหยิง
ragged(adj) สกปรก,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,มอมแมม,ยุ่งเหยิง
ruffle(n) ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,สิ่งรบกวน
shaggy(adj) มีขนปุย,มีขนดก,รุงรัง,เป็นกระเซิง,หนา,ยุ่งเหยิง
skein(n) ไจไหม,กลุ่มด้าย,ความยุ่งเหยิง
swirl(n) การบิด,การหมุน,การวน,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chaosภาวะยุ่งเหยิง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chaotic (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ที่ไม่เป็นระเบียบ Syn. confused, disordered
dishevelled (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ไม่เรียบร้อย Syn. rumpled
foul (adj.) ยุ่งเหยิง See also: พัวพัน
higgledy-piggledy (adj.) ยุ่งเหยิง See also: สับสน, ไม่เป็นระเบียบ Syn. disordered, disorganized, messy Ops. neat, ordered
jumble (vi.) ยุ่งเหยิง See also: ปนเป, สับสน Syn. confuse, mix, disorder Ops. separate
muddy (adj.) ยุ่งเหยิง See also: คลุมเครือ Syn. dull Ops. clearly
pell-mell (adj.) ยุ่งเหยิง See also: สับสนวุ่นวาย, โกลาหล, รีบๆ ร้อนๆ Syn. hectic, bustling, feverish Ops. calm
pellmell (adj.) ยุ่งเหยิง See also: สับสนวุ่นวาย, โกลาหล, รีบๆ ร้อนๆ Syn. hectic, bustling, feverish Ops. calm
pother (vi.) ยุ่งเหยิง See also: โกลาหล Syn. muddle, mess
ravel (vi.) ยุ่งเหยิง See also: พัวพัน Syn. untwist, untangle
ruffled (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ไม่เรียบร้อย Syn. dishevelled, rumpled
rumpled (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ไม่เรียบร้อย Syn. dishevelled
sloppy (adj.) ยุ่งเหยิง See also: รกรุงรัง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ Syn. disorderly, messy, untidy Ops. neat, orderly, tidy
tangle (vi.) ยุ่งเหยิง See also: พัวพัน, สับสน Syn. involve, confuse, complicate
tousy (adj.) ยุ่งเหยิง See also: เป็นกระเซิง, ยุ่ง
unkempt (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ไม่เป็นระเบียบ Syn. untidy Ops. tidy, neat
untwist (vi.) ยุ่งเหยิง See also: พัวพัน Syn. untangle
obfuscate (vi.) ยุ่งเหยิงSee also: ยุ่งยาก Syn. muddle, tangle Ops. disentangle, unravel
arse about face (sl.) สิ่งที่อยู่ในสภาพยุ่งเหยิง
chaos (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความสับสน Syn. confusion, disorder
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't mess around so muchเลิกทำให้ยุ่งเหยิงมากขนาดนี้ได้แล้ว
Could you please not make things even more complicated?คุณได้โปรดอย่าทำสิ่งต่างๆ ให้มันยุ่งเหยิงไปมากกว่านี้ได้ไหม
My personal life is all messed up!ชีวิตส่วนตัวของฉันยุ่งเหยิงไปหมด
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยใจของเธอให้ยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How's his guy doing?และในรายการของเขาจะไม่มีคำว่า ยุ่งเหยิง คนของมันเป็นยังไงมั่ง
And whenever things in my head get all gooey and sticky and messy and I can't get 'em out, you always come along and you make me feel clean and you make me feel whole again.และทุกๆอย่างในหัวฉัน มันเหนอะหนะ ยุ่งเหยิง และฉันปัดมันออกไปไม่ได้ คุณมักจะเข้ามา และทำให้ฉันรู้สึกหมดจด
Mixed himself up a really nice cocktail of Valium, Haldol, Seconal, and I think Lorazepam.ยุ่งเหยิงตัวเองอยู่กับ สูตรค็อกเทล มีตัวยานอนหลับ วัคเลี่ยม ฮาล์ดอล เซโคนัล แล้วก็ลาเรเซแปม
Quite a mess, uh, third one this year.ยุ่งเหยิงน่าดู ครั้งที่สามแล้วของปีนี้
Big mess at The Coronet Hotel.ยุ่งเหยิงสุดๆเลยที่โรงแรม Coronet
Mixed up? What the hell.ยุ่งเหยิงหรือ นรกอะไรนี่
Little kips all along the start line, barring them as is already haywire.ยกเว้นพวกเขาพวกเขาอยู่แล้ว ยุ่งเหยิง
I remember...a time of chaos ruined dreams...this wasted land.ผมยังจำได้... เวลาแห่งความยุ่งเหยิง ฝันอันโหดร้าย...
And in this maelstrom of decay ordinary men were battered and smashed.ในวังวนแห่งความยุ่งเหยิงนี้... ...คนทั่วไป ต่างถูกกระทำจนสูญสิ้น
I was very disturbed by the game we just played.ผมรู้สึกยุ่งเหยิง เมื่อตอนเกมเพิ่งเริ่ม
Long hair, dark, tangled...ผมของหล่อนสีเข้ม ยาว แล้วก็ยุ่งเหยิง
I knew it was rough for you guys--ฉันรู้ว่า พวกเธอกำลังยุ่งเหยิง--
It's just that the whole process it sounds so messy.คือขบวนการทั้งหมด... มันฟังดู... ยุ่งเหยิง
I grew up in a dangerous world of one period of turmoil after another...ฉันโตขึ้นในโลกที่อันตราย ในยุคแห่งการเริ่มต้นความยุ่งเหยิงทั้งหมด...
I will bring order after centuries of chaos.ข้าจะทําให้มันมีระเบียบ หลังยุ่งเหยิงมานานนับศตวรรษ
Rumours are circulating that your personal life and your home are in disarray.มีข่าวลือไปทั่วว่าชีวิตส่วนตัวคุณ และก็ที่บ้าน... ยุ่งเหยิงวุ่นวาย
I think you're making all this much more complicated than it needs to be.ฉันว่าคุณทำให้มันยุ่งเหยิงเกินความจำเป็นไปนะ
Still her memories are chaotic.ยังคง ความทรงจำของเธอ มันยุ่งเหยิง
When I first came to Los Angeles, it looked like just this mass of dots... all jumbled and disconnected.ครั้งแรกที่ผมมายัง ลอส แองเจลีส ดูเหมือนว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งแสงสี ที่แสนจะยุ่งเหยิง และ ขาดจากกัน
Sometimes it all still feels like a mass of dots, but more and more these days,บางครั้ง ชีวิตมันเหมือนเต็มไปด้วยจุดที่ดูยุ่งเหยิงวุ่นวาย แต่ ที่มากไปกว่านั้น
Everything's screwed up and he's the only family I got left.ตอนนี้เรื่องมันยุ่งเหยิงไปหมด แล้วเขาก็เป็นคนในครอบครัวคนเดียวที่ฉันเหลือ
Don't you think you've already messed her life up enough?นายไม่คิดว่านายได้ทำ ให้ชีวิตเธอยุ่งเหยิงเกินพอแล้ว ?
I don't know, maybe things aren't right, like maybe your life is in disarray... or just not what you would like and you start to wonder what caused this.ไม่รู้สิ รู้สึกเหมือนมันไม่ถูกต้อง เหมือนชีวิตนายกำลังยุ่งเหยิง หรือไม่ใช่อย่างที่นายต้องการ แล้วนายก็เริ่มสงสัยว่าเพราะอะไร
"Oh what a tangled web we weaveช่างเป็นสายใยที่ยุ่งเหยิง
Alana, what does "tangled web" symbolize?อลาน่า สายใยที่ยุ่งเหยิง เป็นสัญลักษณ์อะไร
Now, um... usually, my whole life, it's always been crazy, noisy,คือ มัน ปกติแล้วชีวิตผมจะยุ่งเหยิงตลอด อึกทึก
I just dropped a bottle of milk and it's just made a big mess everywhere....และมันเพิ่งทำให้ มันยุ่งเหยิงไปหมด
I just did something involuntary and messy.ฉันเพิ่งทำบางอย่าง ที่ไม่ตั้งใจ และยุ่งเหยิง
Chaos Theory is correct except that chaos is actually not chaotic at all but perfectly controlled.ทฤษฎีไร้ระเบียบพูดถูกยกเว้นที่ว่า ความยุ่งเหยิงจริง ๆ แล้วก็ไม่ยุ่งเหยิงทั้งหมด แต่มันควบคุมได้
Kay, I fucked up. I fucked up.อยู่นี่แล้วทุกอย่างมันยุ่งเหยิงไปหมด มัน..
I'll do it for you. All you got to do is say it again.มันทำเพื่อคุณ/คุณได้ความยุ่งเหยิงมากมันเป็นสิทธิในการพูดอีกครั้ง
She had a whole mess of crabs and STDs!เธอมี ความยุ่งเหยิงทั้งหมดของ crabs\และ STDs!
I wanted me some kids, a whole mess of them.ฉันต้องการฉันเด็กจำนวนหนึ่ง\ความยุ่งเหยิงทั้งหมดของพวกเขา
And I'm responsible for my mess.แต่ผมต้องรับผิดชอบกับความยุ่งเหยิงของผม
And the trouble you just made for Kamata?กับเรื่องยุ่งเหยิงที่นายเพิ่งทำกับคามาตะ?
I'm just waiting for the other thoughts to string all this mess together.ฉันแค่กำลังรอให้ความคิดอื่น ๆ ผูกติด กับความยุ่งเหยิงทั้งหมดเข้าด้วยกัน
The whole town's a mess because of you.เมืองทั้งเมือง ยุ่งเหยิงก็เพราะคุณ
A woman dressed in black with long, disheveled hair.ผู้หญิงในชุดดำ ผมยาวยุ่งเหยิง
That--that's why we should just stop is right now, because it's all way too complicated, and I-I think we'd both be happier if we just went back to being friends.ไม่เป็นไรหรอก ฉันก็รู้สึกผิดเหมือนกัน นั่นคือเหตุผลที่เราควรจะหยุดเสียตอนนี้ เพราะมันยุ่งเหยิงเกินไป และฉันคิดว่าเราจะมีความสุขมากกว่านี้ ถ้าเรากลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม
So, i was down in the basement, scanning archive photos into the database, when everything went screwy.ฉันอยู่ที่ชั้นล่างนี่ กำลังหารูปภาพอยู่ แล้วจู่ๆ ทุกอย่างก็.. ยุ่งเหยิงไปหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยุ่งเหยิง
Back to top