ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feverish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feverish*, -feverish-

feverish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feverish (adj.) เป็นไข้ See also: มีไข้, เกี่ยวกับไข้ Syn. febrile, hot, pyretic
feverish (adj.) ตื่นเต้น See also: ร้อนรุ่ม, กระสับกระส่าย Syn. hectic Ops. calm
feverishness (n.) การเป็นไข้ See also: การมีอุณหภูมิร่างกายสูงเพราะพิษไข้ Syn. pyrexia, delirium, heat Ops. cold, coldness
English-Thai: HOPE Dictionary
feverish(ฟี'เวอริช) adj. ตื่นเต้น,กระสับกระส่าย,มีไข้,เป็นไข้, See also: feverishly,feverously adv. feverishness n., Syn. feverous
English-Thai: Nontri Dictionary
feverish(adj) เป็นไข้,มีไข้,ตัวร้อน,เร่าร้อน,กระสับกระส่าย,ตื่นเต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั่นตัว (v.) feel feverish See also: have a shivering sensation, feel hot and cold, have an ague, feel chilly Syn. ครั่นเนื้อครั่นตัว
ครั่นเนื้อครั่นตัว (v.) feel feverish See also: have a shivering sensation, feel hot and cold, have an ague, feel chilly Syn. ครั่นตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Set aside the feverish homeless cannibal I'm living in the dream.ช่วยคนจากคนจรจัดกินคน \ นี่ฉันฝันไปหรือเปล่า.
It's as if I've woken from a feverish dream.มันเหมือนกับว่าฉันถูกปลุกตื่นจากฝันยามเราไม่สบาย
Yes, the tumor's spread, and he was so feverish that he hit his car while driving and flew out the window cracked his head broke his legใช่แล้วเนี้องอกรุกรามและเขามีไข้ ทำให้เขาขับรถชน และกระเด็นออกนอกหน้าต่าง
For a moment, I felt a feverish agony.มันช่างรุนแรงเหมือนป่วยเป็นไข้ขึ้นสูง
They have a feverish night of socially-approved copulation ahead of them.พวกเขาได้มีค่ำคืนอันแสนตื่นเต้น ของการร่วมประเวณีที่สังคมยอมรับแล้วรออยู่
She's still very feverish. She won't eat.เธอมีไข้ขึ้นสูง จึงไม่ยอมทานอะไรเลย
No, I mean, you feel a little feverish.ไม่ใช่, ฉันหมายถึงคุณกำลังเป็นไข้.
You look feverish.ดูเหมือนคุณจะเป็นไข้นะ
Tessa, you're tired. You're feverish. No.- เทสสา คุณกำลังหนื่อย เป็นไข้
And you are feverish.และตัวคุณเองก็หมดสภาพ
I'm nauseated and feverish.ชั้นวิงเวียนหัวแล้วก็เหมือนจะมีไข้
You can't eat, you can't sleep, because you're always feeling feverish.เรากินไม่ได้ นอนไม่หลับ เพราะความรักมันแผดเผาเหมือนกับเป็นไข้

feverish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste
坩堝と化す[るつぼとかす, rutsubotokasu] (exp,v5s) to turn into a state of feverish mood
熱感[ねつかん, netsukan] (n) feverish
熱気[ねつけ, netsuke] (n) feverish
熱っぽい[ねつっぽい, netsuppoi] (adj-i) (1) feverish; (2) enthusiastic

feverish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการไข้[n. exp.] (ākān khai) EN: feverish FR: état fébrile [m]
จับไข้[v.] (japkhai) EN: have a fever ; have a cold ; be feverish FR: avoir la fièvre
ครั่น[n.] (khran) EN: feel feverish ; get a chill FR:
ครั่นเนื้อครั่นตัว[v.] (khrannēuakh) EN: feel feverish ; have flu symptoms FR:
ครั่นตัว[v.] (khrantūa) EN: feel feverish FR:
ไม่สบาย[v.] (mai sabāi) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing ; not feel well ; feel bad FR: être malade ; être souffrant
เป็นไข้[v. exp.] (pen khai) EN: have a cold with fever ; be feverish ; have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be unwell FR: avoir de la fièvre ; être fiévreux
ร้อนจี๋[adj.] (røn jī) EN: feverish ; very hot FR:
รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ[v. exp.] (rūseuk røn-) EN: feel feverish ; be apprehensive ; be worried FR:
ตะครั่นตะครอ[adj.] (takhrantakh) EN: feverish FR:

feverish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fieberhaft {adj} | fieberhafter | am fieberhaftestenfeverish | more feverish | most feverish
Fieberhitze {f}feverish heat
Fiebertraum {m}feverish dream

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feverish
Back to top