ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ordered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ordered*, -ordered-

ordered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ordered (adj.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ Syn. well-organized, arranged Ops. disordered
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ordered fieldฟีลด์อันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ordered pairคู่อันดับ, คู่ของสมาชิกที่มาจากเซต A และ เซต B เขียนได้ในรูป(a, b) เรียก a ว่าสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับ และเรียก b ว่า สมาชิกตัวหลังของคู่อันดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ลำดับ (n.) ordered pair
พัลวัน (adv.) disorderedly See also: confusedly, entangledly Syn. ยุ่งเหยิง, นุงนัง, อีรุงตุงนัง
ฟะฟั่น (adj.) disordered See also: confused Syn. เฟือน, ยุ่งเหยิง
รก (adj.) disordered See also: untidy, cluttered, in a mess Syn. กระจัดกระจาย, เกะกะ, เกลื่อนกลาด
สะเปะสะปะ (adv.) disorderedly See also: unsteadily, confusedly, uncertainly, (talk) circuitously, out of one´s way, groundlessly, aimlessly Ops. เป็นระเบียบ
เปะปะ (adv.) disorderedly See also: unsteadily, confusedly, uncertainly, (talk) circuitously, out of one´s way, groundlessly, aimlessly Syn. สะเปะสะปะ Ops. เป็นระเบียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. De Winter just ordered breakfast in his room, mademoiselle.- ท่านเพิ่งจะสั่งอาหารเช้าให้ไปส่งที่ห้องครับ
I wonder how she likes it now, being ordered about by an ex-chorus girl.อยากรู้จริงว่า ทีนี้แดนเวอร์สจะทำยังไง เมื่อต้องมารับคำสั่งจากอดีตนักร้อง
Oh, nothing. I just ordered a new dress from London. I hope you don't mind.เปล่าค่ะฉันแค่สั่งชุดใหม่มาจากลอนดอน หวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะคะ
I ordered that security you requested, and I think that's going to help a lot.{\cHFFFFFF}I ordered that security you requested, and I think that's going to help a lot.
I ordered soup too.ฉันได้รับคำสั่งซุปด้วย ซุป?
After making me undress, he ordered me on all fours, like an animalการกระทำหลังจากที่ที่ฉันถอดเสื้อผ้า, เขา order me บนทั้งหมดสี่, เหมือนสัตว์
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ
We ordered those cases of food by mail...เราได้สั่งอาหารทีใส่ลัง มา ทางไปรษณีย์...
An hour ago I ordered a few things and nobody's come to deliver.ชั่วโมงที่ผ่านมา ฉัน สั่ง เล็ก ๆ น้อย ๆ และ ไม่มีใคร มาเพื่อจะช่วย
For years the landlords have ordered us to grow indigo for dyeing cloth.หลายปีมาแล้ว เจ้าของที่สั่งให้เรา ปลูกคราม
The whole company's ordered out.ให้จนท.ตรึงเอาไว้แล้ว
You have been ordered out of the province on the grounds of disturbing the peace.คุณถูกสั่งให้ออกนอกจังหวัดนี้ โทษฐานก่อกวนความสงบ

ordered ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, 排列] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m)
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 埃尔金 / 埃爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
额尔金[É ěr jīn, ㄜˊ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 额尔金 / 額爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
斯维尔德洛夫[Sī wéi ěr dé luò fū, ㄙ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄨ, 斯维尔德洛夫 / 斯維爾德洛夫] Yakov Mikhailovich Sverdlov (1885-1919), bolshevik organiser, ordered the murder of the Tsar's family in 1918, died of Spanish influenza
凌杂米盐[líng zá mǐ yán, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄚˊ ㄇㄧˇ ㄧㄢˊ, 凌杂米盐 / 凌雜米鹽] disordered and fragmentary
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 恛] disordered; indistinct doubtful; blurred
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, 溷] disordered; privy
杂乱无章[zá luàn wú zhāng, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ ˊ ㄓㄤ, 杂乱无章 / 雜亂無章] disordered and in a mess (成语 saw); all mixed up and chaotic
有次序[yǒu cì xù, ㄧㄡˇ ㄘˋ ㄒㄩˋ, 有次序] ordered

ordered ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仰せ付かる;仰せつかる[おおせつかる, oosetsukaru] (v5r,vt) to receive a command; to be appointed; to be ordered
半順序集合[はんじゅんじょしゅうごう, hanjunjoshuugou] (n) {math} partially ordered set; poset; semi-ordered set
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public)
時間順序積[じかんじゅんじょせき, jikanjunjoseki] (n) time ordered product (physics)
言い付かる;言付かる[いいつかる, iitsukaru] (v5r,vt) to be ordered
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[, shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent
上敷き[うわしき;うわじき, uwashiki ; uwajiki] (n) bordered matting
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
乱菊[らんぎく, rangiku] (n) pattern made from chrysanthemums with disordered petals, esp. used on family crests
司法解剖[しほうかいぼう, shihoukaibou] (n) legally-ordered autopsy
整った[ととのった, totonotta] (adj-f) well-ordered; in good order; well-featured; well-regulated; (P)
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
秩序正しい[ちつじょただしい, chitsujotadashii] (adj-i) orderly; well-ordered
規律正しい[きりつただしい, kiritsutadashii] (adj-i) well-ordered; systematic
順序不同[じゅんじょふどう, junjofudou] (n) unordered; random order
Japanese-English: COMDICT Dictionary
順序木[じゅんじょぎ, junjogi] ordered tree

ordered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับ[adj.] (andap) EN: ordered FR:
n สิ่งอันดับ[adj.] (en sing and) EN: n-tuple ; ordered n-tuple FR:
ฟีลด์อันดับ[n. exp.] (fīn andap) EN: ordered field FR:
ห้าสิ่งอันดับ[n. exp.] (hā sing and) EN: ordered quintuple ; quintuple FR:
หกสิ่งอันดับ[n. exp.] (hok sing an) EN: ordered sextuple ; sextuple FR:
เจ็ดสิ่งอันดับ[n. exp.] (jet sing an) EN: ordered septuple ; septuple FR:
ของที่สั่งซื้อ[n. exp.] (khøng thī s) EN: order ; goods ordered FR: commande [f]
คู่อันดับ[n. exp.] (khu andap) EN: ordered pair FR:
สามสิ่งอันดับ[n. exp.] (sām sing an) EN: ordered triple FR:
เซตอันดับ[n. exp.] (set andap) EN: ordered set FR:
เซตอันดับบางส่วน[n. exp.] (set andap b) EN: partially ordered set FR:
เซตอันดับเชิงเดียว[n. exp.] (set andap c) EN: simply ordered set FR:
เซตอันดับเชิงเส้น[n. exp.] (set andap c) EN: linearly ordered set FR:
เซตอันดับทุกส่วน[n. exp.] (set andap t) EN: totally ordered set FR:
สี่สิ่งอันดับ[n. exp.] (sī sing and) EN: ordered quadruple ; quadruple FR:
ต้นไม้แบบอันดับ[n. exp.] (tonmāi baēp) EN: ordered tree FR:
เฝือ[adj.] (feūa) EN: disordered ; confused FR:
แมลงสาบนิลทอง[n. exp.] (malaēng sāp) EN: Gold-bordered Cockroach FR:
มอธชีแต้มขลิบดำ[n. exp.] (møt chī taē) EN: Black-bordered Cyana FR:
มอธเหยี่ยวขอบตัวดำ[n. exp.] (møt yīo khø) EN: Dark-bordered Hawkmoth ; Dark-bordered Hawk-moth FR:
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลวน [adj.] (onlawon) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered FR: chaotique
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
รุงรัง[adj.] (rungrang) EN: bushy ; shaggy ; untidy ; unkempt ; disordered ; messy ; thick FR: désordonné ; déréglé
เซตอันดับดี[n. exp.] (set andap d) EN: well-ordered set FR:
ทุลักทุเล[adj.] (thulakthulē) EN: painful ; difficult ; disordered; disorganized ; confused ; chaotic FR:
ติดกับ[v. exp.] (tit kap) EN: be contiguous ; be close to ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; be bordered by FR: être adjacent à ; être près de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ordered
Back to top