ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rumpled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rumpled*, -rumpled-

rumpled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rumpled (adj.) ซึ่งสับสนวุ่นวาย See also: ซึ่งไม่เป็นระเบียบ Syn. messy, untidy
rumpled (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ไม่เรียบร้อย Syn. dishevelled
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยับ (v.) be crumpled See also: be wrinkled, be creased, be rumpled Syn. ย่น, ยู่ยี่, เป็นรอย Ops. เรียบ
ยู่ยี่ (v.) be crumpled See also: be wrinkled, be creased, be rumpled Syn. ย่น, เป็นรอย Ops. เรียบ
เป็นรอย (v.) be crumpled See also: be wrinkled, be creased, be rumpled Syn. ย่น, ยู่ยี่ Ops. เรียบ

rumpled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P)
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled
揉烏帽子[もみえぼし, momieboshi] (n) (See 烏帽子) soft, crumpled, unlacquered headwear (often worn by soldiers under their helmets from the Kamakura period onward)
皺くちゃ;皺苦茶(ateji)[しわくちゃ, shiwakucha] (adj-na,n) (uk) crumpled; wrinkled
皺皺;皺々[しわしわ;シワシワ, shiwashiwa ; shiwashiwa] (adv) (uk) (See 皺くちゃ) crumpled; wrinkled

rumpled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยู่[adj.] (yū) EN: crumpled ; rumpled ; battered ; bashed in FR: froissé ; chiffonné ; plié
บู้บี้[adj.] (būbī) EN: distorted ; crumpled FR: défoncé
ยับ[v.] (yap) EN: be crumpled up ; shrink FR:
ยับ[adj.] (yap) EN: crumpled ; crinkled ; wrinkled ; crushed FR: froissé ; plissé
ยับเยิน[adv.] (yapyoēn) EN: totally damaged ; wrecked ; crushed ; crumpled FR:
ยับย่อย[adv.] (yapyǿi) EN: totally damaged ; wrecked ; crushed ; crumpled FR:
เยิน[adj.] (yoēn) EN: crumpled up ; crumpled out ; dented ; broken ; blunted ; battered ; damaged ; wrecked FR: endommagé
ยู่[v.] (yū) EN: be crushed ; be battered ; be bashed in ; be crumpled ; be dented FR: abîmer ; plier ; cabosser ; bosseler
ยู่[v.] (yū) EN: be crumpled FR:

rumpled ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schrumpelig; zerknittert {adj} | schrumpeliger; zerknitterter | am schrumpeligsten; am zerknittertestencrumpled | more crumpled | most crumpled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rumpled
Back to top