ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mess

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mess*, -mess-

mess ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mess (n.) สภาพรกรุงรัง See also: สภาพสกปรกและไม่เรียบร้อย Syn. muddle
mess (n.) คนไม่เรียบร้อย See also: คนสกปรก
mess about (phrv.) ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม) See also: ทำตัวน่ารำคาญ
mess about (phrv.) ทำตัวงี่เง่า (คำต้องห้าม) See also: ทำตัวน่ารำคาญ
mess about (phrv.) ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำสแลงและคำต้องห้าม)
mess about (phrv0.) ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก
mess about (phrv.) ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
mess about (phrv.) ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำสแลงและคำต้องห้าม)
mess about (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก
mess about (phrv.) ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
mess about (phrv.) เล่นบ้าๆ See also: เล่นตลก, สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ Syn. footle about
mess about (phrv.) เล่นตลก See also: เสียเวลา Syn. fool about
mess about (phrv.) ใช้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำต้องห้าม) Syn. fuck off
mess about (phrv.) ทำระยำกับคนอื่น (คำต้องห้าม) See also: ทำหยาบคายกับคนอื่น
mess about (phrv.) ใช้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำต้องห้าม) Syn. fuck off
mess about (phrv.) ทำระยำกับคนอื่น See also: ทำหยาบคายกับคนอื่น
mess about (phrv.) ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. goof off
mess about (phrv.) ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. goof around
mess about (phrv.) ใช้เวลาอย่างเปล่าประโยชน์
mess about (phrv.) ไม่รู้จักรับผิดชอบ See also: ดำเนินชีวิตอย่างประมาท
mess about (phrv.) ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า
mess about (phrv.) ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า
mess about (phrv.) เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า
mess about (phrv.) เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า
mess about with (phrv.) ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
mess about with (phrv.) ทำให้รก (คำสแลงและคำต้องห้าม) See also: ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
mess about with (phrv.) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด
mess about with (phrv.) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นโดยไม่ยั้งคิด
mess about with (phrv.) ทำเล่นๆ กับ See also: เล่นกับ
mess about with (phrv.) ทำให้เสีย (คำสแลงต้องห้าม) See also: ทำให้ใช้ไม่ได้
mess about with (phrv.) มีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับ (เพศตรงข้าม) See also: ยุ่งเกี่ยวกับ
mess jacket (n.) เสื้อคลุมรัดรูปของทหาร See also: เสื้อคลุมยาวแค่เอวที่ใส่เป็นเครื่องแบบหรือโอกาสทางการ
mess together (phrv.) กินอาหารในสถานที่เดียวกัน Syn. mess with
mess up (phrv.) ทำให้สกปรก See also: ทำให้รก, ทำให้ไม่เป็นระเบียบ Syn. dirty up, foul up
mess up (phrv.) ทำให้สูญเสียโดยประมาท Syn. ball up, bitch up
mess with (phrv.) กินอาหารร่วมกับ Syn. mess together
message (n.) ข่าวสาร See also: ข่าวคราว, ข้อความ, สาร Syn. new, document, letter, note
message (n.) ประเด็น See also: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย
Messeigneurs (n.) คำนามพหูพจน์ของ Mr.
messenger ( n.) คนแจ้งข่าว See also: คนส่งข่าว, ผู้ส่งสาร Syn. carrier, deliverer, envoy
English-Thai: HOPE Dictionary
mess(เมส) n. ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,สถานการณ์ที่ลำบากใจ,บุคคลที่กำลังมีเรื่องยุ่ง. vt. ทำยุ่ง,ทำให้สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ. vi. ร่วมรับประทานอาหาร,ทำสกปรกหรือทำยุ่ง. -Phr. (mess around (about) เที่ยวยุ่ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์)
message(เมส'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์)
message boxกรอบแสดงข้อความหมายถึง ช่องหรือวินโดว์เล็ก ๆ ที่จะแสดงบนจอภาพ พร้อมด้วยข้อความบางอย่าง อาจเป็นคำถาม อาจเป็นข้อมูลให้เลือก หรืออาจเป็นคำเตือนก็ได้ คล้าย ๆ กับกรอบสนทนา (dialog box)
messaline(เมสซะไลน์) n. ผ้าไหมนิ่มชนิดหนึ่ง
messenger(เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง
messiah(มีไซ'อะ) n. ผู้มาโปรดโลก,ผู้มาโปรดชนชาวยิว,พระเยซูคริสต์. -Messianic adj. -Messionically adv., Syn. Jesus Christ
messieurs(เมส'เซอซ) พหูพจน์ของ Mr.
messy(เมส'ซี) adj. สกปรก,ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง,ยุ่งยากใจ,ลำบากใจ., See also: messily adv. messiness n., Syn. untidy,
English-Thai: Nontri Dictionary
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
message(n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ
messaline(n) แพรต่วน,ผ้าไหม
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง
messy(adj) ยุ่ง,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ,ลำบากใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
messageสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
messengerผู้แจ้งข่าว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Message ข้อความ [คอมพิวเตอร์]
messenger RNA (mRNA)อาร์เอ็นเอนำรหัส, อาร์เอ็นเอที่ถูกสร้างขึ้นจากดีเอ็นเอเพื่อนำเอารหัสในการสร้างโปรตีนออกมาสร้างโปรตีนที่ไซโทพลาซึม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Messyความเลอะเทอะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาสน (n.) message See also: letter, word, tidings
สาสน์ (n.) message See also: letter, word, tidings Syn. สาสน
ผู้บอกข่าว (n.) messenger See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald Syn. ผู้ส่งสาส์น
ผู้บอกข่าว (n.) messenger See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งข่าว
ผู้บอกข่าว (n.) messenger See also: mounted scout Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้ส่งข่าว
ผู้บอกข่าว (n.) messenger See also: mounted scout Syn. ผู้ส่งสาร, ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้ส่งข่าว
ผู้ส่งข่าว (n.) messenger See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald Syn. ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว
ผู้ส่งจดหมาย (n.) messenger See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald Syn. ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว
ผู้ส่งจดหมาย (n.) messenger See also: mounted scout Syn. ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว
ผู้ส่งจดหมาย (n.) messenger See also: mounted scout Syn. ผู้ส่งสาร, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว
ผู้ส่งสาร (n.) messenger See also: mounted scout Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว
ผู้ส่งสาส์น (n.) messenger See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว
ม้าเร็ว (n.) messenger See also: mounted scout Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว
ม้าเร็ว (n.) messenger See also: mounted scout Syn. ผู้ส่งสาร, ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว
ม้าใช้ (n.) messenger See also: dispatch rider, mounted messenger
ม้าใช้ (n.) messenger See also: dispatch rider, mounted messenger
ยมทูต (n.) messenger of death See also: angels, seraph, God´s messenger, Angel of Death,
กระจุกกระจุย (adv.) messily See also: jumblingly, muddlingly Syn. กระจุยกระจาย
กระจุยกระจาย (adv.) messily See also: jumblingly, muddlingly
อีรุงตุงนัง (adv.) messily See also: disorderly, untidily Syn. อีนุงตุงนัง, ยุ่ง, รุงรัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You want to mess it up?คุณอยากทำให้มันเละเทะหรือไง?
Don't mess around so muchเลิกทำให้ยุ่งเหยิงมากขนาดนี้ได้แล้ว
She has a message for youเธอมีข้อความสำหรับคุณ
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
He may have left me a messageเขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
I got your messageฉันได้รับข้อความของคุณ มีอะไรเหรอ
Did you get my message?คุณได้รับข้อความของฉันแล้วหรือยัง?
I'd like to leave a messageฉันอยากจะทิ้งข้อความไว้
Would you like to leave a message?คุณอยากจะฝากข้อความไว้ไหม?
Can you leave the message?คุณช่วยฝากข้อความไว้ได้ไหม?
She messed up the plansเธอทำแผนรวนหมด
Would you like to leave a message?คุณอยากจะทิ้งข้อความไว้ไหม?
What's going on here? What a mess!เกิดอะไรขึ้นที่นี่? ช่างเละเทะอะไรอย่างนี้
You had an urgent phone message about half an hour agoคุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
Please call me as soon as you get this messageโปรดโทรหาฉันทันทีที่คุณได้รับข้อความนี้
How did I get into this mess?ฉันตกอยู่ในความยุ่งยากนี้ได้อย่างไร?
Stop messing around with me!เลิกทำอะไรโง่ๆ กับฉันเสียที
You should do something, it's becoming a big mess!คุณควรจะทำอะไรบางอย่างนะ มันกำลังกลายเป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่แล้ว
My personal life is all messed up!ชีวิตส่วนตัวของฉันยุ่งเหยิงไปหมด
Quit messing with me!เลิกยุ่งเกี่ยวกับฉันเสียที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can tell by the sweat and the mess on his uniform.และระเบียบที่เขาทำจาก เครื่องแบบของเขา ไม่เห็นสวยเป็นเขาครับ?
Losing one mess tin.การสูญเสียระเบียบดีบุก
Are you what we were, before we learned to talk and made a mess of everything?เธอเป็นเหมีอนบรรพบุรุษเรา ก่อนเราจะหัดพูดได้ เรียนรู้ทุก ๆ สิ่งรึเปล่า
Back up off your brother! Don't mess up your brother!ถอยไป อย่ากวนลูกพี่เรา
Listen, Will. You sure picked one hell of a guy to mess around with!ฟังสิ วิล คุณแน่ใจเลือกหนึ่งคนที่เก่งจะเล่นกับ
We gotta report this mess !รอใครก็ได้ เราจะได้รายงานเรื่องความผิดพลาดนี้
Oh, that's nice honey, wipe your feet. We're ready to do it now, we dont want to mess up her concentrationชีีวอนทักทายทุกคนจนถึงมาตอนนี้ ขอบคุณครับ
Teach him to mess with a man and his mannequin.สั่งสอนซะหน่อยว่า อย่าซ่าส์กับผู้ชายที่มีแฟนเป็นหุ่นอีก
Don't mess with this old chick, mister. Just pack it up.อย่าได้แหยมกับสตรีสูงศักดิ์แก่ ๆ คนนี้ รีบเก็บของ แล้วไปซะ!
Don't mess with us, you bald goat!อย่าให้เกิดความสับสน กับเรา เจ้าหัวเกรียน!
It was your lack of policy that started this mess in the first place!มันเป็นความขาดแคลนนโยบาย ที่จะเริ่มความยุ่งยากในที่แรก
You tried to mess with me...นายกำลังทำเรื่องยุ่งกับฉัน...

mess ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伙食[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, 伙食] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall
饭厅[fàn tīng, ㄈㄢˋ ㄊㄧㄥ, 饭厅 / 飯廳] dining room; dining hall; mess hall
杂乱无章[zá luàn wú zhāng, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ ˊ ㄓㄤ, 杂乱无章 / 雜亂無章] disordered and in a mess (成语 saw); all mixed up and chaotic
帮厨[bāng chú, ㄅㄤ ㄔㄨˊ, 帮厨 / 幫廚] help in the mess kitchen
糊涂账[hú tu zhàng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄓㄤˋ, 糊涂账 / 糊涂賬] muddled accounts; a mess of bookkeeping
大灶[dà zào, ㄉㄚˋ ㄗㄠˋ, 大灶] big stove; stove in a common mess
八八六[bā bā liù, ㄅㄚ ㄅㄚ ㄌㄧㄡˋ, 八八六] Bye bye! (in chat room and text messages)
乱糟糟[luàn zāo zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠ ㄗㄠ, 乱糟糟 / 亂糟糟] chaotic; topsy turvy; a complete mess
基督[Jī dū, ㄐㄧ ㄉㄨ, 基督] Christ; the Messiah; often written Jesus Christ 耶穌基督|耶稣基督
蓬头垢面[péng tóu gòu miàn, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 蓬头垢面 / 蓬頭垢面] dirty face; messy hair; bad appearance
受瘪[shòu biě, ㄕㄡˋ ㄅㄧㄝˇ, 受瘪 / 受癟] discomfited; to get into a mess
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以词害志 / 不以詞害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以辞害志 / 不以辭害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
出错信息[chū cuò xìn xī, ㄔㄨ ㄘㄨㄛˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 出错信息 / 出錯信息] error message (computing)
乱七八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, 乱七八糟 / 亂七八糟] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens
狼藉[láng jí, ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, 狼藉] in a mess; scattered about; in complete disorder
信息[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, 信息] information; news; message
即时通讯[jí shí tōng xùn, ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ, 即时通讯 / 即時通訊] Instant Messaging; IM
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 留] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, 一塌糊涂 / 一塌糊塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess
信差[xìn chāi, ㄒㄧㄣˋ ㄔㄞ, 信差] messenger
传话人[chuán huà rén, ㄔㄨㄢˊ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄣˊ, 传话人 / 傳話人] messenger; communicator; relay
传递者[chuán dì zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄜˇ, 传递者 / 傳遞者] messenger; transmitter (of information)
丧门星[sàng mén xīng, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ, 丧门星 / 喪門星] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck
丧门神[sàng mén shén, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ, 丧门神 / 喪門神] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck
弥赛亚[Mí sài yà, ㄇㄧˊ ㄙㄞˋ ㄧㄚˋ, 弥赛亚 / 彌賽亞] Messiah
梅西耶星表[Méi xī yē xīng biǎo, ㄇㄟˊ ㄒㄧ ㄧㄝ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ, 梅西耶星表] Messier catalog of nebulae and clusters (1784)
梅西叶星表[Méi xī yè xīng biǎo, ㄇㄟˊ ㄒㄧ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ, 梅西叶星表 / 梅西葉星表] Messier catalog of nebulae and clusters (1784)
讯息传递中介[xùn xī chuán dì zhōng jiè, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 讯息传递中介 / 訊息傳遞中介] message transfer agent; MTA
讯息处理系统[xùn xī chǔ lǐ xì tǒng, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 讯息处理系统 / 訊息處理系統] Message Handling System; MHS
贺词[hè cí, ㄏㄜˋ ㄘˊ, 贺词 / 賀詞] message of congratulation
音信[yīn xìn, ㄒㄧㄣˋ, 音信] message
音耗[yīn hào, ㄏㄠˋ, 音耗] message
简讯[jiǎn xùn, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄩㄣˋ, 简讯 / 簡訊] newsletter; the news in brief; SMS message (used in Taiwan)
[chāi, ㄔㄞ, 差] send; a messenger; a mission; to commission
[làn, ㄌㄢˋ, 烂 / 爛] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly

mess ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess
こね返す;捏ね返す;捏返す[こねかえす, konekaesu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
ドジる;どじる[, doji ru ; dojiru] (v5r) (See ドジ) to fail; to mess up; to bungle; to screw the pooch
ほたえる;ほだえる[, hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt
ミスる[, misu ru] (v5r,vt) (See ミス・1) to make a mistake; to mess up; to make an error; to err
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
巫山戯る(ateji)[ふざける, fuzakeru] (v1) (uk) to romp; to gambol; to frolic; to joke; to make fun of; to flirt; to mess around; to screw around; to josh; (P)
御了承;ご了承[ごりょうしょう, goryoushou] (n,vs) (See 了承) acknowledgement; acknowledgment; understanding (e.g. "please be understanding of the mess during our renovation"); noting
捏ねくり返す;こねくり返す[こねくりかえす, konekurikaesu] (v5s) (1) (See 捏ね返す) to tamper; to mess with; (2) to go on endlessly
遊ぶ[あそぶ(P);あすぶ(ok), asobu (P); asubu (ok)] (v5b,vi) (1) to play; to enjoy oneself; to have a good time; (2) to mess about (with alcohol, gambling, philandery, etc.); (3) to be idle; to do nothing; to be unused; (4) (as 〜に遊ぶ) to go to (for pleasure or for study); (5) (in baseball) to intentionally throw a ball to lower the batter's concentration; (P)
雑然[ざつぜん, zatsuzen] (n,adj-t,adv-to) disorderliness; confusion; jumble; mess
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM
mRNA[エムアールエヌエー, emua-ruenue-] (n) (See メッセンジャーRNA) messenger RNA; mRNA
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon
インスタントメッセージ[, insutantomesse-ji] (n) instant message; IM
インスタントメッセージング[, insutantomesse-jingu] (n) {comp} instant messaging; IM
インスタントメッセンジャー[, insutantomessenja-] (n) instant messenger; IM
インターフェイスメッセージプロセッサー[, inta-feisumesse-jipurosessa-] (n) {comp} Interface Message Processor; IMP
エラーメッセージ[, era-messe-ji] (n) {comp} error message
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
キープアライブメッセージ[, ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message
くちゃくちゃ[, kuchakucha] (adv,adv-to,adj-na) (on-mim) crunching; crumpling; messy
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos
ごった[, gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle
ごみごみ[, gomigomi] (adv,adv-to,vs) (on-mim) squalid; messy
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[, shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy
シンクロメッシュ[, shinkuromesshu] (n) synchromesh
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages)
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P)
セットアップメッセージ[, settoappumesse-ji] (n) {comp} SETUP message
ちゃらける[, charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense
チャラチャラ[, charachara] (n,vs) messing around; showing off
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] (n) {comp} BMP; Batch Message Processing Program
ハンドキャリアー[, handokyaria-] (n) employee of a messenger or delivery service (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame
ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message
ボイスメッセージ[ぼいすめっせーじ, boisumesse-ji] voice message
ボイスメッセージング[ぼいすめっせーじんぐ, boisumesse-jingu] voice messaging
マルチブロックメッセージ伝送[マルチブロックメッセージでんそう, maruchiburokkumesse-ji densou] multi-block message transmission
メッシュプロット[めっしゅぷろっと, messhupurotto] mesh plot
メッセージキュー[めっせーじきゅー, messe-jikyu-] message queue
メッセージハンドラ[めっせーじはんどら, messe-jihandora] message handler
メッセージファイル[めっせーじふぁいる, messe-jifairu] message file
メッセージボックス[めっせーじぼっくす, messe-jibokkusu] message box
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling
メッセージ格納[メッセージかくのう, messe-ji kakunou] Message Store, MS
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication
メッセージ識別[メッセージしきべつ, messe-ji shikibetsu] message identification
メッセージ転送[メッセージてんそう, messe-ji tensou] Message Transfer, MT
メッセージ転送サービス[メッセージてんそうサービス, messe-ji tensou sa-bisu] message transfer service
メッセージ転送機能体[メッセージてんそうきのうたい, messe-ji tensoukinoutai] Message Transfer Agent, MTA
メッセージ通信システム[メッセージつうしんシステム, messe-ji tsuushin shisutemu] Message Handling System, MHS
メッセージ通信処理[メッセージつうしんしょり, messe-ji tsuushinshori] Message Handling, MH
メッセージ通信処理サービス[メッセージつうしんしょりサービス, messe-ji tsuushinshori sa-bisu] message handling service
メッセージ通信処理システム[メッセージつうしんしょりシステム, messe-ji tsuushinshori shisutemu] Message Handling System, MHS
メッセージ通信処理環境[メッセージつうしんしょりかんきょう, messe-ji tsuushinshorikankyou] message handling environment
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] message sequence integrity
個人間メッセージ通信サービス[こじんかんメッセージつうしんサービス, kojinkan messe-ji tsuushin sa-bisu] interpersonal messaging service
公衆メッセージ通信処理サービス[こうしゅうメッセージつうしんしょりサービス, koushuu messe-ji tsuushinshori sa-bisu] public message handling service
単位料金区域[たんいりょうきんくいき, tan'iryoukinkuiki] message area (MA)
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages
回送IPメッセージ表示[かいそうIPメッセージひょうじ, kaisou IP messe-ji hyouji] forwarded IP-message indication
報告対象メッセージ[ほうこくたいしょうメッセージ, houkokutaishou messe-ji] subject message
定常情報源[ていじょうじょうほうげん, teijoujouhougen] stationary message source, stationary information source

mess ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุลมุนวุ่นวาย[adj.] (chunlamun w) EN: in a mess ; chaotic ; turbulent FR:
หือ[v.] (heū) EN: argue (with) ; mess (with) ; disagree (with) ; protest FR:
อีเหละเขละขละ ; อีเหละเขะขะ[X] (īlaekhlekhl) EN: in a mess ; disorderly ; all over the place FR:
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
ขยุกขยุย[adv.] (khayukkhayu) EN: in a mess ; disorderly ; in a disorganized pile FR:
เขละ[adv.] (khle) EN: disorderly ; in a mess FR:
ความวุ่นวาย[n.] (khwām wunwā) EN: disorder ; confusion ; jumble ; mess FR: remue-ménage [m] ; confusion [f] ; bordel [m] (fam.)
กระเวนกระวน[v.] (krawēnkrawo) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)
กระวน[v.] (krawon) EN: mess around FR:
กวนตีน[v. exp.] (kūan tīn) EN: ask for a kick in the pants ; bring trouble upon one’s self ; to mess with s.o. FR:
เลอะ[adv.] (loe) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion FR: en désordre
ไม่เป็นระเบียบ[adv.] (mai pen rab) EN: in disorder ; in a mess ; in confusion ; disorderly FR:
มั่ว[adv.] (mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
มั่ว ๆ = มั่วๆ[adv.] (mūa-mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
พะรุงพะรัง[adj.] (pharungphar) EN: disheveled ; messy ; a mess of FR:
ผิด ๆ พลาด ๆ[v. exp.] (phit-phit p) EN: do sth badly ; mess sth up ; keep making mistakes ; bungle FR:
ระโยงระยาง[X] (rayōngrayān) EN: a large number of ropes suspended disorderly ; a large number of ; a profusion of ; a mess of FR:
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; messy ; in a muddle ; cluttered ; untidy ; tangled ; overgrown FR: en désordre ; mal rangé ; en friche
รกรุงรัง[adj.] (rokrungrang) EN: in a mess ; cluttered ; untidy ; messy FR: en désordre ; en pagaïe
โรงอาหาร[n.] (rōng āhān) EN: cafeteria ; canteen FR: cafétéria [f] ; cantine [f] ; mess [m]
ทำเลอะ[v.] (tham loe) EN: make a mess (of sth) ; dirty ; soil FR:
อุตลุด[adv.] (uttalut) EN: in mess ; in disorder ; in haste ; in confusion ; in disarray ; chaotically FR:
วนไปเวียนมา[v. exp.] (won pai wīe) EN: go in circles ; go around ; mess around FR:
วนเวียน[v.] (wonwīen) EN: circulate ; go around ; hang around ; mess around ; circle ; buzz FR: tournailler ; tournicoter (fam.) ; sinuer (litt.)
วุ่นวาย[adj.] (wunwāi) EN: chaotic ; restive ; disorganized ; confused ; turbulent ; in a mess ; in disorder FR: troublé ; perturbé
อย่ายุ่ง[v. exp.] (yā yung) EN: Let me alone! ; Don't interfere ; Don't trouble yourself ; Don't mess with me! FR: Ne te mêles pas de ça !
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj FR: en désordre
ยุ่งเกี่ยวกับ[v. exp.] (yungkīo kap) EN: mess (with) ; fiddle (with) ; tamper (with) ; have an affair (with) ; fool around (with) FR:
ยุ่งยิ่ง[adv.] (yungying) EN: restlessly ; in a mess ; in disorder ; in a state of confusion FR:
อาหรัดกัดติกา[n.] (ārātkattikā) EN: messenger FR: messager [m]
บอกฝาก[v. exp.] (bøk fāk) EN: FR: laisser un message
เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages FR:
เดินสาร[v.] (doēnsān) EN: FR: envoyer un message
ฝากข้อความ[v. exp.] (fāk khøkhwā) EN: leave a message FR: laisser un message
อีเมล ; อีเมล์[n.] (īmēl ; īmē) EN: email = e-mail ; electronic mail ; e-mail address FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดข้อความไว้[v. exp.] (jot khøkhwā) EN: take a message FR: prendre un message
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adv.] (kapoēpkapāp) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum FR:
กะเรี่ยกะราด[adv.] (karīakarāt) EN: shyly ; bashfully ; messily FR:
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman san) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]

mess ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kladderadatsch {m}unholy mess
Begleitmeldung {f}accompanying message
Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message
Anemometer {n}; Windmesser
willkürlich; arbiträr {adj}; nach Ermessen | willkürlicher | am willkürlichstenarbitrary | more arbitrary | most arbitrary
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
Bemessungsgrundlage {f} | die Bemessungsgrundlage überschreitenassessment basis | to exceed the assessment basis
automatische Ansage {f}recorded message
Botschaft {f} | eine Botschaft ausrichtenmessage | to deliver a message
Messingschild {n}; Messinggedenktafel
Messglas {n} | Messgläser
Wärmemesser {m} | Wärmemesser
Tranchiermesser {n} | Tranchiermesser
Ausgleich {m} | angemessener Ausgleichcompensation | fair compensation
Messkännchen {n} | Messkännchen
Entermesser {n} | Entermesser
Bezugspunkt {m} (Vermessung)datum point
Verschiebungsmessung {f} | Verschiebungsmessungen
Dosierventil {n}; Zumessventil
Ausstellungsplatz {m}; Messegelände
Eilbote {m}express messenger
Messe {f} | eine Messe besuchen | eine Messe eröffnen | eine Messe organisierenfair | to visit a fair | to open a fair | to organize a fair
Kraftmessung {f} | Kraftmessungen
Lehre {f}; Messlehre
Galvanometer {n}; Stromstärkemesser
Hackmesser {n} | Hackmesser
Buschmesser {n} | Buschmesser
Lochdurchmesser {m}; Bohrungsdurchmesser
Jagdmesser {n} | Jagdmesser
ungeheuer; immens; unermesslich; unübersehbar {adj} | ungeheurer; unermesslicher | am ungeheuersten; am unermesslichstenimmense | more immense | most immense
Zwischenblick {m} (Vermessung)intermediate sight
Messer {n} | Messer
Kraftmessdose {f}; Druckmessdose
Logge {f}; Gerät zur Messung der Geschwindigkeit [naut.]log
messbar {adj} | messbarer | am messbarstenmeasurable | more measurable | most measurable
Messwert {m} | Messwerte
Messergebnis {n} | Messergebnisse
Messfehler {m} | Messfehler
Messtechnik {f} | elektrische Messtechnik
Messung {f} | Messungen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mess
Back to top