ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dishevelled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dishevelled*, -dishevelled-

dishevelled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dishevelled (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ไม่เรียบร้อย Syn. rumpled

dishevelled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guà, ㄍㄨㄚˋ, 髺] dishevelled hair, as in mourning
乱蓬蓬[luàn péng péng, ㄌㄨㄢˋ ㄆㄥˊ ㄆㄥˊ, 乱蓬蓬 / 亂蓬蓬] dishevelled; tangled

dishevelled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱鬢[らんびん, ranbin] (n) (See 乱髪) disheveled hair; dishevelled hair; unkempt hair
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P)
もしゃもしゃ[, moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy
もじゃもじゃ[, mojamoja] (adj-na) tousled; shaggy (hair); dishevelled; disheveled; unkempt
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dishevelled
Back to top