ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

complicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *complicate*, -complicate-

complicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
complicate (vt.) ทำให้ยาก See also: ทำให้ซับซ้อน Syn. involve, make difficult
complicate (vi.) ยาก See also: ซับซ้อน
complicate perplex (vt.) ทำให้พัวพันในปัญหา
complicated (adj.) ยากที่จะเข้าใจ See also: ยากที่จะแก้ไข Syn. complex, involved
English-Thai: HOPE Dictionary
complicate(คอม'พลิเคท) {complicated,complicating,complicates} vt. ทำให้ซับซ้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้ยุ่งเหยิง adj. ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ซับซ้อน,พับหรือซ้อนตัวเอง,พับหรือซ้อนตัวเองตามยาว, Syn. confuse,confound
complicated(คอม'พละเคทิด) adj. ซับซ้อน,ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจหรืออธิบาย, See also: complicatedness n. ดูcomplicated, Syn. complex
English-Thai: Nontri Dictionary
complicate(vt) ทำให้ซับซ้อน,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ลำบาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
complicateพับตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
complicated fractureกระดูกหักแทรกซ้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complicatedโรคแทรก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อความยาวสาวความยืด (v.) bring up a side issue to complicate the matter
#สลับซับซ้อน (v.) complicate See also: be complex, confuse
ซ้อนซับ (v.) complicate See also: be complex, make difficult, confuse Syn. ซับซ้อน
ซับซ้อน (v.) complicate See also: be complex, confuse Syn. #สลับซับซ้อน
ย้อนยอก (v.) complicate See also: confuse, be complex, be intricate Syn. ซับซ้อน, ยุ่งยาก
สลับซับซ้อน (v.) complicate See also: to be complex Syn. ซับซ้อน, วกวน
ยุ่งยาก (adj.) complicated See also: complex, involved, convoluted, labyrinthine Ops. ง่ายดาย, สะดวกสบาย
ยอกย้อน (v.) be complicated See also: be complex, be involved, be confused Syn. ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ย้อนยอก Ops. ตรงไปตรงมา
ยุ่งยาก (v.) be complicated See also: be complex Ops. ง่ายดาย, สะดวกสบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Wow, that sounds like a really complicatedว้าว ฟังดูยุ่งยากจริงๆ
It's kind of complicatedมันค่อนข้างซับซ้อนน่ะ
Could you please not make things even more complicated?คุณได้โปรดอย่าทำสิ่งต่างๆ ให้มันยุ่งเหยิงไปมากกว่านี้ได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would just complicate things.มันจะกลายเป็นเรื่องยุ่งไปหนะสิ
Hey you! Don't complicate things.เฮ้ อย่าทำให้เรื่องซ้บซ้อนมากขึ้นนะ
That could complicate my life.นั่นอาจทำให้ผมใช้ชีวิตลำบาก
There is no need to complicate it further.ไม่มีอะไรที่ต้องทำให้มันยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
Why complicate that with sex?ทำไมต้องเอาเรื่องมีอะไรกันมาทำให้มันยุ่งยากด้วยหละ?
Why don't you just die before you complicate things?ทำไมพวกแกไม่ฆ่าตัวตาย แทนที่จะมาฆ่าข้า?
It would only complicate things further.ต่อจากนี้ไปมันจะเป็นเพียงสิ่งที่สลับซับซ้อน
That will complicate our respective goals, won't it, James?และจะเป็นปัญหากับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ใช่ไหม เจมส์?
Now, try not to complicate things by breaking out again.เอาล่ะ อย่าทำให้เรื่องมันยาก โดยการหนีออกมาอีกล่ะ
Strength. I understand that this can complicate some 'things. This way.พ่อเข้าใจ แต่มันยากที่จะอธิบาย, ทางนี้
I've been assured the investigation will move swiftly but unexpected fallout of an event like this can always complicate things.ฉันได้รับการยืนยันว่าจะมีการเร่งปิดคดีนี้ แต่การตายแบบพอเหมาะอย่างนี้อาจทำให้พวกเขาสับสนนิดหน่อย
It will only complicate things further and threaten your chances of rescue.มันจะทำให้เกิดความซับซ้อนเพิ่มขึ้น และลดทอนโอกาสในการช่วยคุณ

complicate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艰深[jiān shēn, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ, 艰深 / 艱深] abstruse; complicated
曲折[qū zhé, ㄑㄩ ㄓㄜˊ, 曲折] complicated; winding
[fán, ㄈㄢˊ, 繁] complicated; many; in great numbers
繁复[fán fù, ㄈㄢˊ ㄈㄨˋ, 繁复 / 繁複] complicated
复杂[fù zá, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, 复杂 / 複雜] complicated; complex
复杂化[fù zá huà, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ ㄏㄨㄚˋ, 复杂化 / 複雜化] complicate; complicating
[jiū, ㄐㄧㄡ, 轇] complicated, confused; dispute
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, 故弄玄虚 / 故弄玄虛] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated
二十四史[èr shí sì shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄕˇ, 二十四史] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions); fig. a long and complicated story
错综[cuò zōng, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ, 错综 / 錯綜] intricate; complicated; tangled; involved; to synthesize
纷繁[fēn fán, ㄈㄣ ㄈㄢˊ, 纷繁 / 紛繁] numerous and complicated
千头万绪[qiān tóu wàn xù, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˊ ㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, 千头万绪 / 千頭萬緒] plethora of things to tackle; multitude of loose ends; very complicated; chaotic
错综复杂[cuò zōng fù zá, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, 错综复杂 / 錯綜複雜] tangled and complicated (成语 saw)
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 盘根错节 / 盤根錯節] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties

complicate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拗らす[こじらす, kojirasu] (v5s) to make worse (e.g. disease); to aggravate; to complicate
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess
こね返す;捏ね返す;捏返す[こねかえす, konekaesu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P)
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P)
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P)
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na,n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P)
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex
手の込んだ;手の混んだ[てのこんだ, tenokonda] (adj-f) intricate; elaborate; complicated; complex
拗らせる[こじらせる, kojiraseru] (v1,vt) (uk) to aggravate; to complicate; to make worse
煩瑣[はんさ, hansa] (adj-na,n) vexatious; troublesome; complicated
煩雑(P);繁雑[はんざつ, hanzatsu] (adj-na,n) complex; intricate; complicated; confused; troublesome; vexatious; (P)
簡単(P);簡短(oK)[かんたん, kantan] (adj-na,n) simple; easy; brief; uncomplicated; (P)
複雑奇怪[ふくざつきかい, fukuzatsukikai] (n,adj-na) complex and mysterious (bizarre); complicated and inscrutable
込み入った[こみいった, komiitta] (adj-f) intricate; complicated
込み入る;込入る[こみいる, komiiru] (v5r,vi) to push in; to be crowded; to be complicated
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

complicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications FR:
สลับซับซ้อน[v. exp.] (salap sapsø) EN: complicate ; to be complex FR: compliquer ; être complexe
ซับซ้อน[v.] (sapsøn) EN: be complicate ; be complex ; complicate FR: être compliqué
ทำให้สับสน[v. exp.] (thamhai sap) EN: complicate ; disrupt FR: compliquer
ทำให้ยาก[v. exp.] (thamhai yāk) EN: complicate FR: compliquer
ทำให้ยุ่งยาก[v. exp.] (thamhai yun) EN: complicate , make waves FR: compliquer ; faire des vagues
เชิงซ้อน[adj.] (choēngsøn) EN: complex ; complicated FR: complexe ; compliqué
อีนุงตุงนัง[adj.] (īnungtung-n) EN: tangled ; complicated FR: compliqué
ปัญหาที่ซับซ้อน[n. exp.] (panhā thī s) EN: complicated problem ; Chinese puzzle FR: casse-tête chinois [m]
สลับซับซ้อน[adj.] (salap sapsø) EN: complicated ; complex FR: compliqué ; complexe
สับสน[adj.] (sapson) EN: confused ; distraught ; upset ; bemused ; complicated FR: embrouillé ; confus ; compliqué
ซับซ้อน[adj.] (sapsøn) EN: sophisticated ; complex ; complicated ; intricate ; having layer upon layer of FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe ; alambiqué
วิจิตรพิสดาร[adj.] (wijitphitsa) EN: complicated ; overelaborate FR:
ยาก[adj.] (yāk) EN: difficult ; hard ; complicated ; tough ; not so easy ; advanced FR: difficile ; ardu ; compliqué ; pénible
ยากเย็น[adj.] (yākyen) EN: very difficult ; complicated ; very hard FR: ardu ; laborieux
ยอกย้อน[adj.] (yøkyøn) EN: complex ; complicated FR: complexe
ย้อนยอก[adj.] (yønyøk) EN: circuitous ; complicated FR:
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; épineux ; labyrinthique ; tordu (fig.) ; alambiqué

complicate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kompliziert; diffizil {adj} | komplizierter | am kompliziertestencomplicated | more complicated | most complicated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า complicate
Back to top