ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tangle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tangle*, -tangle-

tangle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tangle (vi.) ยุ่งเหยิง See also: พัวพัน, สับสน Syn. involve, confuse, complicate
tangle (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้ยุ่ง, ทำให้พันกันยุ่ง Syn. involve, confuse, complicate
tangle (n.) การทะเลาะเบาะแว้ง See also: การโต้เถียง
tangle (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความพัลวัน, ความสับสน
tangle up (phrv.) พันกันยุ่ง See also: ทำใหยุ่งเหยิง, ทำให้พันกัน
tangle with (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อสู้, ต่อต้าน
tangled (adj.) ซึ่งพันกันยุ่ง
tangled (adj.) ซึ่งสับสน See also: ซึ่งยุ่งเหยิง Syn. confused, chaotic
English-Thai: HOPE Dictionary
tangle(แทง'เกิล) vi.,vt. (ทำให้) ยุ่งเหยิง,พัวพัน,ต่อสู้,โต้เถียง. n. เรื่องยุ่งเหยิง,การต่อสู้,การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,ความสับสน,ความพัวพัน., See also: tanglement n. tangler n. tangly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
tangle(vi) พันกันยุ่ง,ยุ่งเหยิง,โต้เถียง,ต่อสู้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุลักทุเล (n.) tangle See also: disorderliness, confusion, chaos Syn. ความยากลำบาก
อีนุงตุงนัง (adj.) tangled Syn. รุงรัง
การคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement
ความคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement Syn. การคลี่คลาย
นัว (adv.) entangledly See also: tangledly, confusedly Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (n.) rectangle
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (n.) rectangle Syn. สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (n.) rectangle
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (n.) rectangle Ops. สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Better not tangle with Slim.เขาไม่ควรหาเรื่องกับสลิม
They don't tangle up very much, and you can cast 'em about as far as you want to throw 'em.มันไม่พันกันมาก คุณจะจับได้แน่ อยู่ที่คุณจะขว้างไปถึง
I'm not exactly dying to tangle with angels again.จริงๆเลยนะแซมฉันไม่อยากต้องไปตายกับเรื่องของพวกเทวทูตอีก
You sure you want to tangle with that?แน่ใจนะว่าอยากรับมือกับเนี่ย
I'm tired of being caught in the tangle of their lives.เบื่อต้องมาติดร่างแหชีวิต อันยุ่งเหยิงไปด้วย
Chief gets into a tangle with another car, there's an accident, driver's got an attitude, a gun.ก็ไม่เชิง คุณกำลังทำอะไรหนะ?
Or do you want to tangle with those wing nuts twice?หรือพวกนายตายการที่จะต่อสู้กับ พวกเทวทูตบ้านั่นอีกรอบ?
You've chosen to tangle with a superior intellect you can't defeat.อย่าแหยม กับสุดยอดอัจฉริยะ ที่นายเอาชนะไม่ได้
The white boys are the only ones get to tangle it up with the Jerries around here.มีแต่คนขาว ที่ได้รบกับพวกเยอรมันแถวนี้
I wouldn't tangle with you.เป็นข้า ก็ไม่กล้า ต่อกรกับท่านหรอก
I was ready to tangle, just like I'm ready to tangle now!ฉันพร้อมจะประจัน เหมือนกันกับตอนนี้!
Get that rope undone. You gotta untangle that up there.เเก้เชือกออก นายต้องเเกะปมนั้นออก

tangle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葛藤[gé téng, ㄍㄜˊ ㄊㄥˊ, 葛藤] tangle of vines; fig. complications
缠结[chán jié, ㄔㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 缠结 / 纏結] to coil around; knot; to entangle
乱蓬蓬[luàn péng péng, ㄌㄨㄢˋ ㄆㄥˊ ㄆㄥˊ, 乱蓬蓬 / 亂蓬蓬] dishevelled; tangled
纠葛[jiū gé, ㄐㄧㄡ ㄍㄜˊ, 纠葛 / 糾葛] entanglement; dispute
[léi, ㄌㄟˊ, 羸] entangled; lean
[jiū, ㄐㄧㄡ, 纠 / 糾] gather together; to investigate; to entangle; correct
乱麻[luàn má, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, 乱麻 / 亂麻] lit. tangled skein; in a tremendous muddle; confused
错综[cuò zōng, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ, 错综 / 錯綜] intricate; complicated; tangled; involved; to synthesize
[wěn, ㄨㄣˇ, 紊] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4
矩形[jǔ xíng, ㄐㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, 矩形] rectangle
长方形[cháng fāng xíng, ㄔㄤˊ ㄈㄤ ㄒㄧㄥˊ, 长方形 / 長方形] rectangle
错综复杂[cuò zōng fù zá, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, 错综复杂 / 錯綜複雜] tangled and complicated (成语 saw)
[chán, ㄔㄢˊ, 缠 / 纏] to wind around; to wrap round; to coil; tangle; to involve; to bother; to annoy

tangle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P)
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P)
一辺[いっぺん, ippen] (n) side of a geometric shape (e.g. triangle or rectangle)
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated
同坐;同座[どうざ, douza] (n,vs) sitting together; the same theater (theatre); involvement; entanglement; implication
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P)
振り解く[ふりほどく, furihodoku] (v5k,vt) to shake and untangle
短冊(P);短籍;短尺[たんざく;たんじゃく(P), tanzaku ; tanjaku (P)] (n) (1) long, narrow card on which Japanese poems are written (vertically); strip of paper; (2) (abbr) (See 短冊形) thin rectangle; (P)
絡ます[からます, karamasu] (v5s,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate
絡ませる[からませる, karamaseru] (v1,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate
絡まり[からまり, karamari] (n) entanglement
絡み[からみ, karami] (n) linkage; entanglement; involvement; relationship; (P)
絡み合う(P);搦み合う;からみ合う[からみあう, karamiau] (v5u,vi) to be(come) intertwined; to be entangled; (P)
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious
縺れ[もつれ, motsure] (n,adj-na) tangle; entanglement; snarl; difficulties; trouble; troubles; snag
縺れ合う;もつれ合う[もつれあう, motsureau] (v5u) (See からみあう) to entangle themselves together (e.g. of butterflies); to be intertwined
纏綿[てんめん, tenmen] (n) entanglement; clinging affection; involvement
解きほぐす(P);解き解す;解解す[ときほぐす, tokihogusu] (v5s,vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P)
解く(P);梳く(iK)[とく, toku] (v5k,vt) (1) (解く only) to solve; to answer; (2) (解く only) to untie; (3) (esp. 梳く) to comb; to untangle (hair); (P)
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease
量子もつれ[りょうしもつれ, ryoushimotsure] (n) quantum entanglement
鉄条網[てつじょうもう, tetsujoumou] (n) (barbed) wire entanglements
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with
Japanese-English: COMDICT Dictionary
切取り枠[きりとりわく, kiritoriwaku] clip rectangle
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
絡む[からむ, karamu] Thai: เกี่ยวโยงกัน English: to become tangled in

tangle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีนุงตุงนัง[adj.] (īnungtung-n) EN: tangled ; complicated FR: compliqué
ความพัวพัน[n.] (khwām phūap) EN: involvement ; entanglement FR:
ความพัวพันเชิงควอนตัม[n. exp.] (khwām phūap) EN: quantum entanglement FR:
ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม[n. exp.] (khwām yāo r) EN: FR: périmètre d'un rectangle [m]
มีมุมแหลม[adj.] (mī mum laēm) EN: FR: acutangle
นัว[adv.] (nūa) EN: entangledly FR:
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
พัลวัน[adj.] (phanlawan) EN: entangled ; tangled up with FR:
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; messy ; in a muddle ; cluttered ; untidy ; tangled ; overgrown FR: en désordre ; mal rangé ; en friche
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (rūp sāmlīem) EN: right-angled triangle ; right triangle FR: triangle rectangle [m]
รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม[n. exp.] (rūp sāmlīem) EN: acute triangle ; acute-angled triangle FR: triangle acutangle [m] ; triangle oxygone [m]
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (rūp sīlīem ) EN: rectangle FR: rectangle [m]
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า[n. exp.] (rūp sīlīem ) EN: rectangle FR: rectangle [m]
สาง[v.] (sāng) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order FR: débrouiller ; démêler
สี่เหลี่ยม[n.] (sīlīem) EN: rectangle ; square ; quadrilateral FR: rectangle [m] ; quadrilatère [m]
สี่เหลี่ยมผืนผ้า[n.] (sīlīempheūn) EN: rectangle FR: rectangle [m]
สี่เหลี่ยมทองคำ[n. exp.] (sīlīem thøn) EN: golden rectangle FR: rectangle d'or [m]
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (song sīlīem) EN: rectangular parallelepiped ; cuboid ; rectangular solid FR: parallélépipède rectangle [m]
ยุ่งเหมือนยุงตีกัน[adv. (loc.)] (yungmeūoeny) EN: tangled up ; in a muddle FR:

tangle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Loslösung {f}disentanglement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tangle
Back to top