ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disorganized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disorganized*, -disorganized-

disorganized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disorganized (adj.) ซึ่งไม่เป็นระบบ See also: ซึ่งยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งระส่ำระสาย, ซึ่งวุ่นวาย Syn. orderless, disarranged
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorganizedไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระส่ำระสาย (v.) be disorganized See also: be disordered, be in a state of unrest, be in a state of chaos, be in a sate of disunity, be in a state of turmoil Syn. เสียกระบวน
เสียกระบวน (v.) be disorganized See also: be disordered, be in a state of unrest, be in a state of chaos, be in a sate of disunity, be in a state of turmoil
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Second, I am not a member of a low-rent... disorganized bunch of rednecks like the fucking KKK.อย่างที่สองนะ ฉันไม่ได้เป็นสมาชิกของ/กลุ่มที่แตกไปหรอก... พวกนี้มันทำเรื่องวุ่นวาย / เหมือนกับไอพวก เคเคเค นั่นแหละ
Their kills are disorganized and sloppy.พวกเขาทำการฆ่า อย่างไม่มีระบบและแบบแผน
That supports the disorganized theory.นั่นสนับสนุนการวิเคราะห์ที่ว่าไม่มีการวางแผน
He's too disorganized to bring a gun.เขาไม่ได้พกปืนมาด้วย
So we have a disorganized killer on a spree who appears perfectly stable.กำลังเมามันกับการฆ่า และภายนอกดูปกติทั่วไป
Out of the five possible symptoms needed to be diagnosed with schizophrenia, delusions, hallucinations, disorganized speech, disorganized behavior and the negative symptoms,จากอาการที่เป็นไปได้ห้าข้อ ที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคจิตเภท อาการหลงผิด ประสาทหลอน
A group so disorganized wouldn't do something as hyper-organized as wearing the same shoe.กลุ่มที่ไม่มีระเบียบ คงไม่ทำอย่างนี้แน่
The far, far future is going to be a very, very disorganized place, but the far, far past was highly organized.ห่างไกลในอนาคตไกล เป็นไปได้มากที่ไม่เป็นระเบียบมาก แต่ไกลที่ผ่านมาได้รับการจัดสูง
I wonder if this place is disorganized or I'm just stupid.ขอบคุณค่ะ สงสัยว่าที่นี่ไม่ได้จัดระเบียบ หรือฉันโง่เอง
So what seems to be disorganized shooting is actually organized and intentional.ดังนั้น สิ่งที่ดูเหมือนการยิงสะเปะสะปะ กลายเป็นการยิงที่มีแบบแผน และมีเป้าหมาย
He's disorganized, picks an opportunistic weapon at a crime scene, strikes with rage...เขาไม่มีระเบียบ ใช้อาวุธสังหารจากในบ้าน ลงมือด้วยแรงโกรธ
So if the unsub changed the victimology, does that make him organized or disorganized?ผู้ต้องสงสัยเปลี่ยนรูปแบบการเลือกเหยื่อ นั่นทำให้เค้ามีแบบแผน หรือไม่มีแบบแผนล่ะ

disorganized ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散兵[sǎn bīng, ㄙㄢˇ ㄅㄧㄥ, 散兵] loose and disorganized soldiers; stragglers; fig. a loner

disorganized ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
四分五裂[しぶんごれつ;しぶごれつ, shibungoretsu ; shibugoretsu] (n,vs) torn asunder; disrupted and disorganized
締まらない[しまらない, shimaranai] (exp,adj-i) (uk) (See 締まる) loose; slovenly; sloppy; disorganized
不規律[ふきりつ, fukiritsu] (adj-na,n) irregular; undisciplined; disorganized; disorganised; slipshod
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P)
破瓜病[はかびょう, hakabyou] (n) hebephrenia (disorganized schizophrenia) (disorganised)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)

disorganized ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยุกขยุย[adv.] (khayukkhayu) EN: in a mess ; disorderly ; in a disorganized pile FR:
ควั่ก[adj.] (khwak) EN: confused ; disorderly ; chaotic ; disorganized FR:
เปะปะ[adj.] (paepa) EN: aimless ; disorganized FR:
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre
ระส่ำระสาย[v.] (rasamrasāi) EN: be disorganized FR:
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
เสียกระบวน[v.] (sīakrabūan) EN: be disorganized FR:
ทุลักทุเล[adj.] (thulakthulē) EN: painful ; difficult ; disordered; disorganized ; confused ; chaotic FR:
เวิ่นเว้อ[X] (woēn woē) EN: chaotic ; turbulent ; disorganized ; confused FR:
วุ่นวาย[adj.] (wunwāi) EN: chaotic ; restive ; disorganized ; confused ; turbulent ; in a mess ; in disorder FR: troublé ; perturbé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disorganized
Back to top