ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untwist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untwist*, -untwist-

untwist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untwist (vi.) ยุ่งเหยิง See also: พัวพัน Syn. untangle
untwist (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้พัวพัน Syn. untangle
untwist (vi.) คลาย See also: หย่อน, หลวม
untwist (vt.) คลายเกลียวออก Syn. extract, unhitch, unstopper
untwist (vt.) คลี่ออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่) See also: แก้ออก, คลายออก Syn. undo, loose, untwine
untwist (a rope) (vt.) ทำให้คลาย See also: ทำให้หย่อน, ทำให้หลวม Ops. twist (a rope)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untwist
Back to top