ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปก*, -ปก-

ปก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปก (n.) cover See also: book cover, jacket Syn. ใบปก, เปลือก, ปลอก
ปก (n.) collar See also: lapel Syn. ปกเสื้อ, คอเสื้อ, คอเสื้อ
ปก (v.) cover See also: overspread Syn. คลุม, แผ่, หุ้ม, ห่ม
ปกครอง (v.) govern See also: rule, administer, administrate Syn. ดูแล, คุ้มครอง, บริหาร, ดำเนินงาน
ปกครองบ้านเมือง (v.) govern See also: exercise the government, manage the government Syn. ดูแลบ้านเมือง
ปกครองแผ่นดิน (v.) reign See also: succeed to the throne Syn. ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน, เสวยราชสมบัติ
ปกคลุม (v.) cover See also: spread over, overspread, shroud, envelop Syn. คลุม, ห่อหุ้ม, หุ้ม, ห่ม
ปกติ (adv.) usually See also: normally, commonly, regularly, ordinarily Syn. ปรกติ, ธรรมดา, สามัญ Ops. ผิดปกติ
ปกติธรรมดา (adv.) regularly See also: usually, commonly, ordinarily, normally Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ Ops. ผิดปกติ
ปกติธรรมดา (adj.) normal See also: usual, common, ordinary, regular Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ Ops. ผิดปกติ
ปกติวิสัย (n.) normality See also: nature, common, regularity Syn. ธรรมดา, ปกติ, สามัญ Ops. ผิดวิสัย
ปกป้อง (v.) protect See also: guard, defend, safeguard, shelter, shield Syn. คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ปกป้องรักษา, ระแวดระวัง
ปกป้องรักษา (v.) protect See also: guard, defend, safeguard, shelter, shield Syn. คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ระแวดระวัง
ปกปักรักษา (v.) protect See also: defend, safeguard, shelter, take care of, shield, preserve, maintain Syn. ดูแลรักษา, คุ้มครอง, ปกป้อง, คุ้มกัน, ดูแล Ops. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง
ปกปิด (v.) conceal See also: hide, cover up Ops. เปิดเผย
ปกรณัม (n.) story See also: book, literary composition, dissertation, exposition, treatise Syn. ปกรณ์, ปูรกรณ์, เรื่องราว, ตำรา
ปกรณ์ (n.) story See also: book, literary composition, dissertation, exposition, treatise Syn. ปูรกรณ์, เรื่องราว, ตำรา
ปกลงมา (v.) turn down See also: hand down, droop Syn. ลู่ลงมา
ปกหนังสือ (n.) cover See also: book-cover, book jacket, dust cover, binding or cover of a book Syn. ปก
ปกหลัง (n.) rear cover
ปกอ่อน (adj.) paperback See also: paperbound, softcover
ปกิณกะ (adj.) miscellaneous See also: various Syn. เบ็ดเตล็ด
ปกเกล้า (v.) protect See also: tend, take care of, cover the head Syn. ปกเกศ, คุ้มครอง
ปกเกล้าปกกระหม่อม (n.) Your Majesty the King See also: form of address used when speaking to the royalty
ปกเกศ (v.) protect See also: tend, take care of, cover the head Syn. คุ้มครอง
ปกเสื้อ (n.) collar See also: lapel Syn. คอเสื้อ, คอเสื้อ
ปกแข็ง (n.) hardcover See also: hardback
English-Thai: HOPE Dictionary
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
access armก้านเข้าถึง หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access mechanismกลไกการเข้าถึง หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
acidocytosisภาวะที่เลือดมี eosinophill leukocyte มากผิดปกติ
acidosis(แอสซิโด' ซิส) ภาวะที่โลหิตมีปริมาณไบคาร์โบเนตมากกว่าปกติ -acidotic adj.
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
additament(อะดิท' ทะเมินทฺ) n. สิ่งที่เพิ่มเข้าไปการพิ่ม (something added, an addition)
adeniaต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติ
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)
agranulocytosis(อะแกรนนิวโลไซโท' ซิส) ภาวะที่เลือดมีเม็ดโลหิตน้อยกว่าปกติมาก
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
alkalemia(แอลคะลี' เมีย) n. ภาวะโลหิตมีปริมาณด่างมากผิดปกติ. -alkalescence, alkalescency n.
alkalosis(แอลคะโล' ซิส) n. ภาวะที่โลหิตหรือของเหลวร่างกายมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากผิดปกติ
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
amphiaster(แอมฟีแอส' เทอะ) n. ส่วนที่เป็นรูปกระสวยในเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบ mitosis
amylose(แอม' มะโลส) n. ส่วนประกอบที่ละลายได้ของแป้งที่มีลักษะเป็น gel แข็งที่อุณหภูมิปกติ
anciently(เอน' เชินทฺลี) adv. ซึ่งช่วยเหลือ, ซึ่งประกอบ, ซึ่งเป็นอุปกรณ์, Syn. accessory)
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
ancilla(แอนซิล' ละ) n. อุปกรณ์, ตัวเสริม, ส่วนประกอบ, สิ่งช่วยเหลือ, คนใช้
ancillary(เอน' ซิลลารี) adv. ซึ่งช่วยเหลือ, ซึ่งประกอบ, ซึ่งเป็นอุปกรณ์, Syn. accessory
anglo-norman(แอง' โกลนอร์' มัน) adj. เกี่ยวกับสมัย ค.ศ.1066-1155 เมื่ออังกฤษถูกปกครองโดยชาวนอร์มัน, เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในอังกฤษในสมัยดังกล่าว. -n. คนหรือภาษาในสมัยดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
anomalous(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ผิดหลัก,ผิดที่
anomaly(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ
apparatus(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องใช้
appliance(n) การใช้ประโยชน์,เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
artistry(n) งานศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป์
aspect(n) ท่าทาง,รูปร่างหน้าตา,ลักษณะ,รูปการ,เกณฑ์,ทิศทาง
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
autarchy(n) การปกครองแบบเอกาธิปไตย
autonomous(adj) อิสระ,เกิดขึ้นเอง,ซึ่งปกครองตนเอง
autonomy(n) อิสรภาพ,เอกราช,การปกครองตนเอง
unbalanced(adj) ไม่ได้ส่วนกัน,ไม่ลงตัว,ผิดปกติ,ไม่เต็มเต็ง,ไม่สมดุลย์
befog(vt) ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ไม่ชัด
bespread(vt) ปกคลุม,แผ่ออก
bind(vt) ผูก,มัด,พัน,ติด,เย็บ,หุ้มปก,เย็บเล่ม
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม
bizarre(adj) แปลกประหลาด,วิตถาร,ผิดปกติ,มหัศจรรย์
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
bristly(adj) มีขนแข็ง,ปกคลุมด้วยขน
buckram(n) ผ้าเคมีใช้ทำปก
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
cloak(n) เสื้อคลุม,สิ่งปกคลุม,สิ่งปิดบัง
coat(n) เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ชั้นผิวหน้า
coating(n) สิ่งปกคลุม,เครื่องห่อหุ้ม
collar(n) ปลอกคอสุนัข,แอก,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,แถบคอเสื้อ
committee(n) คณะกรรมการ,ผู้อนุบาล,ผู้ปกครอง
commonly(adv) โดยทั่วๆไป,โดยปกติ,ตามธรรมดา
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
analectsปกิณกคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
jacketปกหุ้ม, เปลือกหุ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
miscellanyปกิณกนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
surreptitiousปกปิด, ซ่อนเร้น, ลอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration๑. การบริหาร๒. ฝ่ายปกครอง๓. รัฐบาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative actการกระทำทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administratorนักบริหาร, นักปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advancement๑. การทดรองจ่าย (ก. แพ่ง)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๓. การรุดหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afterburnerอุปกรณ์เผาไหม้เสริม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aid and comfort to the enemyการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimonyค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
annulmentการลบล้างการกระทำในทางปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appliance methodวิธีที่ใช้อุปกรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
borough๑. บุรี (เขตการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่ง)๒. เขตเลือกตั้ง (สมัยก่อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
by-law; bye-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bye-law; by-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
card punchอุปกรณ์เจาะบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CCD (charge coupled device)ซีซีดี (อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
centralismระบบศูนย์รวมอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centralizationการรวมอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
citation๑. หมายเรียกบุคคล (ของศาลหรือเจ้าพนักงาน) (ป. วิ. อาญา)๒. คำประกาศกิตติคุณ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clandestineซ่อนเร้น, ปกปิด, ลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communeหน่วยการปกครองท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commuteปกลับเป็นประจำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
comparatorอุปกรณ์เปรียบเทียบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concealmentการปกปิดข้อความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
condominium๑. อำนาจปกครองดินแดนร่วมกัน (ของหลายรัฐ)๒. ดินแดนใต้การปกครองร่วม๓. กรรมสิทธิ์ร่วมในอาคารชุด๔. อาคารชุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conical-รูปกรวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conservatorผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง (ที่ศาลตั้ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
controller๑. อุปกรณ์ควบคุม, เครื่องควบคุม, ตัวควบคุม๒. โปรแกรมควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
convention๑. การประชุมใหญ่ (ก. ปกครอง)๒. อนุสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ)๓. ขนบธรรมเนียม, ประเพณีนิยม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counter๑. ตัวนับ, เครื่องนับ, อุปกรณ์นับ๒. โปรแกรมนับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
countermand๑. การยกเลิกคำสั่ง (ก. ปกครอง)๒. คำบอกห้าม (การใช้เงินตามตั๋วเงิน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
countyเคาน์ตี, เทศมณฑล (หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา) [ดู shire ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
covering set; cover; coveringเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cruise controlอุปกรณ์คงความเร็วรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
curatorผู้พิทักษ์, ผู้ปกครองผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
custody๑. การคุมขัง๒. การเก็บรักษาทรัพย์, การอารักขาทรัพย์๓. การปกครองดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Album coversปก [TU Subject Heading]
Coverปกหนังสือเป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน
Coveringปกคลุม [การแพทย์]
folderปกแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Miscellaneaปกิณกะ [TU Subject Heading]
Omnibus volumeปกิณกคดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Abnormalความผิดปกติ [การแพทย์]
Abruptio Placentaeรกลอกตัวก่อนกำหนด, รกลอกตัวก่อนคลอด, การลอกตัวของรกก่อนกำหนดคลอด, รกตำแหน่งปกติลอกตัวก่อนเวลา, รกลอกตัวก่อนเวลา, การลอกตัวก่อนเวลาของทารก [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Achondroplasiaอคอนโดรเพลเซีย; ความผิดปกติของกระดูก; โรคทางพันธุกรรมโดยมีแขนขาสั้นตัวเตี้ย; อะคอนโดรเพลเซีย; อะคอนโดรเพลเซีย, โรค [การแพทย์]
Ad Valorem Tax ภาษีตามมูลค่า ภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของสินค้านั้น คำว่า "Ad valorem" เป็นภาษาละติน แปลว่า ตามมูลค่า ใช้ในการคำนวณหาจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย โดยจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย จะมีอัตราต่อมูลค่าของสินค้านั้น ๆ คงที่ โดยปกติคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้านั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Adaptorตัวปรับต่อแผงวงจรสำหรับเสียบเข้ากับแผ่นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์เพื่อให้พ่วงต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Adventitiousเสียงหายใจผิดปกติ [การแพทย์]
Agrarian reformการปฏิรูปกสิกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Air-Dryingการทำให้แห้งในบรรยากาศปกติ [การแพทย์]
Ametropiaอเมโทรเปีย, สายตาผิดปกติ [การแพทย์]
ammeterมาตรกระแสไฟฟ้า, แอมมิเตอร์, อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าในวงจร ใช้ต่ออนุกรมกับส่วนของวงจรที่ต้องการวัดกระแสไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amnesiaการเสียความจำ, ความจำเสีย, การลืม, แอมนีเซีย, ความผิดปกติของความจำ, ความจำเสื่อม, อาการลืม [การแพทย์]
Analogแอนะล็อกปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
Anamaleous Trichomatesพวกเห็นสีผิดปกติ [การแพทย์]
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Apertureช่องกรอง, รู, รูรับแสง(ของกล้องถ่ายรูป), รูเปิด, ช่อง, อุปกรณ์ปิดเปิดหน้ากล้อง [การแพทย์]
Aphasiaภาวะวิปกติภาษา [TU Subject Heading]
Appliancesอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]
Arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเสียจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเต้นผิดปกติ, ชีพจรไม่สม่ำเสมอ, การเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ, หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
ASCII artศิลปะแอสกี ศิลปะการวาดแผนภาพโดยใช้อักขระแอสกีซึ่งปกติจะใช้เพียงอักขระง่ายๆ เช่น ! - / เป็นต้น [คอมพิวเตอร์]
Assembly languageภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรมแต่ละคำสั่งจะตรงกับคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่ง ภาษาเครื่องนั้นปกติเป็นตัวเลขฐานสองหรือ 0 กับ 1 ซึ่งยากที่จะจำ ส่วนภาษาแอสเซมบลีนั้นเปลี่ยนเลข 0 กับ 1 ให้เป็นคำที่จำได้ง่าย เช่น A แทนคำว่า Add หรือบวก s แทน Subtract หรือลบ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการท่องจำเลข 0 กับ 1 ภาษาแอสเซมบลีนี้มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่นของตัวประมวลผล (processor) และใช้ร่วมกันไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Audiovisual Programโปรแกรมโสตทัศนูปกรณ์ [การแพทย์]
Autonomyความต้องการที่จะปกครองตนเอง, การกระทำโดยอิสระ, การรู้จักควบคุมตนเอง, ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง [การแพทย์]
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
ballastบัลลาสต์, อุปกรณ์ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ทำหน้าที่เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อจุดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประกอบด้วยขดลวดตัวนำหุ้มฉนวนพันอยู่บนแกนเหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bargeแท่นเจาะในทะเลมีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Augmentative and Alternative Communicateอุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบพกพาสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด , อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีปุ่มที่เก็บเสียงที่บันทึกล่วงหน้าได้ ในประเทศไทยมีผลงานวิจัยภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ โอภา สามารถบันทึกได้ ๖๐ ข้อความ และเรียกใช้โดยการกดปุ่ม อุปกรณ์มี ๑๕ ปุ่ม และมีปุ่มเลือกชุดข้อความได้ ๔ ชุด และมีโหมดสแกนข้อความที่ทำงานคู่กับสวิตช์เดี่ยวใช้กดเลือกข้อความ [Assistive Technology]
Basalขณะปกติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dominate (vt.) ปกครอง See also: ควบคุม, ครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจเหนือ Syn. govern, rule, overshadow
dominate (vi.) ปกครอง See also: ควบคุม, ครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจเหนือ Syn. govern, rule, overshadow
govern (vt.) ปกครอง See also: วางระเบียบ, ควบคุม, บังคับ Syn. dominate, rule, supervise
reign over (phrv.) ปกครอง Syn. rule over
rule (vt.) ปกครอง See also: ควบคุม, คุม Syn. control, govern
rule over (phrv.) ปกครอง See also: ครอบครอง Syn. reign over
municipalize (vt.) ปกครองส่วนท้องถิ่น See also: ปกครองตนเอง
depotize (vi.) ปกครองแบบกดขี่ Syn. domineer, dictate, oppress
depotize (vt.) ปกครองแบบกดขี่ Syn. domineer, dictate, oppress
tyrannize (vi.) ปกครองแบบกดขี่ Syn. depotize, domineer, dictate, oppress
tyrannize (vt.) ปกครองแบบกดขี่ Syn. depotize, domineer, dictate, oppress
misgovern (vt.) ปกครองไม่ดี Syn. misrul, mishandle
misrul (vt.) ปกครองไม่ดี Syn. mishandle
misrule (vt.) ปกครองไม่ดี Syn. misgovern
blanket (vt.) ปกคลุม See also: ห่ม, คลุม Syn. cover, overlay, overspread
cover in (phrv.) ปกคลุม See also: คลุม, คลุมปิด Syn. cover over
engulf (vt.) ปกคลุม See also: ท่วมท้น Syn. overwhelm
line (vt.) ปกคลุม Syn. cover
mantle (vt.) ปกคลุม See also: คลุม, หุ้ม Syn. enwrap, cloak Ops. unwrap
vesture (vt.) ปกคลุม Syn. cover, clothe
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I usually enjoy seeing moviesปกติฉันชอบดูหนัง
There's something wrong with the phoneต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับโทรศัพท์
He sat in his usual spot on the floorเขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
I want you to leave with usฉันอยากให้คุณออกไปกับเรา
I don't usually eat a lotโดยปกติฉันทานไม่มาก
I was just trying to protect youฉันก็แค่พยายามที่จะปกป้องคุณ
I could go with you againฉันอาจจะไปกับคุณอีกครั้ง
She's usually very nervousเธอกระวนกระวายมากเป็นปกติ
I usually get up before 8โดยปกติแล้วฉันตื่นนอนก่อนแปดโมง
I wish I'd gone with youฉันปรารถนาให้ตัวเองได้ไปกับคุณด้วย
Sounds interestingฟังดูน่าสนใจนะ พวกเราไปกับคุณด้วยได้ไหม?
I'm not sure I'll be studying it much longer!ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้มันนานมากไปกว่านี้ได้อีก
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
I've tried to do my best to act normallyฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะทำตัวปกติ
We've found something extraordinaryเราพบบางสิ่งผิดปกติ
I'm afraid they are on their way to Bangkokฉันเกรงว่าพวกเขาอยู่ระหว่างทางไปกรุงเทพฯ
I'm going with you, guysฉันจะไปกับพวกนายด้วย
I've really nothing more to sayฉันไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้จริงๆ
There is nothing more going on between John and meระหว่างจอห์นและฉันไม่มีอะไรก้าวหน้ามากไปกว่านี้
Don't labor at your writingอย่าพยายามอย่างหนักมากเกินไปกับงานเขียนของคุณ
They set up the equipmentพวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์
We moved to Bangkok when I was 12 years oldพวกเราย้ายไปกรุงเทพฯเมื่อฉันอายุได้ 12 ขวบ
You can either stay or leaveคุณสามารถอยู่หรือไปก็ได้ทั้งนั้น
One third of this area is covered with forestหนึ่งในสามของพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยป่า
I'll send someone with youฉันจะส่งใครบางคุณไปกับคุณ
Everybody's gone, aren't they?ทุกคนไปกันหมดแล้วใช่ไหม?
Do you mind if I take a picture with your car?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอถ่ายรูปกับรถคุณหน่อย?
Will anyone like to come with me?มีใครอยากจะไปกับฉันบ้างไหม?
Look, why don't you go with him?ฟังนะ ทำไมไม่ไปกับเขา?
Is there something wrong?มีอะไรผิดปกติหรือ? เกิดอะไรขึ้นหรือ?
I'm going back to Bangkok for goodฉันจะกลับไปกรุงเทพฯ อย่างถาวร
Can I go with you guys?ขอฉันไปกับพวกนายด้วยได้ไหม?
I must leave you nowฉันต้องไปก่อน ทำตัวตามสบายนะ
You just have to be yourselfคุณก็แค่เป็นตัวของคุณเอง / ทำตัวตามปกติ
I must leave you nowฉันต้องออกไปก่อนแล้วล่ะ ทำตัวตามสบายนะ
I have a duty to protect his assetsฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องทรัพย์สินของเขา
The only thing that keeps me going is the dreamสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันก้าวต่อไปก็คือความฝัน
What if I wanted to go in with you?ถ้าเผื่อฉันอยากเดินทางไปกับคุณด้วยล่ะ
I am his father! I should have to protect him!ฉันเป็นพ่อเขา ฉันควรจะปกป้องเขา
I think he did it just to feel normal againฉันคิดว่าเขาทำมันเพียงเพื่อให้รู้สึกเหมือนปกติอีกครั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And to be honest, I don't even care because...ปกของ Modern Empress
He rules with deception and fear.ปกครองด้วยความลวงและความกลัว
Commanding through fear and threat of death?ปกครองด้วยความหวาดกลัว และข่มขู่เอาชีวิต
Based on the rule of law.ปกครองด้วยหลักนิติธรรม...
Control the northern lands? !ปกครองดินแดนทางเหนือ
Organized, you got a problem.ปกครองน่ะ นายมีปัญหาแล้ว
"ruled over by Sheikh Omar Ben Salaad,ปกครองโดย ชีค โอมา เบน ซาลาด
Thror ruled with utter surety never doubting his house would endure for his line lay secure in the lives of his son and grandson.ปกครองโดยธรอร์ กษัตริย์ในเขตใต้ขุนเขา กษัตริย์เหนือกษัตริย์แห่งคนแคระทั้งปวง อำนาจของธรอร์เป็นปึกแผ่น
It's led by a princess because her father died.ปกครองโดยเจ้าหญิงเพราะพ่อของเธอตาย
Rule well, young king.ปกครองให้ดีนะ ราชาหนุ่ม
Rather a short reign.ปกครองได้ไม่ทันไรเลยนะ
And covers herself in rubies, emeralds, and sapphires.ปกคลุมด้วย ทับทิม มรกต และไพลิน
Venus is completely covered by clouds of sulfuric acid that keep almost all the sunlight from reaching the surface.ปกคลุมด้วยเมฆของ กรดซัลฟูริกที่ให้ เกือบทั้งหมดจากแสงแดดถึงพื้น
"The demonic influence on the collective tapestry of the soul."ปกคลุมเหนือเหล่าวิญญาณ"
It's a dark realm filled with tortured souls of the dead.ปกคลุมไปด้วยความมืดและวิญญาณของคนตาย
Reticulated veins.ปกคลุมไปด้วยเส้นเลือดดำ
Rule out diffuse processes, you're stuck with a single process affecting just the pancreas.ปกคลุมไปทั่ว คุณทำsingle process affecting เฉพาะที่ตับอ่อน
The cover is gloomy. It doesn't stand out.ปกดูอึมครึมไปหน่อยนะ ไม่ค่อยเตะตาเลย
Usually, that doesn't last long and they chose to be housewifesปกติ ก็ทำได้ไม่นาน ก็ต้องกลับมาเป็นแม่บ้านอยู่ดี
Normally, having a target would make me feel good.ปกติ การมีเป้าหมาย จะทำให้ผมรู้สึกดี
Usually that kind of affection, is referred to as stalking.ปกติ การหลงรักเขาข้างเดียว
Never been much for family holidays anyway.ปกติ ก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวในวันหยุดอยู่แล้วนี่
Usually a person has to die before the vultures start circling.ปกติ คนเราจะต้องตาย ก่อนที่พวกแร้งจะรุมทิ้งสิ
People have been known to hum.ปกติ คนเราไม่ฮัมเพลง
Nouns, adverbs adjective here and there.ปกติ คำนาม, คำวิเศษณ์
Usually, all you say you need is your gun and your wits.ปกติ คุณว่าคุณอยากใช้ปืนกับสติปัญญา
Normally, you wouldn't dream of driving a 6.3-litre 650 horsepower V12 Ferrari, even in a light shower they're for cruising around Juan Les Pins in your carefully designed topless swimsuit.ปกติ คุณไม่มีทางเอารถเฟอร์รารี่ 6.3 ลิตร 650 แรงม้าวี 12 มาวิ่งได้แม้แต่ตอนฝนพรำๆ คุณไปเที่ยวฌวน-เลอ-พินส์(ฝรั่งเศส) ก็ทำได้แค่ล่องเรือกับใส่ชุดว่ายน้ำ
Usually, it's the other way around.ปกติ จะเป็นวิธีอื่นน่ะ
Normally it takes three business days for an international wire transfer to clear, unless the bank is a Federal Reserve signatory, in which case the transfer is immediate.ปกติ จะใช้เวลา 3วันทำการ สำหรับโอนเงินข้ามประเทศ นอกเสียจาก
Usually, i buy a ticket, uh, bid on shaquille o'neal's big shoe... and, uh, come home.ปกติ ฉันซื้อตั๋ว Uh, bid on shaquille o'neal's big shoe... และ เอ่อ กลับบ้าน
Normally, I work part-time here, saving enough money to go around to take photos.ปกติ ฉันทำงานพิเศษที่นี่ล่ะ เก็บเงินไว้สำหรับไปตระเวนถ่ายภาพ
Usually, I don't ask these types of things very well, but... where'd you buy these clothes?ปกติ ฉันไม่ทำแบบนี้นะ นายไปซื้อชุดแบบนี้มาจากไหน
I usually don't let women in.ปกติ ชั้นไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาหรอก
Usually, Charlie spearheads this kind of thing... yeah, this year, chasing Odin seemed more pressing.ปกติ ชาร์ลีจะเป็นหัวหอกกับเรื่องพวกนี้... ใช่ แต่ปีนี้ ขอตามล่าโอดินดีกว่า
I don't usually come this way, but I'm in the middle of moving to a new place.ปกติ ผมไม่ผ่านทางนี้ แต่กำลังอยู่ระหว่าง ย้ายบ้านใหม่
Usually it's the young boys banging the drums.ปกติ พวกเด็กๆ จะเป็นคนตีกลอง
Usually, it doesn't mean anything, but, heh, I guess this time it did.ปกติ มันก็ไม่ได้เกิดขึ้น แต่.. ฉันว่ามันคงถึงเวลาหน่ะ
Come on, Marcus, knock it out of the park.ปกติ มันต้องแล่สดๆนะ พี่!
Usually it makes me feel better.ปกติ มันทำให้ฉันรู้สึกดีมาก
What do you wanna do?ปกติ มันน่าจะร่ายคาถาใส่เราแล้วนี่นา

ปก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一般[いっぱん, ippan] Thai: ปกติ English: ordinary
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: ปกติ English: ordinary
直る[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed
覆う[おうう, ouu] Thai: ปกคลุม English: to cover
[ぐん, gun] Thai: ชื่อเรียกเขตปกครองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย English: Gun (pl)
領土[りょうど, ryoudo] Thai: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง English: dominion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปก
Back to top