ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regularity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regularity*, -regularity-

regularity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regularity (n.) ความสม่ำเสมอ Syn. constancy, evenness, steadiness
English-Thai: HOPE Dictionary
regularity(เรกกิวแล'ริที) n. กฎ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,ลักษณะประจำ, Syn. steadiness
English-Thai: Nontri Dictionary
regularity(n) ความเป็นระเบียบ,ความสม่ำเสมอ,ความปกติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regularityความถูกต้องตามระเบียบ, ความสม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสม่ำเสมอ (n.) regularity See also: uniformity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Enjoying the eavesdropping afforded me by the Swiss-timepiece regularity and utter silence of my 2:00 p. m. ninja poops.ความสนุกสนานจากการแอบฟัง เกิดจาก ความสม่ำเสมอของนาฬิกาสวิส และความเงียบงัน
Well,I assume you're not referring to digestive regularity.ฉันถือว่าเธอไม่ได้หมายถึงระบบย่อยอาหารปกติ
Then he's created an irregularity.เขาทำบางอย่างที่ไม่เหมือมเดิม
Everything in the world is built upon harmony and regularity.โลกน่ะอยู่บนพื้นฐานของลำดับและความกลมกลืน
I'm surprised those animals don't kill each other with more regularity.น่าแปลกนะที่สัตว์จะไม่ฆ่ากันเองถ้ามันไม่จำเป็น
At that level of intensity and regularity?ีรุนแรงสมำ่เสมอในระดับนี้น่ะเหรอ
I noticed some-- some irregularity in my brain--ฉันสังเกตเห็นความผิดปกติในสมองของฉัน
Yes, Mr. Bosch, but you can admit that irregularity has worked very well for me in the past.ค่ะ คุณบอช แต่คุณต้องยอมรับว่า เรื่องผิดปกติเหมาะกับฉันมาก
It's an anomaly -- an irregularity.มันไม่ปกติ ไม่ปกติอย่างแรง
Sir, we've picked up a slight irregularity in the magnetic containment field.ท่านครับตรวจพบความผิดปกติเล็กน้อย ในสนามเก็บคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Nelson found some kind of irregularity with the network.เนลสันเจอความผิดปกติบางอย่าง ที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย

regularity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规则性效应[guī zé xìng xiào yìng, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 规则性效应 / 規則性效應] regularity effect
亚词规则[yà cí guī zé, ㄧㄚˋ ㄘˊ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, 亚词规则 / 亞詞規則] sub-word regularity
规则化[guī zé huà, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄏㄨㄚˋ, 规则化 / 規則化] regularity
规则性[guī zé xìng, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, 规则性 / 規則性] regularity

regularity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
判で押したみたいに[はんでおしたみたいに, handeoshitamitaini] (exp) (See 判で押したように) invariably; like clockwork; with perfect regularity
判で押したように[はんでおしたように, handeoshitayouni] (exp) invariably; like clockwork; with perfect regularity
不同[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) difference; diversity; irregularity; disorder
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
不斉[ふせい, fusei] (n,adj-no) irregularity; unevenness; asymmetry; lack of uniformity
不次[ふじ, fuji] (adj-na,n) irregularity
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P)
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P)
不順[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) irregularity; unseasonableness; (P)
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P)
変調[へんちょう, henchou] (n,vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio)
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P)
生理不順[せいりふじゅん, seirifujun] (n) menstrual irregularity
色斑[いろむら, iromura] (n) color spotting; color irregularity; color spots

regularity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสม่ำเสมอ[n.] (khwām samam) EN: regularity ; uniformity ; consistency FR: uniformité [f]
ความต่อเนื่อง[n.] (khwām tøneū) EN: continuity ; consistency ; regularity ; continuum FR: continuité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regularity
Back to top