ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

normally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *normally*, -normally-

normally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
normally (adv.) โดยปกติ See also: ตามปกติ Syn. commonly, usuall
English-Thai: HOPE Dictionary
normally(นอร์'เมิลลี) adv. ตามธรรมดา,ตามกฎ,โดยทั่วไป, Syn. regulary
English-Thai: Nontri Dictionary
normally(adv) โดยทั่วไป,ตามธรรมดา,โดยปกติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
normally aspirated engineเครื่องยนต์ธรรมดา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามปกติ (adv.) normally See also: usually, generally, ordinarily Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม
ธรรมดา (adv.) normally See also: usually, ordinarily, naturally, customary Syn. ปกติ
บ่อยๆ (adv.) normally See also: usually, ordinarily, regularly, commonly Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ
ปรกติ (adv.) normally See also: usually, ordinarily, regularly, commonly Syn. ปกติ, ธรรมดา
เป็นธรรมดา (adv.) normally See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly Syn. เป็นปกติ
เป็นปกติ (adv.) normally See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ
โดยปรกติ (adv.) normally See also: usually, ordinarily, regularly, commonly Syn. บ่อยๆ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ
ธุมเกตุ (n.) mist or clouds occurring abnormally
ผิดปรกติ (adv.) abnormally See also: deviantly, anomalously, oddly, peculiarly, unnaturally, irregularly
โม่ง (v.) be abnormally big See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized Syn. ใหญ่ผิดรูป, ใหญ่ผิดปกติ
ใหญ่ผิดปกติ (v.) be abnormally big See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized Syn. ใหญ่ผิดรูป
ใหญ่ผิดรูป (v.) be abnormally big See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized Syn. ใหญ่ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've tried to do my best to act normallyฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะทำตัวปกติ
Don't worry so much just grow up normally, okay?อย่าไปกังวลอะไรให้มากนัก แค่เติบโตขึ้นมาอย่างปกติเท่านั้น โอเคนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She normally doesn't do these places. He thinks it'll be good for the video.เธอไม่เคยแสดงที่แบบนี้ ไซคิดว่าจะช่วยโปรโมทมิวสิควีดีโอ
I normally drink vegetable juice during business hours, but for this... let's drink to Senator Keeley's daughter and our Val.ตามปกติผมจะดื่มน้ำผักในช่วงเวลาทำการ แต่สำหรับนี้ ... ขอดื่มให้กับลูกสาวของวุฒิสมาชิกคีเลย์และวาลของเรา
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ
I mean, I know this isn't your job, and I'd never normally ask, but I'm so...I mean, l know this isn't your job, and l'd never normally ask, but l'm so...
Do you normally walk alone in a cemetery at night?เธอมาเดินในสุสานตอนกลางคืนทุกวันหรอ?
We can take this car and meet girls who wouldn't normally look at us.เราสามารถใช้รถคันนี้และตอบสนองความสาวที่จะไม่ปกติมองเรา
They're probably at the horse station, since those going to Hanyang have to cross this mountain pass they normally stay there a night and leave in the morning.พวกเขาพักที่บ้านรับรองชั่วคราว คนไปเมืองหลวงก็ผ่านทางนี้ทั้งนั้นแหละ ทหารที่มาตอนบ่าย ก็พักอยู่ที่นั้น
Probably a right sight better than he normally does... see what you would look like? -Probably abetter than he normally does
Do you normally spy on people?คุณมักจะไปแอบดูคนอื่นอยู่เรื่อยเลยรึเปล่าคะ?
Now normally I would present the medals, but today we have someone more important, and sertainly better looking.โดยปกติแล้วจะเป็นเวลา ที่ผมจะมอบเหรียญกล้าหาญ ทว่าวันนี้ เรายังมีอีกเรื่องที่สำคัญ
He normally fucks and moves on. But I guess with you.เขาจะไปอะไรกับใคร ฉันไม่ว่า แต่ว่ากับนาย
It travels forward normally towards the B end.มันเคลื่อนไปข้างหน้าตามปกติจนมาถึงปลาย B

normally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
高血糖[gāo xuè táng, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄊㄤˊ, 高血糖] hyperglycemia; abnormally high blood sugar level
照说[zhào shuō, ㄓㄠˋ ㄕㄨㄛ, 照说 / 照說] normally; ordinarily speaking

normally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online)
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc.
方違い[かたたがい, katatagai] (n) (arch) (See 方塞がり) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
方違え[かたたがえ, katatagae] (n) (arch) (See 方塞がり,方違へ所) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
潜脱[せんだつ, sendatsu] (n,vs) circumvention of the law; evasion of the law (by using legal means to obtain a result normally only obtainable by illegal ones)
秘仏[ひぶつ, hibutsu] (n) Buddhist image normally withheld from public view
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim
零れる[こぼれる, koboreru] (v1,vi) (1) (uk) to spill; to fall out of; to overflow; (2) to peek through; to become visible (although normally not); (3) to escape (of a smile, tear, etc.); (P)
左前[ひだりまえ, hidarimae] (n) (1) going badly (one's business, one's fortune, the economy); being in a bad financial situation; (2) wearing a kimono with the right side tucked under the left (normally used only for the dead); (P)
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious
日ごろ(P);日頃[ひごろ, higoro] (n-adv,n-t) normally; habitually; (P)
暖冬異変[だんとういへん, dantouihen] (n) abnormally warm winter
異常高温[いじょうこうおん, ijoukouon] (n) abnormally high temperatures

normally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati ) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[adv.] (dōi prokkat) EN: normally ; usually ; ordinarily FR:
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale ; en principe
ปกติ[adv.] (pakati = po) EN: usually ; normally FR: habituellement ; normalement
เป็นประจำ[adv.] (pen prajam) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; all the time ; often FR: fréquemment ; régulièrement ; ordinairement
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ปกติ[adv.] (pokkati = p) EN: usually ; normally FR: habituellement ; normalement
สม่ำเสมอ[adv.] (samamsamoē ) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
เสมอ ๆ = เสมอๆ[adv.] (samoē-samoē) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often FR: éternellement
ตามกฎ[adv.] (tām kot) EN: normally FR: selon les règles ; normalement
ตามปกติ[adv.] (tām pakati ) EN: normally ; usually ; generally ; ordinarily ; as en rule ; as usual FR: normalement ; habituellement ; d'habitude ; d'ordinaire ; généralement ; en principe ; en règle générale ; comme d'habitude
ตามปรกติ[adv.] (tām prokkat) EN: normally ; usually ; ordinarily FR:
โม่ง[adj.] (mōng) EN: abnormally big ; abnormally large ; gigantic ; over-sized FR:
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkat) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly FR:
ธุมเกตุ[n.] (thumakēt) EN: mist or clouds occurring abnormally FR:
ใหญ่ผิดปกติ[v. exp.] (yai phitpak) EN: be abnormally big FR:
ใหญ่ผิดรูป [v. exp.] (yai phitrūp) EN: be abnormally big FR:

normally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abnorm {adv}abnormally
subnormal {adv}subnormally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า normally
Back to top