ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

govern

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *govern*, -govern-

govern ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
govern (vt.) ปกครอง See also: วางระเบียบ, ควบคุม, บังคับ Syn. dominate, rule, supervise
governable (n.) ที่ควบคุมได้
governess (n.) พี่เลี้ยงเด็ก See also: แม่นม
governess (n.) นักปกครองหญิง (คำเก่า)
governing (adj.) ซึ่งมีสิทธิปกครอง
government (n.) รัฐบาล See also: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร
government bond (n.) พันธบัตรรัฐบาล Syn. bond
government funds (n.) เงินหลวง Syn. favoritism
Government House (n.) ทำเนียบรัฐบาล
government official (n.) ข้าราชการ See also: เจ้าหน้าที่ราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐบาล Syn. commissioner
government organization (n.) องค์การรัฐบาล
government party (n.) พรรครัฐบาล
government scholarship (n.) ทุนรัฐบาล
government science (n.) รัฐศาสตร์ See also: การศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครอง Syn. political economy, politics
government-in-exile (n.) รัฐบาลพลัดถิ่น
governmental (adj.) แห่งการปกครอง See also: ทางการ, ทางราชการ, เกี่ยวกับรัฐบาล
governnance (n.) รัชกาล See also: รัชสมัย, แผ่นดิน, การครองราชย์ Syn. era, dynasty
governor (n.) ผู้ว่าการรัฐ See also: ผู้ปกครอง, ข้าหลวง, ผู้ควบคุม, เจ้าเมือง Syn. director, officer, ruler
governor (n.) เครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์
governor-general (n.) ผู้สำเร็จราชการเมืองขึ้นของอังกฤษ
governorship (n.) ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครอง
English-Thai: HOPE Dictionary
govern(กัฟ'เวิร์น) v. ปกครอง,ครอบงำ,ควบคุม,ดูแล., See also: governabilityn. governable adj., Syn. direct,rule
governancen. การปกครอง,การควบคุม,ระบบการจัดการ
governessn. ผู้ปกครองที่เป็นหญิง
government(กัฟ'เวิร์เมินทฺ) n. รัฐบาล,การปกครอง, See also: governmental adj., Syn. order,rule control ###A. anarchy,chaos
government houseทำเนียบรัฐบาล
government issueสิ่งที่จัดการหรือจัดทำให้โดยรัฐบาล (สหรัฐอเมริกา)
government manข้าราชการ,เจ้าหน้าที่รัฐบาล
government paperพันธบัตรของรัฐบาล
government securityหลักทรัพย์หรือพันธบัตรของรัฐบาล
government-in-exileรัฐบาลพลัดถิ่น
governor(กัฟ'เวิร์นเนอะ) n. ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการ,ผู้ปกครอง, Syn. supervisor,director
governorshipn. ตำแหน่งข้าหลวง,อำนาจและหน้าที่ของข้าหลวง
English-Thai: Nontri Dictionary
govern(vt) ปกครอง,ดูแล,ครอบครอง,ครอบงำ,บังคับ,ควบคุม
governess(n) หญิงสอนเด็กตามบ้าน,ผู้ปกครอง(ผู้หญิง)
government(n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคุม
governmental(adj) เกี่ยวกับการปกครอง,ของรัฐบาล,เกี่ยวกับรัฐบาล
governor(n) ผู้ปกครอง,เจ้าเมือง,ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการจังหวัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
governanceวิธีการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Governing Councilคณะมนตรีประศาสน์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government๑. การปกครอง๒. รัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government in exileรัฐบาลพลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government officialข้าราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
governorผู้ว่าการ, ผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Governmentการปกครอง [TU Subject Heading]
Government in Exileรัฐบาลพลัดถิ่น
Government paperworkงานหนังสือราชการ [TU Subject Heading]
Governmental accountingการบัญชีรัฐบาล [การบัญชี]
Governorsผู้ว่าราชการจังหวัด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูแล (v.) govern See also: rule, administer, administrate Syn. คุ้มครอง, บริหาร, ดำเนินงาน
ดูแลบ้านเมือง (v.) govern See also: exercise the government, manage the government Syn. ปกครองบ้านเมือง
ถือบังเหียน (v.) govern See also: be in the saddle, control, be in power Syn. ปกครอง
บริหาร (v.) govern See also: rule, administer, administrate Syn. ดูแล, คุ้มครอง, ดำเนินงาน
บริหารบ้านเมือง (v.) govern See also: exercise the government, manage the government Syn. ปกครองบ้านเมือง, ดูแลบ้านเมือง
ปกครอง (v.) govern See also: rule, administer, administrate Syn. ดูแล, คุ้มครอง, บริหาร, ดำเนินงาน
ปกครองบ้านเมือง (v.) govern See also: exercise the government, manage the government Syn. ดูแลบ้านเมือง
พินิต (v.) govern Syn. ปกครอง, ควบคุม
รังรักษ์ (v.) govern See also: protect Syn. คุ้มครอง
วินิต (v.) govern See also: administrate Syn. ปกครอง
ครองบ้านครองเมือง (v.) govern a country See also: be at the helm of the state, administer a country, rule (over) a country, be in power
ครองเมือง (v.) govern a country See also: be at the helm of the state, administer a country, rule (over) a country, be in power Syn. ครองบ้านครองเมือง
กินเมือง (v.) govern a town See also: capture a town, rule the town, administer a country Syn. ครองเมือง
รัฐบาล (n.) government
ผู้บริหารประเทศ (n.) government administrator See also: government official
ทางการ (n.) government authorities See also: government Syn. ทางราชการ
พันธบัตรรัฐบาล (n.) government bond
องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น (n.) Government Cold Storage Organization
เอกสารราชการ (n.) government document See also: official government papers
ลูกจ้างรัฐบาล (n.) government employee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These are the laws which will govern your livesเหล่านี้คือกฏหมายสิ่งที่ will govern พหูพจน์ของlifeของคุณ .
For within these rings was bound the strength and will to govern each race.แหวนเหล่านี้ทำให้พวกเขาี้มีพลังอำนาจ ที่จะปกครองแต่ละเผ่าพันธ์
At some point, a program was written to govern them.ณ ที่ใดที่หนึ่งนี่แหละที่มีโปรแกรมถูกเขียนขึ้นเพื่อดูแลพวกมัน
People that say that they fear their govern meantคนที่บอกว่ากลัวรัฐบาลเข้ามายุ่ง (ซูซาน เกย์ดาส ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม)
There are strict Department of Corrections guidelines that govern every aspect of an execution.มีระเบียบเข้มงวดอย่างมาก ไว้สำหรับทุกขั้นตอนในการประหารชีวิต
We come from a nation where we allow a lady of catholic origin... to step aside for a Sikh to be sworn in as Prime Minister... or a muslim President to govern a nation of over 80 percent Hindus.เรามาจากประเทศที่เรายินยอมให้ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีต้นกำเนิดจากคาทอลิก... ได้ก้าวออกจากชาวซิกห์ เพื่อไปสาบานเป็นนายกรัฐมนตรี... หรือประมุขของศาสนามุสลิม เพื่อปกครองประเทศที่มีชาวฮินดูมากกว่า 80%
Bush govern here for ten years.บุชบริหารงานนี่มา 10 ปีแล้ว
Because of you, it's no longer possible for me to effectively govern this prison.เป็นเพราะแก ทำให้ฉันไม่สามารถ ปกครองคุกนี้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกต่อไป
Do you solemnly swear to govern the people of this kingdom and its dominions according to the statutes, customs and laws laid down by your forebears?เจ้าจะสาบานได้มั้ย ว่าจะปกครองอาณาจักรนี้อย่างจริงจัง ตามพระราชบัญญัติและตามกฎหมาย
The FBI has very specific laws that govern what their jurisdiction involves.ทาง FBI มีกฎหมายเฉพาะ ืที่ระบุถึงประเด็นกรณีอะไรบ้าง ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง
Particularly to the Wernicke area, and the area around it in the left brain that govern speech.โดยเฉพาะ.. ส่วน Wernicke และส่วนรอบๆของมัน ที่ควบคุมเรื่องการพูด
The government is using it to show how we animals cannot govern ourselves.รัฐบาลใช้ภาพของนายเพื่อหาความชอบธรรม ใส่ร้ายว่า พวกเราไม่มีอารยะ ปกครองตัวเองไม่ได้ นายรู้ไหม ไม่น่าโง่เลย

govern ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, 乂] to regulate; to govern; to control; to mow
民间[mín jiān, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ, 民间 / 民間] among the people; popular; folk; non-governmental; involving people rather than governments
督标[dū biāo, ㄉㄨ ㄅㄧㄠ, 督标 / 督標] army regiment at the disposal of province governor-general
副部长[fù bù zhǎng, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, 副部长 / 副部長] assistant (government) minister
德政[dé zhèng, ㄉㄜˊ ㄓㄥˋ, 德政] benevolent government
封疆[fēng jiāng, ㄈㄥ ㄐㄧㄤ, 封疆] border region; regional general acting as governor (in Ming and Qing times)
北京[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, 北京] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government
中央政府[zhōng yāng zhèng fǔ, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, 中央政府] central government
市政府[shì zhèng fǔ, ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, 市政府] city hall; city government
联合政府[lián hé zhèng fǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, 联合政府 / 聯合政府] coalition government
宪政[xiàn zhèng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, 宪政 / 憲政] constitutional government
公司治理[gōng sī zhì lǐ, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄓˋ ㄌㄧˇ, 公司治理] Corporate governance
[gé, ㄍㄜˊ, 阁 / 閣] council-chamber; shelf; (government) cabinet
金元券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, 金元券] currency issued by Nationalist Government in 1948
金圆券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, 金圆券 / 金圓券] currency issued by Nationalist Government in 1948
副州长[fù zhōu zhǎng, ㄈㄨˋ ㄓㄡ ㄓㄤˇ, 副州长 / 副州長] deputy governor (of a province or colony); lieutenant governor of US state
政通人和[zhèng tōng rén hé, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 政通人和] efficient government, people at peace (成语 saw); all is well with the state and the people
官家[guān jiā, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄚ, 官家] emperor; government; official
行政部门[xíng zhèng bù mén, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 行政部门 / 行政部門] executive (government branch)
行政院[xíng zhèng yuàn, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄩㄢˋ, 行政院] Executive Yuan (government body in Taiwan)
庆历新政[Qìng lì xīn zhèng, ㄑㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄓㄥˋ, 庆历新政 / 慶曆新政] failed reform of Northern Song government in 1043
联邦政府[lián bāng zhèng fǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, 联邦政府 / 聯邦政府] federal government
两广总督[liǎng guǎng zǒng dū, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄤˇ ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, 两广总督 / 兩廣總督] Governor of Guangdong and Guangxi
公债[gōng zhài, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ, 公债 / 公債] government bond
公署[gōng shǔ, ㄍㄨㄥ ㄕㄨˇ, 公署] government office
噶厦[gá xià, ㄍㄚˊ ㄒㄧㄚˋ, 噶厦 / 噶廈] government of Tibet, dissolved in 1959
国债[guó zhài, ㄍㄨㄛˊ ㄓㄞˋ, 国债 / 國債] government debt
执政方式[zhí zhèng fāng shì, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 执政方式 / 執政方式] governing method
执政能力[zhí zhèng néng lì, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 执政能力 / 執政能力] governing capacity
太守[tài shǒu, ㄊㄞˋ ㄕㄡˇ, 太守] governor of a province
[mǔ, ㄇㄨˇ, 姆] governess
[mǔ, ㄇㄨˇ, 姥] governess; old woman
管治[guǎn zhì, ㄍㄨㄢˇ ㄓˋ, 管治] governance
[bǎo, ㄅㄠˇ, 媬] governess; nurse
官员[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 官员 / 官員] government official
官费[guān fèi, ㄍㄨㄢ ㄈㄟˋ, 官费 / 官費] government funded; paid by state stipend
官办[guān bàn, ㄍㄨㄢ ㄅㄢˋ, 官办 / 官辦] government run; state enterprise
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, 廪 / 廩] government granary
政令[zhèng lìng, ㄓㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, 政令] government decree
政务[zhèng wù, ㄓㄥˋ ˋ, 政务 / 政務] government affairs

govern ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n,vs,adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter)
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
ガバナー[, gabana-] (n) governor
ガバナビリティー[, gabanabiritei-] (n) governability
ガバナンス[, gabanansu] (n) governance
ガバメント[, gabamento] (n) government
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P)
コーポレートガバナンス[, ko-pore-togabanansu] (n) corporate governance
ゴシップ[, goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P)
ジーマン[, ji-man] (n) G-men; government men
ゾンビ会社[ゾンビかいしゃ, zonbi kaisha] (exp) zombie businesses (firms that would have failed but for government intervention)
チープガバメント[, chi-pugabamento] (n) cheap government
デモサイド[, demosaido] (n) democide; the murder of any person or people by a government
ナショナルステートメント[, nashonarusute-tomento] (n) statement by the government; national statement
ハローワーク[, haro-wa-ku] (n) (name of) Japanese government employment agency (wasei
ペチコートガバメント[, pechiko-togabamento] (n) petticoat government
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.)
一級河川[いっきゅうかせん, ikkyuukasen] (n) class A river (specified waterways of special importance protected by the government)
一般選挙[いっぱんせんきょ, ippansenkyo] (n) (See 地方公共団体) general election (of all members of a local government body)
三割自治[さんわりじち, sanwarijichi] (n) the "thirty-percent autonomy" of local governments
三権[さんけん, sanken] (n) the three powers of government (legislative, executive and judicial); (P)
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
下げ渡す;下げわたす[さげわたす, sagewatasu] (v5s,vt) (1) to make a (government) grant; (2) to release (a criminal)
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
与党[よとう, yotou] (n,adj-no) ruling party; government party; party in power; government; (P)
与党議員[よとうぎいん, yotougiin] (n) lawmakers from the ruling parties; government member of parliament
中央官庁[ちゅうおうかんちょう, chuuoukanchou] (n) central government agencies; central bureaucracy
中央政府[ちゅうおうせいふ, chuuouseifu] (n) central government
中央省庁[ちゅうおうしょうちょう, chuuoushouchou] (n) central government ministries and agencies
中央省庁再編[ちゅうおうしょうちょうさいへん, chuuoushouchousaihen] (n) Japan's 2001 central government restructuring
中央行政官庁[ちゅうおうぎょうせいかんちょう, chuuougyouseikanchou] (n) agencies of a central government
中央銀行総裁[ちゅうおうぎんこうそうさい, chuuouginkousousai] (n) governor of a central bank
中期国債ファンド[ちゅうきこくさいファンド, chuukikokusai fando] (n) medium-term government securities fund; middle term national bond fund
中銀総裁[ちゅうぎんそうさい, chuuginsousai] (n) (abbr) (See 中央銀行総裁) governor of a central bank
主席(P);首席(P)[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) (1) head; chief; (n) (2) (主席 only) chairman; governor; president; (3) (首席 only) top student; head of the class; (4) top seat; first desk (in orchestra); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
米政府[べいせふ, beisefu] U.S. government
連邦政府[れんぼうせいふ, renbouseifu] federal government
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
政府[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government
総督[そうとく, soutoku] Thai: ผู้บัญชาการทหารสูงสุด English: governor-general

govern ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern FR: commander
บริรักษ์[v.] (børirak) EN: keep ; tend ; maintain ; govern (over) FR:
ดูแลบ้านเมือง[v. exp.] (dūlaē bānme) EN: govern FR:
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state FR: régir ; gouverner ; régner
ครองใจ[v. exp.] (khrøng jai) EN: govern one's heart ; control one's emotions ; remain calm FR: contrôler ses émotions
กินบ้านผ่านเมือง[v.] (kinbānphānm) EN: rule ; govern FR:
กินเมือง[v.] (kinmeūang) EN: govern ; rule a country ; rule FR:
งำ[v.] (ngam) EN: govern ; take care of ; control FR: gouverner ; administrer
ปกครอง[v.] (pokkhrøng) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign FR: régner ; gouverner ; administrer ; diriger ; statuer
ปกครองตนเอง[v. exp.] (pokkhrøng t) EN: govern themselves FR: s'auto-gouverner
รังรักษ์[v.] (rangrak) EN: govern ; protect FR:
ถวัลย์[v.] (thawan) EN: govern ; regulate by authority ; command ; reign FR:
ว่าการ[v.] (wākān) EN: administer ; direct things ; be in charge ; govern FR: administrer ; gouverner
วินิต[v.] (winit) EN: govern ; administrate FR:
อาคารสงเคราะห์[n. exp.] (ākhān songk) EN: housing ; housing project ; government housing project FR:
อัครราชทูต[n.] (akkhrarātch) EN: minister ; ambassador ; government envoy FR: ministre [m]
อักษรเลข[n.] (aksønlēk = ) EN: secretary of the provincial governor FR:
อักษรเลข[n.] (aksøralēk =) EN: secretary of the provincial governor FR:
อมาตย์[n.] (amāt) EN: government minister ; royal councillor FR:
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer FR: conseiller du roi [m]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]
อำมาตย์[n.] (amnāt) EN: government officer ; court official ; courtier FR:
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด[n. exp.] (bānphak phū) EN: governor's official resident FR:
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f] ; corporation [f]
บรรษัทภิบาล[n.] (bansatphibā) EN: corporate governance FR:
บุรินทร์[n.] (burin) EN: governor of a city FR: gouverneur d'une cité [f]
ชนชั้นปกครอง[n. exp.] (chonchan po) EN: governing class; ruling class FR: classe régnante [f]
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan) EN: protest against government FR: protester contre le gouvernement
เอกสารราชการ[n.] (ēkkasānrātc) EN: official document ; government document ; official government papers FR: document officiel [m] ; document administratif [m]
เอ็นจีโอ[X] (En.Jī.Ō.) EN: NGO ; Non Government Organization FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]
ฟ้องรัฐบาล[v. exp.] (føng rattha) EN: sue the government FR: poursuivre le gouvernement
หางเลข[n.] (hānglēk) EN: last numbers of a lottery ticket ; last serial numbers on the government' s lottery tickets FR: derniers chiffres d'un billet de loterie nationale [mpl]
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด[n. exp.] (hūanā samna) EN: Chief of Governor’s Office FR:
เจ้าคณะ[n.] (jaokhana) EN: chief monk of an administrative division ; ecclesiastical chief officer ; ecclesiastical governor ; chief monk of a monastery section FR:
เจ้าคณะจังหวัด[n. exp.] (jaokhana ja) EN: Ecclesiastical Provincial Governor FR:
เจ้าคณะภาค[n. exp.] (jaokhana ph) EN: Ecclesiastical Regional Governor FR:
เจ้าคณะใหญ่[n. exp.] (jaokhana ya) EN: Chief Superintendent of the (Central, North, South, East or Dhammayuttika) Ecclesiastries ; Ecclesiastical Governor General FR:
เจ้าแขวง[n. exp.] (jao khwaēng) EN: provincial governor FR: gouverneur de province [m] ; préfet [m]
เจ้าเมือง[n.] (jao meūang) EN: governor ; governor of a province FR: gouverneur (de province) [m]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority ; authorities FR: agent public [m] ; agent [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; officier [m] ; représentant de l'autorité [m] ; autorités [fpl]

govern ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koalitionsregierung {f}coalition government
verantwortungsbewusste Regierungsführung {f}good governance
Verwaltungsrat {m}governing board
Amtsdruckschriften {pl}government documents
Geschäftsführer {m} der Regierungsparteigovernment whip
Regierungsausgaben {pl}government expenditures
Regierungsbeamte {m,f}; Regierungsbeamtergovernment official
Staatsanzeiger {m}government gazette
Staatseinkünfte {pl}government revenue
Staatspapier {n}government stocks
Regierungsgewalt {f}governmental power; governance
Regierungsapparat {m}governmental machinery
Regierungsstellen {pl}governmental authorities
Thermostat {m}heat governor
Horizontalsteuerung {f}horizontal governing
Interimsregierung {f}provisional government
Internationale Körperschaft {f}International intergovernmental
behördlich {adj} | nicht-behördlichmagisterial; governmental | non-governmental
Marionettenregierung {f}puppet government
Militärregierung {f}military government
Minderheitsregierung {f}minority government
NRO : Nichtregierungsorganisation {f}NGO : Non-Governmental Organization
Volksherrschaft {f}popular government
Staatsquote {f}ratio of government expenditures to gross national product

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า govern
Back to top