ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cloak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cloak*, -cloak-

cloak ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cloak (n.) เสื้อคลุมไม่มีปก
cloak in (phrv.) คลุมไว้หลวมๆ ด้วย See also: สวมไว้หลวมๆ
cloak in (phrv.) ซ่อนอยู่ใน
cloak-and-dagger (idm.) ลับๆ See also: ไม่เปิดเผย, ซึ่งแอบซ่อน
cloaked (adj.) ซึ่งมีผ้าคลุมหน้า See also: ซึ่งมีสิ่งบดบัง, ซึ่งไม่เปิดเผย, ซึ่งไม่แสดงออกโดยตรง Syn. eclipsed
cloakroom (n.) ห้องรับฝากวางหมวก กระเป๋าหรือสิ่งของไว้ชั่วคราว Syn. baggage room
English-Thai: HOPE Dictionary
cloak(โคลค) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ,สิ่งปกคุม v. ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อนเล้น
cloakroomn. ห้องฝากเก็บเสื้อคลุม,ห้องฝากกระเป๋า,ห้องน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
cloak(n) เสื้อคลุม,สิ่งปกคลุม,สิ่งปิดบัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloakingแบบลูกคลื่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสื้อคลุม (n.) cloak See also: overcoat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe in the cloak room. The cloak room door was open.อาจจะอยู่ในห้องเก็บเสื้อ ประตูห้องเก็บเสื้อเปิดอยู่.
Maybe he hid in the cloak room and waited for Colosimo.บางทีเขาอาจจซ่อนในห้องเก็บเสื้อ เพื่อรอ โคโลสิโม่.
And if that someone was waiting in the cloak room, he must have figured Colosimo was going to come into the lobby.และถ้าคนนั้นรออยู่ในห้องเก็บเสื้อ เขาต้องคิดว่าโคโลสิโม่ จะต้องเดินไปที่ห้องโถง
If Snape's cloak hadn't caught fire and broken my eye contact I would have succeeded.ถ้าเสื้อสเนปไม่ติดไฟ และเบนสายตาของฉันไป ฉันคงทำได้สำเร็จ
I think it's time to get my dad's old cloak out again.ถึงเวลาใช้ผ้าคลุมล่องหน ของพ่ออีกแล้ว
In his left arm he held the cloak of invisibility, while he slipped his middle arm behind his back to pull the final arrow from his quiver.ส่วนแขนด้านซ้ายของเขา ซ่อนเอาไว้ในเสื้อคลุม ในขณะนั้นเขาขยับมือ ที่ซ่อนอยู่ทางด้านหลังของเขา เพื่อดึงลูกธนูดอกสุดท้าย ออกจากกระบอกบรรจุลูกธนูของเขา
Like always, inevitability always comes around under the cloak of destiny.ราวกับว่า,จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้ได้
Tests didn't show-- because it found a cloak of invisibility hiding--การทดสอบไม่แสดง เพราะว่ามันถูกปิดบังด้วยสิ่งที่มองไม่เห็น
They see what you want most, and then they can kind of, like, cloak themselves.มันรู้ว่าเราชอบอะไรที่สุด แล้วมันก็สามารถสวมรอยเป็นอย่างที่เราชอบได้
With this cloak and dagger stuff.กับเสื้อคลุมและมีดสั้น
But, Jane, how can you be seen with me when I'm wearing the cloak of invisibility?แต่เจน คุณจะถูกเห็นว่าอยู่กับผมได้ยังไง... . ...ในเมื่อผมกำลังใส่ผ้าคลุมล่องหนอยู่
It is better to be violent if there is violence in our hearts than to put on the cloak of non-violence to cover impotence.ที่ไหนใช้ความรุนแรง อาจมีความรุนแรงในหัวใจ ดีกว่าสร้างภาพเป็นคนดี เพื่อปกปิดความไร้น้ำยา

cloak ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
披风[pī fēng, ㄆㄧ ㄈㄥ, 披风 / 披風] cloak; cape
斗篷[dǒu péng, ㄉㄡˇ ㄆㄥˊ, 斗篷] cloak; mantle
衣帽间[yī mào jiān, ㄧ ㄇㄠˋ ㄐㄧㄢ, 衣帽间 / 衣帽間] cloakroom
大衣[dà yī, ㄉㄚˋ ㄧ, 大衣] overcoat; topcoat; cloak

cloak ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
釣鐘マント;釣り鐘マント[つりがねマント, tsurigane manto] (n) long cloak worn by soldiers, students, etc. (Meiji period)
隠れ蓑;隠れみの[かくれみの, kakuremino] (n) (1) cover; front (e.g. for illegal activities); magic cloak of invisibility; (2) (uk) Dendropanax trifidus (species of flowering plant)
カロス[, karosu] (n) kaross (cloak made of animal skin)
クローク[, kuro-ku] (n) (abbr) (See クロークルーム) cloakroom; checkroom; (P)
クロークルーム[, kuro-kuru-mu] (n) cloakroom
マント(P);マンテル[, manto (P); manteru] (n) (マント from French "manteau", マンテル from Dutch "mantel".) mantle; cloak; manteau; (P)
一時預所[いちじあずかりしょ;いちじあずかりじょ, ichijiazukarisho ; ichijiazukarijo] (n) cloakroom; checkroom
外套[がいとう, gaitou] (n,adj-no) overcoat; greatcoat; cloak; wrap
預かり所[あずかりじょ(P);あずかりしょ, azukarijo (P); azukarisho] (n) cloakroom; parcel room; (P)

cloak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละครจักร ๆ วงศ์ ๆ = ละครจักรๆ วงศ์ๆ[n. exp.] (lakhøn jak-) EN: cloak and sword drama FR:
เสื้อ[n.] (seūa) EN: clothing ; clothes ; shirt ; blouse ; coat ; cloak FR: vêtement [m] ; habit [m] ; chemise [f] ; tenue [f]
เสื้อคลุม[n.] (seūakhlum) EN: cloak ; overcoat ; coat FR: manteau [m] ; pèlerine [f]
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl] ; cabinets [mpl] (vx)

cloak ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garderobenfrau {m}cloakroom attendant; checkroom attendant [Am.]
Garderobenmarke {m}cloakroom ticket; check [Am.]
Garderobe {f}cloakroom; checkroom [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cloak
Back to top