ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overlay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overlay*, -overlay-

overlay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overlay (vt.) วางทับ See also: ทับ, ปิดคลุม
overlay (n.) สิ่งปิดทับ See also: สิ่งที่วางปิด
English-Thai: HOPE Dictionary
overlayซ้อนแทนหมายถึง การแบ่งโปรแกรมขนาดใหญ่ออกเป็นหลาย ๆ โปรแกรม บางทีเรียกส่วนย่อย ๆ นี้ว่า มอดุล (modul) ด้วยเหตุที่ว่าโปรแกรมนั้นมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะบรรจุได้ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ จึงต้องมีการจัดแยกคำสั่งบางชุดไว้ต่างหาก จะเรียกมาใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็นเท่านั้น โปรแกรมที่แยกไปนี้เรียกว่าโปรแกรมซ้อนแทน การเรียกมาใช้ต้องเรียกผ่านโปรแกรมใหญ่อีกทีหนึ่ง (ให้โปรแกรมใหญ่เป็นผู้เรียกให้) โปรแกรมเหล่านี้จะใช้นามสกุลว่า .OVR ซึ่งก็คงมาจากคำ " overlay " นั้นเอง
English-Thai: Nontri Dictionary
overlay(n) ปลอกหุ้ม,ผ้าคลุม,ผ้าห่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overlay๑. ซ้อนแทน๒. ซ้อนทับ๓. ซ้อนสนิท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทับ (v.) overlay See also: put on the top, place on top of, press Syn. บี้, บด, อัด, กด
วางซ้อน (v.) overlay
overlaid (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ overlay
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Moreover, when you overlay a map of the area of gravitational disturbance...นอกจากนี้แล้ว พอมาดูในแผนที่ของคลื่นแม่เหล็ก
I used topographical overlay software to find the rocks that would match their injuries.ฉันได้ใช้แผนที่อธิบาย ภูมิประเทศจากซอฟแวร์ พาหาก้อนที่อาจตรง กับรอยบาดแผล
WHAT WE FIND WHEN WE OVERLAY THEMมันเป็นซุปจักรวาลของสสารมืด
Jones, overlay Neal's tracking data with de Luca's.โจนส์ เอาข้อมูลการติดตาม ของนีล กับเดอ ลากู มาซ้อนทับกันซิ
Just need to overlay it with our satellite imagery and we are good to snoop.เหลือแค่นำข้อมูลไปวางทับกับภาพถ่ายดาวเทียมของเรา และเราก็จะสอดแนมได้ครับ
Blood splatter overlay patterns indicate victim number 3 was over here.การกระจายของเลือด ทับรอยเลือด ของเหยื่อหมายเลขสาม ที่อยู่ตรงนั้น
Overlay the satellite image.ซ้อนด้วยภาพดาวเทียมซิ
First Sergeant, overlays are ready.จ่าสิบเอกครับ แผนที่พร้อมแล้ว..
Colonel, overlays.ผู้พันครับ นี่แผนที่ครับ
Tiffani - oh, I love your pastel paisley halter with the chiffon inlet overlay.หวัดดีจ้า ทิฟฟานี่ เธอกับชุดลูกกวาด พรรค์นั้น ไม่ค่อยคุ้นตาเลยนะ
I'll set up a dedicated overlay, sir.ผมจะตั้งค่าให้เป็นข้อมูลเพราะ ครับท่าน
Overlaying pictometry.เอามาวางทับบนรูปถ่ายทางอากาศ

overlay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套印[tào yìn, ㄊㄠˋ ˋ, 套印] color printing using several overlayed images
套色[tào shǎi, ㄊㄠˋ ㄕㄞˇ, 套色] color printing using several overlayed images

overlay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーレー;オーバレイ;オーバーレイ[, o-ba-re-; o-barei ; o-ba-rei] (n,vs) (1) overlay; (2) {comp} overlay (segment)
オーバーレイネットワーク[, o-ba-reinettowa-ku] (n) {comp} overlay network
オーバレイアドレッシング[, o-bareiadoresshingu] (n) {comp} overlay addressing
オーバレイモデル[, o-bareimoderu] (n) {comp} overlay model
オーバレイルーチング[, o-bareiru-chingu] (n) {comp} overlay routing
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] (n) {comp} overlay (segment)
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] (n) {comp} overlay structure
ビデオオーバーレイ[, bideoo-ba-rei] (n) {comp} video overlay
作戦オーバーレー[さくせんオーバーレー, sakusen o-ba-re-] (n) operation overlay
書式オーバレイ[しょしきオーバレイ, shoshiki o-barei] (n) {comp} form overlay
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーバーレイ[おーばーれい, o-ba-rei] overlay
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network
オーバレイ[おーばれい, o-barei] overlay (segment) (vs)
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing
オーバレイ区分[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment)
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure
書式オーバレイ[しょしきオーバレイ, shoshiki o-barei] form overlay

overlay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การซ้อนทับข้อมูล[n. exp.] (kān søn tha) EN: overlay function FR:
กลวม[v.] (klūam) EN: overlay FR:
กรอม[v.] (krøm) EN: reach down beyond ; cover ; overlay FR: arriver à ; atteindre
สนับ[n.] (sanap) EN: glove; shirt ; tight-fitting clothes ; coat ; garnment ; overlay FR: vêtement [m] ; protection [f] ; étui [m]
ทับ[v.] (thap) EN: lay on top (of) ; pile (up) ; be on top (of) ; overlay ; overlie ; lie on top of ; run over ; put on top ; cover ; overlap ; encroach upon FR: superposer ; recouvrir
ทาบ[v.] (thāp) EN: bring against ; lay flat against ; lay side by side ; put alongside ; put on top of ; place on top of ; lay on top of ; overlay FR: accoler ; juxtaposer ; appliquer sur

overlay ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abraum {m}overlay shelf
Overlay {n}overlay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overlay
Back to top