ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwrap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwrap*, -unwrap-

unwrap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwrap (vi.) แก้ห่อออก See also: เปิดออก, คลี่ห่อออก Syn. untie, unpack, unroll, disclose
unwrap (vt.) แก้ห่อออก See also: เปิดออก, คลี่ห่อออก Syn. untie, unpack, unroll, disclose
English-Thai: HOPE Dictionary
unwrap(อันแรพ') vi. คลี่ออก,แก้ออก,แก้ห่อ,เปิดออก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แกะ (v.) unwrap See also: unpack, unbind, untie, undo, unfasten Syn. เปิด, แก้, ปลด, แกะออก Ops. ปิด, ห่อ
แกะออก (v.) unwrap See also: unpack, unbind, untie, undo, unfasten Syn. เปิด, แก้, ปลด Ops. ปิด, ห่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everyone's happy until they unwrap that pretty present and find they got a wall clock in the shape of Africa.มันยังไม่จบ ทุกคนมีความสุขจนกระทั่งพบว่า ตัวเองอยู่กับปัจจุบัน และพบว่ามีนาฬิการูปแอฟริกา แขวนอยู่บนผนัง
While I unwrap the you bought me on the drag over.ขณะที่ฉันแกะของขวัญซึ่งคือถุงเท้าที่เธอแวะซื้อข้างทาง
And I'm gonna feel real crappy when you unwrap your lavender bath beads.แล้วฉันก็จะรู้สึกแย่มากๆ ตอนที่เธอแต่งดอกลาเวนเดอร์ที่เธอบูชา
You can unwrap it tonight when the kids are asleep.ไว้คืนนี้ค่อยแกะ ตอนเด็กๆหลับหมดแล้ว
Oh. I'll be careful when I unwrap him.ฉันจะระวัง จะโอบอุ้มเขาอย่างดีเลยล่ะ
I usually just unwrap food.ปกติฉันจะแค่เทมันใส่จาน
So he says. No way of knowing until we unwrap it.เขาบอกว่างั้น แต่เราไม่รู้หรอก จนกว่าจะงัดมันออกมาได้
Okay, I'm warning you... do not unwrap the wang.โอเค ขอเตือนนะ อย่าถอดให้เห็นไส้กรอก
Now should we unwrap the package?ทีนี้เราแกะกล่องนี้กันได้รึยัง
When a woman comes to you in black lingerie, you unwrap her.เมื่อผู้หญิงมาหาคุณ ด้วยชุดชั้นในสีดำ
You don't give a gift unwrapped.เธ‚เธญเธ‡เธ‚เธงเธฑเธ เน„เธกเนˆเธซเนˆเธญเธˆเธฐเน„เธ”เน‰เธขเธฑเธ‡เน„เธ‡
I was there when Lotso got unwrapped.ฉันเห็นเขาตั้งแต่เขายังใหม่แกะกล่อง

unwrap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
解く[ほどく, hodoku] (v5k,vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P)
開ける(P);空ける(P);明ける(P)[あける, akeru] (v1,vt) (1) (esp. 開ける) to open (a door, etc.); to unwrap (e.g. parcel, package); (2) (esp. 開ける) to open (for business, etc.); (3) (esp. 空ける) to empty; to clear out; to make space; to make room; (v1,vi) (4) (esp. 明ける) to dawn; to grow light; (5) (esp. 明ける) to end; (P)
[てん, ten] (adv,adv-to) (1) (uk) (on-mim) turning around (once); (2) suddenly; abruptly; (3) completely (wrapped in something); quickly (unwrapping something); (4) beautiful, round (eyes); (n) (5) (abbr) (See くるり棒) flail (for threshing grain)

unwrap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
เปิด[v.] (poēt) EN: open ; unlock ; unfold ; unbolt ; unwrap ; unpack FR: ouvrir ; s'ouvrir ; déballer ; défaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwrap
Back to top