ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enwrap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enwrap*, -enwrap-

enwrap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enwrap (vt.) ห่อหุ้ม Syn. enclose, enfold, envelop
English-Thai: HOPE Dictionary
enwrapvt. ห่อ,ห่อหุ้ม
English-Thai: Nontri Dictionary
enwrap(vt) ห่อ,หุ้ม

enwrap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่อหุ้ม[v.] (hø hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold FR: envelopper ; couvrir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enwrap
Back to top