ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regular*, -regular-

regular ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regular (adj.) เป็นประจำ See also: สม่ำเสมอ Syn. constant, even, steady
regular (adj.) ปกติ See also: สามัญ, ธรรมดา Syn. normal, ordinary, usual
regular (n.) ลูกค้าประจำ Syn. customer, client
regular (adj.) ทหารประจำการ Syn. long-term soldier
Regular Army (n.) กองทหารประจำการแห่งสหรัฐอเมริกา
regularise (vt.) ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ See also: ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
regularity (n.) ความสม่ำเสมอ Syn. constancy, evenness, steadiness
regularize (vt.) ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ See also: ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
regularly (adv.) โดยปกติ See also: เป็นประจำ, เสมอๆ Syn. habitually, often
English-Thai: HOPE Dictionary
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
regular armyn. กองทัพทหารประจำการที่ถาวร, See also: regular army ทหารประจำการ
regularise(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
regularity(เรกกิวแล'ริที) n. กฎ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,ลักษณะประจำ, Syn. steadiness
regularize(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
regularly(เรก'กิวเลอลี) adv. โดยปกติ,ตามธรรมดา,เป็นประจำ,ตามแบบแผน
English-Thai: Nontri Dictionary
regular(adj) สม่ำเสมอ,เป็นระเบียบ,ปกติ,ธรรมดา,ประจำ,เที่ยงตรง
regularity(n) ความเป็นระเบียบ,ความสม่ำเสมอ,ความปกติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regularปรกติ, สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regular army; regular forcesกองทัพประจำการ [ดู standing army] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regular flower; actinomorphic flower; radially symmetrical flowerดอกสมมาตรตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
regularityความถูกต้องตามระเบียบ, ความสม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
regular maintenanceregular maintenance, การบำรุงรักษาปกติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งส่วย (v.) make regular payments See also: pay tribute to
ไถแปร (v.) plough in regular furrows for the second time
ประจำ 3 (adj.) regular See also: habitual, constant
สมประกอบ (adj.) regular See also: perfect, uncrippled
เจ้าประจำ (adj.) regular See also: habitual
ลูกค้าประจำ (n.) regular customer See also: habitue Syn. ขาประจำ
เจ้าประจำ (n.) regular customer See also: habitue Syn. ขาประจำ
อาหารประจำ (n.) regular meal
ตัวตรง (n.) regular script See also: non-italic character Syn. ตัวบรรจง
ความสม่ำเสมอ (n.) regularity See also: uniformity
นิจศีล (adv.) regularly See also: constantly, habitually, constantly Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ
บ่อย (adv.) regularly See also: always Syn. เป็นประจำ, ซ้ำๆ Ops. นานๆ ที, ห่าง
บ่อยๆ (adv.) regularly See also: frequently, normally, ordinarily, always, often Ops. เป็นครั้งคราว
บ่อยๆ (adv.) regularly See also: frequently, normally, ordinarily, always, often Syn. เสมอๆ Ops. เป็นครั้งคราว
ปกติธรรมดา (adv.) regularly See also: usually, commonly, ordinarily, normally Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ Ops. ผิดปกติ
ประจำ 2 (adv.) regularly See also: habitually, frequently, often, constantly Syn. เป็นนิจ, เสมอ, เป็นปกติ, เป็นกิจวัตร, สม่ำเสมอ, เป็นนิตย์
สม่ำเสมอ (adv.) regularly See also: always Syn. บ่อย, เป็นประจำ, ซ้ำๆ Ops. นานๆ ที, ห่าง
อาจิณ (adv.) regularly See also: always, often, frequently, habitually Syn. เสมอ
เป็นนิจ (adv.) regularly See also: habitually, frequently, often, constantly Syn. เสมอ, เป็นปกติ, เป็นกิจวัตร, สม่ำเสมอ, เป็นนิตย์
เป็นประจำ (adv.) regularly See also: frequently, normally, ordinarily, always, often Syn. เสมอๆ, บ่อยๆ Ops. เป็นครั้งคราว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some spy says he gets his hoggins every Monday, regular as dick, along with the 18d funeral policy.มันเป็นสิ่งที่บางนักสืบกล่าวว่า เขาได้รับกามกิจของเขาทุกวัน จันทร์ ปกติเช่นดิ๊ก
A model made before catalytic converters... so it'll run good on regular gas.เป็นก่อนอุปกรณ์ที่ลดสาร ดังนั้นมันวิ่งได้ดีกับก๊าซปกติ
Do our regular set. First tune.ทำตามกำหนดการปกติของเรา อันดับที่หนึ่ง
My orders are to allow regular staff only through these gates.ผมได้รับคำสั่งให้อนุญาต เข้าได้เฉพาะพนง.ประจำเท่านั้น
I'm a regular kind of guy, okay?ผมก็แค่เป็นผู้ชายธรรมดา ๆ คนนึงเท่านั้นเอง
My regular enforcers will be inadequate.เรามีกำลังไม่เพียงพอ
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students...ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต
Even if you're under 15, if you get more than 50 penalty points on your record, you're sent to the regular courts!ถึงแม้ว่าแกจะต่ำกว่า 15 ปี ถ้าสมุด ระเบียนมีการโทษมากกว่า 50 ครั้ง แกจะถูกส่งไปที่ศาลเด็ก
Strong as ten regular men, definitelyแข็งแกร่งดัง คน 10 คน
This monster was now terrorizing regular space traffic within the Solar System.สัตว์ประหลาดเพิ่มความดุร้ายขึ้น เกิดความโกลาหลในระบบสุริยจักรวาล
Yes, sir. I'm a regular Sears and Roebuck.ใช่ครับ ฉันปกติเซียร์และ Roebuck

regular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晶格[jīng gé, ㄐㄧㄥ ㄍㄜˊ, 晶格] crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal)
起居[qǐ jū, ㄑㄧˇ ㄐㄩ, 起居] everyday life; regular pattern of life
本科[běn kē, ㄅㄣˇ ㄎㄜ, 本科] undergraduate course; regular college course
例会[lì huì, ㄌㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 例会 / 例會] regular meeting
公使[gōng shǐ, ㄍㄨㄥ ㄕˇ, 公使] minister; diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
半脱产[bàn tuō chǎn, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄛ ㄔㄢˇ, 半脱产 / 半脫產] partly released from productive labor; partly released from one's regular work
定势[dìng shì, ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ, 定势 / 定勢] regular tendency
定式[dìng shì, ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ, 定式] regular formula in Go
定期[dìng qī, ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧ, 定期] regularly; at regular intervals
楷书[kǎi shū, ㄎㄞˇ ㄕㄨ, 楷书 / 楷書] regular script (one of the calligraphic styles of Chinese characters)
正五边形[zhèng wǔ biān xíng, ㄓㄥˋ ˇ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, 正五边形 / 正五邊形] regular pentagon
正六边形[zhèng liù biān xíng, ㄓㄥˋ ㄌㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, 正六边形 / 正六邊形] regular hexagon
正则[zhèng zé, ㄓㄥˋ ㄗㄜˊ, 正则] regular (figure in geometry)
正则参数[zhèng zé cān shù, ㄓㄥˋ ㄗㄜˊ ㄘㄢ ㄕㄨˋ, 正则参数 / 正则參數] regular parametrization
正多面体[zhèng duō miàn tǐ, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, 正多面体 / 正多面體] regular polyhedron
航船[háng chuán, ㄏㄤˊ ㄔㄨㄢˊ, 航船] ship (e.g. providing regular passenger service)
散座儿[sǎn zuò er, ㄙㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, 散座儿 / 散座兒] extra seats (in theater); irregular customer
离谱[lí pǔ, ㄌㄧˊ ㄆㄨˇ, 离谱 / 離譜] excessive; beyond reasonable limits; irregular
[duān, ㄉㄨㄢ, 端] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular
固定[gù dìng, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, 固定] fixed; set; regular
常时[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, 常时 / 常時] frequently; often; usually; regularly
每常[měi cháng, ㄇㄟˇ ㄔㄤˊ, 每常] frequently (in the past); regularly
不定期[bù dìng qī, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧ, 不定期] non-scheduled; irregularly
不规则[bù guī zé, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, 不规则 / 不規則] irregular
不规则四边形[bù guī zé sì biān xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, 不规则四边形 / 不規則四邊形] irregular quadrilateral; trapezium
亚词规则[yà cí guī zé, ㄧㄚˋ ㄘˊ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, 亚词规则 / 亞詞規則] sub-word regularity
做法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, 做法] way of doing things; a (regular) practice; a behavior
[chàn, ㄔㄢˋ, 儳] irregular; mixed
半规则[bàn guī zé, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, 半规则 / 半規則] quasi-regular
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
[tōu, ㄊㄡ, 媮] improper; irregular
定时[dìng shí, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ, 定时 / 定時] fixed time; a certain time; on time; regular; according to fixed time; timed (explosive)
心慌[xīn huāng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄤ, 心慌] irregular heart-beat
[jī, ㄐㄧ, 玑 / 璣] irregular pearl
[jǔ, ㄐㄩˇ, 龃 / 齟] irregular; uneven teeth
[yǔ, ㄩˇ, 龉 / 齬] irregular teeth
[jī, ㄐㄧ, 畸] lopsided; unbalanced; abnormal; irregular; odd fractional remnant
[zhé, ㄓㄜˊ, 辄 / 輒] often; regularly; (archaic) luggage rack on a chariot (drooping down like ears, hence "chariot ears")
规则化[guī zé huà, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄏㄨㄚˋ, 规则化 / 規則化] regularity
规则性[guī zé xìng, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, 规则性 / 規則性] regularity

regular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen
アメリカン[, amerikan] (n,adj-f) (1) American; (2) (abbr) (See アメリカンコーヒー) American coffee (weaker than regular Japanese coffee); (P)
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P)
こだま[, kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P)
とき[, toki] (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen
ビンバー[, binba-] (n) (1) (See ビンベスト,貧乏) someone whose state is slightly poorer than regular poverty; (2) 2nd degree poverty
プロパー[, puropa-] (adj-na) (1) proper; (n) (2) (abbr) propagandist; propaganda; (3) full time (staff); career (job title) (e.g. someone who has worked in the same area from the start); (4) regular price; net price; (P)
レギュラーコーヒー[, regyura-ko-hi-] (n) regular coffee (as opposed to instant coffee)
レギュラーチェーン[, regyura-chie-n] (n) (abbr) regular chain store
一見さん[いちげんさん, ichigensan] (n) (See 一見の客,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer
一見の客[いちげんのきゃく, ichigennokyaku] (n) (See 一見さん,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer
乗り付け[のりつけ, noritsuke] (n) one's regular taxi
例祭[れいさい, reisai] (n) regular festival; annual festival
公式戦[こうしきせん, koushikisen] (n) regular game; pennant race; (P)
同田貫;胴田貫[どうたぬき, doutanuki] (n) (1) Eiroku-period swordsmithing school, named for a place in the old Higo province; (2) sword of the Dotanuki school, usually thicker and heavier than regular Japanese swords; (3) in fiction, a heavier variant of Japanese sword
定休日[ていきゅうび, teikyuubi] (n) regular holiday; fixed day off; regular closing day; (P)
定形(P);定型(P)[ていけい, teikei] (n) fixed form; regular shape; stereotyped; (P)
定時[ていじ, teiji] (n,adj-no) regular time; stated period; (P)
常務[じょうむ, joumu] (n) (1) (abbr) managing director; executive director; (2) routine business; regular business; (P)
常飲[じょういん, jouin] (n,vs) regular drinking; habitual drinking
快食快便[かいしょくかいべん, kaishokukaiben] (n) good appetite and good bowel movements; enjoying one's food and having regular stools
本会議[ほんかいぎ, honkaigi] (n) plenary session; regular session; (P)
極め;決め[ぎめ, gime] (n,n-suf) (uk) (See 月極め,日極め) contracted regular payment, e.g. monthly, weekly, etc.; by the (month, week, etc.)
正三角形[せいさんかくけい;せいさんかっけい, seisankakukei ; seisankakkei] (n) equilateral triangle; regular triangle
正六面体[せいろくめんたい, seirokumentai] (n) regular hexahedron; cube
正多面体[せいためんたい, seitamentai] (n) regular polyhedron
正教師[せいきょうし, seikyoushi] (n) ordained minister; regular teacher
正社員[せいしゃいん, seishain] (n) regular (full-time) employee
無鉛レギュラー[むえんレギュラー, muen regyura-] (n) regular unleaded (petrol, gasoline)
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.)
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P)
イレギュラー[, iregyura-] (adj-na) irregular
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger
カ変[カへん, ka hen] (n) (abbr) (See カ行変格活用) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru"
カ行変格活用[カぎょうへんかくかつよう, ka gyouhenkakukatsuyou] (n) irregular conjugation (inflection, declension) of the verb "kuru"
Japanese-English: COMDICT Dictionary
正常[せいじょう, seijou] normal (an), regular
正規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression
通常ファイル[つうじょうファイル, tsuujou fairu] regular file

regular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารประจำ[n. exp.] (āhān prajam) EN: regular meal FR:
อาจิณ[adj.] (ājin) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR: habituel
อาจิณ-[pref.] (ājinna-) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR:
บรรจง[adj.] (banjong) EN: careful ; delicate ; fine ; regular FR: soigneux ; délicat
ชั้นธรรมดา[n. exp.] (chan thamma) EN: regular FR: classe ordinaire [f]
ฟังก์ชันปรกติ[n. exp.] (fangchan pr) EN: regular function FR:
เจ้าจำนำ[n.] (jaojamnam) EN: regular customer ; client ; clientele FR: client [m] ; clientèle [f]
เจ้าประจำ[n. exp.] (jao prajam) EN: regular customer ; regular supplier FR:
จีวรอธิษฐาน[n. exp.] (jīwøn athit) EN: the determined robes ; the three robes determined for regular personal use FR:
จุดปรกติ[n. exp.] (jut prokkat) EN: regular point FR:
การสะท้อนแบบปกติ[n. exp.] (kān sathøn ) EN: regular reflection FR:
ค่าใช้จ่ายประจำ[n. exp.] (khā chai jā) EN: running expenses ; running costs ; regular expenses FR: dépenses courantes [fpl]
แขกประจำ[n. exp.] (khaēk praja) EN: habitué ; regular FR:
ขั้นตอน[n.] (khantøn) EN: step ; procedure ; stage ; regular stage FR: phase [f] ; étape [f] ; procédure [f]
ขาประจำ[n.] (khāprajam) EN: regular customer ; steady customer ; good customer FR: bon client [m] ; client régulier [m] ; habitué [m]
คู่ค้า[n.] (khūkhā) EN: trading partner ; business partner ; regular customer FR: partenaire commercial [m]
น้ำมันเบนซิน[n.] (nāmmanbensi) EN: gasoline ; benzine ; benzene ; regular grade petrol ; petrol ; gas (Am.) FR: essence [f] ; carburant [m]
นิพจน์ปรกติ[n. exp.] (niphot prok) EN: regular expression FR:
นิจ[adj.] (nit) EN: continued ; stable ; lasting ; regular ; constant ; durable FR:
นิตย์[adv.] (nit) EN: habitual ; regular FR: habituel ; régulier
นิจ-[pref. (adj.)] (nitja-) EN: continued ; stable; lasting ; regular ; constant ; durable FR:
นิจศีล[n.] (nitjasīn) EN: the Five Buddhist Precepts ; regular precepts ; uninterrupted observance of virtue ; the good conduct to be observed uninterruptedly FR:
นิตย-[pref.] (nittaya-) EN: habitual ; regular FR: habituel ; régulier
นิยาม[n.] (niyām) EN: law of nature ; norm ; certainty ; fixed method ; regular order ; state of certainty ; the five orders of processes which operate in the physical and mental realms ; natural and regular orders governing all things FR:
ปกติ[adj.] (pakati = po) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
เป็นอาจิณ[adj.] (pen ājin) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR: habituel
เป็นแดน[adj.] (pendaēn) EN: regular FR:
เป็นประจำ[adj.] (pen prajam) EN: regular ; chronic FR: chronique
ภาคตัดกรวยปรกติ[n. exp.] (phāktatkrūa) EN: regular conic ; non-degenerate conic FR:
ผิวสม่ำเสมอ[n. exp.] (phiu samams) EN: regular surface FR: surface régulière [f]
ปกติ[adj.] (pokkati = p) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ประจำ[adj.] (prajam) EN: usual ; regular ; fixed ; permanent ; habitual ; constant ; recurring FR: régulier ; permanent ; fixe ; chronique ; habituel
ประจำการ[adj.] (prajamkān) EN: regular ; in service ; serving ; stationed ; posted ; assigned to ; on active duty FR: en service
ปรกติ[adj.] (prokkati) EN: ordinary ; usual ; normal ; regular FR: régulier ; normal
รายได้ประจำ[n. exp.] (rāidāi praj) EN: regular income FR:
รถเมล์[n.] (rotmē) EN: city bus ; bus ; urban bus ; regular bus FR: autobus [m] ; bus [m]
รถหวานเย็น[n. exp.] (rot wānyen) EN: slow train ; regular train FR: train omnibus [m] ; tortillard [m]
รูปหลายเหลี่ยมปกติ[n. exp.] (rūp lāi līe) EN: regular polygon FR: polygone régulier [m]
รูปหลายเหลี่ยมปรกติ[n. exp.] (rūp lāi līe) EN: regular polygon FR: polygone régulier [m]
สม่ำเสมอ[adj.] (samamsamoē ) EN: smooth ; even ; level ; regular ; uniform ; well-distributed FR: régulier ; égal ; uniforme

regular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
gleichmäßiger; regelmäßig {adj} | gleichmäßiger | am gleichmäßigstenregular | more regular | most regular
Stammtisch {m}table reserved for regular guests
Festangestellte {m,f}; Festangestellterregular member of staff
Berufsoffizier {m}regular officer
ordnungswidrig; unregelmäßig {adj} | ordnungswidriger | am ordnungswidrigstenirregular | more irregular | most irregular
Hauptbeschäftigung {f}regular occupation
Speisequark {m} [cook.]regular quark
Stammkunde {m}regular customer
Stammplatz {m}regular place; usual seat
Turnus {m}regular cycle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regular
Back to top