ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

treatise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *treatise*, -treatise-

treatise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
treatise (n.) บทความ
English-Thai: HOPE Dictionary
treatise(ทรี'ทิส) n. บทความ,ความเรียง,เรื่องราว,หนังสือ,ตำรา, Syn. thesis,monograph,study,disquisition
English-Thai: Nontri Dictionary
treatise(n) เอกสาร,หนังสือ,ตำรา,บทความ,ความเรียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
treatiseศาสตรนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหาโชตรัต (n.) name of a treatise on menstruation
มหาวงศ์ (n.) treatise on the history of Buddhism in Lankha Ops. จุลวงศ์
ตำราพิชัยสงคราม (n.) treatise on war strategy
พิชัยสงคราม (n.) treatise on war strategy Syn. ตำราพิชัยสงคราม
ตู้พระมาลัย (n.) kind of case for holding treatises in Buddhism Syn. หีบพระมาลัย
หีบพระมาลัย (n.) kind of case for holding treatises in Buddhism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Found writings include treatise on the creation of a time machine.ค้นพบข้อเขียน การสร้างเครื่องเดินทางผ่านเวลา
What would you like... a treatise on photosynthesis and its effect on fourth-generation computers?ตำราในการสังเคราะห์แสง และผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์รุ่นที่สี่?
It is also a treatise on Victorian social mores.มันยังเป็นบทความแห่งชัยชนะของประเพณีทางสังคม
This one has a lengthy treatise on ziegevolk anatomy, but...เล่มนี้มีกายวิภาคของซีกโวล์ค อย่างละเอียด แต่...

treatise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
举贤良对策[jǔ xián liáng duì cè, ㄐㄩˇ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, 举贤良对策 / 舉賢良對策] Treatise 134 BC by Han dynasty philosopher Dong Zhongshu 董仲舒
论述[lùn shù, ㄌㄨㄣˋ ㄕㄨˋ, 论述 / 論述] treatise; discourse; exposition

treatise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プリンキピア[, purinkipia] (n) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (physical science treatise by Sir Isaac Newton, 1687) (lat
専門書[せんもんしょ, senmonsho] (n) technical book; specialized book; treatise
ウパニシャッド[, upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san
奥義書[おうぎしょ, ougisho] (n) esoteric writings; Upanishad (sacred Hindu treatises)
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
全書[ぜんしょ, zensho] treatise

treatise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักขรวิธี[n.] (akkharawith) EN: treatise on spelling and phonetics ; book on reading and writing ; orthography FR:
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhad) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature FR:
กถา[n.] (kathā) EN: speech ; lecture ; discourse ; talk ; words ; treatise FR: discours [m]
ปกรณัม[n.] (pakaranam) EN: story ; book ; literary composition ; dissertation ; exposition ; treatise FR:
พิชัยสงคราม[n.] (phichaisong) EN: treatise on war strategy FR:
พรหมชาติ[n.] (phrommachāt) EN: [name of for fortune-teller book] ; [name of a treatise in astrology] FR:
ตำรา[n.] (tamrā) EN: textbook ; treatise ; reference book ; reference manual ; classical works ; collection of formulas ; collection of recipes ; technical book ; manual FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: text ; textbook ; subject matter ; treatise FR:
ตำราพรหมชาติ[n. exp.] (tamrā phrom) EN: [name of for fortune-teller book] ; [name of a treatise in astrology] FR:
ญาณศาสตร์[n.] (yānasāt = y) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction FR:
ญาณศาสตร์[n.] (yānnasāt = ) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction FR:
ตู้พระมาลัย[n.] (tūphramālai) EN: kind of case for holding treatises in Buddhism FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า treatise
Back to top