ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดูหมิ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดูหมิ่น*, -ดูหมิ่น-

ดูหมิ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูหมิ่น (adv.) disparagingly See also: insultingly Syn. ดูถูก, ดูถูกดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ดูหมิ่น (v.) disparage See also: run someone down Syn. ดูถูก, ดูถูกดูหมิ่น Ops. ให้กำลังใจ
ดูหมิ่น (v.) despise See also: view with contempt, look down on Syn. ดูถูก, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ดูหมิ่น (v.) insult See also: affront, disparage, denigrate Syn. สบประมาท, ดูถูก, ดูแคลน
ดูหมิ่น (v.) disparage See also: disdain, show disrespect Syn. ลบหลู่ดูหมิ่น
ดูหมิ่น (v.) disdain See also: disparage, show disrespect Syn. ลบหลู่
ดูหมิ่น (v.) insult See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight Syn. ดูถูก, ปรามาส, หมิ่นประมาท, ดูแคลน
ดูหมิ่น (v.) insult See also: humiliate, dishonor, disgrace Syn. ดูถูก Ops. ยกย่อง
ดูหมิ่น (v.) libel Syn. กล่าวหา, สบประมาท Ops. ยกย่อง, ชมเชย
ดูหมิ่น (v.) look down upon See also: scorn Syn. เย้ยหยัน Ops. ยกย่อง, เชิดชู, ให้เกียรติ
ดูหมิ่น (v.) insult See also: contempt, defame, slander, condemn, affront Syn. ดูถูก, สบประมาท, ดูแคลน, หยาม
ดูหมิ่น (v.) slight See also: belittle, disparage, underrate, disdain, insult, underestimate Syn. หมิ่น
ดูหมิ่น (v.) insult See also: humiliate, disparage, scorn, disdain, slight Syn. ลบหลู่, ดูถูก Ops. เชิดชู, ยกย่อง
ดูหมิ่น (v.) underrate See also: insult, affront, underestimate Syn. ดูถูก, หมิ่นน้ำหน้า, สบประมาท, หยามหน้า Ops. ยกย่อง
ดูหมิ่น (adv.) mockingly See also: ridiculously, derisively Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า
ดูหมิ่น (v.) ridicule See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า
ดูหมิ่นดูแคลน (v.) insult See also: underestimate, disparage, disdain, slight, snub, affront, look down upon, scorn, hold in contempt Syn. ดูถูก
ดูหมิ่นเหยียดหยาม (v.) despise See also: view with contempt, look down on Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส
ดูหมิ่นเหยียดหยาม (v.) insult See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon Syn. เหยียดหยาม, เหยียด, ดูถูก
English-Thai: HOPE Dictionary
blaspheme(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมาท,กล่าวร้าย,ด่า ,ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme
blasphemous(แบลส'ฟิมัส) adj. adj. ซึ่งดูหมิ่น,ซึ่งสบประมาทหรือดูหมิ่นศาสนา,หยาบคาย,อัปมงคล
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety
contemn(คันเทมน์') {contemned,contemning,contemns} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,หมิ่นประมาท., See also: contemner n. ดูcontemn contemnor n. ดูcontemn contemnible adj. ดูcontemn, Syn. disgrace ###A. respect
contumely(คอน'ทุมะลี) n. การดูหมิ่น,ความหยิ่งยะโสที่เป็นการดูหมิ่น,การสบประมาท., See also: contumelious adj., Syn. insolence
defiance(ดิไฟ'เอินซฺ) n. การท้า,การท้าทาย,การต่อต้าน,การดูหมิ่น, Syn. hostility
defiant(ดิไฟ'เอินทฺ) adj. ซึ่ง ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน,ดูหมิ่น, Syn. mutinous
depreciatory(ดิพรี'ชีอะโทรี) adj. ซึ่งลดต่ำลง (ค่า) ,เป็นการดูหมิ่น
desecrate(เดส'ซะเครท) vt. ดูหมิ่น (สถานที่เคารพ), See also: desecrater n. ดูdesecrate desecrator n. ดูdesecrate desecration n. ดูdesecrate, Syn. profane ###A. consecrate
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable
despise(ดิสไพซ') vt. ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ดูถูก,ชัง., Syn. condemn
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
diminish(ดิมิน'นิช) vt. ทำให้ลดน้อยลง,ลดลง,ดูหมิ่น vi. ลดลง, See also: diminishable adj.
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
disparage(ดิสแพ'ริจฺ) vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย., See also: disparager n. ดูdisparage disparaging adv. ดูdisparage
disparagementn. การดูถูก,การดูหมิ่น,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. detraction
dispraisevt.,n. (การ) ดูหมิ่น,กล่าวร้าย,ด่า
disprizevt. ดูหมิ่น,ดูถูก,รังเกียจ
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude
downplayvt. สบประมาท,ดูหมิ่น,ป้ายร้าย, Syn. play down,make little of
flaunt(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด,เดินโอ้อวด,ดูหมิ่น,เหยีดหยาม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง,เดินโอ้อวด,แสดงโอ้อวด,โบก (ธง) สะบัดพลิ้ว n. การโอ้อวด,การโบก (ธง) ., See also: flaunter n., Syn. flourish,brandish
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
invective(อินเวค'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การประนามอย่างรุนแรง,การกล่าวดูหมิ่น,ผรุสวาท,การด่าว่าอย่างรุนแรง,คำประนาม,คำผรุสวาท,คำด่าว่า, See also: invectively adv. invectiveness n., Syn. abuse
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
misprize(มิสไพรซ') vt. เกลียด,ชัง,ดูหมิ่น
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย,ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ทางฆราวาส,ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ทางโลก,ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น,ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated ###A. exalt
sacrilegious(แซคระลิจ'เจิส) adj. มีความผิดฐานล่วงเกินเหยียบย่ำหรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
scorn(สคอร์น) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท,ปฎิเสธอย่างสบประมาท,สิ่งที่ดูถูก,สิ่งที่ดูหมิ่น, See also: scorner n. scorningly adv., Syn. contempt
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก,การดูหมิ่น,การสบประมาท,การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.
tut n.interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ดูหมิ่นหรืออื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
blaspheme(vt) ดูหมิ่นศาสนา
blasphemous(adj) ซึ่งดูหมิ่นศาสนา
blasphemy(n) การดูหมิ่นศาสนา
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,ทำลายศาสนา,ดูหมิ่นศาสนา
desecration(n) การทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,การทำลายศาสนา,การดูหมิ่นศาสนา
despise(vt) หมิ่นประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ชั่ว
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
diminish(vi,vt) ลดลง,น้อยลง,ดูหมิ่น
diminution(n) การลดลง,การทำให้น้อยลง,การดูหมิ่น
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
disparage(vt) ทำให้เสียชื่อ,ทำให้เสื่อมเสีย,ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
disrespect(n) ความไม่นับถือ,ความไม่มีสัมมาคารวะ,การดูหมิ่น
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์
profane(adj) หยาบคาย,ดูหมิ่น
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affrontดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insultดูหมิ่น, หมิ่นประมาท (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse๑. ดูหมิ่น๒. หยาบหยาม๓. กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง๔. ใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slanderการดูหมิ่นซึ่งหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
look down upon (phrv.) ดูหมิ่น See also: ดูถูก Syn. disdain, scorn
scorn (vt.) ดูหมิ่น See also: ดูถูก Syn. disdain
slighting (adj.) ดูหมิ่น
supercilious (adj.) ดูหมิ่น See also: ดูถูก, เหยียดหยาม, หยิ่งยโส Syn. contemptuous, disdainful, scornful
desecrate (vt.) ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ See also: ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. defile, profane Ops. honor, revere
blaspheme (vt.) พูดดูหมิ่นหรือสบประมาทศาสนา See also: กล่าวถ้อยคำหยาบคาย Syn. defile, desecrate Ops. honor, revere
blaspheme (vi.) พูดดูหมิ่นศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ Syn. defile, desecrate, profane Ops. honor, revere
blasphemous (adj.) เกี่ยวกับการดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: อันหยาบคาย Syn. profane, irreligious Ops. religious, pious
blasphemously (adv.) ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: ที่หยาบคาย Syn. profanely
blasphemy (n.) การสบประมาทหรือการดูหมิ่น See also: การสบประมาทศาสนา Syn. desecration, profanation
contemptuous (adj.) ซึ่งดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น See also: ซึ่งแสดงการดูหมิ่น, ซึ่งสบประมาท Syn. disdainful, insulting, scornful
desecration (n.) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ See also: การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. sacrilege, profanation
disparagement (n.) การดูถูกดูหมิ่น See also: การวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ Syn. depreciation, detraction
profanely (adv.) ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: ที่หยาบคาย
scorner (n.) ผู้ดูหมิ่น
scornfulness (n.) การดูหมิ่น
talk down (phrv.) พูดดูหมิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?ฉันเคยทำอะไรไว้หรือถึงทำให้คุณปฏิบัติต่อฉันอย่างดูหมิ่นดูแคลนมากเหลือเกิน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't have to work with a blasphemer.ฉันไม่ได้มีการทำงานร่วมกับผู้ ดูหมิ่น
Don't you blaspheme in here!ไม่ควรดูหมิ่นในที่นี่
He insulted the people's government.เขาดูหมิ่นรัฐบาลของผู้คน
I know you didn't mean to insult my friend.ฉันรู้ว่านายคงไม่ต้องการจะดูหมิ่นเพื่อนฉัน
I know he didn't mean to insult me.ฉันรู้ว่าเขาไม่ตั้งใจจะดูหมิ่นฉัน
Are you trying to insult the supreme executive council? !คุณพยายามจะดูหมิ่น สภาผู้บริหารสูงสุดเหรอ?
That's for blasphemy.นั่น สำหรับการดูหมิ่นศาสนา.
Mr. Wolf, listen. I don't mean disrespect, okay?นายหมาป่าฟัง ผมไม่ได้หมายถึงการดูหมิ่นโอเค?
Never insult Albus Dumbledore in front of me.อย่าได้ดูหมิ่น อัลบัส ดัมเบิลดอร์ ต่อหน้าฉันเด็ดขาด
You've spent your entire life searching for this treasure, only to have the respected historical community treat you and your family with mockery and contempt.นายใช้เวลาตลอดชิวิตตามหาขุมทรัพย์นี่, เพียงเพื่อการยอมรับของพวกนักประว้ติศาสตร์ ที่ดูหมิ่นนายและครอบครัวของนาย.
I don't mean for this to be disrespectful.นี่ไม่ได้หมายความว่าผมดูหมิ่นดูแคลนคุณนะ
What's wrong with you two, belittling me!ทำไมพวกเธอต้องมาดูหมิ่นฉันด้วย
But an army had it for better handle to desecrate the birth place of our lord!มันแค่กองคาราวานไร้ค่า. แต่กองทัพทำถูกแล้วกับ พวกที่ดูหมิ่นสถานที่กำเนิดของพระเจ้า!
My father and family were dishonored and brutally killed by the royal family of Balhae.พ่อและครอบครัวข้า ถูกดูหมิ่น และถูกฆ่าอย่างโหดร้าย โดยพวกราชวงศ์ บัลเฮ
I will kill whoever insulted my father and family.ข้าไม่สนว่าใครจะว่าอะไร ข้าจะกำจัดทุกคน ที่ดูหมิ่นตระกูลข้า
Anyway, I don't mean to insult Ireland's pride and all.ยังไงก็ตามฉันไมได้ีตั้งใจดูหมิ่น ความภูมิใจของชาวไอร์แลนด์เลยนะ
Save the sexual harassment...ระวังเรื่องการดูหมิ่นทางเพศ... .
This is an affront to human decency.นี่เป็นการดูหมิ่นคนเราอย่างแรง
Now something else and don't please be insulted if I speak about this. Bread.มาพูดถึงเรื่องอื่นกันบ้าง โปรดอย่าคิดว่าผมดูหมิ่น ถ้าผมจะพูดถึงขนมปัง
Claire, could I talk to you outside?แคลร์,นั่นเป็นการดูหมิ่นนะ
You erased her mind.แคลร์,นั่นมันดูหมิ่นกันนะ
Anything less is blasphemy, isn't it?พอได้น้อยก็ดูหมิ่นว่าให้ ใช่มั้ยล่ะ
They simply gather and collect around it, and hurl abuses at the tree, they curse it.พวกเขาแค่รวมตัวกันรอบๆมัน และดูหมิ่นต้นไม้ พวกเขาสาปสรรมัน
It's sacrilegious. It's profane.มันเป็นการลบหลู่ และดูหมิ่น
Are you accusing my organization of criminal activity, sir?ท่านดูหมิ่นองค์การอาญาทันฑ์เหรอคะ
They make a mockery of the ancient games and insult me, the commander of your armies.พวกเขาดูหมิ่นการคัดเลือกที่มีมาตั้งแต่อดีต และดูหมิ่นข้า.. แม่ทัพคนนี้ของท่าน
Mr. Ragosa, in the world of criminal prosecution, that's not always a good thing.เกสรดอกลิลลี่สีขาว นายกำลังทำให้มันตกต่ำ ดูหมิ่นหลุมศพของเธอ
I disrespect you guys.เป็นการดูหมิ่นพวกของแก
He insulted my honour.เขาดูหมิ่นเกียรติของข้า
You have shown that you would kill a man to defend your pride.ท่านพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพร้อมจะฆ่าทุกคนที่ดูหมิ่นท่าน
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม
Don't you know assaulting a cop is against the Iaw?ไม่รู้หรือไงว่าการดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจมันผิดกฏหมายน่ะ
You are an insult to the name of Buddha. Blasphemy!เจ้ากำลังดูหมิ่นพระพุทธองค์นะ เจ้าคนไม่มีศาสนา
RAY: No, man, he's the real deal.ไม่เพื่อนมันชกอาชีพ โย่ว ชอว์น อย่าไปดูหมิ่น มัน
Your blasphemy doesn't scare me.แกดูหมิ่นศาสนา แล้วไงไม่เห็นจะกลัว
I'm being blackmailed by a man I'm starting to despise, and if I don't pretend to love him, he can have me arrested.ฉันกำลังถูกแบล๊กเมลโดยผู้ชายที่ฉันดูหมิ่น และถ้าฉันไม่แกล้งทำเป็นรักเขา เขาสามารถทำให้ฉันถูกจับได้
Now, Jeff, just by asking that... you have insulted the integrity of this entire institution.คุณก็ได้ดูหมิ่นหลักยึดมั่นของสถาบันแล้วนะ ไอ้บ้า!
Is it the disparagement laws?เป็นการดูหมิ่นทางกฎหมายหรือไง
So,you're basically saying that disparagement laws are more important than people's lives.ถ้าอย่างนั้นคุณกำลังจะบอกว่า การดูหมิ่นทางกฎหมายสำคัญกว่าชีวิตของคน
I will have your head if I hear such insolence again.หัวของเจ้าจะขาด หากข้าได้ยินเจ้าดูหมิ่นนางเช่นนั้นอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดูหมิ่น
Back to top