ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insultingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insultingly*, -insultingly-

insultingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insultingly (adv.) อย่างดูถูกดูแคลน See also: อย่างสบประมาท, อย่างเย้ยหยัน Syn. abusively, insolently Ops. complimentarily, resectfully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, in front of Sun Geum, you treated her father so insultingly and with such contempt.แต่ต่อหน้าซุนกึม พ่อปฎิบัติต่อพ่อของเธอด้วยความรังเกียจ ทั้งดูถูกเหยียดหยาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insultingly
Back to top