ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profane*, -profane-

profane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profane (adj.) ที่ไม่นับถือพระเจ้า
profane (adj.) ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา Syn. secular
profanely (adv.) ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: ที่หยาบคาย
English-Thai: HOPE Dictionary
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย,ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ทางฆราวาส,ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ทางโลก,ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น,ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated ###A. exalt
English-Thai: Nontri Dictionary
profane(adj) หยาบคาย,ดูหมิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've used thy name in profane fantasies.ในนามแห่งพระผู้เป็นเจ้า
And she made a profane scene in the garden earlier.แล้วเธอยังมาโชว์เรือนร่าง ในสวน เมื่อสักพักที่ผ่านมาอีก
His profane blood pumping through your veins.เลือดเปื้อนบาปนั่น สูบฉีดอยู่ในตัวเจ้า
There'll be items required for the profane ritual.เจ้าจะต้องมีอุปกรณ์ เพื่อประกอบพิธี
Yes. The profane ritual.เอาสิ บอกพิธีมาได้เลย
Men, destroy this profane temple!ทหาร ทำลายวิหารนอกรีตนี่
It's sacrilegious. It's profane.มันเป็นการลบหลู่ และดูหมิ่น
To a true music fan, the fact that Richard Cole was playing the ultimate guitar would be sacrilegious, profane, even.สำหรับแฟนเพลงตัวจริงแล้ว เรื่องที่ริชาร์ด โคลไปเล่นกีต้าร์สุดขลังตัวนั้นน่ะ ถือว่าเป็นการลบหลู่มากเลยนะ
You must forgive our Baron, his tongue is not always so profane.ข้าต้องขออภัยแทนบารอนท่านนี้ เขามักพูดไม่ทันคิด
The man who profaned his blade with the blood of the King he had sworn to defend!ชายผู้ดูหมิ่นคมดาบของตนเอง ด้วยเลือดของกษัตริย์ที่เขาสาบานจะปกป้องนี่น่ะเหรอ
I profaned at you. I'm so sorry.ผมหยาบคายกับคุณ ขอประทานโทษครับ
Issus has been profaned.เทพี Issus ถูกลบหลู่

profane ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世俗[shì sú, ㄕˋ ㄙㄨˊ, 世俗] profane; secular; worldly

profane ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P)
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profane
Back to top