ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profanely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profanely*, -profanely-

profanely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profanely (adv.) ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: ที่หยาบคาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profanely
Back to top