ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

derisively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *derisively*, -derisively-

derisively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
derisively (adv.) อย่างเยาะเย้ย Syn. ridiculously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't see why you get to snort derisively and point that out.ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้อง เน้นน้ำเสียงดูถูกเรื่องนี้ด้วย
I've ever seen in the classroom. [laughing derisively] [claps hands] oh, my god. Look at him over there.ที่ฉันเคยเห็นในห้องเรียนนี้เลย ดูนั่นสิ

derisively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フッ[, futsu] (int) (1) hah (derisively); pooh; (adv-to) (2) (on-mim) pfft (of something disappearing); poof; (3) (on-mim) huff; puff

derisively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เย้ยหยัน[adv.] (yoēiyan) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า derisively
Back to top