ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depreciation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depreciation*, -depreciation-

depreciation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depreciation (n.) การลดค่า See also: การลดความสำคัญ Syn. reduction, decrease Ops. appreciation
English-Thai: HOPE Dictionary
depreciation(ดิพรีชีเอ'เชิน) n. การเสื่อมราคา,การลดลงของคุณค่า, Syn. drop ###A. appreciation
English-Thai: Nontri Dictionary
depreciation(n) การเสื่อมคุณค่า,การเสื่อมลง,การเสื่อมราคา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
depreciationการเสื่อมราคา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depreciationค่าเสื่อมราคา [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With accelerated depreciation, you get just as much on hotelsเมื่ออัตราค่าเสื่อมราคาถูกเร่งเร็วขึ้น เราจะได้กำไรจากโรงแรม

depreciation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折旧[zhé jiù, ㄓㄜˊ ㄐㄧㄡˋ, 折旧 / 折舊] depreciation

depreciation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
円安ドル高[えんやすドルだか, enyasu doru daka] (n) depreciation of the yen against the (American) dollar
減価償却費[げんかしょうきゃくひ, genkashoukyakuhi] (n) depreciation cost; depreciation expense
下落[げらく, geraku] (n,vs) depreciation; decline; fall; slump; (P)
低減[ていげん, teigen] (n,vs) decrease; reduction; fall; depreciation; mitigation; (P)
償却[しょうきゃく, shoukyaku] (n,vs,adj-no) (1) repayment; redemption; (2) depreciation; (3) amortization; amortisation; (P)
卑下[ひげ, hige] (n,vs,adj-no) self-abasement; humility; self-depreciation
減価[げんか, genka] (n) price reduction; depreciation; abatement
減価償却[げんかしょうきゃく, genkashoukyaku] (n) depreciation; (P)

depreciation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราค่าเสื่อมราคา[n. exp.] (attrā khā s) EN: depreciation rate FR:
การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง[n. exp.] (kān khit kh) EN: accelerated depreciation FR:
การลดค่า[n. exp.] (kān lot khā) EN: FR: dépréciation [f]
การลดค่าเงิน[n. exp.] (kān lot khā) EN: devaluation ; depreciation; FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การลดค่าเงินตรา[n. exp.] (kān lot khā) EN: devaluation FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การเสื่อมค่า[n. exp.] (kān seūam k) EN: depreciation ; decrease in value FR:
การเสื่อมราคา[n. exp.] (kān seūam r) EN: depreciation FR:
ค่าเลื่อมราคา[n. exp.] (khā leūam r) EN: depreciation FR:
ค่าเงินอ่อนค่าลง[n. exp.] (khā ngoen ø) EN: depreciation FR:
ค่าเสื่อมราคา[n. exp.] (khā seūam r) EN: depreciation FR:
ค่าเสื่อมราคาสะสม[n. exp.] (khā seūam r) EN: accumulated depreciation FR:
ค่าสึกหรอ[n. exp.] (khā seukrø) EN: compensation for use ; depreciation FR:

depreciation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsbetrag {m}amount of depreciation
Jahresabschreibung {f}annual depreciation expense
Kapitalentwertung {f}capital depreciation
Geldabwertung {f}currency depreciation
Abschreibungsrate {f}depreciation rate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depreciation
Back to top