ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disdain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disdain*, -disdain-

disdain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disdain (n.) การดูถูกเหยียดหยาม See also: ความรังเกียจ Syn. contempt, despise, scorn Ops. honor, respect
disdain (vt.) ดูถูกเหยียดหยาม See also: รังเกียจ Syn. scorn, mock, ridicule Ops. honor, respect, esteem
disdainful (adj.) ซึ่งแสดงการดูถูกเหยียดหยาม See also: ซึ่งแสดงความรังเกียจ Syn. snobbish, scornful Ops. respectful
disdainfully (adv.) อย่างดูถูกผู้อื่น Syn. scornfully
English-Thai: HOPE Dictionary
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
English-Thai: Nontri Dictionary
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูถูก (v.) disdain See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight Syn. เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
ดูถูกดูหมิ่น (v.) disdain See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม
ดูหมิ่น (v.) disdain See also: disparage, show disrespect Syn. ลบหลู่
ลบหลู่ดูหมิ่น (v.) disdain See also: disparage, show disrespect Syn. ดูหมิ่น, ลบหลู่
เหยียดหยัน (v.) disdain See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
ดูถูก (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
ดูถูกดูหมิ่น (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม
เหยียดหยัน (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your arrogance and conceit, your selfish disdain for the feelings of others made me realise you were the last man in the world I could ever marry.ความหยิ่งยะโสและความอวดดี และความเห็นแก่ตัวที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น ทำให้ฉันรู้ว่า ถึงคุณจะเป็นผู้ชายคนเดียวในโลก ฉันก็จะไม่แต่งงานด้วย
But you wear it with such disdain my guess is you didn't come from money and your school friends never let you forget it.แต่คุณใส่มันด้วยความรู้สึกเหยียดหยาม ให้ฉันเดา คุณคงไม่ได้มา จากครอบครัวที่มีฐานะ และเพื่อนที่โรงเรียนก็มัก คอยย้ำเรื่องนี้ใส่หัวคุณเสมอๆ
In the past, I have made no secret of my disdain for Chef Gusteau's famous motto, "Anyone can cook."ในอดีต ผมเคยเหยียดหยาม อย่างไม่ปิดบัง ต่อคำขวัญอันโด่งดังของเชฟกุสโตว์ ที่ว่า "ไม่ว่าใครก็สามารถทำอาหารได้"
Your disdain was perfectly clear from the look you gave me.เธอแสดงความดูถูกอย่างชัดเจนจากสายตาที่มองฉัน
I felt quite sure that my disdain for your vulgarityฉันรู้สึกว่าการดูถูกเหยียดหยามของฉันต่อความหยาบคายของคุณ
Is haughty disdain what you survived for?เจ้ารอดมาเพื่อที่จะอยู่กับความน่าดูถูกเหยีดหยามหรือ?
I disdain all glittering goldข้าปฏิเสธทองที่ล้ำค่า
Now, he may look cool as he enters the arena, but he has made no bones about his disdain for this matchup.ตอนนี้เขาอาจจะดูชิลๆ ตอนเดินเข้าสเตเดี้ยม แต่ก่อนนี้เขาไม่ปริปากอะไรเลย เกี่ยวกับไฟท์เพี้ยนๆวันนี้
While my extensive experience as an editor has led me to a disdain for flashbacks and flash forwards and all such tricksy gimmicks,ั–hะฐั• lะตะฐd mะต tะพ ะฐ dั–ั•dะฐั–n fะพr flะฐั•hbะฐัkั•/ั– ั–ะฐnd flะฐั•h fะพrwะฐrdั•, ะฐnd ะฐll ั•uัh trั–ัkั•y gั–mmั–ัkั•,/ั–
Well, until you have something more substantial than disdain to throw my way, you're gonna stay away from me and more importantly, from Henry.จนกว่าคุณจะมีหลักฐานที่หนักแน่น มากกว่าคำเสียดสี เพื่อดีดฉ้นออก อย่ามายุ่งเรื่องของฉัน
So either this guy has a disdain for marriage or his fantasy is single women.ชายคนนี้เกลียดการแต่งงาน
And he most likely expressed his disdain for her long before he killed her.และเขาน่าจะแสดงออกถึงความเกลียดชัง มานานก่อนที่เธอจะถูกฆ่า

disdain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傲视[ào shì, ㄠˋ ㄕˋ, 傲视 / 傲視] turn up one's nose; show disdain for; regard superciliously
鄙视[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, 鄙视 / 鄙視] despise; disdain; look down upon
轻蔑[qīng miè, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄝˋ, 轻蔑 / 輕蔑] disdain
鄙弃[bǐ qì, ㄅㄧˇ ㄑㄧˋ, 鄙弃 / 鄙棄] disdain; loathe
睥睨[bì nì, ㄅㄧˋ ㄋㄧˋ, 睥睨] to look disdainfully out of the corner of one's eye

disdain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やがる[, yagaru] (aux,v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action
居る[おる, oru] (v5r,vi) (1) (uk) (hum) to be (animate); to be; to exist; (v5r,aux-v) (2) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing); (3) (See やがる) (after -masu base of verb) indicates contempt or disdain for another's actions; (P)
指弾[しだん, shidan] (n,vs) attack; criticism; blame; rejection; disdain
潔し[いさぎよし, isagiyoshi] (n) pride; disdain
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person)
人を人とも思わない[ひとをひとともおもわない, hitowohitotomoomowanai] (exp) disdaining everybody; not caring an ounce about other people's feelings
人を食った[ひとをくった, hitowokutta] (exp,adj-f) arrogant; insolent; disdainful
卑しむ;賤しむ(oK)[いやしむ, iyashimu] (v5m) to despise; to disdain; to scorn
厭離[おんり, onri] (n) Buddhism depart from (in disdain)
軽蔑(P);軽べつ[けいべつ, keibetsu] (n,vs) scorn; disdain; (P)
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful

disdain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูดำ[v.] (dūdam) EN: disdain FR:
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner ; narguer ; insulter
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhl) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect FR: insulter : humilier ; mépriser
รังเกียจรังงอน[v. exp.] (rangkīet ra) EN: disdain ; be disdainful (of) FR:
รังเกียจรังงอน[adv.] (rangkīet ra) EN: disdainfully ; with disdain FR:
เหยียดหยาม[v.] (yīetyām) EN: disparage ; slight ; disdain ; insult ; abuse ; affront ; call names ; slight ; look down upon FR: dédaigner ; mépriser
เหยียดหยัน[v.] (yīet yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
รังเกียจรังงอน[adj.] (rangkīet ra) EN: disdained FR:
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier ; orgueilleux
เหยียดหยัน[adv.] (yīet yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disdain
Back to top