ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

humiliate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *humiliate*, -humiliate-

humiliate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
humiliate (vt.) ขายหน้าขายตา See also: ทำให้เสียเกียรติ
humiliated (adj.) ซึ่งละอายใจ See also: ที่รู้สึกผิด Syn. mortified Ops. proud
humiliated (adj.) ซึ่งลำบากใจ See also: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน Syn. ashamed
English-Thai: HOPE Dictionary
humiliate(ฮิวมิล'ลีเอท) vt. ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสียเกียรติ., See also: humiliatingly adv. humiliator n. humiliatory,humiliative adj., Syn. mortify,disgrace
English-Thai: Nontri Dictionary
humiliate(vt) ลดเกียรติ,ลูบคม,ทำให้ละพยศ,ทำให้อาย,ทำให้ขายหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉีกหน้า (v.) humiliate See also: shame, disgrace, turn against, mortify, insult
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Despite the best intentions of the best of you you must, in the nature of things, humiliate us to control us.แม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดี แต่คุณก็กดขี่เราเพื่อควบคุมเรา
You have made overtures for the past few weeks and all she has done is ignore you, humiliate you and treat you like so much dirt on the ground.คุณน่ะได้พยายามไปแล้ว เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา และสี่งที่หล่อนทำ นั่นก็คือการเมินใส่ต่อคุณ ทำให้คุณเสียหน้า ปฏิบัติกับคุณ อย่างกับสิ่งสกปรกบนพื้น
The best thing going for you is your willingness to humiliate yourself.อาวุธสำคัญของคุณตอนนี้ก็คือ ความตั้งใจและยอมเสียหน้า
To humiliate the people of color who are reduced to riding' on 'em.ทำให้คนผิวสีอับอาย ที่ต้องขึ้นรถเมล์
You remember. Malcolm used to love to humiliate him all the time.ถ้าจำได้ มัลคอล์มชอบกดเขาอยู่ตลอดเวลา
It wasn't enough for you to humiliate me at Band Camp?มันยังไม่พออีกเหรอ กับเรื่องขายขี้หน้าที่แคมป์หน่ะ
This is what you wanted, isn't it, to humiliate me and make me quit?นี่หรือ ที่คุณต้องการมัน ทำให้ เพื่อฉันจะได้ลาออก งั้นรึ
You want to humiliate me some more?อยากจะเยาะเย้ยฉันอีกละซิ
It's not bad enough that you humiliate me by getting in bed with my husband.มันยังไม่แย่พอที่จะทำให้ฉันขายหน้า โดยการนอนกับสามีของฉัน
You have to humiliate me at work,too.คุณก็ทำให้ฉันขายหน้าในที่ทำงานอีกด้วย
Look... when I'm out there roaming the floors, okay, I am the other grey that dr.Yang likes to humiliate and kick around.ฟังนะ... เมื่อฉันออกจากตรงนี้ไปที่ชั้น,ตกลงนะ ฉันเป็นเกรย์อีกคน ดร.หยางชอบ ทำให้ฉันขายหน้าและเตะให้ฉันพ้นจากตรงนั้น
Yeah, you-you berate and humiliate the salesman in front of the customer, like so, which i-i thought we did very well.เราทำให้พนักงานขายหน้า ต่อหน้าลูกค้าแบบตะกี้... ซึ่งเราทำได้แหล่มมาก

humiliate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受辱[shòu rǔ, ㄕㄡˋ ㄖㄨˇ, 受辱] insulted; humiliated; disgraced
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, 出丑 / 出醜] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face

humiliate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹ませる[へこませる, hekomaseru] (v1) to dent; to indent; to depress; to humiliate
辱める[はずかしめる, hazukashimeru] (v1,vt) (1) to put to shame; to humiliate; to disgrace; to insult; (2) to rape

humiliate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against FR: humilier
เจียมตน[v. exp.] (jīem ton) EN: humble ; humiliate ; abase FR:
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect FR: insulter : humilier ; mépriser
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace ; look down (on) ; disparage FR: diffamer ; insulter ; humilier
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier
ระราน[v.] (rarān) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck ; trouble FR: maltraiter ; brimer
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; affront ; slight FR: offenser ; injurier ; outrager ; conspuer
ทำให้เสียเกียรติ[v. exp.] (thamhai sīa) EN: humiliate FR:
น้อยหน้า[v.] (nøinā) EN: feel inferior (to) ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated FR: avoir honte
พูดประจาน[v. exp.] (phūt prajān) EN: put to shame ; ridicule ; humiliate; disparage publicly FR:
เสียเชิงชาย[adj.] (sīachoēngch) EN: humiliated FR:
ทำให้ขายหน้า[v. exp.] (thamhai khā) EN: disgrace ; be disgraced ; be humiliated ; be disgraceful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า humiliate
Back to top