ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deride

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deride*, -deride-

deride ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deride (vt.) หัวเราะเยาะ See also: ดูถูก, เยาะเย้ย Syn. jeer, mock, ridicule
English-Thai: HOPE Dictionary
deride(ดิไรดฺ') {derided,deriding,derides} vt. หัวเราะเยาะ,ดูถูก,เย้ยหยัน, See also: derider n. deridingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
deride(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,ดูถูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You dare deride your next king?เจ้ากล้าดูถูกพระราชาคนต่อไปของเจ้าหรือ?
♪ now laughing friends derideฟังเสียงหัวเราะเย้ยหยันของเพื่อน
They declined my offer to do their hair in cornrows And all my artistic decisions have been derided as too costlyพวกเขาไม่ยอมถักผม และไม่ยอมฟังความเห็นของฉัน

deride ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊勢乞食[いせこじき, isekojiki] (exp) (sl) beggars at Ise Grand Shrine (expression used to deride stingy people from Ise)
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of

deride ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
กระแหนะกระแหน[v.] (kranaekrana) EN: gibe (at) ; make gibes ; make fun of ; satirize ; taunt ; deride FR:
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser
ไยไพ[v.] (yaiphai) EN: jeer at ; deride ; ridicule ; mock ; sneer FR:
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride FR: ridiculiser ; bafouer
หย่อนอารมณ์[v.] (yǿn ārom) EN: FR: se relaxer ; se dérider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deride
Back to top