ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underestimate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underestimate*, -underestimate-

underestimate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underestimate (vt.) ประเมินค่าต่ำกว่า See also: ประเมินค่าต่ำไป Syn. miscalculate, misjudge, neglected, trivialize, underrate, undervalue Ops. overestimate
underestimate (n.) การประเมินค่าต่ำไป See also: การดูถูก, การเหยียดหยาม Ops. overestimate
underestimate (vi.) ประเมินค่าต่ำกว่า See also: ประเมินค่าต่ำไป Ops. overestimate
English-Thai: HOPE Dictionary
underestimate(อัน'เดอเอส'ทะเมส) vt.,vi.,n. (การ) ประเมินค่าต่ำไป,ดูเบา,ดูถูก, See also: underestimation n.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't underestimate themอย่าดูถูกพวกนั้น
I have underestimated youฉันประเมินคุณต่ำไปหน่อย
It seems everyone underestimates youดูเหมือนทุกคนประเมินคุณต่ำไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you underestimate yourself.ดีคุณประมาทด้วยตัวคุณเอง
No, no. Do not underestimate the Dutch.ไม่ อย่าประมาทพวกดัทช์
Don't underestimate women...อย่าประเมินค่าผู้หญิงต่ำเกินไป...
Never underestimate the power of denial. What the hell do you think you're doing?ไม่เคยเข้าใจถึงพลังของการแหกคอก # มันต้องมีทางออกสักทาง #
Do not underestimate the examination ohแล้วมันก็เป็นโอกาสเดียวเท่านั้น
Don't underestimate NCIS.แพทย์ประจำตัวท่าน บอกว่าผู้การแทรปมีอาการของเส้นเลือดในสมองแตก.
You should never underestimate a wall.นายไม่ควรประเมินกำแพงต่ำเกินไป
Do not underestimate her.อย่าได้ประมาทมันเป็นอันขาด
I told you, man. Don't underestimate these little bastards.ข้าบอกเองแล้ว ว่าอย่าประมาทไอ้พวกเหี้ยนั่น
I told you guys, don't underestimate those little bastards.ฉันบอกแล้วไงอย่าประเมินพวกคนแคระมันตำไปนัก
You underestimate me, Daniel.ฉันว่าเราปล่อยให้เสียลูกค้าไปดีกว่า อะไรนะ?
They always underestimate women.พวกนั้น ประเมินผู้หญิงต่ำไปเสมอ

underestimate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低估[dī gū, ㄉㄧ ㄍㄨ, 低估] underestimate; underrate

underestimate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone)
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator

underestimate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner ; narguer ; insulter
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhl) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
คาดหน้า[v.] (khātnā) EN: underrate ; underestimate ; look down upon ; show contempt ; hold in contempt ; belittle ; disparage FR: sous-estimer
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; affront ; underestimate ; belittle ; disparage ; treat contemptuously FR:
ตีราคาต่ำเกินไป[v. exp.] (tī rākhā ta) EN: put too low a price on sth ; underestimate the value of sth FR: sous-estimer la valeur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underestimate
Back to top