ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disgrace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disgrace*, -disgrace-

disgrace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disgrace (n.) ความเสื่อมเสีย See also: ความอัปยศ, การขายหน้า, ความน่าอดสู Syn. dishonor, discredit, disrepute, infamy Ops. grace, honor
disgrace (vt.) ทำให้เสื่อมเสีย See also: ทำให้เสียหาย, ทำให้อับอาย, ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้อัปยศ Syn. dishonor, discredit, shame, scandalize Ops. honor
disgrace (n.) สิ่งน่าอับอาย See also: เรื่องอัปยศ, เรื่องน่าอับอาย Syn. insult, indignity Ops. honor
disgraceful (adj.) น่าอับอาย See also: น่าขายหน้า, เสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. shameful, dishonorable
disgracefully (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างเสื่อมเสียชื่อเสียง Syn. shamefully
English-Thai: HOPE Dictionary
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable
English-Thai: Nontri Dictionary
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
disgraceful(adj) น่าอาย,น่าขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขายหน้า (v.) disgrace See also: shame, feel ashamed Syn. อับอาย, เสียหน้า, ขายหน้าขายตา
ความเสื่อมเสีย (n.) disgrace See also: ignominy, dishonour, discredit Syn. ความเสียหาย
อับอาย (v.) disgrace See also: shame, feel ashamed Syn. เสียหน้า, ขายหน้าขายตา
อัปยศอดสู (v.) disgrace See also: lose fame, lose face, humiliate, embarrass, dishonour Syn. อับอายขายหน้า, เสื่อมเสีย
ข่มนาม (v.) disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops See also: insult the enemy in effigy
น่าอดสู (adj.) disgraceful See also: shameful, dishonorable Syn. น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอับอาย (adj.) disgraceful See also: shameful, dishonorable Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
อุจาด (adj.) disgraceful See also: ugly Syn. น่าเกลียด, น่าอาย
อับอาย (adv.) disgracefully See also: ignominiously Syn. ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
อัปยศ (adv.) disgracefully See also: ignominiously Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
งามหน้า (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, ละอาย, น่าละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
น่าละอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, ละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
น่าอดสู (v.) be disgraceful See also: be shameful, put to shame Syn. น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอับอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, put to shame Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
ละอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, น่าละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
อับอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, ละอาย, น่าละอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
อับอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be ashamed Syn. ขายหน้า
อับอายขายหน้า (v.) be disgraceful See also: be shameful, be ashamed Syn. ขายหน้า, อับอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't do something so disgraceful!อย่าทำอะไรที่น่าขายหน้าเหลือทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you disgrace me, I know your little tricksอย่าทำให้ฉันขายหน้าล่ะ ฉันรู้จักเล่ห์เหลี่ยมของเธอดี
Kill a few officials before they disgrace one Indian woman.ต้องฆ่าจนท. สัก 2-3 คน ก่อนที่มันจะหยามหญิงอินเดีย
If there is one protest, one riot, a disgrace of any kind I will fast again.ถ้ามีการประท้วง จลาจล หรืออะไรก็ตาม ผมจะอดอาหารอีก
You are a disgrace to your phylum, class, order, genus and species! - Say it in English!นายคือความอัปยศของชนิด จำพวก ประเภทและสายพันธุ์!
You're a ... real disgrace to the yakuza.นายนี... เป็นตัวแสบตัวจริงของยากูซ่าเลยว่ะ
And from here, the envy, the lies, the disgrace that have deprived her even of a father's trust!ความสวยทำให้เกิดความอิจฉา การโกหก ความอับอาย
What's the use in being a disgrace to the name of wizard if they don't even pay you well for it?การทำให้หมู่พ่อมดเสื่อมเสีย คงไร้ประโยชน์ ถ้าคุณไม่ได้ค่าเหนื่อยอันสมควร
You are a disgrace to Taekwondo!พวกแกมันทำความเสื่อมเสียให้กับวงการเทควันโด!
Big-sister, what if I dance poorly, what if I disgrace myself, and no one takes interest?พี่ใหญ่ ถ้าฉันแสดงไม่ดีล่ะ ถ้าฉันทำตัวเองขายหน้าล่ะ
It was shameful of me To disgrace the memory of your husband.ผมควรละอายใจที่ทำให้ความทรงจำที่ดี เกี่ยวกับสามีของคุณเสื่อมเกียรติ
I'd disgrace our family!ฉันได้ขายขี้หน้าครอบครัวสิ!
It's a disgrace turning up on a job like this drunk.นายไม่ควรเมาตอนมาทำงานแบบนี้

disgrace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhé, ㄓㄜˊ, 谪 / 謫] disgrace (an official); find fault
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 玷] blemish; disgrace; flaw in jade
[gòu, ㄍㄡˋ, 垢] dirt; disgrace
不名誉[bù míng yù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 不名誉 / 不名譽] disreputable; disgraceful
耻辱[chǐ rǔ, ㄔˇ ㄖㄨˇ, 耻辱 / 恥辱] disgrace; shame; humiliation
没水平[méi shuǐ píng, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 没水平 / 沒水平] disgraceful; poor quality; sub-standard
[rǔ, ㄖㄨˇ, 辱] disgrace; insult
八荣八耻[bā róng bā chǐ, ㄅㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄔˇ, 八荣八耻 / 八榮八恥] honors and disgraces
受辱[shòu rǔ, ㄕㄡˋ ㄖㄨˇ, 受辱] insulted; humiliated; disgraced
失宠[shī chǒng, ㄕ ㄔㄨㄥˇ, 失宠 / 失寵] lose favor; be in disfavor; be disgraced
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, 可耻 / 可恥] shameful; disgraceful; ignominious
[chǐ, ㄔˇ, 耻 / 恥] shame; disgrace
[xì, ㄒㄧˋ, 謑] shame, disgrace
[chǒu, ㄔㄡˇ, 丑 / 醜] shameful; ugly; disgraceful
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, 浊流 / 濁流] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends
荣辱观[róng rǔ guān, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˇ ㄍㄨㄢ, 荣辱观 / 榮辱觀] view of honor and disgrace

disgrace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不興を買う[ふきょうをかう, fukyouwokau] (exp,v5u) to fall into disgrace with; to incur someone's displeasure
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp,v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors
汚れ;穢れ[けがれ, kegare] (n) uncleanness; impurity; disgrace
濯ぐ;漱ぐ;雪ぐ[すすぐ;ゆすぐ(濯ぐ;雪ぐ);そそぐ(濯ぐ;雪ぐ), susugu ; yusugu ( taku gu ; yuki gu ); sosogu ( taku gu ; yuki gu )] (v5g,vt) (1) to rinse; to wash out; (2) (esp. 雪ぐ) to have one's revenge; to wipe out a disgrace
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp,v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame
顔汚し[かおよごし, kaoyogoshi] (n) a disgrace or dishonor (dishonour)
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
不評[ふひょう, fuhyou] (n,adj-no) bad reputation; disgrace; unpopularity; (P)
不評判[ふひょうばん, fuhyouban] (adj-na,n) bad reputation; disgrace; unpopularity
不首尾[ふしゅび, fushubi] (adj-na,n) failure; fizzle; disgrace; disfavour; disfavor
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
冷や飯;冷飯[ひやめし;れいはん(冷飯);ひえめし(冷飯);つめためし(冷飯), hiyameshi ; reihan ( rei meshi ); hiemeshi ( rei meshi ); tsumetameshi ( rei meshi ] (n) (1) (sens) (OK when used by men) cold rice; (2) (ひやめし only) (abbr) (See 冷や飯食い・ひやめしくい・1) hanger-on; dependent; (3) (ひやめし only) disgraced former actor
失態(P);失体[しったい, shittai] (n) mismanagement; fault; error; failure; disgrace; discredit; (P)
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp,adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age
恥ずべき[はずべき, hazubeki] (adj-f) disgraceful; shameful
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P)
汚点[おてん, oten] (n) stain; blot; flaw; disgrace; (P)
汚辱[おじょく, ojoku] (n) disgrace; humiliation; insult
狂態[きょうたい, kyoutai] (n) disgraceful behavior; disgraceful behaviour
端たない(ateji)(P);端ない(ateji)[はしたない, hashitanai] (adj-i) improper; immodest; disgraceful; shameful; vulgar; low; (P)
見っともない[みっともない, mittomonai] (adj-i) (uk) shameful; disgraceful; indecent; unseemly; unbecoming; improper; (P)
辱める[はずかしめる, hazukashimeru] (v1,vt) (1) to put to shame; to humiliate; to disgrace; to insult; (2) to rape
醜態[しゅうたい, shuutai] (n) shameful sight; disgraceful behavior; disgraceful behaviour; (P)
醜状[しゅうじょう, shuujou] (n) disgraceful state of affairs
醜行[しゅうこう, shuukou] (n) disgraceful (scandalous) conduct; shameful behavior; shameful behaviour
陵辱;凌辱[りょうじょく, ryoujoku] (n,vs) (1) insult; affront; disgrace; indignity; (2) sexual assault; rape

disgrace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed ; disgrace FR: être honteux ; être déshonoré
อัปยศ[n.] (appayot) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity FR: honte [f]
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against FR: humilier
ขายขี้หน้า[v. exp.] (khāi khīnā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้า[v.] (khāinā ) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้าขายตา[v.] (khāinākhāit) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ข่มนาม[v.] (khomnām) EN: disgrace the enemy in effigy before a battle in order to encourage the troops FR:
ความเสื่อมเสีย[n.] (khwām seūam) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit FR:
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace ; look down (on) ; disparage FR: diffamer ; insulter ; humilier
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud FR: sali ; terni
ผจาน[v.] (phajān) EN: disgrace FR:
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier
ทำให้ขายหน้า[v. exp.] (thamhai khā) EN: disgrace ; be disgraced ; be humiliated ; be disgraceful FR:
ทำลายเกียรติ[v. exp.] (thamlāi kīe) EN: discredit ; disgrace FR: discréditer ; démolir (fig.)
อับอาย[adj.] (ap-āi) EN: shameful ; disgraceful ; degrading ; ashamed ; embarrassed FR: honteux
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāin) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed FR: être déshonoré
อประมาณ[adj.] (aparamān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously FR:
อัประมาณ[adj.] (appramān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
ขายหน้า[adj.] (khāinā) EN: abashed ; ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
ขายหน้าขายตา[adj.] (khāinākhāit) EN: abashed ; ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
งามหน้า[v.] (ngāmnā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious FR:
อดสู[adj.] (otsū) EN: ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
ประเจิดประเจ้อ[adj.] (prajoētpraj) EN: improperly exposed in public ; unduly exposed to the public eye ; shameful ; disgraceful FR: indécent
ไร้ยศ[adj.] (rai yot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
เสียคน[adj.] (sīakhon) EN: spoiled ; damaged ; ruined ; disgraced ; abased FR: déshonoré
สิ้นชื่อ[adj.] (sin cheū) EN: disgraced FR:
ทุด[interj.] (thut) EN: Disgraceful! FR:
ตกอับ[v.] (tok-ap) EN: be down in one's luck ; fall on hard times ; be out of favour ; fall into misfortune ; have a streak of bad luck ; be in low circumstances FR: tomber en disgrâce
ตกกระป๋อง[v. exp.] (tok krapǿng) EN: be out of favour ; have a downfall ; become a has-been ; suffer a misfortune FR: être en disgrâce
อุจาด[adj.] (ujāt) EN: disgraceful ; ugly FR: obscène ; indécent

disgrace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scharte {f} | eine Scharte auswetzen [übtr.]nick | to make good a mistake; to wipe a disgrace
schmachvoll {adj} | schmachvoller | am schmachvollstendisgraceful | more disgraceful | most disgraceful
Schande {f}disgracefulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disgrace
Back to top