ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

belittle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *belittle*, -belittle-

belittle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
belittle (vt.) ดูถูก See also: ดูแคลน, เหยียดหยาม
English-Thai: HOPE Dictionary
belittle(บิลิท'เทิล) {belittled,belittling,belittles} vt. ดูถูก,ดูแคลน,ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, See also: belittler n. ดูbelittle, Syn. deride ###A. promote
English-Thai: Nontri Dictionary
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't wish to belittle D'Arnot's contribution... but he was merely a part of an expedition.ฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วน ร่วมดูแคลน ดึอาโนท ของ ... แต่เขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการเดินทาง
I don't want to belittle this guy.ฉันไม่อยากจะหักหน้าไอ้หมอนั่นหรอกนะ
No, I... I don't mean to belittle your collection. I get it.ไม่ ไม่ได้จะดูถูกงานสะสมของคุณ ชั้นเข้าใจละ มันก็ฟังดูเจ๋งดี
Though he is completely into Jan Di now, you should never belittle his character.แม้ว่าตอนนี้เขาจะชอบจันดี เธอก็ไม่ควรดูถูกนิสัยเขานะ
I just have to say sorry and listen to her belittle me.ฉันแค่ก้มหัวขอโทษแล้วก็โดนด่าอีกนิดหน่อย
I've no idea why you belittle our work.ฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงดูถูกอาชีพเรานัก
How great is your household that you belittle those things?ข้าวของในบ้านคุณมันยิ่งใหญ่นักหรือยังไง คุณถึงได้ดูถูกของเหล่านั้น
You belittle me because I'm not human.นายไม่สนใจฉันเพราะฉันไม่ใช่มนุษย์
I don't like how you belittle me.เลิกดูถูกฉันที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ได้เเล้ว
Are you knave trying to belittle me?คนเลวอย่างเจ้ากำลังหยามข้าหรือ?
But over something like this, you dare to belittle my son? !เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ ถึงกับไม่เห็นหัวลูกชายฉันเลยเหรอ
Look, I didn't mean to belittle the whole bartending thing last night.ฟังนะ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะดูถูก ไอ้เรื่องทำงานที่บาร์ เมื่อคืน

belittle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五毛[wǔ máo, ˇ ㄇㄠˊ, 五毛] five cents; term used to belittle sb
[miè, ㄇㄧㄝˋ, 蔑] belittle; nothing
贬低[biǎn dī, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄧ, 贬低 / 貶低] belittle; depreciate; play down
贬抑[biǎn yì, ㄅㄧㄢˇ ㄧˋ, 贬抑 / 貶抑] belittle; depreciate

belittle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見縊る(P);見くびる[みくびる, mikubiru] (v5r,vt) to underrate; to belittle; to look down on; to despise; (P)
軽しめる[かろしめる, karoshimeru] (v1,vt) to belittle; to look down on
軽んずる[かろんずる, karonzuru] (vz,vt) (See 軽んじる) to despise; to belittle; to look down on

belittle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาดหน้า[v.] (khātnā) EN: underrate ; underestimate ; look down upon ; show contempt ; hold in contempt ; belittle ; disparage FR: sous-estimer
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; affront ; underestimate ; belittle ; disparage ; treat contemptuously FR:
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; affront ; slight FR: offenser ; injurier ; outrager ; conspuer
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[v.] (yīet yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า belittle
Back to top