ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irreligious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irreligious*, -irreligious-

irreligious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irreligious (adj.) ไม่นับถือหรือเชื่อในศาสนาใด Syn. atheistic, profane Ops. godly, pious
English-Thai: Nontri Dictionary
irreligious(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่นับถือศาสนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irreligious
Back to top