ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disdainful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disdainful*, -disdainful-

disdainful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disdainful (adj.) ซึ่งแสดงการดูถูกเหยียดหยาม See also: ซึ่งแสดงความรังเกียจ Syn. snobbish, scornful Ops. respectful
disdainfully (adv.) อย่างดูถูกผู้อื่น Syn. scornfully
English-Thai: HOPE Dictionary
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
English-Thai: Nontri Dictionary
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูถูก (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
ดูถูกดูหมิ่น (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม
เหยียดหยัน (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
May you abstain from such disdainful behavior.ท่านจงอย่าได้ทำการดูหมิ่นอย่างนี้
I should've known it was you from the sound of that disdainful silence.ฉันน่าจะเดาออกว่าเป็นเธอ จากเสียงเงียบหยิ่งยะโสนั่น
You were quite disdainful of that type in classดูคุณไม่ค่อยชอบการดูถูก ตอนที่สอน

disdainful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
睥睨[bì nì, ㄅㄧˋ ㄋㄧˋ, 睥睨] to look disdainfully out of the corner of one's eye

disdainful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人を食った[ひとをくった, hitowokutta] (exp,adj-f) arrogant; insolent; disdainful
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person)
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful

disdainful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รังเกียจรังงอน[v. exp.] (rangkīet ra) EN: disdain ; be disdainful (of) FR:
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier ; orgueilleux
รังเกียจรังงอน[adv.] (rangkīet ra) EN: disdainfully ; with disdain FR:
เหยียดหยัน[adv.] (yīet yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disdainful
Back to top