ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

religious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *religious*, -religious-

religious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
religious (adj.) เกี่ยวกับศาสนา
religious building (n.) เจดีย์ See also: สถูป, พระเจดีย์
religious community (n.) วัด See also: อาราม Syn. abbey, cloister
religious contemplation (n.) ช่วงเวลาแห่งความสันโดษ See also: ช่วงเวลาที่สงบเงียบ
religious doctrine (n.) ทฤษฎี See also: หลักการ, ปรัชญา, คำสอนทางศาสนา Syn. philosophy
religious principles (n.) วินัยทางศาสนา
religious residence (n.) ที่อยู่ทางศาสนา (เช่น วัด)
religious song (n.) เพลงที่ใช้ร้องในโบสถ์ See also: เพลงสวดมนต์
religious song (n.) เพลงสวด See also: เพลงศาสนา Syn. hymn
religious woman (n.) นางชี Syn. abbess, sister
religious worshipper (n.) คนทั้งหมด (ที่ไม่ใช่พระ)
religiously (n.) อย่างเลื่อมใส
religiousness (n.) ความเลื่อมใสในลัทธิหรือศาสนา
English-Thai: HOPE Dictionary
religious(รีลิจ'เจิส) adj. เคร่งศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา,ออกบวช,n. นักบวช,นักพรต,สมาชิกของนิกายศาสนาหนึ่ง, See also: religiousness n., Syn. devout,pious,faithful
English-Thai: Nontri Dictionary
religious(adj) เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เลื่อมใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
religious corporationองค์การทางศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Religious architectureสถาปัตยกรรมทางศาสนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลอนสวด (n.) Thai religious verse See also: hymn
ถือบวช (v.) observe religious precepts Syn. อดอาหาร
ถือศีล (v.) observe religious precepts/rite See also: observe the commandments Syn. รักษาศีล, ถือศีลกินเพล
ถือศีลกินเจ (v.) observe religious precepts or rite See also: observe the commandments Syn. ถือศีลกินเพล
ถือศีลกินเพล (v.) observe religious precepts or rite See also: observe the commandments
ถือศีลกินเพล (v.) observe religious precepts/rite See also: observe the commandments Syn. รักษาศีล
ปรับอาบัติ (v.) punish the monk who breaks the religious discipline
ทางธรรม (adj.) religious Ops. ทางโลก
ศาสนา (n.) religious
ศาสนกิจ (n.) religious activities
ศาสนกิจ (n.) religious activity
ธรรมการ (n.) religious affairs See also: religious activity
กรมการศาสนา (n.) Religious Affairs Department See also: Department of Religious Affairs
งานกุศล (n.) religious ceremony Syn. งานบุญ
งานทำบุญ (n.) religious ceremony Syn. งานบุญ, งานกุศล
งานบุญ (n.) religious ceremony Syn. งานทำบุญ
พิธีทางศาสนา (n.) religious ceremony See also: religious rite
วงการศาสนา (n.) religious circles Syn. แวดวงศาสนา
แวดวงศาสนา (n.) religious circles
สถาบันศาสนา (n.) religious institution
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am not religious but I will say 10 Our Fathers and 10 Hail Marys that I may catch this fish.ฉันไม่ได้เป็นศาสนา แต่ฉันจะ บอกว่า 10 พ่อและ 10 ของเรา เมริส ลูกเห็บ ที่ฉันอาจจับปลานี้
"The slightest religious act by anyone will be punished..."กฎหมายเคร่งศาสนาเบาที่สุด by anyone จะถูกลงโทษ... "...
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป
Why wouldn't a religious editor believe you?ทำไมบ.ก.เรื่องศาสนาไม่เชื่อคุณ
You are a reporter of religious events and this is the most important religious event of our time.คุณเป็นนักข่าวเกี่ยวกับ การพัฒนาทางศาสนา และนี่เป็นเรื่องการพัฒนา ทางศาสนาที่สำคัญของเรา
It's just me here, me and those religious nuts outside!ฉันกับคนบ้าศาสนานอกบ้าน
Why, we have virtually every religious persuasion represented here today.ในขณะที่เราปฏิบัติกันอยู่นี้ ในวันนี้มีตัวแทนของทุก ๆ ศาสนาครับ
A man so out of touch with reality he even tries to smear the good name of a religious giant.คนที่อยู่ห่างไกลความเป็นจริง และเขาพยายามทำลาย ชื่อเสียงดีๆ ของผู้สอนศาสนา
She seemed to have something about her which urged religious people to persecute her.ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับนาง ที่ทำให้พวกเคร่งศาสนาตามล่าประหัตประหารนาง.
Hello. Take this flower from the Religious Consciousness Church.สวัสดีครับ รับดอกไม้นี้จาก โบสถ์รีลิเจียส คอนเชียสเนสไว้สิครับ
Hello. Take this flower from the Religious Consciousness Church.สวัสดีค่ะ รับดอกไม้นี้จาก โบสถ์รีลิเจียส คอนเชียสเนสไว้สิคะ
Hello, sir, take this flower from the Religious Consciousness Church.สวัสดีครับ รับดอกไม้นี้จาก โบสถ์รีลิเจียส คอนเชียสเนสไว้สิครับ

religious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会众[huì zhòng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨㄥˋ, 会众 / 會眾] audience; participants; congregation (of religious sect)
教规[jiào guī, ㄐㄧㄠˋ ㄍㄨㄟ, 教规 / 教規] canon; religious rules
会士[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会士 / 會士] member of religious order; penitent; frater; translation of French agregé (holder of teaching certificate)
教条[jiào tiáo, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ, 教条 / 教條] creed; doctrine; religious dogma
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
噶拉・多杰・仁波切[Gá lā, ㄍㄚˊ ㄌㄚ· Duo1 jie2 · Ren2 bo1 qie4, 噶拉・多杰・仁波切 / 噶拉・多傑・仁波切] Garab Dorje Rinpoche, succession of Buthanese religious leaders
托钵修会[tuō bō xiū huì, ㄊㄨㄛ ㄅㄛ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, 托钵修会 / 托鉢修會] mendicant religious order in catholicism; Franciscan order
末愿[mò yuàn, ㄇㄛˋ ㄩㄢˋ, 末愿 / 末願] final vows (in a religious order or congregation of the Catholic Church)
圣像[shèng xiàng, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, 圣像 / 聖像] icon; iconic; religious image; figure (of Confucius, Buddha, Jesus Christ, the Virgin Mary etc); CL: 張|张
伊玛目[Yī mǎ mù, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˋ, 伊玛目 / 伊瑪目] Imam, religious leader in Shia islam
陀罗尼[tuó luó ní, ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ, 陀罗尼 / 陀羅尼] incantation (Sanskrit: dharani); religious chant (promoting virtue and obstructing evil)
修士[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, 修士] member of religious order; frater
修会[xiū huì, ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, 修会 / 修會] religious order
修行[xiū xíng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄥˊ, 修行] religious practice (Buddh.)
宗教团[zōng jiào tuán, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨㄢˊ, 宗教团 / 宗教團] religious order; religious grouping
宗教学[zōng jiào xué, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, 宗教学 / 宗教學] religious studies
慕道友[mù dào yǒu, ㄇㄨˋ ㄉㄠˋ ㄧㄡˇ, 慕道友] religious investigator
戒规[jiè guī, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄟ, 戒规 / 戒規] religious precept; taboo; rule
归心者[guī xīn zhě, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓㄜˇ, 归心者 / 歸心者] religious convert
法号[Fǎ hào, ㄈㄚˇ ㄏㄠˋ, 法号 / 法號] religious (as opposed to ordinary) name of a Buddhist or Daoist monk or nun
经籍[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, 经籍 / 經籍] religious text
赛会[sài huì, ㄙㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, 赛会 / 賽會] religious procession; exposition
祭礼[jì lǐ, ㄐㄧˋ ㄌㄧˇ, 祭礼 / 祭禮] sacrificial offerings; worship; religious rite
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)
回回[huí huí, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ, 回回] time and again; every time; Hui religious minority (Chinese Muslims)
精神领袖[jīng shén lǐng xiù, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ, 精神领袖 / 精神領袖] spiritual leader (of a nation or church); religious leader
社戏[shè xì, ㄕㄜˋ ㄒㄧˋ, 社戏 / 社戲] theatrical performance (e.g. on religious festival)
礼拜[lǐ bài, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ, 礼拜 / 禮拜] week; religious service; worship
义理[yì lǐ, ㄧˋ ㄌㄧˇ, 义理 / 義理] doctrine (esp. religious); argumentation (in a speech or essay)
毛拉[máo lā, ㄇㄠˊ ㄌㄚ, 毛拉] Mullah (religious leader in Islam)
玄秘[xuán mì, ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧˋ, 玄秘] mystery; mysterious; occult; abstruse doctrine (e.g. religious)
非宗教[fēi zōng jiào, ㄈㄟ ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ, 非宗教] secular (society); non-religious (party)
图腾[tú téng, ㄊㄨˊ ㄊㄥˊ, 图腾 / 圖騰] totem (religious symbol)

religious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーレフ[, a-refu] (n) Aleph (new name of religious group Aum Shinrikyo)
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868
オウム真理教;アウム真理教[オウムしんりきょう(オウム真理教);アウムしんりきょう(アウム真理教)(ik), oumu shinrikyou ( oumu shinrikyou ); aumu shinrikyou ( aumu shinrikyou )(ik)] (n) Aum Shinrikyou religious group
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924)
スピリチュアル[, supirichuaru] (adj-na) (1) spiritual; (n) (2) religious song; spiritual
パナウェーブ研究所[パナウェーブけんきゅうじょ, panaue-bu kenkyuujo] (n) Pana-Wave Laboratory (Japanese religious organization)
レビ人[レビじん, rebi jin] (n) Levite; member of the Hebrew tribe of Levi (who served a religious function)
伊勢講[いせこう, isekou] (n) fraternal religious group formed by Ise Shrine worshippers
信教の自由[しんきょうのじゆう, shinkyounojiyuu] (n) religious liberty
八足の机;八脚の案;八つ足の机[やつあしのつくえ;はっそくのつくえ(八足の机), yatsuashinotsukue ; hassokunotsukue ( hachi ashi no tsukue )] (n) (arch) eight-legged table (used as a stand for religious offerings, etc.)
出世間的[しゅっせけんてき, shussekenteki] (adj-na) unworldly; religious
功力[こうりき, kouriki] (n) merits (influence) of one's pious acts or religious practice (practise)
地蔵盆[じぞうぼん, jizoubon] (n) Jizo Festival (child-focused religious festival, in which Jizo statues are decorated, esp. in Kyoto; 23-24 August)
女人禁制[にょにんきんせい;にょにんきんぜい, nyoninkinsei ; nyoninkinzei] (exp) prohibited to women (usu. for religious reasons); no women admitted
宗教対立[しゅうきょうたいりつ, shuukyoutairitsu] (n) religious opposition; religious conflict; religious antagonism
宗教熱[しゅうきょうねつ, shuukyounetsu] (n) religious fervour; religious enthusiasm
宗法[そうほう, souhou] (n) (historical) regulations governing Chinese religious observances and social order
宗論[しゅうろん, shuuron] (n) doctrinal dispute (within or between religious schools)
宗門改;宗門改め[しゅうもんあらため, shuumon'aratame] (n) Japanese religious census used to repress Christians (Edo period)
宣教[せんきょう, senkyou] (n,vs) religious mission; religious proclamation
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n,suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army)
後生大事[ごしょうだいじ, goshoudaiji] (n) with religious zeal; with utmost devotion; take great care of
御明かし;御灯;御灯明[みあかし;ごとう(御灯);みとう(御灯), miakashi ; gotou ( o tomoshibi ); mitou ( o tomoshibi )] (n) lighted lamp (or candle, etc.) provided as a religious offering
忌み;斎み;忌(io);斎[いみ, imi] (n) (1) mourning; abstinence; (2) taboo; (3) religious purification; (n-pref) (4) pure; holy
折伏[しゃくぶく, shakubuku] (n,vs) preaching down; religious conversion of somebody by prayer
教主[きょうしゅ, kyoushu] (n,adj-no) founder of a religious sect
教祖[きょうそ, kyouso] (n) founder of a religious sect; (P)
春社[しゅんしゃ, shunsha] (n) (See 社日,戊・つちのえ) spring "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal equinox (a day of religious significance for harvests)
最後の審判[さいごのしんぱん, saigonoshinpan] (n) Last Judgment (judgment of mankind to take place when the world ends, according to various religious traditions)
有髪俗体[うはつぞくたい, uhatsuzokutai] (n) (a Buddhist monk or priest or nun) without head shaven and not wearing religious garb
法座[ほうざ, houza] (n) (1) dharma seat (seat from which one gives Buddhist sermons); (2) Buddhist religious service
法悦[ほうえつ, houetsu] (n) religious exultation; ecstasy
法皇[ほうおう, houou] (n) (1) ex-emperor who becomes a monk; (2) (Catholic) Pope; religious leader
法難[ほうなん, hounan] (n) religious persecution
潔斎[けっさい, kessai] (n,vs) religious abstinence; purification
燔祭[はんさい, hansai] (n) burnt offering (i.e. religious animal sacrifice)
狂信者[きょうしんしゃ, kyoushinsha] (n) religious fanatic
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening
社日[しゃにち;しゃじつ, shanichi ; shajitsu] (n) (See 戊) "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal or autumnal equinox (a day of religious significance for harvests)
祖先の霊を祭る[そせんのれいをまつる, sosennoreiwomatsuru] (exp,v5r) to perform religious services for the departed souls of one's ancestors

religious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริพาชก[n.] (børiphāchok) EN: non-Buddhist religious FR:
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; white-robed female lay follower ; nun ; sister ; religious FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
ด้านศาสนา[adj.] (dān sātsanā) EN: religious FR: religieux
การนับถือศาสนา[n. exp.] (kān naptheū) EN: religious faith FR: croyance religieuse [f] ; foi religieuse [f]
คดีธรรม[n. exp.] (khadī tham) EN: religious matters FR:
คัมภีร์[n.] (khamphī) EN: scripture ; text ; canon ; religious book ; sacred book ; sacred writings FR: livre sacré [m]
คาถา[n.] (khāthā) EN: religious verse ; stanza of 4 half-lines FR:
ความเชื่อทางศาสนา[n. exp.] (khwām cheūa) EN: religious belief FR: croyance religieuse [f]
ความรู้ทางศาสนา[n. exp.] (khwāmrū thā) EN: religious knowledge FR:
เกี่ยวกับศาสนา[adj.] (kīo kap sāt) EN: religious FR: religieux
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: religious routine ; daily religious observances FR:
กลอนสวด[n.] (klønsūat) EN: Thai religious verse ; hymn FR:
กรมการศาสนา[org.] (Krom Kān Sā) EN: Department of Religious Affairs FR:
แม่ชี[n. exp.] (maēchī) EN: Buddhist nun ; bhikkhuni ; female monk ; nun ; sister ; religious FR: nonne bouddhiste [f] ; moniale bouddhiste [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f] ; nonne [f] ; moniale [f]
นักบวช[n.] (nakbūat) EN: priest ; religious ; monk FR: moine [m] ; prêtre [m] ; religieux [m]
นักพรต[n.] (nakphrot) EN: one who takes up a religious practice ; one who observes a religious vow ; ascetic ; recluse ; hermit FR:
งานบุญ[n. exp.] (ngān bun) EN: religious ceremony FR:
งานกุศล[n. exp.] (ngān kuson) EN: religious ceremony FR:
นิกาย[n.] (nikāi) EN: sect ; school ; religious denomination FR: secte [f] ; ordre sectaire [m] ; confession (religieuse) [f] ; église [f] ; société religieuse [f]
ปริพาชก[n.] (pariphachok) EN: non-Buddhist religious FR:
ปริยัติธรรม[n.] (pariyattith) EN: dharma to be studied ; religious precepts ; religious education ; Tripitaka ; Buddhist canon of scriptures FR:
พลี[n.] (phalī) EN: sacrificial ceremony ; religious offering ; worship ; oblation FR: sacrifice [m]
พลีกรรม[n.] (phalīkam) EN: religious offering ; sacrificial ceremony ; worship ; oblation FR:
ภาษาศาสนา[n. exp.] (phāsā sātsa) EN: religious language FR:
พิธีกรรมทางศาสนา[n. exp.] (phithīkam t) EN: religious rite FR: rite religieux [m] ; rituel religieux [m]
พิธีทางศาสนา[n. exp.] (phithī thān) EN: religious rite FR: rite religieux [m]
พิธีทางศาสนา[n. exp.] (phithī thān) EN: religious ceremony ; religious rite FR: cérémonie religieuse [f] ; rite religieux [m]
พรต[n.] (phrot) EN: monastic function ; monastic routine ; religious routine ; religious rite ; observance FR:
ประกอบศาสนพิธี[v. exp.] (prakøp sāts) EN: perform a religious rite FR: accomplir un rite religieux
ปรับอาบัติ[v. exp.] (prap-ābat) EN: punish the monk who breaks the religious discipline FR:
ปราสาท[n.] (prāsāt) EN: castle ; tower ; royal hall ; religious hall ; house of the gods ; small ornate building with a cruciform ground plan and needle-like spire FR: château [m] ; ancienne tour [f] ; palais [m]
สังฆ-[pref.] (sangkha-) EN: monkish ; priestly ; clerical ; religious FR: relatif aux bonzes ; clérical
สังฆกรรม[n.] (sangkhakam) EN: deed performed by Buddhist monks in the temple precincts ; religious rite ; religious service FR:
สังฆราช[n.] (sangkharāt) EN: patriarch ; supreme patriarch ; highest-ranking religious leader FR: patriarche [m]
ศาสน-[pref. (adj.)] (sāsana- = s) EN: religious FR: religieux
ศาสนจักร[n.] (sāsanajak =) EN: religious authority FR:
ศาสนกิจ[n.] (sāsanakit =) EN: religious activity FR:
ศาสนพิธี[n. exp.] (sāsanaphith) EN: religious rite ; religious ceremony ; religious practice FR: rite religieux [m]
ศาสนสถาน[n.] (sāsanasathā) EN: religious place FR:
ศาสนสมบัติ[n.] (sāsanasomba) EN: religious property FR:

religious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Religionsfreiheit {f}religious liberty; religious freedom
religiös; gläubig {adj} | religiöser; gläubiger | am religiösesten; am gläubigstenreligious | more religious | most religious
fromm; gottesfürchtig {adj}religious
fromm; gottesfürchtig {adv}religiously
Religionskrieg {m}religious war
Religionsstreit {n}religious dispute
Religionswissenschaft {f}religious studies
Glaubensfreiheit {f}religious freedom
Religiosität {f}religiousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า religious
Back to top