ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัด*, -จัด-

จัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัด (v.) consider See also: regard, count Syn. นับ, นับว่า, ถือว่า
จัด (v.) arrange See also: prepare, adjust, manage Syn. ตกแต่ง, วางระเบียบ
จัด (adv.) extremely See also: exceedingly, excessively Syn. เกินไป, มากไป, ยิ่ง, เต็มที่ Ops. น้อยไป
จัด (adj.) strong See also: concentrated Syn. เข้ม, ยิ่ง, เต็มที่ Ops. อ่อน
จัดกลุ่ม (v.) form into groups See also: organize into groups Syn. แบ่งประเภท, จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม
จัดการ (v.) manage See also: deal, handle, arrange, take charge of Syn. จัดแจง, สั่งงาน, ควบคุมงาน
จัดคู่ (v.) seek a mate
จัดงาน (v.) arrange See also: organize
จัดจ้า (v.) be bright See also: be shining, be radiant Ops. มืดครึ้ม
จัดจ้าง (v.) employ See also: hire Syn. จ้าง
จัดจ้าน (v.) be bold See also: be sarcastic Syn. ปากกล้า, ปากจัด, เจ้าคารม Ops. ปากหวาน
จัดจำหน่าย (v.) distribute See also: sell, dispense Syn. จำหน่าย, ขาย
จัดฉาก (v.) set the scene
จัดฉาก (v.) arrange the scenery See also: prepare the scenery
จัดชั้น (v.) rank See also: evaluate, judge Syn. จัดระดับ, จัดเกรด
จัดซื้อ (v.) purchase See also: procure Ops. ขาย
จัดซื้อจัดจ้าง (v.) procure See also: purchase
จัดตั้ง (v.) set up See also: establish, form, organize Syn. ตั้งขึ้น Ops. ล้มเลิก
จัดตั้งขึ้น (v.) set up See also: found, establish Syn. ตั้ง, ก่อตั้ง
จัดท่า (v.) pose Syn. จัดท่าทาง, จัดท่าจัดทาง
จัดท่าจัดทาง (v.) pose Syn. จัดท่าทาง
จัดท่าทาง (v.) pose Syn. จัดท่าจัดทาง
จัดทำ (v.) make See also: do Syn. ทำ
จัดทำขึ้น (v.) invent See also: create, make up, devise, fabricate, build, set up, coin (word) Syn. ตั้งขึ้น, สร้างขึ้น, คิดทำขึ้น, แต่งขึ้น, คิดค้น, สรรค์สร้าง
จัดประกัน (v.) make it certain that See also: make ready for
จัดประเภท (v.) classify See also: divide, group, sort, categorize Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, แยกชนิด, แบ่งพวก Ops. รวมประเภท
จัดพิมพ์ (v.) publish Syn. พิมพ์
จัดระดับ (v.) rank See also: evaluate, judge Syn. จัดชั้น, จัดเกรด
จัดระบบ (v.) systematize See also: systemize, organize, order, articulate Syn. เรียบเรียง
จัดระเบียบ (v.) organize See also: arrange, systematize
จัดรูปแบบ (v.) format Syn. วางรูปแบบ
จัดลำดับ (v.) rearrange Syn. ลำดับ
จัดว่า (v.) be regarded as See also: regard as Syn. นัยว่า, ยอมรับว่า
จัดวาง (v.) arrange See also: organize
จัดส่ง (v.) send See also: transfer
จัดส่งสินค้า (v.) distribute See also: deliver, dispense, allot Syn. ส่งของ
จัดสรร (v.) allocate See also: apportion, divide Syn. จัดแบ่ง, แบ่งสรร, ปันส่วน
จัดสรรเงิน (v.) allocate See also: apportion, divide Syn. แบ่งเงิน
จัดสรรเวลา (v.) try to make time See also: spare time Syn. แบ่งเวลา
จัดสันปันส่วน (v.) apportion See also: share (between or among), share, portion, allot, distribute,
English-Thai: HOPE Dictionary
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ
ablate(แอบ' เลท) vt.,vi. ระเหยไป, ละลายหายไป,ขจัดออก-ablation n. -ablative adj.
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
acopic(อะโค' พิค) adj. ซึ่งขจัดความเหน็ดเหนื่อย
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
adjust(อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง, Syn. adapt, regulate, harmonize)
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
admeasure(แอดเมส' เซอะ) vt. วัด. จัดสรร
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
afford(อะฟอร์ด') vt. มี, ให้, จัดให้มี, สามารถให้ได้, สามารถมีได้, Syn. provide)
align(อะไลนฺ') vt. จัดให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นเส้นเดียวกัน, ทำให้เป็นแถวเดียวกัน, ปรับ, กลายเป็นเดียวกันหรือเส้นตรง, เข้าร่วม.
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
appropriation(อะโพรพริเอ'เชิน) n. การจัดสรรไว้,การตั้งเงินไว้เป็นพิเศษ, Syn. funds, allocation, allotment)
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
array(อะเรย์') n. ขบวน, ลำดับ,ทิว,แถว,เสื้อผ้า. -vt. นำมาเรียง, จัดเรียง,ตั้งแนวรบ,สวมใส่เสื้อผ้า -arrayal n., Syn. arrange,apparel)
arrayal(อะเร'เอิล) n. การจัดเรียง,การสวมใส่เสื้อผ้า,สิ่งที่จัดเรียง, Syn. arrangement)
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
aspirate(แอส'พะเรท) -vt. ออกเสียงได้ยิน,ออกเสียงตัว h,ขจัดของเหลวจากโพรงร่างกาย โดยใช้เครื่องดูด,หายใจเอาของเหลวเข้าไปในปอด
assign(อะไซนฺ') vt. กำหนด,มอบหมาย, นัด,ระบุ,จัดให้,มอบหมายให้,อ้างว่า,โอนสิทธิให้แก่. -vi. โอนทรัพย์สิน. -assigner, assignor n., Syn. designate,appoint, attribute)
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด,มัธยัสถ์,อดออม,ขึงขัง,วินัยจัด,สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid,self-denying
austerity(ออสเทีย'ริที) n. ความสมถะ,ความมัธยัสถ์,ความสมถะมาก,ความมีวินัยจัด
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
English-Thai: Nontri Dictionary
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
admeasure(vt) จัด,วัด
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
aline(vt) จัดแถว,วางแนว,ทำให้เป็นเส้นตรง
allocate(vt) จัดสรร,แจกจ่าย,แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
arrange(vi,vt) จัดการ,เตรียมการ
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
assign(vt) กำหนด,มอบหมาย,แต่งตั้ง,จัดให้
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย
disburse(vt) ชำระเงิน,จัดสรร
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
codify(vt) ทำเป็นประมวล,ทำเป็นระเบียบ,รวบรวม,เข้ารหัส,จัดหมวดหมู่
collocate(vt) จัดให้เหมาะ,จัดวาง
collocation(n) การจัดระเบียบ,การจัดวาง
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
contrive(vi,vt) ประดิษฐ์ขึ้น,ออกอุบาย,วางแผน,จัดแจง
cope(vi) สู้,ต่อสู้,รับมือ,จัดการ
craftiness(n) ความมีเล่ห์เหลี่ยม,ความเจ้าเล่ห์,ความเหลี่ยมจัด
crush(vt) ทำลาย,บด,ขยี้,คั้น,ทำให้แตก,กำจัด
evacuate(vt) ทำให้ว่างเปล่า,ถอนไป,อพยพ,โยกย้าย,ขับออก,ขจัด
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น
deal(n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล
deodorize(vt) ดับกลิ่น,ขจัดกลิ่น
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร
dispel(vt) ขับไล่,กำจัด,ขจัด,ทำให้กระจาย,ทำให้หมดไป
dispensation(n) การจ่ายยา,การจัดการ,การแบ่งสรร,การให้
dispense(vt) จ่ายยา,จ่ายแจก,ปรุงยา,ผสมยา,จัดการให้
displace(vt) ย้ายที่,กำจัด,ไล่,ปลด,ทำให้เคลื่อนที่,เข้าแทนที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allocateจัดสรร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
handleจัดกระทำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
justifyจัด(ขอบ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
manipulateจัดดำเนินการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plow backจัดสรรกำไรเพื่อลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
set upจัดเตรียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stratifyจัดชั้นภูมิ, จัดช่วงชั้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
administratrixผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง (เพศหญิง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allocationการจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appropriationการจัดสรร (เงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arid zoneเขตแห้งแล้งจัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
banqueting hallห้องจัดพิธีเลี้ยง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
causal prophylaxisการป้องกันโรคโดยขจัดเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
city managerผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
CMIP (Common Management Information Protocol)ซีเอ็มไอพี (เกณฑ์วิธีจัดการสารสนเทศร่วม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
codificationการจัดทำประมวลกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Common Management Information Protocol (CMIP)เกณฑ์วิธีจัดการสารสนเทศร่วม (ซีเอ็มไอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data base management systemระบบจัดการฐานข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
data processingการประมวลผลข้อมูล, การจัดกระบวนข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
database management system (DBMS)ระบบจัดการฐานข้อมูล (ดีบีเอ็มเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DBMS (database management system)ดีบีเอ็มเอส (ระบบจัดการฐานข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dehydration๑. การเสียน้ำ, การขจัดน้ำ๒. ภาวะขาดน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ hydropenia; hypohydration] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depilation; epilationการกำจัดขน (หรือผม), การถอนขน (หรือผม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depilatoryยากำจัดขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desensitize; desensitise๑. ขจัดภูมิไว๒. ลดความรู้สึก (กลัว, เกลียด ฯลฯ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
detoxicate; detoxifyจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxification; detoxicationการขจัดพิษ, การถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxify; detoxicateจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dispersionการกระจัดกระจาย, การกระจาย [ดู scatter] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
distributive justiceความยุติธรรมในการจัดสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัต [มีความหมายเหมือนกับ dynamic storage allocation] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EDM (electronic document management)อีดีเอ็ม (การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eighty-five per cent reinstatement average schemeแผนร่วมเฉลี่ยการจัดทดแทนตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๕ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
eliminateกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
eliminationการกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
employmentการจ้างงาน, การจัดหางาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employment agencyสำนักงานจัดหางาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evacuation๑. การถ่ายออก, การขจัดออก๒. สิ่งถ่ายออก, สิ่งถูกขจัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
executorผู้จัดการมรดก(มีพินัยกรรม) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Justify จัดขอบ [คอมพิวเตอร์]
Acaricidesสารพิษกำจัดเห็บไร, ยาฆ่าแมงมุมแดง [การแพทย์]
Accumulateสั่งสม [การจัดการความรู้]
Acquireการเสาะหา [การจัดการความรู้]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
After Action Reviewการทบทวนหลังทำงาน หรือหลังปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Alignmentการเข้าแนว, แนวของกระดูก, การจัดแนว [การแพทย์]
Alkali เบสแก่ สารที่ละลายน้ำได้ ยกตัวอย่างเช่น สารละลายบอแรกซ์ อาจจัดเป็น อัลคาไล อย่างอ่อน [สิ่งแวดล้อม]
Amorphousอะมอร์ฟัส โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Appropriationการจัดสรร [การบัญชี]
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ASเอเอส ดู activated sludge หมายถึง จุลินทรีย์ที่เลี้ยงไว้ในถังเติมอากาศเพื่อใช้ กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Backup systemระบบจัดการการสำรองข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bactericide สารกำจัดแบคทีเรีย สารที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดแบคทีเรีย ได้แก่ สเตรปโตมัยซิน (Streptomicin) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Before Action Reviewการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน หรือก่อนปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Blogบล็อก, บล็อก เป็นคำผสมจากคำว่า Web และ Log [การจัดการความรู้]
Orthodontic bracketsแบร็กเกตทันตกรรมจัดฟัน [TU Subject Heading]
Brainstormการระดมสมอง [การจัดการความรู้]
Broadcastersนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Butaneไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 4 อะตอม และไฮโดรเจน 10 อะตอม ปรกติอยู่ในสภาพก๊าซ แต่ทำให้เหลวได้ง่ายเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต์ และอุตสาหกรรมบางประเภท
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Birth Rate อัตราเกิด อัตราที่คำนวณเกี่ยวกับบุตรเกิดรอดของกลุ่ม ประชากร ต่อจำนวนรวมของกลุ่มประชากรในช่วงเวลาเดียวกัน นิยมใช้อัตราเกิดต่อประชากร 1,000 คน ในช่วง 1 ปี เมื่อกล่าวถึงอัตราเกิดโดยไม่ระบุอะไร มักจะเข้าใจว่าเป็น อัตราเกิดหยาบ (crude birth rate) ซึ่งเป็นอัตราเกิดของบุตรเกิดรอดต่อค่าประชากรรวมทั้งหมด แต่สำหรับ อัตรา เกิดรวมยอด (total birth rate) จะรวมถึงบุตรเกิดรอดและการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 ส่วนอัตรา เกิดเฉพาะอายุ (age-specific birth rate) นั้น รวมเฉพาะบุตรที่เกิดจากประชากรกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ต่อประชากรในกลุ่มอายุนั้น เช่น กลุ่มสตรีในวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุต่างๆ ส่วนคำว่า อัตราเกิดเสถียรภาพ (stable birth rate) นั้น ใช้เรียกอัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่เพิ่มในอัตาคงที่ ประชากรกลุ่มใดที่มาถึงขั้นที่มีอัตราเพิ่มดังกล่าว เรียกว่า ประชากร เสถียรภาพ หรือ ประชากรคงรูป (stable population) ที่มีการกระจายอายุเสถียรภาพด้วย อัตราเกิดปรับตามมาตรฐาน (standardized birth rate)หมายถีง อัตราเกิดที่คำนวนโดยขจัดผลกระทบของโครงสร้างประชากร ซึ่งแตกต่างกันระหว่างประชากรสองกลุ่มออกแล้ว จึงเหมาะที่จะใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างประชากรต่างกลุ่ม อัตราเกิดที่ แท้จริง (intrinsic birth rate) หมายถึง อัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติ มีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตายตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Calcareous Soil ดินเนื้อปูน, ดินด่างจัด ดินซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตและ หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตอิสระมากพอ ที่จะสังเกตเห็นปฏิกิริยากับกรดเกลือ 0.1 โมลาร์ เป็นฟองฟู่ ดินเหล่านี้จะพบแคลเซียมคาร์บอเนตเทียบเท่า 10-200 กรัมต่อกิโลกรัมของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Cat Clay แคตเคลย์ ดินเหนียวที่มีจุดประของแร่จาโรไซต์ในหน้าตัด ของดิน ลักษณะคล้ายผงกำมะถันเกาะตัวกันหลวม ๆ ปะปนอยู่กับเนื้อดิน นอกจากจุดสีประของแร่จาโรไซต์แล้ว ยังมีจุดประสีเหลือง แดงหรือน้ำตาลของสารพวกเหล็ก และแมงกานีส เป็นต้น ปะปนอยู่ในชั้นดินเป็นจำนวนมาก ทำให้ดินเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด [สิ่งแวดล้อม]
Catalytic convertersอุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษ [TU Subject Heading]
Catch lettersอักษรนำทางอักษรนำทาง (Catch letters) คือ ตัวอักษรซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษในหนังสือพจนานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นมีใจความเริ่มต้นด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใดและสิ้นสุดด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใด อักษรนำทางนี้นิยมพิมพ์เป็นกลุ่มละ 3 ตัวอักษร ในหนังสือบางเล่ม จัดทำอักษรนำทางเป็น 2 กลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen ( - ) ซึ่งจะแสดงคำแรกและคำสุดท้ายในหน้านั้น การใช้อักษรนำทางเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนั้น เพราะผู้ใช้สามารถทราบได้ทันทีว่าคำที่ต้องการค้น อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Caterers and cateringบริการจัดเลี้ยง [TU Subject Heading]
Chief Change Officerผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง [การจัดการความรู้]
Chief Information Officerผู้บริหารด้านสารสนเทศ [การจัดการความรู้]
Chronological arrangementการจัดเนื้อเรื่องตามลำดับวันเดือนปี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
City managersผู้จัดการเทศบาล [TU Subject Heading]
Classการจัดชั้นเรียน [การแพทย์]
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
have (vt.) จัด See also: เตรียมการ
make (vt.) จัด (ที่นอน) See also: เตรียม
provide for (phrv.) จัด (บางสิ่ง) ให้ See also: หาให้, จัดเตรียมให้
appoint (vi.) จัด (วันเวลา, สถานที่) See also: นัดหมาย Syn. decree
make (vt.) จัด (เตียงนอน) See also: จัดแต่ง, ทำเตียง
classify (vt.) จัดกลุ่ม
size (vt.) จัดกลุ่มตามขนาด See also: วัดตามขนาด
administer (vi.) จัดการ See also: ดำเนินการ, บริหารงาน Syn. govern, administrate, conduct, control
administer (vt.) จัดการ See also: ดำเนินการ, บริหารงาน
be in charge of (idm.) จัดการ See also: ดูแล, รับผิดชอบ
carry on (phrv.) จัดการ Syn. manage
conduct (vt.) จัดการ See also: ควบคุม Syn. direct, manage, control
control (vt.) จัดการ See also: กำกับ Syn. manage, direct
deal (vt.) จัดการ See also: เตรียมการ, ดำเนินงาน, จัดเตรียม, ประสานงาน Syn. attend to, handle, take care of, treat, manage
direct (vt.) จัดการ See also: ควบคุม, สั่งการ, กำกับ Syn. command, bid, charge, manage
do (vt.) จัดการ See also: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม Syn. manage, deal with, behave, act
fix (vt.) จัดการ See also: จัดให้เป็นระบบ Syn. arrange, organize
fix up (phrv.) จัดการ
hack (vt.) จัดการ
line up (phrv.) จัดการ See also: กำหนด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His secretary set the meetingเลขาฯของเขาจัดการประชุมนี้
I'll handle thisฉันจะจัดการสิ่งนี้เอง
I'll handle this personallyฉันจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเอง
I'd like you to organize a meeting for meผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
Can you handle that for me?คุณช่วยจัดการสิ่งนั้นให้ฉันได้ไหม
I can handle it myselfฉันสามารถจัดการมันได้ด้วยตนเอง
You'll never be rid of meแกจะไม่มีทางกำจัดฉันได้
I'll deal with you laterฉันจะจัดการกับนายทีหลัง
The hotel can accommodate over 1000 guestsโรงแรมสามารถจัดหาห้องพักให้แขกได้มากกว่า 1000 คน
It's stormyมีพายุ หนาวยะเยือก/หนาวจัด มีเมฆหมอก
They set up the equipmentพวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์
I am in charge of the company when the manager is outฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
The manager will return shortlyผู้จัดการจะกลับมาเร็วๆ นี้
We could have a partyพวกเราควรจะจัดปาร์ตี้นะ
We'll have our first anniversary partyพวกเราจะจัดปาร์ตีฉลองครบรอบหนึ่งปี
She won't allow us to have a partyเธอจะไม่ปล่อยให้เราจัดปาร์ตี้
If you get the forms, I'll prepare them for youถ้าคุณได้แบบฟอร์มนั้นมา ฉันจะช่วยจัดเตรียมมันให้
We must deal with the problem now, or else it will be too lateเราต้องจัดการกับปัญหาเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นมันก็จะสายเกินไป
Let me handle it, I'm used to this kind of situation!ขอผมจัดการมันเอง ผมเคยชินกับสถานการณ์เช่นนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The king might have understood.เจ้า จัด งานนี้ทั้งหมดก็เพื่ออนาคตที่สดใสของประเทศสยาม
Yes, Padre?Signore, จัด ทีมการรักษาความปลอดภัย
Yes, since her accident.หลังจากประสบอุบัติเหตุ - จัด พวกนี้ให้ด้วยค่ะ
No, uh... take him out.ม่าย อู้ว จัด การ เค้า
Handle-Handle-How did you handle it, exactly?จัด จัดการ แม่จัดการ เขายังไงหรอ
Have you done those flower pots for me, son?จัดกระถางให้แม่หรือยัง
Pack up, boys. We're going to Texas.จัดกระเป๋า เราจะไปเท็กซัสกัน
Packed and ready to go, General.จัดกระเป๋า และพร้อมจะไปคะ ท่านนายพล
And pack a bag. You're coming to stay with me for a few days.จัดกระเป๋าด้วย แกต้องไปอยู่กับฉันสักพัก
Nice packing.จัดกระเป๋าเรียบร้อยดีนี่
Pack a bag, Walter.จัดกระเ๋ป๋าเลยวอลเตอร์
Hit that "G," Tom. We're gonna have a great show tonight, guys.จัดการ G ทอม เรากำลังจะมีโชว์ชั้นเยี่ยมคืนนี้
Manage the bridesmaids, carry the ring, and support the bride.จัดการ คนถือดอกไม้ ถือแหวน คอยช่วยเจ้าสาว
Kill Lynn Denlon, or I will tell John what you did.จัดการ เดนลู ลินน์ ซะ จะให้บอกจอห์นหรือถ้าแกทำ
Get them! And which costume are you supposed to be?จัดการ แล้วคอสตูมอย่างแก เป็นใครกัน
Do it, and I'll break the loop.จัดการ แล้วจะหยุดวังวน
Probably get a couple hundred in cash too.จัดการกวาดเงินจากเครื่องให้หมด
Operating on favors, political leanings, posturing.จัดการกองหนุน โน้มน้าวผู้มีอำนาจ นั่งวางมาด
The construction keeps getting delayed, what can we do?จัดการก่อสร้างให้ช้าหน่อย ทำไม่ได้เลยรึไง?
Let's do this right here, right now.จัดการกันซะที่นี่ ตอนนี้เลย
We select the securities that go into the CDO portfolio and monitor the assets.จัดการกับ ซีดีโอs เราเลือก หลักทรัพย์ ที่ไปเป็นผลงาน ซีดีโอ และตรวจสอบสินทรัพย์
Deal with his grief. Talk to him about what he's going through.จัดการกับความทุกข์ของเขา พูดถึงสิ่งที่เขาต้องเผชิญ
Have you settled your feelings?จัดการกับความรู้สึกนั้นยัง?
Work on your bike.จัดการกับจักรยานต่อไปแล้วเถอะ
Let's just finish these dishes so we can go home, all right?จัดการกับจานพวกนี้เสร็จแล้ว\ งั้นเราก้อแยกกันกลับบ้าน ดีมั๊ย?
But we need to figure out something to do with Puckerman's hair.จัดการกับทรงผมของ พัคเกอร์แมน
Dealing with anything. Just us.จัดการกับทุกสิ่งทุกอย่าง แค่เรา
Handle it.จัดการกับปัญหาของคุณซะ!
You and your posse deserve a lot worse.จัดการกับพวกเธอด้วยสิ่งที่สมควรได้รับ
Take care of what's left of the clones.จัดการกับพวกโคลนส์ที่เหลือให้หมด
Clear it so they can-- they can walk right in.จัดการกับมัน / พวกเขาจะได้เดินเข้ามาได้
Handle it with care.จัดการกับมันด้วยความระมัดระวัง
Manage crises, save reputations.จัดการกับวิกฤต กู้ชื่อเสียง
Defiling her corpse has just made number one on my to-do list.จัดการกับศพของเธอ จะเป็นสิ่งแรกเลยที่ฉันจะจดลงบันทึกทีต้องทำของฉัน
Clearly, something happened he wants us to change.จัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น เขาอยากให้เรากลับมาเปลี่ยน
Tampering with the containment chamber can cause all kinds of catastrophic results.จัดการกับห้องนี้ มีแต่สารเคมีที่มีผลรุนแรง
So throw on a fresh pair of panties.จัดการกับอุปกรณ์ของแกให้เรียบร้อย
Deal with the emotion... in private, like a lady.จัดการกับเจ้าอารมณ์นั้นซะ อย่างเป็นส่วนตัว อย่างที่ลูกผู้หญิงเค้าทำกัน
Finding Jia San was hard enough as is.จัดการกับเจี่ยซานนั้นไม่เหลือบ่ากว่าแรง
Take care of the child. [screams] [spartacus] there is no greater thingจัดการกับเด็กซะ ไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่กว่า

จัด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event
作成[さくせい, sakusei] Thai: จัดทำขึ้น English: draw up
催す[もようす, moyousu] Thai: จัดงานชุมนุม English: to hold (meeting)
割合[わりあい, wariai] Thai: จัดว่าอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็น English: comparatively
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
扱う[あつかう, atsukau] Thai: จัดการ English: to handle
揃える[ぞろえる, zoroeru] Thai: จัดเตรียมให้พร้อม English: to arrange
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整え[ととのえ, totonoe] Thai: จัดระเบียบ English: arrange
整え[ととのえ, totonoe] Thai: การจัดเตรียม English: prepare
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดให้เป็นระเบียบ English: to put in order
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดแต่งให้ดูดี English: to arrange
既定[きてい, kitei] Thai: ที่จัดตั้งมาแล้ว English: established
行事[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การจัดให้เป็นระเบียบหรือเหมาะสม English: regulation (vs)
運営[うんえい, un'ei] Thai: การจัดการ English: management
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัด
Back to top