ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devise*, -devise-

devise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devise (vt.) คิดขึ้นใหม่ See also: ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ Syn. design, plot, plan contrive
devisee (n.) ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินโดยพินัยกรรม
deviser (n.) นักออกแบบ See also: ดีไซน์เนอร์, ผู้ออกแบบ, นักออกแบบภายใน Syn. architect, planner, founder
English-Thai: HOPE Dictionary
devise(ดิไวซ') vt.,n. (การ) ประดิษฐ์,ออกแบบ,วางแผน,โอนทรัพย์สินให้โดยพินัยกรรม,คิด,คาดคะเน,พินัยกรรม,ทรัพย์สินที่ให้โดยพินัยกรรม, Syn. contrive
devisee(ดิไวซี') n. ผู้ได้รับทรัพย์สินโดยพินัยกรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deviseการยกที่ดินให้โดยพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviseeผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ultimately, this enabled us to devise a strategy with which we lured his program into a designated body.ในที่สุด, เราก็รู้ถึงแผนการของเขา – ด้วยการล่อโปรแกรมของเขาให้เข้ามา ในร่างที่เราเตรียมไว้
These scruples must seem very provincial to a gentleman with such elevated airs, but I do not devise these rules.ศีลธรรมพวกนี้ คนชนชั้นสูง อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใจแคบนะ
A system. Devise a system.ระบอบ คิดระบอบขึ้นมา
And while I hold my tongue, the two of you will devise a brilliant strategy for getting off this godforsaken planet?ถ้าข้าหยุดพูด พวกเจ้าสองคนคงจะคิดแผนฉลาดๆ ที่จะหนีออกจากดาวร้างนี่ได้งั้นสิ?
The tracking devise was on that ship that we blew up.อุปกรณ์ติดตามยานพึ่งถูกทำลาย
I haven't had time to devise somethingไม่ๆๆ ฉันไม่มีเวลาที่จะประดิษฐ์บางอย่าง
COULD WE EVER DEVISE A WAYว่าทั้งหมดนี้วัสดุที่ขาดหายไป
You've to devise a more realistic plan which can be used from today.เธอจะต้องเขียนเรื่องให้สมจริงกว่านี้
Maybe you should devise our next battle plan while you're about it.บางทีเจ้าควรจะคิดแผนการรบที่ดีกว่านี้ ให้เราขณะเจ้าจัดการเก็บมันไปด้วย
And if he dies, there isn't a man alive who could devise a more painful death for your little cunt.เจ้ายิ้มทำไม เพราะว่าข้ามีความสุข
The gods could not devise a more perfect tongue.เอาเทพมาพูดเองก็ได้ไม่เท่าท่าน
I think we should be spending our time trying to devise a plan, not lower our already slim chances of survival.ฉันว่าเราควรเอาเวลามาปรับแผนใหม่ ดีกว่าหาเรื่องลดโอกาสรอดที่แทบไม่มีอยู่แล้ว

devise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
运筹帷幄[yùn chóu wéi wò, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄨㄟˊ ㄨㄛˋ, 运筹帷幄] lit. to devise battle plan in a tent (成语 saw); fig. planning strategies; cf Liu Bang 劉邦|刘邦 in his tent trusts his general a thousand miles away to make better decisions

devise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一計を案じる[いっけいをあんじる, ikkeiwoanjiru] (exp,v1) (See 一計) to devise a plan; to work out a plan
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something
策する[さくする, sakusuru] (vs-s,vt) to devise a plan; to work out a plot
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.)
仕組む[しくむ, shikumu] (v5m,vt) to devise; to arrange; to plan; to plot
図る(P);謀る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to plot; to attempt; to plan; to devise; to design; (2) to take in; to deceive; (3) to aim for; to have something in mind; (4) to refer A to B; (P)
巧む[たくむ, takumu] (v5m,vt) to devise; to plot; to plan
捻り出す;ひねり出す[ひねりだす, hineridasu] (v5s,vt) to work out; to think up; to devise; to manage (somehow); to summon up (e.g. courage)
案出[あんしゅつ, anshutsu] (n) (1) contrivance; (vs) (2) to invent; to devise; to think out
考え出す[かんがえだす, kangaedasu] (v5s) to think out; to devise; to invent; to begin to think; to come up with a plan

devise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำขวัญ[n.] (khamkhwan) EN: slogan ; motto ; catchword ; watchword FR: slogan [m] ; devise [f]
คำขวัญอาเซียน (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) ; คำขวัญของอาเซียน[n. exp.] (khamkhwan Ā) EN: motto of ASEAN (One Vision, One Identity, One Community) ; ASEAN motto FR: devise de l'ASEAN [f]
คำขวัญประจำชาติ[n. exp.] (khamkhwan p) EN: state motto FR: devise nationale [f]
คติพจน์[n.] (khatiphot) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword FR: devise [f] ; mot d'ordre [m]
เงิน[n.] (ngoen) EN: money ; currency ; dash (inf.) ; readies (inf.) ; dough (inf.) FR: argent [m] ; monnaie [f] ; devise [f] ; blé (fam.) [m] ; pognon (fam.) [m] ; fric (fam.) [m] ; oseille [f] (fam.)
เงินสกุล[n. exp.] (ngoen sakun) EN: currency FR: devise [f]
เงินไทย[n. exp.] (ngoen Thai) EN: Thai currency FR: devise thaïe [f] ; monnaie thaie [f]
เงินตรา[n.] (ngoentrā) EN: money ; currency ; cash ; coin FR: devise [f] ; monnaie [f] ; argent [m]
เงินตราสกุลแข็ง[n. exp.] (ngoentrā sa) EN: hard currency FR: devise forte [f]
เงินตราสำำคัญ[n. exp.] (ngoentrā sa) EN: main currrency FR: devise principale [f]
เงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (ngoentrā tā) EN: foreign currency ; foreign exchange FR: devise étrangère [f] ; monnaie étrangère [f]
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
สกุล[n.] (sakun) EN: currency FR: monnaie [f] ; devise [f]
แฟรงค์สวิส[n.] (fraēng Sawi) EN: Swiss franc (currency) FR: franc suisse (devise) [m]
เงินคงคลัง[n.] (ngoenkhongk) EN: treasury reserves FR: réserves en devises [fpl]
ผู้ออกแบบ[n.] (phū-økbaēp) EN: designer ; creator ; architect ; planner ; deviser FR: concepteur [m] ; réalisateur [m]
ระบบตะกร้าเงิน[n. exp.] (rabop takrā) EN: FR: panier de devises [m]
ตะกร้าเงินตรา[n. exp.] (takrā ngoen) EN: basket of currencies FR: panier de devises [m] ; panier de monnaies [m]

devise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motto {n}; Devise
Kursänderung {f} (Devisen)change in the exchange rate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devise
Back to top