ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deal*, -deal-

deal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deal (n.) การแจกจ่าย See also: การจัดสรร, การแบ่งปัน Syn. apportionment, distribution
deal (n.) การแจกไพ่ See also: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่
deal (n.) การซื้อขาย See also: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรกิจ Syn. agreement, bargain, trade, business transaction, business agreement
deal (vt.) จัดการ See also: เตรียมการ, ดำเนินงาน, จัดเตรียม, ประสานงาน Syn. attend to, handle, take care of, treat, manage
deal (vi.) แจกไพ่ Syn. dispense, distribute
deal (vt.) ติดต่อธุรกิจ See also: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ Syn. business deal, do business, trade
deal (vt.) ปฏิบัติตัว See also: ทำ, ทำตาม, กระทำ, ปฏิบัติ, ประพฤติ Syn. act, behave
deal (n.) ปริมาณมาก See also: จำนวนมาก Syn. a lot, great amount, full amount, whole
deal (n.) แผ่นกระดานทำด้วยต้นไม้จำพวกสน (มีขนาดของต่างๆ กัน) Syn. plank, board
deal at (phrv.) เป็นลูกค้าของ Syn. deal with, do with, trade at, trade with
deal by (phrv.) ได้รับการปฏิบัติอย่างดีหรือไม่ด (มักใช้รูป passive voice)
deal in (phrv.) แจกไพ่ See also: แจกจ่ายไพ่
deal in (phrv.) ค้าขาย See also: ค้าเกี่ยวกับ Syn. trade in
deal out (phrv.) แจกไพ่ See also: แจกจ่ายไพ่
deal out (phrv.) ลงโทษ
deal with (phrv.) เป็นลูกค้าของ Syn. deal at, do with, trade at, trade with
dealer (n.) นายหน้า Syn. agent
dealer (n.) คนขายของเร่ See also: พ่อค้า, แม่ค้า Syn. trader
dealer (n.) ผู้ค้ากำไร
dealer (n.) ผู้ขาย See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ Syn. vendor, shopkeeper, store owner, salesman, merchant
dealer (n.) สินค้า See also: สินค้าด้อยคุณภาพ Syn. vendor, shopkeeper, store owner, salesman, merchant
dealer (n.) ผู้ค้าขาย See also: คนทำธุรกิจ
dealings (n.) กิจกรรมทางสังคม Syn. activities, conduct
dealings (n.) การเข้าไปเกี่ยวข้อง See also: การเข้าไปพัวพัน Syn. involvement
English-Thai: HOPE Dictionary
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ,พ่อค้า,นักธุรกิจ,คนแจกไพ่
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย,ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว
dealing(s) (ดีล'ลิงซฺ) n.,pl. ความสัมพันธ์,ธุรกิจ
dealt(เดลทฺ) v. กิริยาช่อง2และช่อง3ของdeal
English-Thai: Nontri Dictionary
deal(n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
dealing(n) การค้า,การติดต่อ,ธุรกิจ,ความสัมพันธ์
dealt(vt) pt และ pp ของ deal
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dealข้อตกลงแลกประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dealerผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dealerตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บานตะเกียง (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานตะโก้ (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะไท, มากมาย
บานตะโก้ (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, มากมาย
บานตะไท (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, มากมาย
บานเบียง (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานเบียง (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, มากมาย
ว่าด้วย (v.) deal with See also: be concerned with, be about, be related to, speak about Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง
ร้านตัวแทน (n.) dealer
NBD (sl.) ไม่สำคัญ (มาจาก no big deal) See also: ไม่มีประโยชน์
คชศาสตร์ (n.) branch of study dealing with elephant
จิตนิยม (n.) idealism
ตีสองหน้า (v.) engage in double-dealing See also: be two-faced, be double-faced, be hypocritical
บานตะโก้ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะไท, มากมาย
บานตะโก้ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะไท, มากมาย
บานตะโก้ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานตะเกียง, บานตะไท, มากมาย
บานเบอะ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานเบิก (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานเบียง (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานเบียง (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบิก, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
บานเบียง (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบิก, บานเบอะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll deal with you laterฉันจะจัดการกับนายทีหลัง
I already have a deal with himฉันได้ตกลงกับเขาไว้แล้ว
I've had a great deal of work to doฉันมีงานที่สำคัญมากๆ ต้องทำ
I've had a great deal of work to finishฉันมีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จ
We must deal with the problem now, or else it will be too lateเราต้องจัดการกับปัญหาเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นมันก็จะสายเกินไป
It's not such a big deal for you to be aloneมันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเธอหรอกที่จะอยู่โดยลำพัง
You can't get a better deal than thisเธอจะไปหาข้อตกลงดีๆ อย่างนี้ได้ที่ไหน
You have done a great dealคุณได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่
Yes, I like it a great dealใช่ฉันชอบมันมากเลยทีเดียว
But if I do, it's no big dealแต่ถ้าฉันทำ มันก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไร
You can't tell anyone about our dealคุณจะบอกใครไม่ได้เกี่ยวกับข้อตกลงของเรา สัญญานะ
It's not a big dealมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเลยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll deal with a mediaeval maniac more than he thinks!มันจะได้รู้ว่าคนบ้าอำนาจนี้ ทำได้มากกว่าที่มันคิด
First I shall deal with his people.เป็นครั้งแรกที่ผมจะสั่งฆ่าคน
And we know how to deal with it in our part of the world, strange as it may seem to you.เเละเรารู้ว่าจะจัดการกับคนเเบบนี้ยังไง คุณฟังเเล้วอาจจะไม่เข้าใจ
There's a phoney deal if I ever heard one.There's a phoney deal if I ever heard one.
He promises that the deal is too good to refuse.เขาสัญญาว่าข้อตกลงเป็นสิ่งที่ดีเกินไปที่จะปฏิเสธ
I can make a deal with him and still keep my hotel!I can make a deal with him and still keep my hotel!
Well, I've been giving it a great deal of thought, and I...ฉันคิดใคร่ครวญดูแล้วนะ และก็คิดว่าฉันมีวิธีแก้ไข
You won't have a summer unless you deal with this problem!คุณจะไม่มีหน้าร้อน ถ้าไม่จัดการปัญหานี่!
There are two ways to deal with this problem!เรามืทางเเก้ปัญหานี่สองทาง!
Nevertheless, she managed to put her hands on a great deal of money,ถึงกระนั้นก็ตาม, นางยังจัดการ หาเงินหาทองไว้มากมาย,
Dr Jones, we've heard a great deal about you.ดร.โจนส์, เราได้ยินเรื่องคุณมามาก
Archaeology is not an exact science. It does not deal in time schedules.โบราณคดีไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำ มันไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด.

deal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yíng, ˊ, 营 / 營] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage
[fàn, ㄈㄢˋ, 贩 / 販] deal in; trade in; to peddle; to sell
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 厉害 / 厲害] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent
从事[cóng shì, ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ, 从事 / 從事] go for; engage in; undertake; to deal with; to handle; to do
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, 加以] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned)
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, 周旋] mix with other people; socialize; deal with; contend with
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠佈公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠布公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
志向[zhì xiàng, ㄓˋ ㄒㄧㄤˋ, 志向] ambition; goal; ideal; aspiration
志愿[zhì yuàn, ㄓˋ ㄩㄢˋ, 志愿 / 志願] aspiration; wish; ideal; volunteer
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀抱 / 懷抱] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc)
坦诚[tǎn chéng, ㄊㄢˇ ㄔㄥˊ, 坦诚 / 坦誠] candid; frank; plain dealing
打交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, 打交道] come into contact with; have dealing with
往还[wǎng huán, ㄨㄤˇ ㄏㄨㄢˊ, 往还 / 往還] contacts; dealings
对策[duì cè, ㄉㄨㄟˋ ㄘㄜˋ, 对策 / 對策] countermeasure for dealing with a situation
交易员[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 交易员 / 交易員] dealer; trader
交易者[jiāo yì zhě, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄓㄜˇ, 交易者] dealer
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, 往来 / 往來] dealings; contacts; to go back and forth
自营商[zì yíng shāng, ㄗˋ ˊ ㄕㄤ, 自营商 / 自營商] dealer
公平交易[gōng píng jiāo yì, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄧˋ, 公平交易] fair dealing
远志[yuǎn zhì, ㄩㄢˇ ㄓˋ, 远志 / 遠志] far-reaching ambition; lofty ideal; milkwort (Polygala myrtifolia), with roots used in Chinese medicine
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, 仁人志士] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, 志士仁人] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
乘龙快婿[chéng lóng kuài xù, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ ㄎㄨㄞˋ ㄒㄩˋ, 乘龙快婿 / 乘龍快婿] ideal son-in-law
理想[lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ, 理想] ideal
理想国[lǐ xiǎng guó, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 理想国 / 理想國] ideal state; Plato's republic (c. 390 BC)
内幕交易[nèi mù jiāo yì, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ, 内幕交易 / 內幕交易] insider trading; insider dealing
一言为定[yī yán wéi dìng, ㄧ ㄧㄢˊ ㄨㄟˊ ㄉㄧㄥˋ, 一言为定 / 一言為定] It's a deal!; that's settled then
客观唯心主义[kè guān wéi xīn zhǔ yì, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 客观唯心主义 / 客觀唯心主義] objective idealism (in Hegel's philosophy)
唯心主义[wéi xīn zhǔ yì, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯心主义 / 唯心主義] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness
唯心论[wéi xīn lùn, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ, 唯心论 / 唯心論] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness
松木[sōng mù, ㄙㄨㄥ ㄇㄨˋ, 松木] pine wood; deal; larch
务实[wù shí, ˋ ㄕˊ, 务实 / 務實] pragmatic; dealing with concrete issues
代价[dài jià, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, 代价 / 代價] price; cost; consideration (in share dealing)
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, 倒爷 / 倒爺] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 理学 / 理學] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹
德治[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, 德治] rule by virtue; rule by setting virtuous example (Confucian ideal)
抽签[chōu qiān, ㄔㄡ ㄑㄧㄢ, 抽签] to draw straws (to settle a dispute); a ballot (in share dealing)
珠联璧合[zhū lián bì hé, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄜˊ, 珠联璧合 / 珠聯璧合] string of pearl and jade (成语 saw); ideal combination; perfect pair
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, 实惠 / 實惠] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount)

deal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously
こせこせ[, kosekose] (adv,n,vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing
どうしたもの;どうしたもん[, doushitamono ; doushitamon] (exp) (col) what's up with; what's the deal with; what's to be done with
一口商い[ひとくちあきない, hitokuchiakinai] (n) an immediate definite deal
与し易い[くみしやすい, kumishiyasui] (adj-i) easy to deal with; tractable; manageable
停戦協定[ていせんきょうてい, teisenkyoutei] (n) cease-fire deal
処す[しょす, shosu] (v5s) (1) (See 処する) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish
処する[しょする, shosuru] (vs-s) (1) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone)
取り扱う(P);取扱う(io)[とりあつかう, toriatsukau] (v5u,vt) to treat; to handle; to deal in; (P)
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m,vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P)
取り計らう;取計らう[とりはからう, torihakarau] (v5u,vt) to manage; to settle; to dispose of; to deal with; to arrange
商う[あきなう, akinau] (v5u,vt) to trade in (commercial goods); to deal in; to sell
対処法[たいしょほう, taishohou] (n) coping method; approach; how to deal with (problem, etc.)
局に当たる[きょくにあたる, kyokuniataru] (exp,v5r) to deal with a situation; to take charge of an affair
扱う[あつかう, atsukau] (v5u,vt) to handle; to deal with; to treat; (P)
抱き合わせ[だきあわせ, dakiawase] (n) package deal
持ちも提げもならない[もちもさげもならない, mochimosagemonaranai] (exp,adj-i) (obsc) no way at all to deal with
持ちも提げもならぬ[もちもさげもならぬ, mochimosagemonaranu] (exp) (obsc) having no way to deal with something
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P)
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with
相手にする[あいてにする, aitenisuru] (exp,vs-i) (See 相手にしない,相手をする) to keep company; to listen to; to associate with; to take notice of; to deal with; to play against (e.g. a team); to take on (e.g. a rival)
確定事項[かくていじこう, kakuteijikou] (n) fixed content; settled matter; done deal
突き返す;突返す[つきかえす, tsukikaesu] (v5s,vt) (1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) to reject; to send back
突っ返す[つっかえす, tsukkaesu] (v5s,vt) (1) (See 突き返す・つきかえす・1) to deal a blow in return; to hit back; to punch back; (2) (See 突き返す・つきかえす・2) to reject; to send back
臨む[のぞむ, nozomu] (v5m,vi) (1) to look out on; (2) to face; (3) to deal with; (4) to attend (e.g. function); to appear (e.g. in court); (P)
苦手意識[にがていしき, nigateishiki] (n) awareness that somebody (something) is (will be) hard to deal with; awareness that one is not good at something
裏取引;裏取り引き[うらとりひき, uratorihiki] (n) backroom deal
話がわかる;話が分かる[はなしがわかる, hanashigawakaru] (exp,v5r) (See 話の分かる) down to earth; reasonable; able to deal with
論じ尽くす[ろんじつくす, ronjitsukusu] (v5s) to deal exhaustively with; (P)
論究[ろんきゅう, ronkyuu] (n,vs) discuss thoroughly; deal exhaustively with
骨っぽい[ほねっぽい, honeppoi] (adj-i) bony; tough; plucky; spirited; hard to deal with
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
アイディアリスト;アイディリスト(ik)[, aideiarisuto ; aideirisuto (ik)] (n) idealist
アイディアリズム[, aideiarizumu] (n) idealism
アイディアル;アイデアル[, aideiaru ; aidearu] (adj-na) ideal
Japanese-English: COMDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free
販売店[はんばいてん, hanbaiten] dealer

deal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมัติสัญญา[v. exp.] (anumat sany) EN: approve a deal FR:
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of ; lots of ; tons of FR: beaucoup ; énormément
บานแบะ[adv.] (bān bae) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบียง[adv.] (bān bīeng) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบอะ[adv.] (bānboe) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานเบิก[adv.] (bān boēk) EN: a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บานตะเกียง[adv.] (bān takīeng) EN: great deal of ; plenty ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะโก้[adv.] (bān takō) EN: great deal of FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะไท[adv.] (bān ta thai) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
แจกหมาก[v.] (jaēk māk) EN: deal out blows FR:
แจกไพ่[v. exp.] (jaēk phai) EN: hand out cards ; deal cards FR: distribuer les cartes
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal with ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope ; tackle ; settle FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
จัดการกับปัญหา[v. exp.] (jatkān kap ) EN: deal with problems FR: gérer les problèmes
จัดการปัญหา ; จัดการกับปัญหา[v. exp.] (jatkān panh) EN: deal with a problem ; deal with ; address a problem FR: gérer un problème
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
การซื้อขาย[n.] (kān seūkhāi) EN: trading ; deal FR:
การซื้อขายแบบเหมารวม[n. exp.] (kān seūkhāi) EN: package deal FR:
การตกลงซื้อขาย[n. exp.] (kān toklong) EN: deal FR: deal [m] (anglic.)
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer ; faire des affaires
เข้าคอ[v.] (khaokhø) EN: get along ; deal with FR:
ขับเคี่ยว[v.] (khapkhīo) EN: fight ; deal with ; contend with ; devote oneself to ; exert oneself to the utmost FR: lutter
ข้อตกลง[n.] (khø toklong) EN: agreement ; deal ; accord ; convention ; treaty ; consensus ; bargain FR: accord [m] ; convention [f] ; traité [m] ; consensus [m]
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with FR:
เกี่ยวข้อง[v.] (kīokhøng) EN: relate ; concern ; involve ; connect ; deal ; link FR: concerner ; intéresser ; impliquer
เกี่ยวพัน[v.] (kīophan) EN: concern ; deal ; involve ; relate ; drag in ; get involved FR: être impliqué (dans) ; être mêlé à
กระดาน[n.] (kradān) EN: board ; plank ; deal ; batten FR: planche [f]
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten FR:
หลาย[adv.] (lāi) EN: quite a lot ; much ; a good deal of ; a variety of FR: beaucoup de
เหมา[v.] (mao) EN: contract ; make a package deal ; make an overall contract FR:
หมดทางสู้[v. exp.] (mot thāng s) EN: can't deal with FR:
ปากเก่ง[v. exp.] (pāk keng) EN: be a sharp talker ; talk a great deal FR:
ปฏิบัติต่อ[v. exp.] (patibat tø) EN: deal FR: traiter ; se conduire
พะอืดพะอม[adj.] (pha-eūt-pha) EN: in a difficult situation ; in a dilemma ; hard to deal with FR:
ผู้รับเหมาก่อสร้าง[n. exp.] (phūrapmao k) EN: building contractor ; contractor ; undertaker of a package deal FR: soumissionnaire [m]
รับมือ[v.] (rapmeū) EN: cope with ; deal with ; handle ; withstand ; compete with FR: faire face ; affronter ; lutter contre
รับมือกับลูกค้า[v. exp.] (rapmeū kap ) EN: deal with customers FR:
สัญญา[n.] (sanyā) EN: contract ; agreement ; booking ; deal FR: contrat [m] ; convention [f] ; engagement [m] ; promesse [f] ; accord [m]
สะสาง[v.] (sasāng) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider

deal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführungsanzeige {f}advice of deal
Kritik {f} | Kritik üben | Kritik einsteckencriticism | to deal out criticism | to take criticism
Pauschalangebot {n}package deal
Pensum {n} | großes Pensumset task; (alotted) task; workload | a great deal of work
Antiquar {m}antique dealer; antiquarian bookseller
Bereichsauflösung {f}area deallocation
Vertragshändler {m}authorized dealer
Autohändler {m}car dealer; auto dealer
Viehhändler {m}cattle dealer
Fachhandel {m} für ...dealer specialising in ...
Effektenhandel {m}dealing in stocks
Detailist {m}retail dealer
Devisenhändler {m}(foreign) exchange dealer; currency dealer
Rauschgifthändler {m}drug trafficker; dealer; pusher
Möbelhändler {m}furniture dealer
Ideal {n}ideal
Idealfall {m}ideal case
Idealisierung {f}idealization
Idealismus {m}idealism
Idealist {m} | Idealisten
ideal {adj} | idealer | am idealstenideal | more ideal | most ideal
idealerweise {adv}ideally
idealistisch {adj} | idealistischer | am idealistischstenidealistic | more idealistic | most idealistic
idealistisch {adv}idealistically
kongenial {adj} (Übersetzung)ideally matched
Musterehe {f}perfect marriage; ideal marriage
Marter {f}torture; ordeal
Gespann {n} | ein ideales Gespann bilden | ein merkwürdiges Gespann bildenteam | to make a perfect team | to make strange bedfellows

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deal
Back to top