ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

count

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *count*, -count-

count ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
count (n.) การนับ See also: การคำนวณ, การประเมิน
count (n.) การหาผลรวม Syn. total, sum, tally
count (vi.) นับ
count (vt.) นับ Syn. number
count (n.) ผลรวม See also: จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมด Syn. total
count (vi.) พิจารณา
count (vt.) พิจารณา
count (vi.) มีความสำคัญ
count (vi.) รวมเข้าไปด้วย See also: พิจารณารวมไปด้วย
count (vt.) รวมเข้าไปด้วย See also: พิจารณารวมไปด้วย Syn. include
count (n.) ตำแหน่งของขุนนางอังกฤษเทียบเท่ากับเอิร์ล See also: บรรดาศักดิ์ทางยุโรป
count against (phrv.) ไม่มีความสำคัญต่อ See also: ไม่มีประโยชน์ต่อ Syn. hold against
count among (phrv.) รวมอยู่ใน See also: นับอยู่ใน, ถือว่าเป็นพวก Syn. reckon among
count as (phrv.) นับว่าเป็น See also: ถือว่าเป็น, สมควรเป็น Syn. reckon as, regard as
count down (phrv.) นับเวลาถอยหลัง
count for (phrv.) มีค่า (มาก, น้อย, ไม่มีเลย) See also: มีประโยชน์, มีความสำคัญ Syn. go for
count from (phrv.) เริ่มนับจาก See also: เริ่มจาก (จำนวน) Syn. count to, reckon to
count heads (idm.) นับจำนวนคน
count in (phrv.) นับรวมเป็น See also: ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Syn. reckon in Ops. count out
count in (phrv.) เลือกให้เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ) Ops. count out
count off (phrv.) นับ Ops. count out
count on (phrv.) พึ่งพา See also: ไว้วางใจใน, พึ่ง Syn. depend on
count out (phrv.) นับ (จำนวน) เสียงดัง
count out (phrv.) คำนวณ See also: นับรวม Syn. count in, reckon in
count out (phrv.) นับทีละหนึ่งจนหมด See also: นับให้หมด Syn. count off
count out (phrv.) ไม่นับรวม See also: นับออก Ops. count in
count out (phrv.) ตระหนักดีว่า (บางคน) ไม่มีคุณค่า (คำไม่เป็นทางการ)
count out (phrv.) ถูกกรรมการนับสิบ (นักมวย) (คำไม่เป็นทางการ)
count out (phrv.) ประกาศว่าสมาชิกในการประชุมสภาไม่เพียงพอ (เพื่อปิดการประชุม)
count out (phrv.) ออกจากการเลือกตั้งเพราะเสียงสนับสนุนไม่ถูกต้อง
count sheep (vi.) หลับ See also: ผลอยหลับ Syn. nod off, take a nap
count to (phrv.) นับเริ่มจากศูนย์ Syn. count from, reckon to
count up (phrv.) นับจำนวนรวมของ Syn. reckon up
count upon (phrv.) พึ่งพา See also: ไว้วางใจใน, พึ่ง Syn. depend on
count with (phrv.) มีคุณค่ากับ See also: มีค่ากับ
countable (adj.) ซึ่งสามารถนับได้ Syn. enumerable, numerable
countdown (n.) การเตรียมการขั้นสุดท้าย (เช่น ก่อนพิธีแต่งงาน)
countdown (n.) การนับถอยหลัง (ก่อนที่จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น) Syn. launch procedure
countenance (n.) การควบคุมอารมณ์ See also: การควบคุมอารมณ์
countenance (vt.) ยอมรับ See also: ยอมให้ Syn. approve
English-Thai: HOPE Dictionary
count(เคาทฺ) {counted,counting,counts} v.,n. (การ) นับ,นับจำนวน,นับค่า,คิด,คิดว่า,นับว่า,ถือ,เข้าใจว่า,หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr. (count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับ นับถอยหลัง (ไปยังศูนย์)) -
countdown(เคาทฺ'เดาน์) n. การนับถอยหลัง,การนับถอยหลังไปหาศูนย์,การเตรียมการขั้นสุดท้าย
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
counter(เคา'เทอะ) {countered,countering,counters} n. โต๊ะกั้น (แสดงสินค้า/ ติดต่อกับธุรกิจกับผู้ที่มาหา) ,เคาน์เตอร์,เครื่องนับจำนวน,ผู้นับ adv. ในทางที่ผิด,ในทางกลับ,ตรงกันข้าม adj. ตรงกันข้าม,ต่อต้าน. n. สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม,สิ่งต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,การชกสวน,หมั
counteract(เคา'เทอะแอคทฺ) vt. ต่อต้าน,ขัดขวาง,โต้ตอบ,ตีโต้, See also: counteraction n. ดูcounteract counteractive adj. ดูcounteract, Syn. resist,oppose
counterattack(เคา'เทอะอะแทค) n. การโต้ตอบ,การตีโต้ vt.,vi. โต้ตอบ,ตีโต้
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
countercheck(เคา'เทอะเชค) vt.,n. (การ) หยุดยั้ง,ยับยั้ง,ตรวจสอบซ้ำ,ตรวจทบทวน, Syn. blank check
counterclaim(เคา'เทอะเคลม) vt.,vi.,n. (การ) เรียกร้องแย้ง,อ้างสิทธิแย้ง,แย้งสิทธิ., See also: counterclaimant n. ดูcounterclaim
counterclockwise(เคาเทอะคลอค'ไวซ) adj.,adv. ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,หมุนซ้าย, Syn. contraclockwise
countercurrent(เคาเทอเคอ'เรินทฺ) n. กระแสทวน,กระแสย้อนทิศทาง
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign
counterfoil(เคา'เทอะฟอยล์) n. ต้นขั้ว (เช็คใบเสร็จหรืออื่น ๆ)
counterfort(เคา'เทอะฟอร์ท) n. กำแพงกั้น,ป้อมกำบัง
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
countermand(เคาเทอะมานด'ฺ) vt. ยกเลิก,สั่งถอน,ออกคำสั่งแย้งคำสั่ง,เรียกตัวกลับ. n. คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. revoke
countermeasure(เคา'เทอะเมส'เชอะ) n. วิธีการตอบโต้,มาตรการตอบโต้,วิธีการรับมือ
countermine(เคา'เทอะไมน์) n. ทุ่นระเบิดทำลายทุ่นระเบิดข้าศึก,แผนตอบโต้,
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
counterpane(เคา'เทอะเพน) ผ้าคลุมเตียง
counterpart(เคา'เทอะพาร์ท) n. สำเนา,ของคู่กับ,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,ผู้ที่คล้ายกันมาก,สิ่งที่คล้ายกันมาก, Syn. analogue
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
counterrevolution(เคา'เทอะเรฟโวลู'เชิน) n. การปฏิวัติซ้อน,การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านการปฏิวัติที่เกิดขึ้น.
countersign(เคา'เทอะไซนฺ) n. ลายเซ็นกำกับ,ลายเซ็นกำกับลายเซ็น,การลงลายเซ็นเพิ่ม,การลงนามร่วม,สัญญาณลับ. vt. ลงลายเซ็นร่วม,ลงลายเซ็นกำกับ
countersink {countersank(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
countersinks}(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
countersunk(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
countess(เคา'เทส) n. ภรรยาของท่านเค้าท์ (count) ซึ่งเป็นขุนนางในประเทศภาคพื้นยุโรป (ยกเว้นอังกฤษ) ,หญิงที่มีตำแหน่งเป็นท่านเค้าท์หรือเอิร์ล
countless(เคาทฺ'เลส) adj. สุดที่จะนับได้,เหลือคณานับ, Syn. numberless
countrified(คัน'ทรีไฟดฺ) adj. ดูcountryfied
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
countryfied(คัน'ทรีไฟดฺ) adj. เกี่ยวกับลักษณะของบ้านนอกหรือชนบท., Syn. countrified
countryfolk(คัน'ทรีโฟล์ค) n. ชาวชนบท,ชาวบ้านนอก,คนที่มาจากประเทศเดียวกัน,เพื่อนร่วมชาติ, Syn. countrypeople,rustics
countryman(คัน'ทรีเมิน) n. เพื่อนร่วมชาติ,เพื่อนร่วมประเทศ,ประชากรของประเทศ,คนที่อยู่ในชนบท, Syn. compatriot,rustic -pl. countrymen
countryside(คัน'ทรีไซดฺ) n. ส่วนที่เป็นชนบท,ชาวชนบท
county(เคา'ที) n. เขต,มณฑล
English-Thai: Nontri Dictionary
count(n) การนับ,การคำนวณ,ตำแหน่งท่านเคานต์
countenance(n) การเห็นด้วย,ใบหน้า,โฉมหน้า,สีหน้า,การสนับสนุน
counter(adv) ในทางตรงกันข้าม,ในทางกลับกัน
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
counterclaim(n) การแย้ง,การเรียกร้องแย้ง
counterclockwise(adj) ซึ่งทวนเข็มนาฬิกา,ซึ่งหมุนซ้าย
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
counterpane(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
counterpart(n) สำเนา,ฉบับเทียบ,ของคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,สิ่งที่คล้ายกัน
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
countersign(vt) ลงนามร่วม,ลงชื่อกำกับ,ลงลายเซ็นร่วม,สนองพระบรมราชโองการ
countess(n) ภรรยาท่านเคานต์
countless(adj) เหลือคณานับ,เอนกอนันต์,สุดคณานับ
country(adj) เกี่ยวกับบ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับชนบท
countryman(n) ประชากร,คนชนบท,คนบ้านนอก,เพื่อนร่วมชาติ
countryside(n) เมือง,ชนบท,ชาวชนบท,คนชนบท
county(n) มณฑล,จังหวัด,อำเภอ,เขตการปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
countนับ, การนับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
countableนับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
counter๑. ตัวนับ, เครื่องนับ, อุปกรณ์นับ๒. โปรแกรมนับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
counterclaimฟ้องแย้ง (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterfeitการปลอม (เงินตรา, เอกสาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countermand๑. การยกเลิกคำสั่ง (ก. ปกครอง)๒. คำบอกห้าม (การใช้เงินตามตั๋วเงิน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterpartคู่ฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterrevolutionการปฏิวัติซ้อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countersign๑. การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ๒. การลงนามรับรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countervailing dutyอากรตอบโต้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counterweightน้ำหนักถ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
counting boardคณะกรรมการตรวจคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countryประเทศ, บ้านเมือง, ชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countyเคาน์ตี, เทศมณฑล (หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา) [ดู shire ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
countนับ, การนับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Count to Tenวิธีที่นับถึงสิบ [การแพทย์]
Counterเครื่องนับรังสี, อุปกรณ์ตรวจหาการแผ่รังสี หรือเครื่องสำรวจรังสี ซึ่งตรวจหาและวัดการแผ่รังสี จากการแตกตัวเป็นไอออน โดยแสดงเป็นผลรวมสะสม หรืออัตราการแผ่รังสี [นิวเคลียร์]
Counteractต้านฤทธิ์ [การแพทย์]
Countercurrentกลไกการไหลทวน [การแพทย์]
Counterinsurgencyการปราบปรามการก่อกบฏ [TU Subject Heading]
countermeasuresมาตรการตอบโต้ [การทูต]
Counterpart fundsเงินสมทบ [เศรษฐศาสตร์]
Countervailing dutyอากรตอบโต้ [เศรษฐศาสตร์]
Countingการนับ [TU Subject Heading]
Country credit riskประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ [เศรษฐศาสตร์]
County อำเภอ, เขต เป็นการแบ่งเขตพื้นที่ตามเขตปกครอง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจังหวัดหรือมลรัฐ แต่ใหญ่กว่าเมือง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณนา (v.) count See also: compute, calculate, reckon Syn. นับ, คณานับ
คณานับ (v.) count See also: calculate, reckon, compute Syn. นับ
นับ (v.) count See also: compute, reckon, enumerate Syn. นับจำนวน
นับจำนวน (v.) count See also: compute, reckon, enumerate
นับ (v.) count as See also: regard as, adopt as, accept Syn. ถือเอา
นับคะแนน (v.) count votes
รูปร่างหน้าตา (n.) countenance See also: appearance, expression, looks, visage, face
สีหน้า (n.) countenance See also: expression, face, visage Syn. สีหน้าท่าทาง
สีหน้าท่าทาง (n.) countenance See also: facial expression Syn. สีหน้า, ท่าทาง
การโต้ตอบ (n.) counter See also: response, reply, retort, return, counterattack Syn. การโต้เถียง
เคาน์เตอร์ (n.) counter See also: desk Syn. โต๊ะ
โต้ตอบ (v.) counter See also: respond, oppose, react, retaliate Syn. ตอบโต้ Ops. เฉย, เฉยเมย, เฉยชา
โต๊ะ (n.) counter See also: desk
พนักงานไปรษณีย์ (n.) counter clerk See also: counter officer
โต้คลื่น (v.) counter waves See also: ride the waves (boat, ship)
ปฏิยุทธ์ (v.) counter-attack See also: battle, fight, fight back Syn. สู้รบ, รบตอบ, ตอบโต้, ตีกลับ
รบตอบ (v.) counter-attack See also: battle, fight, fight back Syn. สู้รบ, ตอบโต้, ตีกลับ
คำฟ้องแย้ง (n.) counter-claim See also: counter-prosecution, countercharge
ฟ้องแย้ง (n.) counter-claim See also: counter-prosecution, countercharge Syn. คำฟ้องแย้ง
ตีโต้ (v.) counterattack See also: strike back, make a counterattack, retaliate, hit back Syn. ตอบโต้, โต้กลับ, ตีกลับ, บุกกลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't count on meอย่าไว้วางใจฉัน
I count you as one of my friendsฉันถือว่าคุณเป็นหนึ่งในเพื่อนๆ ของฉัน
You know you can count on meคุณก็รู้ว่าคุณสามารถพึ่งพาฉันได้
It’s nice to have a guy living next door that we can count onเป็นการดีที่มีหนุ่มสักคนอาศัยอยู่ถัดไป ที่พวกเราสามารถพึ่งพาได้
I want to be the guy that the girl I like can count on the most!ฉันอยากจะเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงที่ฉันชอบสามารถพึ่งพาอาศัยได้มากที่สุด
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
One country I would like to visit is Franceประเทศหนึ่งที่ฉันอยากจะไปเที่ยวคือ ฝรั่งเศส
I've been to many countries, many placesฉันไปมาหลายประเทศ หลายสถานที่
How long have you been in this country?คุณอยู่ที่ประเทศนี้มานานแค่ไหนแล้ว?
It sounds like it's raining all year long in your countryฟังดูเหมือนฝนตกตลอดทั้งปีในประเทศของคุณ
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
This is a discount card for Chinese restaurantนี่เป็นบัตรส่วนลดสำหรับภัตตาคารจีน
There are other things that need to be taken into accountมีสิ่งอื่นๆ ที่ต้องนำมาพิจารณากัน
Everyday I have countless things to doในแต่ละวันฉันมีสิ่งที่ต้องทำมากมายเหลือคณา
Perfection is something I have not encounteredความสมบูรณ์แบบเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เคยพบเจอเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pull the pin, count to ten and throw it!ดึงสลักออก นับถึง10แล้วขว้าง
Like I said. On the count of three.ทำตามที่บอก นับถึงสาม
What I think doesn't count at all.สิ่งที่เขาคิดว่ามีความหมายอะไร และผมคิดว่าอะไร มันไม่สำคัญอะไรเลย
Begin to count the steps as they go.เริ่มนับจังหวะเสียงเดินได้แล้ว.
But millions are on the move and no one can count the dead.แต่คนนับล้านกำลังเคลื่อนไหว มีคนตายนับไม่ถ้วน
Loaded with kerosene. I count 15 cans. - MacReady !น้ำมันเพียบ นับได้ 15 แกลลอน
Fine, since you can count so well, I'll grant you your wish today.ได้, เจ้าอยากนับ, ข้าจะให้เจ้าสมหวังล่ะวันนี้.
Now, you got till a count of five, and that's two you wasted.ฉันจะนับถึงห้า สองแล้ว
You can always count on our people. well, this is it. where are those contacts we heard so much about?คุณวางใจคนของเราได้เสมอ แล้วไหนล่ะ คนประสานงานของเรา?
When did the Count attack you?เคานท์จู่โจมเธอเมื่อไหร่?
Who is the Count that lives there?บอกฉันเรื่องเคานท์ตนนี้หน่อย
Some Count must've had fun.เพราะเคานท์บางตน ที่คิดเล่นสนุก

count ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数出[shǔ chū, ㄕㄨˇ ㄔㄨ, 数出 / 數出] count in
报数[bào shù, ㄅㄠˋ ㄕㄨˋ, 报数 / 報數] number off; count off
[zhǐ, ㄓˇ, 指] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, 一五一十] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail
筹算[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, 筹算 / 籌算] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment)
册历[cè lì, ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ, 册历 / 冊歷] account book; ledger
[zhàng, ㄓㄤˋ, 帐 / 帳] account; mosquito net; tent; curtain; debt; credit
帐号[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ, 帐号 / 帳號] account number
应付帐款[yīng fù zhàng kuǎn, ㄈㄨˋ ㄓㄤˋ ㄎㄨㄢˇ, 应付帐款 / 應付帳款] accounts payable
应收帐款[yīng shōu zhàng kuǎn, ㄕㄡ ㄓㄤˋ ㄎㄨㄢˇ, 应收帐款 / 應收帳款] accounts receivable
据闻[jù wén, ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ, 据闻 / 據聞] accounts; one's understanding
会计[kuài jì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ, 会计 / 會計] accountant; accounting
会计制度[kuài jì zhì dù, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 会计制度 / 會計制度] accounting system
会计学[kuài jì xué, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 会计学 / 會計學] accounting; accountancy
会计师[kuài jì shī, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 会计师 / 會計師] accountant
会计准则理事会[kuài jì zhǔn zé lǐ shì huì, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧˋ ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, 会计准则理事会 / 會計準則理事會] accounting standards council
补票处[bǔ piào chù, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, 补票处 / 補票處] additional ticket desk; stand-by counter
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区划 / 行政區劃] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政区画[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区画 / 行政區畫] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
盟国[méng guó, ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, 盟国 / 盟國] allies; united countries
盟邦[méng bāng, ㄇㄥˊ ㄅㄤ, 盟邦] ally; allied country
安福[Ān fú, ㄢ ㄈㄨˊ, 安福] Anfu county in Ji'an 吉安, Jiangxi
安福县[Ān fú xiàn, ㄢ ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, 安福县 / 安福縣] Anfu county in Ji'an 吉安, Jiangxi
逆时针[nì shí zhēn, ㄋㄧˋ ㄕˊ ㄓㄣ, 逆时针 / 逆時針] anticlockwise; counterclockwise
安义[Ān yì, ㄢ ㄧˋ, 安义 / 安義] Anyi county in Nanchang 南昌, Jiangxi
安义县[Ān yì xiàn, ㄢ ㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 安义县 / 安義縣] Anyi county in Nanchang 南昌, Jiangxi
安远[Ān yuǎn, ㄢ ㄩㄢˇ, 安远 / 安遠] Anyuan county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi
安远县[Ān yuǎn xiàn, ㄢ ㄩㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 安远县 / 安遠縣] Anyuan county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi
约计[yuē jì, ㄩㄝ ㄐㄧˋ, 约计 / 約計] approximate estimate; a rough count
唐家山[Táng jiā shān, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄢ, 唐家山] area in Beichuan county Sichuan
亚太国家[Yà Tài guó jiā, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 亚太国家 / 亞太國家] Asian-Pacific country; Asian-Pacific nation
亚洲国家[Yà zhōu guó jiā, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 亚洲国家 / 亞洲國家] Asian country; Asian nation
自治旗[zì zhì qí, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄧˊ, 自治旗] autonomous county (in inner Mongolia); autonomous banner
自治县[zì zhì xiàn, ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 自治县 / 自治縣] autonomous county
阿瓦提县[Ā wǎ tí xiàn, ㄚ ㄨㄚˇ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, 阿瓦提县 / 阿瓦提縣] Awat county in Aksu prefecture, west Xinjiang
本底计数[běn dǐ jì shù, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 本底计数 / 本底計數] background count
户头[hù tóu, ㄏㄨˋ ㄊㄡˊ, 户头 / 戶頭] bank account
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
巴里坤[Bā lǐ kūn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ, 巴里坤 / 巴裡坤] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang

count ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトカウント[, autokaunto] (n) out count
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age
問題にならない[もんだいにならない, mondaininaranai] (exp,adj-i) unthinkable; count for nothing; not matter; out of the question
当てにする[あてにする, atenisuru] (exp,vs-i) to count on; to expect someone to (provide help, etc.)
当て込む[あてこむ, atekomu] (v5m,vt) to count on
指折り数える[ゆびおりかぞえる, yubiorikazoeru] (v1) to count on one's fingers
捕らぬ狸の皮算用;獲らぬ狸の皮算用;取らぬ狸の皮算用[とらぬたぬきのかわざんよう, toranutanukinokawazanyou] (exp) don't count your chickens before they're hatched; (lit
数え上げる[かぞえあげる, kazoeageru] (v1,vt) to count up; to enumerate
数え立てる[かぞえたてる, kazoetateru] (v1,vt) to enumerate; to count up
数え違える[かぞえちがえる, kazoechigaeru] (v1) to miscount; to count wrongly (e.g. pages)
杖とも柱とも頼む[つえともはしらともたのむ, tsuetomohashiratomotanomu] (exp,v5m) to count on someone as the only support
獲得代議員数[かくとくだいぎいんすう, kakutokudaigiinsuu] (n) delegate count
繰る[くる, kuru] (v5r,vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P)
通信文個数[つうしんぶんこすう, tsuushinbunkosuu] (n) {comp} message count
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)
OTC[オーティーシー, o-tei-shi-] (n) over-the-counter drug
OTC薬[オーティーシーやく, o-tei-shi-yaku] (n) over-the-counter drug
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[, akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability
アカウンティング[, akaunteingu] (n) accounting
アカウンティングファイル[, akaunteingufairu] (n) {comp} accounting file
アカウンティングマシン[, akaunteingumashin] (n) accounting machine
アカウント[, akaunto] (n) account
アカウントエイリアス[, akauntoeiriasu] (n) {comp} account alias
アカウントエグゼクティブ[, akauntoeguzekuteibu] (n) account executive
アカウントドメイン[, akauntodomein] (n) {comp} account domain
アカウントプランナー[, akauntopuranna-] (n) account planner
アカウントポリシー[, akauntoporishi-] (n) {comp} account policy
アカウントマネージャ[, akauntomane-ja] (n) account manager
アカウントロックアウト[, akauntorokkuauto] (n) {comp} account lockout
アカウント管理[アカウントかんり, akaunto kanri] (n) account management
アカデミックディスカウント[, akademikkudeisukaunto] (n) academic discount
アクセスカウンター;アクセスカウンタ[, akusesukaunta-; akusesukaunta] (n) {comp} access counter; Web counter
アドレスカウンタ[, adoresukaunta] (n) {comp} address counter
イスラム諸国[イスラムしょこく, isuramu shokoku] (n,adj-f) Islamic countries; Islamic world
インフレーション会計[インフレーションかいけい, infure-shon kaikei] (n) inflation accounting
インフレ対策[インフレたいさく, infure taisaku] (n) counter-inflation measures
エンカウンター[, enkaunta-] (n) encounter
エンカウンターグループ[, enkaunta-guru-pu] (n) encounter group
エンカウント[, enkaunto] (n) (1) (abbr) (sl) (See エンカウンター) an encounter (usu. in computer games) (wasei
オアペック[, oapekku] (n) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (Organisation); OAPEC
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カウント[かうんと, kaunto] count
リンク数[リンクすう, rinku suu] link count
ワード数[ワードすう, wa-do suu] word count
総セル数[そうセルすう, sou seru suu] total cell count
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast
通信文個数[つうしんぶんこすう, tsuushinbunkosuu] message count
アカウント[あかうんと, akaunto] account
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter
カウンタ[かうんた, kaunta] counter
セット[せっと, setto] set (vs) (e.g. a counter)
プログラムカウンタ[ぷろぐらむかうんた, puroguramukaunta] program counter
モジュロN計数器[もじゅろNけいすうき, mojuro N keisuuki] modulo-n counter
ユーザアカウント[ゆーざあかうんと, yu-zaakaunto] user account
リングカウンタ[りんぐかうんた, ringukaunta] ring counter
会計処理[かいけいしょり, kaikeishori] account processing
利用可能時間[りようしゃかのうじかん, riyoushakanoujikan] accountable time
割引サービス[わりびきサービス, waribiki sa-bisu] reduced rate service, discounted service
可逆カウンタ[かぎゃくかうんた, kagyakukaunta] counter [reversible counter]
可逆計数器[かぎゃくけいすうき, kagyakukeisuuki] reversible counter
合計カウンタ[ごうけいかうんた, goukeikaunta] sum counter
回数[かいすう, kaisuu] count, number of times, frequency
国コード[くにコード, kuni ko-do] country code
国別コード[こくべつコード, kokubetsu ko-do] country code
国名[こくめい, kokumei] country name
国名コード[こくめいコード, kokumei ko-do] country code
国番号[くにばんごう, kunibangou] country code
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)
対向循環[たいこうじゅんかん, taikoujunkan] counter-rotating
局留め[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR
左回り[ひだりまわり, hidarimawari] counter clockwise rotation, CCW
数える[かぞえる, kazoeru] to count, to enumerate
数に入れる[かずにいれる, kazuniireru] to count, to include in the number
物理的配達国名[ぶつりてきはいたつこくめい, butsuritekihaitatsukokumei] physical delivery country name
環状計数器[かんじょうけいすうき, kanjoukeisuuki] ring counter
行数カウンタ[ぎょうすうかうんた, gyousuukaunta] linage-counter
計数器[けいすうき, keisuuki] counter (reversible)
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime
課金情報[りょうきんじょうほう, ryoukinjouhou] accounting information
責任追跡[せきにんついせき, sekinintsuiseki] accountability
通知付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั่วประเทศ English: country-wide
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
[くに, kuni] Thai: ประเทศ English: country
数える[かぞえる, kazoeru] Thai: นับ English: to count
記事[きじ, kiji] Thai: รายการบัญชี English: account
遭う[あう, au] Thai: ประสบ English: to encounter

count ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
จับเวลา[v.] (japwēlā) EN: reckon time ; count time ; check the time FR: mesurer le temps
คำนวณ[v.] (khamnūan) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count FR: calculer ; compter
คณนะ[v.] (khanana) EN: compute ; calculate ; count FR: calculer
คณนา[v.] (khananā = k) EN: compute ; calculate ; count FR: calculer
คณานับ[v.] (khanānap) EN: count ; calculate ; reckon ; compute FR:
คิด[v.] (khit) EN: calculate ; reckon ; compute ; count ; charge FR: calculer ; compter
คิดบัญชี[v. exp.] (khit banchī) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts FR: calculer ; compter ; comptabiliser
คิดเงิน[v. exp.] (khit ngoen) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts FR: faire l'addition ; faire la note
นับ[v.] (nap) EN: count ; calculer ; reckon ; number FR: compter ; dénombrer ; calculer
นับ[v.] (nap) EN: count as ; regard as ; adopt as ; accept FR: considérer
นับจำนวน[v. exp.] (nap jamnūan) EN: count FR: compter ; dénombrer ; compter le nombre
นับคะแนน[v. exp.] (nap khanaēn) EN: count votes FR: dépouiller un scrutin ; faire le compte des suffrages
นับว่า[v.] (napwā) EN: regard as ; count as ; reckon as FR:
พึ่งพา[v.] (pheungphā) EN: depend on ; lean on ; rely on ; count on FR: dépendre de ; compter sur
พึ่งพาอาศัย[v. exp.] (pheungphā ā) EN: depend on ; rely on ; lean on ; count on ; be dependent on FR: avoir recours à ; compter sur
ผีเสื้อเคาท์เทา = ผีเสื้อเคาต์เทา[n. exp.] (phīseūa kha) EN: Grey Count FR:
อาชีพบัญชี[n. exp.] (āchīp banch) EN: accountancy FR:
แอคเค้าน์ติ้ง[n.] (aēkkhaoting) EN: accounting FR: comptabilité [f]
อำนนต์[X] (amnon) EN: endless ; countless FR:
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal ; boundless FR: infini ; éternel
อนันต์นับได้[n. exp.] (anan nap dā) EN: countably infinite ; denumerably infinite ; enumerably infinite FR:
อนันต์นับไม่ได้[adj.] (anan nap ma) EN: non-denumerable ; uncountable FR:
เอาผิดได้[v. exp.] (ao phit dāi) EN: be accountable (to) FR:
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยประเทศ[n.] (ārayaprathē) EN: civilized country FR: pays civilisé [m]
อรินทร์[n.] (arin) EN: enemy of a king ; enemy of a country ; public enemy FR:
อสงไขย[adj.] (asongkhai) EN: infinite ; innumerable ; incalculable ; countless FR:
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อัตราคิดลด[n. exp.] (attrā khit ) EN: discount rate FR:
อัตราส่วนลด[n. exp.] (attrāsūan l) EN: discount rate FR:
แบบฟอร์มบัญชี[n. exp.] (baēp føm ba) EN: account form FR:
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthu) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk FR:
บัญชี[n.] (banchī) EN: account ; account book FR: compte [m] ; livre de compte [m]
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)[n. exp.] (banchī band) EN: Bachelor of Accountancy (B.Acc.) ; Bachelor of Accounting FR:
บัญชีเชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: charge account ; accounts payable FR:
บัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (banchī doēn) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account FR: compte courant [m]
บัญชีเจ้าหนี้[n. exp.] (banchī jaon) EN: accounts payable FR:
บัญชีจัดสรร[n. exp.] (banchī jats) EN: appropriation account FR:

count ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Byteanzahl {f}byte count
Pfennig {m} | jeden Pfenning umdrehenpfennig | to count every penny; to watch every penny [fig.]
Spermienzahl {f}sperm count
Abrechnungscomputer {m}accounting computer
Abrechnungsdatei {f}accounting file
Sammelkonto {n}absorption account
Kontoauszug {m}abstract of account
Abnehmer {m}account debtor
Abrechnungsperiode {f}account period
Buchungsgebühr {f}account management fee
Gebührenaufstellung {f}account of charges
Geschäftsbücher {pl}account books; accounts; accounting records
Kontokarte {f}account card
Kontenabsummierung {f}account totalling
Kontenanalyse {f}account analysis
Kontaktmann {m}account executive
Kontenauswahl {f}account selection
Kontenberechtigung {f}account authorization
Kontenbestandsband {n}account inventory tape
Kontenbezeichnung {f}account name
Kontenbezeichnung {f}account title
Kontenbildung {f}account formation
Buchungsvorfall {m}accountable event
Buchhaltungstheorie {f}accountancy theory
Abrechnungsprotokolldatei {f}accounting log file
Abrechnungsroutine {f}accounting routine
Aufzeichnungen {pl}accounting records
Bilanzgleichung {f}accounting equation
Bilanzierungshandbuch {n}accounting manual
Buchführungsrichtlinien {pl}accounting principles
Buchgewinn {m}; rechnerischer Gewinnaccounting profit
Buchhalter {m}accounting clerk
Buchhaltung {f}accounting department
Buchhaltungsbeleg {m}accounting voucher
Buchhaltungsdaten {pl}accounting data
Abteilungserfolgsrechnung {f}activity accounting
Agrarland {n}agrarian country
Verrechnungskonto {n}allocation account
Alpenland {n}alpine country
Volltextbuchungsmaschine {f}alphabetic accounting machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า count
Back to top