ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjust*, -adjust-

adjust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjust (vt.) ปรับตัว See also: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่ Syn. adap
adjust (vi.) ปรับตัว See also: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่ Syn. adap
adjust (vt.) ปรับเปลี่ยน See also: เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง
adjust to (phrv.) เคยชินกับ See also: ปรับตัวเข้ากับ, ทำตัวให้เคยชินกับ, คุ้นเคยกับ
adjust to (phrv.) เปลี่ยน (บางสิ่ง) ให้เหมาะสม
adjustability (n.) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ See also: ความยืดหยุ่น, การผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความพลิกแพลง Syn. adaptability Ops. inflexibility
adjustability (n.) ความสามารถหลายด้าน See also: ความสามารถรอบตัว Syn. usefulness, utility
adjustable (adj.) ปรับได้ See also: ที่สามารถปรับตัวได้ Syn. adaptable, alterable
adjustment (n.) การปรับเปลี่ยน Syn. alteration, modification
English-Thai: HOPE Dictionary
adjust(อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง, Syn. adapt, regulate, harmonize)
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
English-Thai: Nontri Dictionary
adjust(vt) ปรับ,ปรับปรุง,แก้ไข
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้
adjustment(n) การปรับ,การปรับปรุง,การแก้ไข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustment๑. การปรับแก้๒. (จิตเวช.) การปรับตัวได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjustable cistern barometerบารอมิเตอร์แบบปรับ แต่งระดับปรอทในกระปุก [อุตุนิยมวิทยา]
Adjustmentการปรับปรุงรายการ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรับ (v.) adjust See also: revise, improve, better Syn. แก้ไข, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน
ปรับปรุง (v.) adjust See also: improve, make an adjustment, better Syn. แก้ไข, เปลี่ยนแปลง
แก้ไขปรับปรุง (v.) adjust See also: fine-tune Syn. ปรับปรุงแก้ไข
ปรับตัว (v.) adjust (oneself) See also: adapt Syn. ปรับนิสัย, ปรับพฤติกรรม
ปรับนิสัย (v.) adjust (oneself) See also: adapt Syn. ปรับพฤติกรรม
ปรับพฤติกรรม (v.) adjust (oneself) See also: adapt Syn. ปรับนิสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need time to adjust yourselfคุณต้องการเวลาเพื่อการปรับตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll adjust by the sound.บอกเขาว่าให้ซ่อมสาย และทดสอบให้ได้ยินด้วย
Well, get on out in that square Adjust your veil and prepareเอาล่ะ เข้าไปร่วมในกรอบนั้นสิ ปรับผ้าคลุมหน้า และเตรียมพร้อม
No, man. I just know you're gonna need someone... to look after you while you adjust to all this space.ป่าวๆ ฉันแค่คิดว่า / นายน่าจะมีใครสักคน... มาคอยดูแลนาย ตอนที่ / นายจะจัดห้องว่างๆ นี่
Please adjust your necktie - I'm sorryกรุณาปรับเนคไทของคุณด้วย ขอโทษด้วยครับ
I guess you just haven't had time to adjust yet.เธอแค่ยังไม่มีเวลาปรับตัว
Adrian, you have got to tell Dr. Kroger to adjust your dosage.เอเดรียน คุณต้องบอกหมอครูเกอร์ ให้ลดปริมาณยาที่คุณทานลง
But if Domyouji-san is really serious, he'll adjust to our ways.อะไรนะ? อากิระคุง อากิระคุงมาเหรอ?
Then why don't we test if he'll be able to adjust to Tsukushi's ways.ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ โยโมงิจัง (ต้นหญ้า)
The computer will record the information every run. You'll have to adjust it bit by bit.คอม จะบันทึกข้อมูลทุกครั้ง / นายจะต้องปรับไป ทีละนิดทีละนิด
No need to adjust your dialectไม่ต้องแก้สำเนียงสำนวนอะไรหรอก
So, you think you can adjust to life without luck?แล้วคุณว่าคุณจะจัดระเบียบชีวิตที่ไร้โชคยังไง
You can't adjust things around a bit?ช่วยซิกแซกให้หน่อยไม่ได้เหรอ

adjust ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可调[kě tiáo, ㄎㄜˇ ㄊㄧㄠˊ, 可调 / 可調] adjustable
调整[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ, 调整 / 調整] adjustment; revision
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
顺应不良[shùn yìng bù liáng, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 顺应不良 / 順應不良] inability to adjust; unable to adapt
中和剂[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, 中和剂 / 中和劑] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer
调节[tiáo jié, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, 调节 / 調節] to adjust; to regulate; to harmonize; to reconcile (accounting, etc)
调资[tiáo zī, ㄊㄧㄠˊ ㄗ, 调资 / 調資] wage adjustment; to raise or lower wages

adjust ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジャスト[, ajasuto] (n) adjust
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation
アームライト[, a-muraito] (n) adjustable lamp (wasei
アジャスター[, ajasuta-] (n) adjuster
アジャスタブルレンチ[, ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins"
シーズナリティ[, shi-zunaritei] (n) seasonal adjustment (to prices, etc.); seasonality
ストラップタイプ[, sutorapputaipu] (n) (See オープンヒールタイプ) type of scuba fin with adjustable straps
ボリューム[, boryu-mu] (n) (1) volume; (2) any kind of adjustment knob, not necessarily for sound; (P)
モニ[, moni] (n) (col) {comp} (See モニター・3) (in P2P networks) a program that monitors (and adjusts) activity of a P2P program
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner
下方修正[かほうしゅうせい, kahoushuusei] (n,vs) downward adjustment; downward revision
債務整理[さいむせいり, saimuseiri] (n) adjustment of debts; debt-workout; consolidation of debts; settlement of debts
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P)
労働三法[ろうどうさんぽう, roudousanpou] (n) the three labor laws (trade union law, labor standards law, labor relations adjustment law) (labour)
化粧直し[けしょうなおし, keshounaoshi] (n) adjusting one's makeup; redecoration
区画整理;区劃整理[くかくせいり, kukakuseiri] (n) land readjustment; town planning
塩梅(P);按排;按配;案配[あんばい, anbai] (n,vs) (1) (esp. 塩梅) seasoning; flavour; flavor; (2) (esp. 塩梅) condition; state; situation; (3) (esp. 按排, 按配, 案配) arrangement; assignment; adjustment; (P)
季節調整[きせつちょうせい, kisetsuchousei] (n) seasonal adjustment
年末調整[ねんまつちょうせい, nenmatsuchousei] (n) year-end tax adjustment
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances
手直し[てなおし, tenaoshi] (n,vs) adjustment; tweaking; improvement; modification; tinkering; minor alteration; correction; (P)
整合[せいごう, seigou] (n,vs,adj-no) adjustment; coordination; integration; conformity; (P)
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] (n) {comp} adjustable-size aggregate
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P)
更生保護[こうせいほご, kouseihogo] (n) rehabilitation; social readjustment; aftercare; parole
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P)
締めひも[しめひも, shimehimo] (n) adjustable strap; bracer; lacing
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P)
調整手当[ちょうせいてあて, chouseiteate] (n) adjustment payment; compensatory payment; indemnity payment; severance (termination) pay; settlement payment; gratuity
財政調整基金[ざいせいちょうせいききん, zaiseichouseikikin] (n) financial adjustment monies; public finance adjustment reserve funds stipulated in the Local Finance Act
軌道修正[きどうしゅうせい, kidoushuusei] (n) course correction; trajectory change; orbital adjustment
適応障害[てきおうしょうがい, tekioushougai] (n) maladjustment
雇用調整[こようちょうせい, koyouchousei] (n) employment adjustment
髪を直す[かみをなおす, kamiwonaosu] (exp,v5s) to fix one's hair (hairdo) (esp. if disheveled); to straighten one's hair; to make an adjustment to one's hair; to do (up) one's hair
Japanese-English: COMDICT Dictionary
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate
設定可能[せっていかのう, setteikanou] adjustable, settable (an)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: ปรับให้เข้าที่ English: to adjust
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整合[せいごう, seigou] Thai: การปรับให้เข้ากัน English: adjustment
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การปรับ English: adjustment

adjust ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit ; remodel ; make alterations FR: modifier ; adapter ; altérer ; customiser (anglic.)
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage ; stage FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer ; mettre sur pied
จัดให้เข้าที่[v.] (jat hai khā) EN: adjust FR:
แก้ไขปรับปรุง[v. exp.] (kaēkhai pra) EN: adjust ; fine-tune FR: ajuster
ปรับ[v.] (prap) EN: improve ; better ; upgrade ; level ; fine ; adjust ; regulate FR: ajuster ; équilibrer ; égaliser ; mettre au point ; régler ; réguler
ปรับแอร์[v. exp.] (prap aē) EN: adjust air conditioning FR:
ปรับความเข้าใจ [v. exp.] (prap khwām ) EN: reconcile ; negotiate for mutual understanding ; adjust differences ; come to an understanding FR:
ปรับนิสัย[v. exp.] (prap nisai) EN: adjust oneself FR: s'adapter
ปรับพฤติกรรม[v. exp.] (prap phreut) EN: adjust oneself FR:
ปรับเปลี่ยน[v.] (prap plīen) EN: change ; alter ; convert ; vary ; transform ; adjust ; modulate FR: adapter ; modifier ; ajuster
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve ; make better ; better ; amend ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify ; upgrade ; reform FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier ; ajuster ; réformer
ปรับปรุงแก้ไข[v. exp.] (prapprung k) EN: rectify ; correct ; adjust ; improve ; remedy FR:
ปรับราคา[v. exp.] (prap rākhā) EN: change the price ; adjust the price ; alter the price FR: ajuster le prix
ปรับตัว[v. exp.] (prap tūa) EN: adapt ; acclimate ; adjust oneself ; accomodate FR: s'adapter ; s'accommoder ; obéir aux circonstances ; s'acclimater ; s'accoutumer
ปรับตัวให้ชินกับอากาศ[v. exp.] (prap tūa ha) EN: acclimate ; adjust oneself to the weather FR: s'acclimater
ประยุกต์[v.] (prayuk) EN: apply ; adapt ; adjust ; make practical use ; put into action ; use FR: appliquer ; mettre en application
ทำใจ[v.] (thamjai) EN: accept ; reconcile ; come to terms with ; adjust to ; make the best of ; restraint one's mind FR: se faire à l'idée
ดัดแปลงแก้ไข[v. exp.] (datplaēngka) EN: adapt ; adjust; modify FR:
การจัด[n.] (kān jat) EN: arrangement ; configuration ; adjustment FR: disposition [f] ; organisation [f] ; configuration [f] ; ajustement [m]
การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: adjustment FR:
การกำหนดค่าชดเชย[n. exp.] (kān kamnot ) EN: adjustment of damages FR:
การปรับ[n. exp.] (kān prap) EN: adjustment ; fitting FR: ajustement [m]
การปรับปรุง[n.] (kān prappru) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development FR: remaniement [m] ; adaptation [f] ; amélioration [f]
การปรับปรุงรายการ[n. exp.] (kān prappru) EN: adjustment FR:
การปรับราคา[n. exp.] (kān prap rā) EN: adjustment of prices FR:
การปรับตัว[n.] (kān praptūa) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation FR: ajustement [m] ; adaptation [f]
การปรับตัวของมนุษย์[n. exp.] (kān praptūa) EN: human adjustment FR:
การปรับตัวทางสังคม[n. exp.] (kān praptūa) EN: social adjustment FR:
ก๊อกปรับทางน้ำม[n. exp.] (kǿk prap th) EN: adjustable faucet FR: mélangeur [m]
กุญแจเลื่อน[n.] (kunjaēleūoe) EN: monkey wrench ; adjustable spanner ; adjustable wrench FR: clé anglaise [f]
งบทดลองก่อนปรับปรุง[n. exp.] (ngop thotlø) EN: unadjusted trial balance FR:
งบทดลองหลังการปรับปรุง[n. exp.] (ngop thotlø) EN: adjusted trial balance FR:
ผันแปร[adj.] (phanpraē) EN: adjusted ; fickle ; changeable ; variable FR: variable
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ[n. exp.] (phāwa kān p) EN: adjustment disorder (AD) FR:
ประแจเลื่อน[n. exp.] (prajaē leūo) EN: adjustable wrench ; monkey wrench ; adjustable spanner FR: clé à molette [f] ; clé anglaise [f]
ปรับ[adj.] (prap) EN: adjusting FR:
ปรับทัศนคติ[X] (prap thatsa) EN: attitude adjustment FR:
ปุ่มปรับภาพ[n. exp.] (pum prap ph) EN: adjustment knob FR: molette de mise au point [f]

adjust ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nulleichung {f}zero adjust
Adjustierpapier {n}adjusting paper
Fließtextverfahren {n}adjust mode
Hakenschlüssel {m} mit Zapfen (verstellbar)adjustable pin wrench
Kippspiegel {m}adjustable mirror
Schraubenschlüssel {m}adjustable wrench
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Angleichung {f} | Angleichung von Zollsätzenadjustment | adjustment of tariff rates
Anpassungsdarlehen {n}adjustment loan
Anpassungshilfe {f}adjustment assistance
Anpassungsmechanismus {m}adjustment mechanism
Anpassungsprozess {m}adjustment process
Anspruchsregulierung {f}adjustment of claims
Ausgleichsposten {m}adjustment item
Einrichtroutine {f}adjustment routine
Betragsberichtigung {f}amount adjustment
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
Kennlinienanpassung {f}characteristic adjustment
Grobeinstellung {f}coarse adjustment
Abgleich {m}adjustment; balance; alignment
Abgleichwiderstand {m} [electr.]balancing resistor; adjustable resistor; trimming resistor
Lohnsteuerjahresausgleich {m}annual adjustment of income tax
inflationsbereinigt {adj} [fin.]adjusted for inflation
Drallregler {m} [techn.]inlet vane control; twist adjusting device
Justierdorn {m}adjusting mandrel
Justiereinheit {f}adjustment unit
Justiereinrichtung {f}adjusting device
Justierring {m}adjusting ring
Justierwaage {f}adjusting scales
Handverstelleinrichtung {f}manual adjusting device
Einarbeitungszeit {f}period of vocational adjustment
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock
Preisanpassung {f}price adjustment
Grobeinstellung {f}rough adjustment
Bereinigung {f}settlement; clearing up; validation; adjustment; correction
Drehzahlversteller {m}speed adjustor
Aktienanpassungsprinzip {n}stock adjustment principle
Feinjustierung {f}vernier adjustment
Lohnanpassung {f} | automatische Lohnanpassungwage adjustment | automatic wage adjustment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjust
Back to top