ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

treat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *treat*, -treat-

treat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
treat (vt.) ปฏิบัติ See also: ปฏิบัติ(ต่อ), จัดการ
treat (vt.) รักษา See also: บำบัดรักษา
treat (vt.) เลี้ยง See also: ซื้อให้
treat (vt.) ให้ความเพลิดเพลิน See also: รับรอง
treat (vt.) เกี่ยวกับ
treat (vt.) ทำตามกระบวนการ
treat (n.) อาหารที่น่ารับประทาน See also: ของน่าทาน
treat as (vt.) ถือว่า See also: เห็นว่า Syn. count as, consider as
treatable (adj.) ซึ่งรักษาได้
treater (n.) ผู้รักษา
treatise (n.) บทความ
treatment (n.) การทำให้คืนสภาพ See also: การบำบัด, การรักษา
treatment (n.) การดูแล See also: การรักษา
treatment (n.) การปฏิบัติ
treatment (n.) การเจรจา
treatment (n.) วิธีแสดง See also: วิธี
treaty (n.) สนธิสัญญา See also: ข้อตกลง
English-Thai: HOPE Dictionary
treat(ทรีท) vt.,vi.,n. (การ) กระทำกับ,ปฎิบัติกับ,รักษา,เยียวยา,จัดการ,พิจารณา,ใส่กับ,เลี้ยง,ต้อนรับ,จัดหาอาหารให้. vi. จัดการ,เลี้ยง,เจรจา., See also: treatable adj. treater n. treatment n., Syn. behave,medicate,entertainment
treatise(ทรี'ทิส) n. บทความ,ความเรียง,เรื่องราว,หนังสือ,ตำรา, Syn. thesis,monograph,study,disquisition
treatment(ทรีท'เมินทฺ) n. การรักษา,การเยียวยา,การปฎิบัติต่อ,การกระทำต่อ,วิธีการทางวรรณกรรม,การใส่ (สารเคมีเป็นต้น)
treaty(ทรีท'ที) n. สนธิสัญญา,ข้อตกลง,การเจรจาเพื่อตกลงกัน, See also: treatyless adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
treat(n) การเลี้ยงดู,การปฎิบัติ,การรักษา,การสัญญา
treatise(n) เอกสาร,หนังสือ,ตำรา,บทความ,ความเรียง
treatment(n) การกระทำ,การรักษา,การปฏิบัติ,การเลี้ยง
treaty(n) สนธิสัญญา,สัญญาระหว่างชาติ,ข้อตกลง,การเจรจา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
treat๑. ปฏิบัติ๒. รักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatiseศาสตรนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatment๑. การปฏิบัติ๒. การรักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatyสนธิสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Treatiesสัญญาระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
treatmentการบำบัด (โรค), การรักษา (โรค), การบำบัด (โรค), การรักษา (โรค)
treatyสนธิสัญญา [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บำบัดรักษา (v.) treat See also: cure, heal Syn. รักษา, เยียวยา, แก้โรค, บรรเทา
บำบัดโรค (v.) treat See also: attend to, care for, nurse, cure, heal Syn. รักษาโรค
รักษาพยาบาล (v.) treat See also: nurse, care for Syn. เยียวยารักษา, รักษา
เยียวยา (v.) treat See also: attend to, care for, nurse, cure, heal Syn. บำบัดโรค, รักษาโรค
เยียวยารักษา (v.) treat See also: nurse, care for Syn. รักษา
แก้โรค (v.) treat See also: cure, heal Syn. รักษา, เยียวยา, บรรเทา
แปรไข้ (v.) treat See also: treat an illness, take one´s medicine, cure sb. of his illness Syn. ให้ยา, วางยา
ทำเป็นเล่น (v.) treat (a serious matter) as a trifle See also: trifle with
ฉายรังสี (v.) treat by radiation Syn. ฉายแสง, รังสีรักษา
ฉายแสง (v.) treat by radiation Syn. รังสีรักษา
รังสีรักษา (v.) treat by radiation Syn. ฉายแสง
ทำฟัน (v.) treat people´s teeth
มหาวงศ์ (n.) treatise on the history of Buddhism in Lankha Ops. จุลวงศ์
ตำราพิชัยสงคราม (n.) treatise on war strategy
พิชัยสงคราม (n.) treatise on war strategy Syn. ตำราพิชัยสงคราม
สถานบำบัด (n.) treatment area
กติกา (n.) treaty See also: pact, agreement, covenant, convention Syn. หนังสือสัญญา, ข้อตกลง
ข้อตกลง (n.) treaty See also: pact, agreement, covenant, convention Syn. หนังสือสัญญา
สนธิสัญญา (n.) treaty Syn. หนังสือสัญญา
สนธิสัญญา (n.) treaty See also: pact Syn. หนังสือสัญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
You don't have to treat your classmate like thisคุณต้องไม่ทำกับเพื่อนร่วมชั้นอย่างนี้
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?ฉันเคยทำอะไรไว้หรือถึงทำให้คุณปฏิบัติต่อฉันอย่างดูหมิ่นดูแคลนมากเหลือเกิน?
Don't treat me like a little kid!อย่าปฏิบัติต่อฉันอย่างกับว่าฉันเป็นเด็กเล็ก
I'm very happy that you treated me so wellฉันดีใจมากๆ ที่คุณปฏิบัติต่อฉันเป็นอย่างดียิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You cannot treat Bacteria this way.แกไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หรอก
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
# And I will treat her kind, I'm going to treat her kindฉันจะรักษาเธอ คุณกำลังจะสูญเสียหญิงสาวคนนั้น
# If you don't treat her right my friendหากคุณไม่ได้ปฏิบัติต่อเธอถูกต้อง เพื่อนของฉัน คุณกำลังจะไปหาเธอที่หายไป
# Cause I will treat her right and thenเพราะว่าฉันจะรักษาเธอแล้ว คุณจะคือคนเหงา
# The way you treat her, what else can I do?วิธีการที่คุณปฏิบัติต่อเธออะไรที่ฉัน สามารถทำอะไร?
'# The way you treat her, what else can I do... #'วิธีการที่คุณปฏิบัติต่อเธออะไรที่ฉัน สามารถทำได้
# Treat me like you did the night beforeปฏิบัติกับฉันเหมือนที่คุณได้คืนก่อ? น
I've seen the humane way they treat humans here.ลิงที่นี่ไม่ถูกชะตากับมนุษย์
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?ฉันมีสิ่งที่เคยทำที่จะทำให้คุณปฏิบัติกับฉันเพื่อไม่เคารพ?
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply?เราจะปฏิบัติต่อชายที่ฝ่าฝืน กฎหมายอยุติธรรม โดยไม่ต่อสู้ แต่ไม่ยอมรับอย่างไร
I want to embarrass all those who wish to treat us as slaves.ผมอยากจะทำให้พวกที่ ทำกับเราเหมือนทาสได้ขายหน้า

treat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
冷落[lěng luò, ㄌㄥˇ ㄌㄨㄛˋ, 冷落] desolate; unfrequented; to treat sb coldly; to snub; to cold shoulder
[zhěn, ㄓㄣˇ, 诊 / 診] examine or treat medically
好客[hào kè, ㄏㄠˋ ㄎㄜˋ, 好客] hospitality; to treat guests well; to enjoy having guests; hospitable; friendly
锯棕榈[Jù Zōng lǘ, ㄐㄩˋ ㄗㄨㄥ ㄌㄩˊ, 锯棕榈 / 鋸棕櫚] Saw Palmetto (drug used to treat benign prostate hypertrophy in men)
一并[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, 一并 / 一併] to lump together; to treat along with all the others
甲状腺素[jiǎ zhuàng xiàn sù, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨˋ, 甲状腺素 / 甲狀腺素] thyroid hormone; thyroxine (used to treat underactive thyroid)
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, 一並] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others
舒喘灵[shū chuǎn líng, ㄕㄨ ㄔㄨㄢˇ ㄌㄧㄥˊ, 舒喘灵 / 舒喘靈] albuterol, kind of chemical used in treating asthma
[què, ㄑㄩㄝˋ, 却 / 卻] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless
捏脊治疗[niē jǐ zhì liáo, ㄋㄧㄝ ㄐㄧˇ ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ, 捏脊治疗 / 捏脊治療] chiropractic (medical treatment)
租界[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, 租界] settlement; international settlement in many Chinese cities established under unequal treaties from 1860
不扩散核武器条约[bù kuò sàn hé wǔ qì tiáo yuē, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 不扩散核武器条约 / 不擴散核武器條約] Nuclear Non-Proliferation Treaty
全面禁止核试验条约[quán miàn jìn zhǐ hé shì yàn tiáo yuē, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 全面禁止核试验条约 / 全面禁止核試驗條約] Comprehensive Test Ban Treaty
冷眼[lěng yǎn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ, 冷眼] cool eye; fig. detached; (treating sb) with indifference
诊疗[zhěn liáo, ㄓㄣˇ ㄌㄧㄠˊ, 诊疗 / 診療] diagnosis and treatment
辩证施治[biàn zhèng shī zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄕ ㄓˋ, 辩证施治 / 辯證施治] diagnosis and treatment based on an overall analysis of the illness and the patient's condition
治外法权[zhì wài fǎ quán, ㄓˋ ㄨㄞˋ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 治外法权 / 治外法權] diplomatic immunity; (hist.) extraterritoriality, the rights (under unequal treaties) of a foreigner to live in China outside Chinese jurisdiction
里瓦几亚条约[Lǐ wǎ jī yà tiáo yuē, ㄌㄧˇ ㄨㄚˇ ㄐㄧ ㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 里瓦几亚条约 / 里瓦几亞條約] draft unequal treaty of Livadia (Crimea) of 1879 between Russia and Qing China, subsequently renogiated
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
急诊[jí zhěn, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ, 急诊 / 急診] emergency call; emergency (medical) treatment
哀求[āi qiú, ㄞ ㄑㄧㄡˊ, 哀求] entreat; implore
对等[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ, 对等 / 對等] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity
败退[bài tuì, ㄅㄞˋ ㄊㄨㄟˋ, 败退 / 敗退] retreat in defeat
急救[jí jiù, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ, 急救] first aid; emergency treatment
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, 五四] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
厚待[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, 厚待] generous treatment
完形心理学[wán xíng xīn lǐ xué, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 完形心理学 / 完形心理學] Gestalt psychology (concerned with treating a subject as a coherent whole)
感遇[gǎn yù, ㄍㄢˇ ㄩˋ, 感遇] gratitude for good treatment; to sigh; to lament
逆来顺受[nì lái shùn shòu, ㄋㄧˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˋ, 逆来顺受 / 逆來順受] to resign oneself to adversity (成语 saw); to grin and bear it; to submit meekly to insults, maltreatment, humiliation etc
美发[měi fà, ㄇㄟˇ ㄈㄚˋ, 美发 / 美髮] hairdressing; beauty treatment
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, 冤枉] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile
辨证论治[biàn zhèng lùn zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄌㄨㄣˋ ㄓˋ, 辨证论治 / 辨證論治] holistic diagnosis and treatment (in traditional Chinese medicine)
机动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 机动 / 機動] locomotive; motorized; power-driven; adaptable; flexible (use, treatment, timing etc)
[yǔ, ㄩˇ, 瘐] maltreat (as prisoners)
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四爱国运动 / 五四愛國運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四运动 / 五四運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
薄待[bó dài, ㄅㄛˊ ㄉㄞˋ, 薄待] mean treatment; indifference; meager hospitality
[yù, ㄩˋ, 遇] meet with; how one is treated; an opportunity; surname Yu
虐待[nu:è dài, ㄜˋ ㄉㄞˋ, 虐待] mistreatment

treat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P)
セレキノン[, serekinon] (n) Cerekinon (trimebutine maleate), used to treat irritable bowel syndrome
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
トリプタン[, toriputan] (n) triptan (any one of a family of drugs used to treat severe headaches)
マラリア療法[マラリアりょうほう, mararia ryouhou] (n) malaria therapy (formerly used to treat syphilis, etc.)
よろしくお願いいたします;宜しくお願い致します[よろしくおねがいいたします, yoroshikuonegaiitashimasu] (exp) (hon) please remember me; please help me; please treat me well
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you
一擲千金[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat
優しくする[やさしくする, yasashikusuru] (exp,vs-i) to be kind to; to treat kindly
割り勘勝ち;割勘勝ち[わりかんがち, warikangachi] (n) (sl) (See 割り勘負け) "winner" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the most)
割り勘負け;割勘負け[わりかんまけ, warikanmake] (n) (sl) (See 割り勘勝ち) "loser" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the least)
同列に論じる[どうれつにろんじる, douretsunironjiru] (exp,v1) to discuss in the same terms; to treat equally
呪う[まじなう, majinau] (v5u) (1) (arch) to pray that one avoids disaster or illness; to pray; (2) to pray for the death or misfortune of another; to curse; (3) to treat illness with prayer
唐当帰[からとうき;カラトウキ, karatouki ; karatouki] (n) (uk) (See 当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis)
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P)
小ばかにする;小馬鹿にする[こばかにする, kobakanisuru] (exp,vi) (1) to scoff; (vt) (2) to downplay; to treat someone disparagingly; to treat someone with contempt
弾む(P);勢む[はずむ, hazumu] (v5m,vi) to spring; to bound; to bounce; to be stimulated; to be encouraged; to get lively; to treat oneself to; to splurge on; (P)
当帰[とうき;トウキ, touki ; touki] (n) (1) (uk) dong dang gui (aromatic herb similar to dong quai, Angelica acutiloba); (2) (obsc) (See 唐当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis)
愛しがる[いとしがる, itoshigaru] (v5r,vt) to treat with love; to pity; to cherish
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
目の敵にする[めのかたきにする, menokatakinisuru] (exp) to hate the very sight of; to hold a grudge against; to treat like an enemy; to bear constant enmity; to be gunning for
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
辛くあたる;辛く当たる[つらくあたる, tsurakuataru] (v5r) to treat badly
鼻であしらう[はなであしらう, hanadeashirau] (exp,v5u) to spurn; to snub; to treat with contempt
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO
あしらい[, ashirai] (n) treatment; reception
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States)
ウパニシャッド[, upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests)
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests)
カクテル療法[カクテルりょうほう, kakuteru ryouhou] (n) cocktail treatment
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger
ゴチ;ごち[, gochi ; gochi] (n) (sl) (See 馳走) treat; banquet; feast; entertainment; goodies
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P)
サンフランシスコ講和条約[サンフランシスコこうわじょうやく, sanfuranshisuko kouwajouyaku] (n) (See 対日講和条約) Treaty of San Francisco; Treaty of Peace with Japan (Sept. 8, 1951)
ショック療法[ショックりょうほう, shokku ryouhou] (n) shock therapy; shock treatment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
全書[ぜんしょ, zensho] treatise
後退[こうたい, koutai] retreat (vs), backspace (BS)

treat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บำบัดน้ำเสีย[v. exp.] (bambat nām ) EN: treat wastewater FR: traiter les eaux usées
บำบัดรักษา[v. exp.] (bambat raks) EN: treat FR:
บำบัดโรค[v. exp.] (bambat rōk) EN: treat an illness ; cure an illness FR: traiter une maladie
ฉายรังสี[v. exp.] (chāi rangsī) EN: treat by radiation FR:
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment FR: traiter par irradiation
กลั่นแกล้ง[v.] (klanklaēng) EN: defame ; persecute ; treat somebody badly ; provoke FR:
กระทำ[v.] (kratham) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make ; commit ; conduct ; arrange FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmja) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate FR: manquer de générosité
ลาภปาก[n.] (lāppāk) EN: unexpected delicacy ; unexpected treat FR:
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect FR: insulter : humilier ; mépriser
ปฏิบัติต่อกัน[v. exp.] (patibat tø ) EN: treat one another with FR:
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; affront ; underestimate ; belittle ; disparage ; treat contemptuously FR:
ปรับคุณภาพ[v. exp.] (prap khunna) EN: treat FR:
รักษา[v.] (raksā) EN: cure ; remedy ; treat ; take care of ; heal FR: soigner ; guérir ; prendre soin ; traiter
สายเปย์[n.] (sāipē) EN: person who likes to treat others FR:
ถนอม[v.] (sanøm) EN: take care of ; treat with care ; cherish ; nurture ; conserve FR:
สะสาง[v.] (sasāng) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
ทำฟัน[v. exp.] (tham fan) EN: go to the dentist ; treat teeth FR: aller chez le dentiste
ทำเป็นเล่น[v. exp.] (tham pen le) EN: treat as a trifle ; be playing (at) FR:
ถนอม[v.] (thanøm) EN: preserve ; conserve ; save ; treat with care ; husband ; cherish ; nurture ; take care of FR: préserver ; conserver ; chérir
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง[v. exp.] (theū pen yī) EN: treat as a good example ; take as a role model ; emulate FR:
เยียวยา[v.] (yīoyā) EN: cure ; treat ; aid ; heal ; remedy ; attend to ; care for ; nurse ; mend FR: remédier ; traiter
เยียวยารักษา[v. exp.] (yīoyā raksā) EN: treat FR:
อักขรวิธี[n.] (akkharawith) EN: treatise on spelling and phonetics ; book on reading and writing ; orthography FR:
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhad) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature FR:
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously FR: supplier
ห้อง ไอ.ซี.ยู. = ห้องไอซียู = ห้อง ICU[n. exp.] (hǿng Ai.Sī.) EN: Intensive Care Unit (ICU) ; Critical Care Unit (CCU) ; Intensive Therapy Unit ; Intensive Treatment Unit (ITU) FR:
ห้องตรวจโรค[n. exp.] (hǿng trūat ) EN: medical examination room : medical treatment room FR: salle d'examen médical [f] ; cabinet médical [m]
เจ้าประคุณ[X] (jao prakhun) EN: introduction to an entreaty FR:
การบำบัด[n.] (kān bambat) EN: cure ; treatment ; therapy FR: traitement [m] ; soins [mpl]
การบำบัดด้วยกรด[n. exp.] (kān bambat ) EN: acid treatment FR:
การบำบัดด้วยยา[n. exp.] (kān bambat ) EN: drug therapy ; drug treatment ; pharmacotherapeutics FR: pharmacothérapie [f]
การบำบัดน้ำเสีย[n. exp.] (kān bambat ) EN: wastewater treatment FR: traitement des eaux usées [m]
การบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง[n. exp.] (kān bambat ) EN: secondary treatment FR: traitement secondaire [m]
การบำบัดรักษา[n. exp.] (kān bambat ) EN: treatment FR: traitement [m]
การดูแล[n.] (kān dūlaē) EN: supervising ; treatment ; care FR: supervision [f]
การจัดการน้ำเสีย[n. exp.] (kān jatkān ) EN: wastewater treatment FR: gestion des eaux usées [f]
การจัดการน้ำทิ้ง[n. exp.] (kān jatkān ) EN: wastewater treatment FR: gestion des eaux usées [f]

treat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderfest {n}children's treat
Nachbehandlung {f}after treatment
ambulant {adj} | ambulanter Patient; ambulant behandelter Patient | ambulante Behandlung | ambulant behandelt werdenoutpatient | outpatient | outpatient treatment | to get outpatient treatment
Assoziationsvertrag {m}association treaty
Bitumenholzfaserplatte {f}asphalttreated chipboard
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewage treatment
Ernährungstherapie {f}dietetic treatment
Trinkwasseraufbereitungsanlage {f}drinking water treatment plant
Abwasseraufbereitung {f}effluent treatment; sewage treatment
EU-Vertrag {m}EU treaty
Altpapieraufbereitungsanlage {f}waste paper treatment plant
Aufbereitungsanlage {f} | Aufbereitungsanlage für Faul- und Biogasetreatment plant | treatment plant for fermentation gas and bio gas
Oberflächenbehandlung {f}finish treatment; surface treatment
Hormonbehandlung {f} [med.]hormone treatment
Manipulation {f} [med.]manipulative treatment
Atomwaffensperrvertrag {m}nonproliferation treaty
Begünstigung {f}preferential treatment
Heilbehandlung {f}remedial treatment
Nachbehandlungsgerät {n}secondary treatment unit
Sonderreglung {f}separate treatment
Reinigungsstufe {f}treatment of sewage
Abwasser {n} | ungeklärte Abwässerwaste water | untreated waste water
Abwasserbehandlung {f}waste water treatment
Abwasserreinigung {f}wastewater treatment; effluent treatment
Abwasserreinigungsanlage {f}wastewater treatment plant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า treat
Back to top