ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กะ*, -กะ-

กะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะ (n.) shift See also: turn, duty Syn. คาบ
กะ (v.) estimate See also: calculate Syn. คาด, ประมาณ, กำหนด, คะเน
กะ (v.) estimate roughly See also: plan, suppose Syn. คะเน, กำหนด
กะกร่อม (n.) tool to catch a sea crab See also: trap for marine crabs Syn. ตะกร่อม, กร่อม
กะจ้อยร่อย (adj.) very small See also: small, a little, tiny Syn. เล็กๆ, จ้อย Ops. มาก
กะชะ (n.) pannier See also: basket used for the transportation of food and clothing
กะชึ่กกะชั่ก (adv.) unhurriedly
กะซวก (v.) abruptly stab See also: pierce, knife Syn. แทง
กะดำกะด่าง (adj.) discoloured See also: mottled, splotchy, spotted, speckled Syn. กระดำกระด่าง
กะดี (n.) mosque Syn. สุเหร่า
กะดี่ (v.) lift up See also: pry up, lever Syn. ดีดขึ้น, กระดี่
กะดุ้ง (n.) kind of fish trap
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet with sacred letter Syn. ตะกรุด
กะต้วมกะเตี้ยม (adv.) inactively See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly Syn. ต้วมเตี้ยม
กะต้ำ (n.) a kind of fishtrap
กะตุด (n.) tiny rolled metal amulet with sacred letter Syn. ตะกรุด, กะตรุด
กะทกรก (n.) Tetrastigma campylocarpum Syn. กระโปรงทอง, เถาเงาะ, เงาะป่า, หญ้ารกช้าง, เถาสิงโต
กะทกรก (n.) passion fruit See also: passion flower, Olax scandens Roxb. Syn. นางจุม
กะทะ (n.) frying pan See also: pan Syn. กระทะ
กะทัดรัด (adv.) concisely See also: tersely Syn. กระชับ Ops. ฟุ่มเฟือย
กะทัดรัด (adj.) fitting See also: suitable Syn. สมส่วน, สมทรง, เหมาะเจาะ Ops. ใหญ่, เทอะทะ
กะทัน (n.) monkey apple Syn. ทัน, หมากทัน, ต้นพุทรา
กะทันหัน (adv.) suddenly See also: abruptly, immediately, unexpectedly Syn. กะทันหัน, ด่วน, เร็ว, ฉับพลัน, ทันที
กะทิ (n.) coconut milk See also: coconut cream Syn. น้ำกะทิ
กะบอนกะบึง (adj.) peevish See also: morose Syn. เง้างอด, งอน
กะบ่อนกะแบ่น (adv.) insufficiently See also: incoherently, incompletely Syn. ขาดๆ วิ่นๆ, ลุ่มๆ ดอนๆ Ops. สมบูรณ์
กะบัง (n.) shield See also: shade Syn. บัง, กระบัง
กะบังลม (n.) diaphragm
กะบังหน้า (n.) headdress See also: forehead´s ornament Syn. กรอบหน้า
กะบิล (n.) rule See also: group, system Syn. ระเบียบ, หมู่, กบิล
กะบึงกะบอน (adj.) peevish See also: morose Syn. กะบอนกะบึง, เง้างอด, งอน
กะปริดกะปรอย (adv.) tricklingly Syn. กะปริบกะปรอย, ทีละน้อย Ops. ทั้งหมด
กะปริบ (v.) wink See also: blink Syn. กะพริบ
กะปริบกะปรอย (adv.) tricklingly Syn. ทีละน้อย Ops. ทั้งหมด
กะปลกกะเปลี้ย (v.) be tired See also: be feeble, weary Syn. อ่อนแอ
กะปลกกะเปลี้ย (adj.) tired See also: exhausted Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนเปลี้ย, ไม่มีแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง
กะปวกกะเปียก (adv.) weakly See also: feebly Syn. ปวกเปียก, อ่อนกำลัง
กะปอม (n.) chameleon See also: tree lizard Syn. ปอม
กะป้ำกะเป๋อ (v.) be clumsy and stupid See also: be foolish, be muddle-headed Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, เลอะเทอะ, หลงลืม, หลงๆ ลืมๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
sauce panกะทะท้องแบนยาวที่มีฝาปิดแลด้ามถือ
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
aga(อา' กะ) n. ตำแหน่งเกียรติยศ (ในตุรกี) , นายพล., Syn. agha
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
alcohol(แอล' กะฮอล) n. แอลกอฮอล์, ethyl alcohol, เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์, สารประกอบเคมีที่มีสูตร ROH.
alcoholic(แอลกะฮอล'ลิค) adj.ซึ่งเกี่ยวกับหรือ เกิดจากแอลกอฮอล์, เป็นพิษสุราเรื้อรัง. -n. ผู้ติดสุราเรื้อรัง, คนติดเหล้า, Syn. vinous, spirituous
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
alga(แอล'กะ) n., (pl. -gae) พืชมีคลอโรฟีลอยู่ใน phylum Tallophyta
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
alkahest(แอล' กะเฮสท) ตัวละลายที่ครอบจักวาล (ละลายได้ทุกอย่าง), Syn. alcahest. -alkahestic (al) adj. (universal solvent)
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt.,vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ,เป็นสัญลักษณ์
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
alpaca(แอลแพค' คะ) n. สัตว์คล้ายแกะในอเมริกาใต้ จำพวก Lama ขนของสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำด้วยขนสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำคล้ายหรือเลียนขนสัตว์ดังกล่าว (genus Lama)
alu(เอแอลยู) ย่อมาจาก arithmetic and logical unit เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะดู central processing unit ประกอบ
amalgamate(อะแมล' กะเมท) vt. ทำให้รวมกัน,ผสม,ผสมกับปรอท.
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)
androgynous(แอนดรอจ' จินัส) adj. ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเม่ยในดอกเดียวกัน, กะเทย
anga(อัง' กะ) n. วิธีการปฏิบัติข้อหนึ่งข้ใดของโยคะ
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
angelica(แอนเจล' ลิกะ) n. ต้นไ้จำพวกหนึ่ง ใช้ทำเครื่องหอม, ต้นต้นเกย., Syn. archangel
anisogamous(แอนนิซอก' กะมัส) adj. เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์เพศ (gametes) ที่ไม่เหมือนกันและมักมีขนาดต่างกัน -anisogamy n.
antilogarithm(แอนทีลอก' กะริธึม) n. ตัวเลขที่มีเลขที่กำหนดให้เป็น logarithm. -antilogarithmic adj.
aoudad(เอา'แดด) n. แกะป่าจำพวก Ammotragus lervia
apogamy(อะพอก'กะมี) n. การเกิด sporophyte จากเซลล์หรือ gametophyte (แทนที่จะเป็นไข่) -apogamic, apogamous adj.
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
argali(อาร'กะลี) n., (pl. -li) แพะป่ามีเขาหนาและเป็นเกลียว., Syn. argal
arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ ใช้ตัวย่อว่า ALU เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะ ดู central processing unit ประกอบ
ars longa vita brevis(อาร์ส'ลองกะ วีทา บรี'วิส) (Latin) ศิลปนั้นยาว ชีวิตนั้นสั้น
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)
astragalus(แอสแทรก'กะลัส) n., (pl. -li) กระดูกข้อต่อตาตุ่ม. -astragalar adj.
astrakhan(แอส'ทระคัน-แคน) n. หนังลูกแกะเมืองแอสตราแคน, สิ่งทอที่ทำด้วยหนังดังกล่าว.
autogamy(ออทอก'กะมี) n. การปฎิสนธิภายในตัวเอง, การที่ดอกไม้ได้รับเกสรของตัวเอง. -autogamous, autogamic adj.
autogravure(ออโทกระววว'เออะ) n. วิธีการแกะสลักบล๊อกภาพถ่าย
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
English-Thai: Nontri Dictionary
bungalow(n) บังกะโล,บ้านพักตากอากาศ
hermaphrodite(n) สัตว์หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นเพศคู่,กะเทย
asexual(adj) กะเทย,ไร้เพศ
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
bleat(n) เสียงร้องอย่างแกะหรือแพะ
blink(vi) กะพริบตา,ขยิบตา,หลิ่วตา
blinker(n) แว่นตา,ไฟกะพริบ,ไฟสัญญาณ
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
buckskin(n) หนังกวาง,หนังแกะ
cabbage(n) ผักกะหล่ำ
carat(n) น้ำหนักเป็นกะรัต
carve(vt) แกะสลัก,สลัก,ตัด,แล่,ชำแหละ
carver(n) ช่างแกะสลัก
cauliflower(n) ดอกกะหล่ำ
chap(n) เด็กชาย,คาง,ขากรรไกร,รอยแตก,รอยกะเทาะ
cleavage(n) แนวกะเทาะ,ความแตกแยก,ความบาดหมาง
clutter(n) กองระเกะระกะ,ความยุ่งเหยิง
coleslaw(n) สลัดกะหล่ำปี
collie(n) สุนัขเลี้ยงแกะ
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด
condense(vt) กลั่น,สังเขป,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้สั้น,ย่อ
conscribe(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
cowl(n) หมวกของพระคริสต์,ยอดปล่องไฟ,ฝาครอบ,ที่ครอบ,กะบังรับลม
crack(vt) กะเทาะ,ทำให้แตก
cracker(n) ขนมปังกรอบ,เครื่องกะเทาะ,ประทัด
cream(n) ครีม,นมข้น,หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด
crew(n) กะลาสีเรือ,ลูกเรือ,ฝูงชน,คณะ,ลูกมือ
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด
designate(vt) กะ,เรียกขาน,ระบุ,ตั้งชื่อ,บ่งชี้,กำหนด
diadem(n) มงกุฎ,มาลัยสวมหัว,รัดเกล้า,กะบังหน้า,พระราชอำนาจ
diaphragm(n) กะบังลม,เยื่อบุช่องท้อง,ม่านตา
elite(n) หัวหน้า,ยอด,หัวกะทิ,สิ่งที่เลือกแล้ว
engrave(vt) แกะสลัก,จาร,จารึก,สลัก,แกะ,ฝัง
engraving(n) การแกะสลัก,การจารึก,การสลัก
essay(n) เรียงความ,การทดลอง,ความพยายาม,ปกิณกะ
etch(vt) แกะสลัก,สลัก,กัดเซาะ,กัดกร่อน
ewe(n) แกะตัวเมีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
caratกะรัต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coronaกะบังรอบ, มงกุฎ [มีความหมายเหมือนกับ crown ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
karatกะรัต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
midriff; diaphragm; phrenกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenitis; diaphragmitisกะบังลมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skullกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ALU (arithmetic-logic unit)เอแอลยู (หน่วยคำนวณและตรรกะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
anchovy sauce pusหนองสีกะปิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blink reflexรีเฟล็กซ์กะพริบตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, eyelid closure และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Boolean logicตรรกะแบบบูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carving๑. การแกะสลัก๒. งานแกะสลัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corundumคอรันดัม, กะรุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cranial-กะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crown๑. เรือนยอด๒. กะบังรอบ, มงกุฎ [มีความหมายเหมือนกับ corona] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
engraving๑. การแกะลาย๒. ภาพพิมพ์ลายแกะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flasherตัวทำไฟกะพริบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
giga-จิกะ-, กิกะ- [230, 109] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gigabyteจิกะไบต์, กิกะไบต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterodoxนาสติกะ, ลัทธิอื่น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
linocut๑. กลวิธีพิมพ์ยางแกะ๒. ภาพพิมพ์ยางแกะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logicตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical comparisonการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical expressionนิพจน์ตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mega-เมกะ- [220, 106] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palpebrate๑. กะพริบตา๒. มีหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenic crush; phrenemphraxis; phreniclasia; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PLA (programmable logic array)พีแอลเอ (แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
platoon systemระบบแบ่งกะการทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
snapการนัดประชุมกะทันหัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stipple engraving๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายปรุ๒. ภาพพิมพ์แกะลายปรุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
switched multimegabit data service (SMDS)บริการสลับข้อมูลแบบหลายเมกะบิต (เอสเอ็มดีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tankaบทกวีทังกะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tor; roche moutonnéeหินรูปหลังแกะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phrenemphraxis; phrenic crush; phreniclasia; phreniclasis; phrenicotripsyการบีบบี้ประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wood engravingภาพพิมพ์ลายแกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woodcutภาพพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woolly; lanateแบบขนแกะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cabbageกะหล่ำปี [TU Subject Heading]
Cauliflowerกะหล่ำดอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Craniologyกะโหลกศีรษะ,วิทยา [การแพทย์]
Diaphragmกะบังลม [การแพทย์]
Passion fruitกะทกรกฝรั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Skullกะโหลกศีรษะ [TU Subject Heading]
Acromegalyอะโครเมกาลี, โรค; โรคอโครเมกะลีย์; อะโครเมกาลีย์; อะโครเมกะลีย์; อโครเมกาลี; โรคอะโครเม็กกาลี่; ร่างกายใหญ่โตเกินไป; อะโครเมกะลี [การแพทย์]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anchovy fisheriesประมงปลากะตัก [TU Subject Heading]
Arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะเป็นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณทางเลขคณิต เปรียบเทียบค่าต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่ นอกจากนั้นยังดำเนินการทางตรรกะด้วย วงจรนี้ที่จริงคือวงจรหลักของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือชิปต่างๆ นั่นเอง [คอมพิวเตอร์]
Ataxiaอะแทกซิอา; อะแทกเซีย, อาการ; การเซ; เคลื่อนไหวเปะปะ; เดินตัวเซ; เดินเซ; อ่อนเพลีย; อาการเดินเซ; การขาดความสามารถในการกะระยะและความสม่ำเสมอนุ่มน; อะแทกเซีย; กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน; อะแท็กเซีย; โรคที่มีอาการเดินเซ; กล้ามเนื้อขาดการประสานงาน [การแพทย์]
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Bungalowบังกะโล [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Carving (Decorative arts)การแกะสลัก [TU Subject Heading]
Cranial Baseฐานของกะโหลกศีรษะ,พื้นกะโหลก [การแพทย์]
Craniumเครเนียม,กระดูกศีรษะ,กะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Cursorเคอร์เซอร์ สัญลักษณ์ชี้ตำแหน่งบนจอภาพ อาจมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมกะพริบ หรือเป็นเครื่องหมายขีดเส้นใต้กะพริบ [คอมพิวเตอร์]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Engravingการแกะลาย [TU Subject Heading]
Estimationการคาดคะเน,การกะประมาณ [การแพทย์]
Fascioliasisฟัสซีโอลิเอซิส,ฟาสซิโอลิเอซิส,โรคพยาธิใบไม้ตับ,โรคพยาธิใบไม้ที่เกิดกับแกะ [การแพทย์]
gigabyteกิกะไบต์ หน่วยนับจำนวนไบต์ มีค่าโดยประมาณเท่ากับหนึ่งพันล้านไบต์ ส่วนค่าจริงคือ 1,073,741,824 ไบต์ [คอมพิวเตอร์]
Go (Game)กะ (กีฬา) [TU Subject Heading]
Jadeite เจไดต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่เรียกว่า หยก มีราคาค่อนข้างแพง สมัยโบราณใช้ทำอาวุธและเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องประดับและแกะสลัก [สิ่งแวดล้อม]
Jellyfishแมงกะพรุน [การแพทย์]
Karaokeคาราโอเกะ [TU Subject Heading]
Karatน้ำหนักเป็นกะรัต [การบัญชี]
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
Hardnessความกระด้างคุณสมบัติของน้ำซึ่งเจือปนด้วยเกลือของแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก กับอนุมูล เช่นไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์และไนเตรต ซึ่งจะทำให้สบู่จับตัวเป็นก้อนและต้องใช้สบู่เป็นปริมาณมากในการซักล้าง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรม และบางครั้งทำให้เกิดรสชาติที่ไม่ดี การวัดความกระด้างอาจทำได้โดยการทดสอบในห้องทดลอง หรือวัดจากปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียม รวมทั้ง เหล็ก อลูมิเนียม แมงกานีส แบเรียม สทรอนเธียม และสังกะสี ค่าที่วัดได้แสดงในรูปของเทียบเท่าแคลเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
Karen (Southeast Asian people)ชาวกะเหรี่ยง [TU Subject Heading]
Lanolinลาโนลิน, สาร; น้ำมันขนแกะ; ลาโนลิน [การแพทย์]
Limpเดินกะเผลก, นิ่มเละ, อ่อนปวกเปียก, [การแพทย์]
Logic ตรรกะ [คอมพิวเตอร์]
Mask Water Snakeงูหัวกะโหลกงูหน้ากากงูปากกว้าง [การแพทย์]
Mecca (Saudi Arabia) in Islamเมกกะ (ซาอุดิอาระเบีย) ในศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Mega เมกะ [คอมพิวเตอร์]
Megabyte เมกะไบต์ [คอมพิวเตอร์]
megaloblastic anemiaเมกะโลบลาสติกแอนีเมีย, โรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายขาดกรดโฟลิก ทำให้เม็ดเลือดแดงมีขนาดโตขึ้นผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการลิ้นอักเสบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Megawattเมกะวัตต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metastasisเนื้องอกส่วนที่กระจายออกมา, การแพร่กระจาย, การลามเข้าไปในเนื้อเยื่อใกล้ๆ, เนื้องอกกระจายไปที่อื่น, การกระจายไปตามเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ, การลุกลามไปสู่ส่วนอื่น, เนื้องอกที่ลามไปที่กะโหลกศีรษะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
calculate for (phrv.) กะ See also: คาด, ประมาณ Syn. calculate on
terse (adj.) กะทัดรัด See also: รวบรัด, สั้นแต่ได้ใจความ, ได้ใจความดี Syn. brief, concise, pointed, exact Ops. wordy, verbose, prolix
bang (adv.) กะทันหัน See also: อย่างไม่คาดฝัน Syn. suddenly
cold (adv.) กะทันหัน See also: โดยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า
coconut milk (n.) กะทิ See also: น้ำกะทิ
diaphragm (n.) กะบังลม Syn. midrib, midriff
midriff (n.) กะบังลม Syn. diaphragm
phrenitis (n.) กะบังลมอักเสบ
visor (n.) กะบังหน้าของหมวก Syn. vizor, eyeshade
vizor (n.) กะบังหน้าของหมวก Syn. eyeshade
blink (vi.) กะพริบตา Syn. wink
carat (n.) กะรัต See also: หน่วยน้ำหนักของเพชรเท่ากับ 200 มิลลิกรัม
karat (n.) กะรัต See also: หน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทองหรือเพชร Syn. carat
anthozoan (n.) กะละปังหา
bowl (n.) กะละมัง
wash bowl (n.) กะละมังซักผ้า
naval officer (n.) กะลาสี See also: ลูกเรือ, พลเรือยศต่ำกว่าจ่าทหารเรือ Syn. sailor, seafarer, mariner
seaman (n.) กะลาสี See also: ลูกเรือ, พลเรือยศต่ำกว่าจ่าทหารเรือ Syn. sailor, naval officer, seafarer, mariner
mariner (n.) กะลาสี (คำล้าสมัย) Syn. sailor
sea folk (n.) กะลาสีเรือ See also: ชาวทะเล Syn. sailor
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I let it get out of controlฉันปล่อยให้มันระเกะระกะ(ควบคุมไม่ได้)
I couldn't help itมันช่วยไม่ได้นี่นา เขาถามฉันขึ้นมากะทันหัน
The road ahead was full of sheepถนนข้างหน้าเต็มไปด้วยแกะ
I'd love to, but I have to work a night shift next weekendฉันก็อยากจะมา แต่ฉันต้องทำงานกะกลางคืนในสุดสัปดาห์หน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your father is Bernie LaPlante.ครับ โจยังด๊อก กะ จินดูวุค เค้าทำอะไรกันอยู่น่ะ
You can put X's and O's on there. Guys love that, right?ลูกใส่ X's กะ O's บนจดหมายก็ได้นี่ ผู้ชายชอบเล่นยังงั้นใช่ป่ะลูก?
Ladies, we have Eli and Klitz.สาวๆ นี่ Eli กะ Klitz
And then that Britney Aguilera song came on - the one about you're beautiful even if you're ugly and gay - and I thought, who's gonna play me this shitty music or take me out dancing when I've had a bad day?ไม่รู้สิ แล้วแม่ก็เห็น ยัยบริท กะ ยัยติ๊ ร้องเพลงด้วยกัน you're beautiful even if you're ugly and gay แล้วแม่คิดถึงเธอ เธอจะต้องร้องเนื้อแบบนี้ออกมาแน่ๆ
Working a double shift, you know. It's my last chance to kind of make enough sales to, uh, not get fired.ต้องทำ 2 กะ เพื่อเพิ่มยอดไม่ให้โดนไล่ออก
Your buddy's supposed to be working a double shift today and went awol.วันนี้มันต้องเข้า 2 กะ แต่หายหัวไปแล้ว
My underwear and your ass are famous, we're not.กางเกงในฉัน กะ ตูดเธอตะหากที่ดัง ไม่ใช่ฉัน
Yes, well, I lied, didn't I, when I said that? Read the book.อ้อ ใช่ ข้า กะ กะ โกหกน่ะสิ ใช่มั๊ย \ ข้าพูดไปเมื่อไหร่วะ อ่านซะ
Noona, you're not dating Gu Jun Pyo.พี่สาว ไม่ได้ไปเดท กะ กู จุน พโยหรอ
But there would be no tomorrows for Lila and Paige Dash... because that was the night they crashed... into Susan and Mike Delfino.แต่จะไม่มีวันพรุ่งนี้หรับไลล่า และ เพจ แดช เพราะคืนนั้น คือคืนที่รถพวกเขารถชน กับรถซูซาน กะ ไมค์ เดลฟิโน่
Dewar's rocks, bottle of Dom--เดว่าร์ ร๊อค กะ แชมเปญขวด...
No. Uh, wh-what's going on?ไม่ อ๊ะ กะ เกิดอะไรขึ้น?
Hey! Tom. What's-what's going on?เฮ้ ทอม กะ เกิดอะไรขึ้น?
This way the Ahjussi and Ahjumma ... .. will give a little more pay right?ยัยลุง กะ ยัยป้า คงจะไม่ให้ค่าจ้างฉันนะสิ
I think I'm gonna go get the salt... the salt sh-shakers.เอิ่ม ฉันว่าจะไปเอา กะ กะ เกลือ ขวด
They doubled our patrols, but it's paying off.เราต้องลาดตระเวน 2 กะ แต่มันก็คุ้มค่า
W-what's -- what's happening?กะ เกิด เกิดอะไรขึ้น?
Wha, what's happening?กะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ย?
Wha--what happened?กะ-เกิดอะไรขึ้นเหรอ?
Overnight shift is just killing me.กะกลางคืนทำให้ฉันแทบบ้า
Everyone else boarded the backup except three stewards who I put in the press cabin.กะขนาดนางแบบชุดว่ายน้ำ.. แต่ไม่ฉันก็ไม่โง่
My shift isn't over.กะของฉันยังไม่หมดนะคะ
YOU COULD BE A PSYCHO. MY SHIFT ENDS IN TEN.กะของผมจะเลิกอีก 10 นาที ผมจะไปเจอพี่สาวคุณ
My shift ended at 6:00.กะของผมสิ้นสุดตอน 6: 00.
Your shift ended 20 minutes ago.กะของพวกคุณได้ยุติลงเมื่อ20นาทีที่ผ่านมา
You're not on shift until tonight, right?กะของเธอ ตอนกลางคืนไม่ใช่เหรอ
Your shift started at seven, son.กะของเธอเริ่มตอน 7 โมง ไอ้ลูกชาย
Time to bring those rides home.กะคุณเลิกแล้ว ถึงเวลาขึ้นรถกลับบ้าน
Getting eggs for breakfast wasn't so easy in the Cretaceous.กะจะขโมยไข่ทำอาหารเช้าแน่ แต่อย่างว่า อยู่ยุคครีเตเชียสใช่อะไรจะง่าย
You plan on killing all the crows yourself?กะจะฆ่าอีกาทุกตัวกับมือรึ?
Are you trying to kill off every Juanita Solis on the planet? !กะจะฆ่าฮวนนิต้า โซลิสให้หมดโลกไปเลยรึไงยะ
Were you just inviting me away for a dirty weekend at the Hilton?กะจะชวนฉันไปกุ๊กกิ๊กกัน สุดสัปดาห์ที่ฮิลตันใช่มั้ยล่ะ
I was wondering if you were free tomorrow night.กะจะถามว่าพรุ่งนี้เธอว่างหรือเปล่า
I meant to tell you earlier about your car's self-destruct function.กะจะบอกเรื่องรถนาย ที่ระเบิดตัวเองได้อยู่เหมือนกัน
Plan was to clean the bank, ghost the mercs... break wide through the tunnel.กะจะมากวาดเงิน เก็บพวกเมอร์คแล้วค่อยชิ่ง
Hello, girls. I was hoping I'd catch you at tea.กะจะมากินน้ำชาด้วยซะหน่อย
Skipper get big money for rare animal.กะจะวางยาสลบคนทั้งเรือรึไง
Well, I thought it'd be a nice surprise.กะจะเก็บเป็นเซอร์ไพรส์หน่ะ
Do you plan on sitting here scratching your balls till winter?กะจะเกาไข่อยู่นี่จนหน้าหนาวรึ?
I needed the cash for a bit of the old dusty show biz.กะจะเอาเงินไปแลกยามาฉีดเล่นซักหน่อย

กะ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
刻む[きざむ, kizamu] Thai: แกะสลัก English: to carve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กะ
Back to top