ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wink

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wink*, -wink-

wink ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wink (vi.) ขยิบตา See also: ขยิบตาส่งสัญญาณ Syn. blink, nictate, nictitate
wink (vi.) ขยิบตา See also: ขยิบตาส่งสัญญาณ Syn. blink, nictate, nictitate
wink (vi.) ส่องแสงกระพริบๆ
wink at (phrv.) กระพริบตาให้ See also: ขยิบตาทักทาย, ขยิบตาให้
wink away (phrv.) กระพริบตาหรือไฟ
wink back (phrv.) กระพริบตาตอบกลับ See also: ขยิบตาตอบ
winker (n.) ผู้ที่ขยิบตา See also: สิ่งที่ส่องแสงกระพริบๆ
winkle (n.) หอยชนิดหนึ่งตามริมฝั่งทะเล รับประทานได้ Syn. periwinkle
winkle out (phrv.) ค้นหา
English-Thai: HOPE Dictionary
wink(วิงคฺ) vi.,vt.,n. (การ) กระพริบ,ขยิบตา,ส่งสายตา,ขยับตา,ระยิบระยับ,สิ้นสุด,กลั่นน้ำตา,จำนวนน้อยที่สุด,ในเวลาฉับพลัน,การงีบ wink at เมินเฉย, Syn. blink,twinkle
winker(วิง'เคอะ) n. ผู้กระพริบตา,สิ่งที่มีแสงระยิบระยับ,ที่บังตาม้า,ที่บังตา
winkle(วิง'เคิล) n. หอยโข่ง,หอยเล็ก,หอยทะเลเล็ก ๆ vt. แคะเนื้อหอยออก,แคะออก,เอาออก,ขับออก, Syn. snail
English-Thai: Nontri Dictionary
wink(n) แสงระยิบระยับ,การกะพริบตา,การขยิบตา,การงีบหลับ,เวลาชั่วพริบตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
winking spasm; spasm, nictitatingอาการหนังตากระตุก, อาการตาเขม่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อดนอน (v.) not get/have a wink of sleep See also: not sleep a wink Syn. อดหลับอดนอน
กะปริบ (v.) wink See also: blink Syn. กะพริบ
กะพริบ (v.) wink See also: blink, twinkle Syn. ขยิบ, พริบ
ขยิบ (v.) wink See also: blink, twinkle Syn. พริบ
การกระพริบ (n.) winking
กระพริบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. ขยิบ
ขยิบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. กระพริบ
ฉายประกาย (v.) twinkle See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker Syn. เปล่งประกาย
ตบตา (v.) hood wink See also: cheat or deceive, trick, mislead Syn. หลอก, ลวง, โกง, ต้ม, ฉ้อฉล, หลอกล่อ, ตุ๋น, ต้มตุ๋น
ต้มตุ๋น (v.) hood wink See also: cheat or deceive, trick, mislead Syn. หลอก, ลวง, โกง, ต้ม, ฉ้อฉล, หลอกล่อ, ตุ๋น
พริบ (v.) twinkle See also: wink, blink Syn. ขยิบ, กระพริบ
วามแวม (adj.) twinkling See also: sparkling, glittering, glimmering, glistening Syn. วาม, วับๆ
ส่งประกาย (v.) twinkle See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย
หลอก (v.) hood wink See also: cheat or deceive, trick, mislead Syn. ลวง, โกง, ต้ม, ฉ้อฉล, หลอกล่อ, ตุ๋น, ต้มตุ๋น
แวบ (adv.) in a wink See also: for a short time
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, they didn't sleep a wink last night.ไม่ครับ เมื่อคืนพวกเขาไม่ได้นอน
Listen, why don't you just wink at me when that happens so I know, alright?ฟังนะ ทำไมเธอไม่ขยิบตาให้ฉันละ ถ้ามีอะไร ฉันจะได้รู้ไง โอเคมั้ย?
This is WINK News radio.นี่คือ สถานีข่าววิทยุ WINK
This is wink news radio.ที่นี่สถานีข่าววิทยุ 'WING'
I know what a wink is. It means, "Don't listen to your mom, she's crazy."หนูรู้คืออะไร หมายถึง "อย่าฟังเธอ เธอบ้า"
* When this snake of a guy gave me an evil wink **เมื่องูของชายคนนั้น กระพิบตาให้ชั้นอย่างประสงค์ร้าย*
Are near-death experiences the final dream of a mind that's about to wink out of existence?ฝันสุดท้ายของจิตใจที่เกี่ยวกับการ เชื่อมโยงออกจากการดำรงอยู่หรือไม่?
Before you send them back, give me a wink if they say something clever.ก่อนที่คุณจะส่งพวกเขาเข้ามา ขยิบตาให้ผม ถ้าพวกเขาพูดอะไรที่มันดูฉลาดๆ
♪ In the wink of a young girl's eye ♪#สาวน้อยกระพริบตามาให้#
She's developmentally incapable of making the decision to wink at you.เธอยังไม่พัฒนา จนถึงขนาดที่จะ ขยิบตาให้คุณได้
Did you just wink at him?คุณ แค่ยักคิ้วหลิ่วตาเขา
I did wink at him, 'cause he's my bitch now.ผมไม่ยักคิ้วหลิ่วตาเขาว่า ทำให้เขาบ้าของฉันตอนนี้.

wink ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瞬息之间[shùn xī zhī jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧ ㄓ ㄐㄧㄢ, 瞬息之间 / 瞬息之間] in the wink of an eye; in a flash
受骗[shòu piàn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄢˋ, 受骗 / 受騙] cheated; taken in; hoodwinked
蒙蔽[méng bì, ㄇㄥˊ ㄅㄧˋ, 蒙蔽] deceive; hoodwink
闪烁[shǎn shuò, ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ, 闪烁 / 閃爍] flicker; twinkling
瞬息[shùn xī, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧ, 瞬息] in a flash; twinkling; ephemeral
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, 尔虞我诈 / 爾虞我詐] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 嘒] shrill sound; twinkling
[shùn, ㄕㄨㄣˋ, 瞬] to wink
闪映[shǎn yìng, ㄕㄢˇ ˋ, 闪映 / 閃映] twinkle; flare
田螺[tián luó, ㄊㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˊ, 田螺] winkle mollusc
[zhǎ, ㄓㄚˇ, 眨] wink
眨眼[zhǎ yǎn, ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ, 眨眼] wink; twinkle; very short time
眨眼睛[zhǎ yǎn jīng, ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, 眨眼睛] wink
一弹指顷[yī tán zhǐ qǐng, ㄧ ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄑㄧㄥˇ, 一弹指顷 / 一彈指頃] a snap of the fingers (成语 saw); in a flash; in the twinkling of an eye

wink ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一睡[いっすい, issui] (n,vs) (usu. in negative sentences) (not) a wink of sleep
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P)
ウインク(P);ウィンク[, uinku (P); uinku] (n,vs) wink; (P)
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P)
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
トウインクル[, touinkuru] (n) twinkle
ピカピカ光る;ぴかぴか光る[ピカピカひかる(ピカピカ光る);ぴかぴかひかる(ぴかぴか光る), pikapika hikaru ( pikapika hikaru ); pikapikahikaru ( pikapika hikaru )] (exp,v5r) to sparkle; to glitter; to twinkle
まんじりともしない;まんじりともせず[, manjiritomoshinai ; manjiritomosezu] (exp) not sleeping a wink; wide awake all night
弾き[ひき, hiki] (n) (1) (uk) (See ピストル) gun (slang); pistol; (2) (See お弾き) tiddlywinks; marbles; (3) repellence
御弾き;お弾き[おはじき, ohajiki] (n) (1) (See 弾き・はじき) children's game similar to marbles, played with coin-shaped coloured glass; (2) tiddlywink; counter
日々草[にちにちそう;ニチニチソウ, nichinichisou ; nichinichisou] (n) (uk) Madagascar periwinkle (Catharanthus roseus)
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k,vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam
煌めき[きらめき;キラメキ, kirameki ; kirameki] (n) glitter; glimmer; sparkle; twinkle
瞬ぐ[まじろぐ, majirogu] (v5g,vi) to wink; to blink; to twinkle; to flicker
瞬く(P);屡叩く;目叩く[またたく(瞬く)(P);しばたたく(瞬く;屡叩く);しばたく(瞬く);まばたく(瞬く);めたたく(瞬く;目叩く);めばたく(瞬く), matataku ( matataku )(P); shibatataku ( matataku ; shibashiba tataku ); shibataku (] (v5k,vt) (1) to twinkle (e.g. stars); to flicker; to waver; (2) to blink (one's eyes); to wink; (P)
細螺[きさご;きしゃご, kisago ; kishago] (n) periwinkle
見る見る[みるみる, mirumiru] (adv) very fast; in a twinkle; before one's eyes; (P)

wink ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่วพริบตา[adv.] (chūa phrip ) EN: in a wink ; in an instant ; in the wink of an eye ; suddenly FR: en un clin d'oeil
กะพริบ[v.] (kaphrip) EN: wink ; blink ; twinkle FR: cligner ; clignoter
กะปริบ[v.] (kaprip) EN: blink ; wink FR:
ขยิบ[v.] (khayip) EN: wink ; give a wink ; throw a warning glance FR: faire de l'oeil ; faire un clin d'oeil
ขยิบตาให้...[v. exp.] (khayip tā h) EN: wink at sb ; tip sb a wink ; give sb a wink FR: faire de l'oeil à ... (qqn)
เล่นหูเล่นตา[v. exp.] (len hū hen ) EN: give the glad eye ; flirt with the eyes ; make eyes at someone ; wink at someone FR: faire de l'oeil à qqn (fam.)
ม่อย[v.] (mǿi) EN: doze off ; doze ; nap ; have a wink ; have a nap ; be drowsy FR: somnoler ; s'assoupir
พริบ[v.] (phrip) EN: wink ; twinkle FR: cligner ; clignoter
พริบตา[v. exp.] (phrip tā) EN: blink ; wink FR:
แวบ[adv.] (waēp) EN: in a wink ; for a short time FR:
แหกตา[v.] (haēktā) EN: deceive ; hoodwink ; cheat FR:
ละอองดาว[n. exp.] (la-øng dāo) EN: twinkle of a star FR:
หลอก[v.] (løk) EN: hoodwink ; bluff ; trick ; deceive ; delude ; beguile ; cheat FR: tromper ; duper ; bluffer ; rouler
หลอกล่อ[v.] (løklø) EN: deceive ; fool ; gull ; hoodwink ; lure FR: leurrer
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle FR: séduire ; enjôler
เป็นประกาย[v. exp.] (pen prakāi) EN: sparkle ; flash ; twinkle ; shimmer ; glisten FR: étinceler ; scintiller
แพงพวย[n.] (phaēngphūay) EN: periwinkle ; Ludwigia adscendens FR: Ludwigia adscendens
แพงพวยฝรั่ง [n.] (phaēngphūay) EN: Madagasgar periwinkle ; Vinca,Old maid ; Cayenne jasmine ; Rose periwinkle ; Catharanthus roseus FR: Catharanthus roseus
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: glittering ; sparkling ; flickering ; twinkling FR:
ระยิบระยับ[adj.] (rayiprayap) EN: glittering ; sparkling ; twinkling ; dazzling ; brilliant FR:
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
แวววาม[v.] (waēowām) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
แวววาว[adj.] (waēowāo) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining FR:
แวววับ[v.] (waēowap) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam FR:
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames FR: flasher ; fuser
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
แวบวาบ[adj.] (waēp wāp) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening FR:
วาววับ[adj.] (wāowap) EN: glittering ; glistening ; twinkling FR:
ยะยับ[adj.] (yayap) EN: twinkling ; glittering FR:

wink ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nicken {n}; Wink
Seilabgangswinkel {m}; Seilaustrittswinkel
Schrägmaß {n}; Stellwinkel
Bogengrad {n} (Winkelmaß)degree (angular measure)
Ecke {f}; Winkel
Winkeladvokat {m} | Winkeladvokaten
Kiellinie {f} | rechtwinklig zur Kielliniekeel line | thwartships
Winkel {m} [math.] | Winkel
Kreisfrequenz {f}; Winkelgeschwindigkeit
Radiant {m} [math.]; Winkel im Bogenmaß | Radiant pro Sekunderadian | radian per second
rechtwinklig {adj} | rechtwinkliges Dreieckright-angled | right-angled triangle
Winkspruch {m} | Winksprüche
Blickwinkel {m} | aus heutigem Blcikwinkel; aus heutiger Sichtvantage point | from the vantage point of the present
Scheitelwinkel {m} | Scheitelwinkel
Gesichtswinkel {m} | Gesichtswinkel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wink
Back to top