ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

midriff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *midriff*, -midriff-

midriff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
midriff (n.) ส่วนกลางของร่างกายคือระหว่างอกและเอว Syn. midsection
midriff (n.) กะบังลม Syn. diaphragm
midriff (n.) เครื่องแต่งกายที่โชว์ส่วนกลางของร่างกาย ระหว่างอกกับเอว
English-Thai: HOPE Dictionary
midriff(มิด`ริฟ) n. adj. ส่วนกลางของร่างระหว่างทรวงอกกับเอว
English-Thai: Nontri Dictionary
midriff(n) กะบังลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
midriff; diaphragm; phrenกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You couldn't handle my midriff.ส่วนกลางมันมันควบคุมไม่ได้หรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า midriff
Back to top